पाणिनीयव्याकरणसूत्राणि।9.8.html॥वृद्धिरादैच्।१।अदेङ्गुणः।२।इकोगुणवृद्धी।३।नधातुलोपआर्द्धधातुके।४।क्‌ङितिच।५।दीधीवेवीटाम्।६।हलोऽनन्तराःसम्योगः।७।मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः।८।तुल्यास्यप्रयत्नम्सवर्णम्।९।नाज्झलौ।१०।ईदूदेद्‌द्विवचनम्प्रगृह्यम्।११।अदसोमात्।१२।शे।१३।निपातएकाजनाङ्।१४।ओत्।१५।सम्बुद्धौशाकल्यस्येतावनार्षे।१६।उञः।१७।ऊँ।१८।ईदूतौचसप्तम्यर्थे।१९।दाधाघ्वदाप्।२०।आद्यन्तवदेकस्मिन्।२१।तरप्तमपौघः।२२।बहुगणवतुडतिसङ्ख्या।२३।ष्णान्ताषट्।२४।डतिच।२५।क्तक्तवतूनिष्ठा।२६।सर्वादीनिसर्वनामानि।२७।विभाषादिक्समासेबहुब्रीहौ।२८।नबहुव्रीहौ।२९।तृतीयासमासे।३०।द्वन्द्वेच।३१।विभाषाजसि।३२।प्रथमचरमतयाल्पार्द्धकतिपयनेमाश्च।३३।पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणिव्यवस्थायामसञ्ज्ञायाम्।३४।स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्।३५।अन्तरम्बहिर्योगोपसम्व्यानयोः।३६।स्वरादिनिपातमव्ययम्।३७।तद्धितश्चासर्वविभक्तिः।३८।कृन्मेजन्तः।३९।क्त्वातोसुन्कसुनः।४०।अव्ययीभावश्च।४१।शिसर्वनामस्थानम्।४२।सुडनपुम्सकस्य।४३।नवेतिविभाषा।४४।इग्यणःसम्प्रसारणम्।४५।आद्यन्तौट्‌कितौ।४६।मिदचोऽन्त्यात्परः।४७।एचइग्घ्रस्वादेशे।४८।षष्ठीस्थानेयोगा।४९।स्थानेऽन्तरतमः।५०।उरण्रपरः।५१।अलोन्त्यस्य।५२।ङिच्च।५३।आदेःपरस्य।५४।अनेकाल्शित्सर्वस्य।५५।स्थानिवदादेशोऽनल्‌विधौ।५६।अचःपरस्मिन्पूर्वविधौ।५७।नपदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्विधिषु।५८।द्विर्वचनेऽचि।५९।अदर्शनम्लोपः।६०।प्रत्ययस्यलुक्‌श्लुलुपः।६१।प्रत्ययलोपेप्रत्ययलक्षणम्।६२।नलुमताङ्गस्य।६३।अचोऽन्त्यादिटि।६४।अलोऽन्त्यात्पूर्वउपधा।६५।तस्मिन्नितिनिर्दिष्टेपूर्वस्य।६६।तस्मादित्युत्तरस्य।६७।स्वम्रूपम्शब्दस्याशब्दसञ्ज्ञा।६८।अणुदित्सवर्णस्यचाप्रत्ययः।६९।तपरस्तत्कालस्य।७०।आदिरन्त्येनसहेता।७१।येनविधिस्तदन्तस्य।७२।वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम्।७३।त्यदादीनिच।७४।एङ्प्राचाम्देशे।७५।गाङ्कुटादिभ्योऽञ्णिन्ङित्।७६।विजइट्।७७।विभाषोर्णोः।७८।सार्वधातुकमपित्।७९।असम्योगाल्लिट्कित्।८०।इन्धिभवतिभ्याम्च।८१।मृडमृदगुधकुषक्लिशवदवसःक्त्वा।८२।रुदविदमुषग्रहिस्वपिप्रच्छःसम्श्च।८३।इकोझल्।८४।हलन्ताच्च।८५।लिङसिचावात्मनेपदेषु।८६।उश्च।८७।वागमः।८८।हनःसिच्।८९।यमोगन्धने।९०।विभाषोपयमने।९१।स्थाध्वोरिच्च।९२।नक्त्वासेट्।९३।निष्ठाशीङ्‌स्विदिमिदिक्ष्विदिधृषः।९४।मृषस्तितिक्षायाम्।९५।उदुपधाद्भावादिकर्मणोरन्यतरस्याम्।९६।पूङःक्त्वाच।९७।नोपधात्थफान्ताद्वा।९८।वञ्चिलुञ्च्यृतश्च।९९।तृषिमृषिकृशेःकाश्यपस्य।१००।रलोव्युपधाद्धलादेःसम्श्च।१०१।ऊकालोऽज्ह्रस्वदीर्घप्लुतः।१०२।अचश्च।१०३।उच्चैरुदात्तः।१०४।नीचैरनुदात्तः।१०५।समाहारःस्वरितः।१०६।तस्यादितउदात्तमर्द्धह्रस्वम्।१०७।एकश्रुतिदूरात्सम्बुद्धौ।१०८।यज्ञकर्मण्यजपन्यूङ्खसामसु।१०९।उच्चैस्तराम्वावषट्कारः।११०।विभाषाछन्दसि।१११।नसुब्रह्मण्यायाम्स्वरितस्यतूदात्तः।११२।देवब्रह्मणोरनुदात्तः।११३।स्वरितात्सम्हितायामनुदात्तानाम्।११४।उदात्तस्वरितपरस्यसन्नतरः।११५।अपृक्तएकाल्‌प्रत्ययः।११६।तत्पुरुषःसमानाधिकरणःकर्मधारयः।११७।प्रथमानिर्दिष्टम्समासउपसर्जनम्।११८।एकविभक्तिचापूर्वनिपाते।११९।अर्थवदधातुरप्रत्ययःप्रातिपदिकम्।१२०।कृत्तद्धितसमासाश्च।१२१।ह्रस्वोनपम्सकेप्रातिपदिकस्यः।१२२।गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य।१२३।लुक्‌तद्धितलुकि।१२४।ईद्गोण्याः।१२५।लुपियुक्तवद्‌व्यक्तिवचने।१२६।विशेषणानाम्चाजातेः।१२७।तदशिष्यम्सञ्ज्ञाप्रमाणत्वात्।१२८।लुब्योगाप्रख्यानात्।१२९।योगप्रमाणेचतदभावेऽदर्शनम्स्यात्।१३०।प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात्।१३१।कालोपसर्ज्जनेचतुल्यम्।१३२।जात्याख्यायामेकस्मिन्बहुवचनमन्यतरस्याम्।१३३।अस्मदोद्वयोश्च।१३४।फल्गुनीप्रोष्ठपदानाम्चनक्षत्रे।१३५।छन्दसिपुनर्वस्वोरेकवचनम्।१३६।विशाखयोश्च।१३७।तिष्यपुनर्वस्वोर्नक्षत्रद्वन्द्वेबहुवचनस्यद्विवचनम्नित्यम्।१३८।सरूपाणामेकशेषएकविभक्तौ।१३९।वृद्धोयूनातल्लक्षणश्चेदेवविशेषः।१४०।स्त्रीपुम्वच्च।१४१।पुमान्स्त्रिया।१४२।भ्रातृपुत्रौस्वसृदुहितृभ्याम्।१४३।नपुम्सकमनपुम्सकेनैकवच्चास्यान्यतरस्याम्।१४४।पितामात्रा।१४५।श्वशुरःश्वश्र्वा।१४६।त्यदादीनिसर्वैर्नित्यम्।१४७।ग्राम्यपशुसङ्घेष्वतरुणेषुस्त्री।१४८।भूवादयोधातवः।१४९।उपदेशेऽजनुनासिकइत्।१५०।हलन्त्यम्।१५१।नविभकतौतुसमाः।१५२।आदिर्ञिटुडवः।१५३।षःप्रत्ययस्य।१५४।चुटू।१५५।लशक्वतद्धिते।१५६।तस्यलोपः।१५७।यथासङ्ख्यमनुदेशःसमानाम्।१५८।स्वरितेनाधिकारः।१५९।अनुदात्तङितआत्मनेपदम्।१६०।भावकर्मणोः।१६१।कर्त्तरिकर्मव्यतिहारे।१६२।नगतिहिम्सार्थेभ्यः।१६३।इतरेतरान्योन्योपपदाच्च।१६४।नेर्विशः।१६५।परिव्यवेभ्यःक्रियः।१६६।विपराभ्याम्जेः।१६७।आङोदोऽनास्यविहरणे।१६८।क्रीडोऽनुसम्परिभ्यश्च।१६९।समवप्रविभ्यःस्थः।१७०।प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च।१७१।उदोऽनूर्ध्वकर्मणि।१७२।उपान्मन्त्रकरणे।१७३।अकर्मकाच्च।१७४।उद्विभ्याम्तपः।१७५।आङोयमहनः।१७६।समोगमृच्छिप्रच्छिस्वरत्यर्तिश्रुविदिभ्यः।१७७।निसमुपविभ्योह्वः।१७८।स्पर्द्धायामाङः।१७९।गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषुकृञः।१८०।अधेःप्रसहने।१८१।वेःशब्दकर्म्मणः।१८२।अकर्म्मकाच्च।१८३।सम्माननोत्सञ्चनाचार्यकरणज्ञानभृतिविगणनव्ययेषुनियः।१८४।कर्तृस्थेचाशरीरेकर्म्मणि।१८५।वृत्तिसर्गतायनेषुक्रमः।१८६।उपपराभ्याम्।१८७।आङ‌उद्‌गमने।१८८।वेःपादविहरणे।१८९।प्रोपाभ्याम्समर्थाभ्याम्।१९०।अनुपसर्गाद्वा।१९१।अपह्नवेज्ञः।१९२।अकर्मकाच्च।१९३।सम्प्रतिभ्यामनाध्याने।१९४।भासनोपसम्भाषाज्ञानयत्नविमत्युपमन्त्रणेषुवदः।१९५।व्यक्तवाचाम्समुच्चारणे।१९६।अनोरकर्मकात्।१९७।विभाषाविप्रलापे।१९८।अवाद्ग्रः।१९९।समःप्रतिज्ञाने।२००।उदश्चरःसकर्मकात्।२०१।समस्तृतीयायुक्तात्।२०२।दाणश्चसाचेच्चतुर्थ्यर्थे।२०३।उपाद्यमःस्वकरणे।२०४।ज्ञाश्रुस्मृदृशाम्सनः।२०५।नानोर्ज्ञः।२०६।प्रत्याङ्भ्याम्श्रुवः।२०७।शदेःशितः।२०८।म्रियतेर्लुङ्लिङोश्च।२०९।पूर्ववत्सनः।२१०।आम्प्रत्ययवत्कृञोऽनुप्रयोगस्य।२११।प्रोपाभ्याम्युजेरयज्ञपात्रेषु।२१२।समःक्ष्णुवः।२१३।भुजोऽनवने।२१४।णेरणौयत्कर्मणौचेत्सकर्त्तानाध्याने।२१५।भीस्म्योर्हेतुभये।२१६।गृधिवञच्योःप्रलम्भने।२१७।लियःसम्माननशालीनीकरणयोश्च।२१८।मिथ्योपपदात्कृञोऽभ्यासे।२१९।स्वरितञितःकर्त्रभिप्रायेक्रियाफले।२२०।अपाद्वदः।२२१।णिचश्च।२२२।समुदाङ्भ्योयमोऽग्रन्थे।२२३।अनुपसर्गाञ्ज्ञः।२२४।विभाषोपपदेनप्रतीयमाने।२२५।शेषात्कर्तरिपरस्मैपदम्।२२६।अनुपराभ्याम्कृञः।२२७।अभिप्रत्यतिभ्यःक्षिपः।२२८।प्राद्वहः।२२९।परेर्मृषः।२३०।व्याङ्परिभ्योरमः।२३१।उपाच्च।२३२।विभाषाऽकर्मकात्।२३३।बुधयुधनशजनेङ्प्रुद्रुस्रुभ्योणेः।२३४।निगरणचलनार्थेभ्यश्च।२३५।अणावकर्म्मकाच्चित्तवत्कर्त्तृकात्।२३६।नपादम्याङ्‌यमाङ्‌यसपरिमुहरुचिनृतिवदवसः।२३७।वाक्यषः।२३८।द्युद्भ्योलुङि।२३९।वृद्‌भ्यःस्यसनोः।२४०।लुटिचक्लृपः।२४१।आकडारादेकासम्ज्ञा।२४२।विप्रतिषेधेपरम्कार्यम्।२४३।यूस्त्रयाख्यौनदी।२४४।नेयङुवङ्स्थानावस्त्री।२४५।वाऽऽमि।२४६।ङितिह्रस्वश्च।२४७।शेषोघ्यसखि।२४८।पतिःसमासएव।२४९।षष्ठीयुक्तश्छन्दसिवा।२५०।ह्रस्वम्लघु।२५१।सम्योगेगुरु।२५२।दीर्घम्च।२५३।यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययेऽङ्गम्।२५४।सुप्तिङ्न्तम्पदम्।२५५।नःक्ये।२५६।सितिच।२५७।स्वादिष्वसर्वनामस्थाने।२५८।यचिभम्।२५९।तसौमत्वर्थे।२६०।अयस्मयादीनिच्छन्दसि।२६१।बहुषुबहुवचनम्।२६२।द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने।२६३।कारके।२६४।ध्रुवमपायेऽपादानम्।२६५।भीत्रार्थानाम्भयहेतुः।२६६।पराजेरसोढः।२६७।वारणार्थानामीप्सितः।२६८।अन्तर्द्धौयेनादर्शनमिच्छति।२६९।आख्यातोपयोगे।२७०।जनिकर्त्तुःप्रकृतिः।२७१।भुवःप्रभवः।२७२।कर्मणायमभिप्रैतिससम्प्रदानम्।२७३।रुच्यर्थानाम्प्रीयमाणः।२७४।श्लाघह्नुङ्स्थाशपाम्ज्ञीप्स्यमानः।२७५।धारेरुत्तमर्णः।२७६।स्पृहेरीप्सितः।२७७।क्रुधद्रुहेर्ष्यासूयार्थानाम्यम्प्रतिकोपः।२७८।क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोःकर्म।२७९।राधीक्ष्योर्यस्यविप्रश्नः।२८०।प्रत्याङ्भ्याम्श्रुवःपूर्वस्यकर्त्ता।२८१।अनुप्रतिगृणश्च।२८२।साधकतमम्करणम्।२८३।दिवःकर्मच।२८४।परिक्रयणेसम्प्रदानमन्यतरस्याम्।२८५।आधारोऽधिकरणम्।२८६।अधिशीङ्स्थासाम्कर्म।२८७।अभिनिविशश्च।२८८।उपान्वध्याङ्वसः।२८९।कर्तुरीप्सिततमम्कर्म।२९०।तथायुक्त्तम्चानीप्सितम्।२९१।अकथितम्च।२९२।गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणिकर्त्तासणौ।२९३।हृक्रोरन्यतरस्याम्।२९४।स्वतन्त्रःकर्त्ता।२९५।तत्प्रयोजकोहेतुश्च।२९६।प्राग्रीश्वरान्निपाताः।२९७।चादयोऽसत्वे।२९८।प्रादयः।२९९।उपसर्गाःक्रियायोगे।३००।गतिश्च।३०१।ऊर्यादिच्विडाचश्च।३०२।अनुकरणम्चानितिपरम्।३०३।आदरानादरयोःसदसती।३०४।भूषणेऽलम्।३०५।अन्तरपरिग्रहे।३०६।कणेमनसीश्रद्धाप्रतीघाते।३०७।पुरोऽव्ययम्।३०८।अस्तम्च।३०९।अच्छगत्यर्थवदेषु।३१०।अदोऽनुपदेशे।३११।तिरोऽन्तर्द्धौ।३१२।विभाषाकृञि।३१३।उपाजेऽन्वाजे।३१४।साक्षात्प्रभृतीनिच।३१५।अनत्याधानउरसिमनसी।३१६।मध्येपदेनिवचनेच।३१७।नित्यम्हस्तेपाणावुपयमने।३१८।प्राध्वम्बन्धने।३०९।जीविकोपनिषदावौपम्ये।३२०।तेप्राग्धातोः।३२१।छन्दसिपरेऽपि।३२२।व्यवहिताश्च।३२३।कर्मप्रवचनीयाः।३२४।अनुर्लक्षणे।३२५।तृतीयार्थे।३२६।हीने।३२७।उपोधिकेच।३२८।अपपरीवर्जने।३२९।आङ्मर्यादावचने।३३०।लक्षणेत्थम्भूताख्यानभागवीप्सासुप्रतिपर्यनवः।३३१।अभिरभागे।३३२।प्रतिःप्रतिनिधिप्रतिदानयोः।३३३।अधिपरीअनर्थकौ।३३४।सुःपूजायाम्।३३५।अतिरतिक्रमणेच।३३६।अपिःपदार्थसम्भावनान्ववसर्गगर्हासमुच्चयेषु।३३७।अधिरीश्वरे।३३८।विभाषाकृञि।३३९।लःपरस्मैपदम्।३४०।तङानावात्मनेपदम्।३४१।तिङस्त्रीणित्रीणिप्रथममध्यमोत्तमाः।३४२।तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकशः।३४३।सुपः।३४४।विभक्तिश्च।३४५।युष्मद्युपपदेसमानाधिकरणेस्थानिन्यपिमध्यमः।३४६।प्रहासेचमन्योपपदेमन्यतेरुत्तमएकवच्च।३४७।अस्मद्युत्तमः।३४८।शेषेप्रथमः।३४९।परःसन्निकर्षःसम्हिता।३५०।विरामोऽवसानम्।३५१।समर्थःपदविधिः।३५२।सुबामन्त्रितेपराङ्गवत्स्वरे।३५३।प्राक्कडारात्समासः।३५४।सहसुपा।३५५।अव्ययीभावश्च।३५६।अव्ययम्विभक्तिसमीपसमृद्धिव्यृद्ध्यर्थाभावात्ययासम्प्रतिशब्दप्रादुर्भावपश्चाद्यथानुपूर्व्ययौगपद्यसादृश्यसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु।३५७।यथाऽसादृश्ये।३५८।यावदवधारणे।३५९।सुप्प्रतिनामात्रार्थे।३६०।अक्षशलाकासङ्ख्याःपरिणा।३६१।विभाषा।३६२।अपपरिबहिरञ्चवःपञ्चम्या।३६३।आङ्मर्य्यादाभिविध्योः।३६४।लक्षणेनाभिप्रतीआभिमुख्ये।३६५।अनुर्यत्समया।३६६।यस्यचायामः।३६७।तिष्ठद्गुप्रभृतीनिच।३६८।पारेमध्येषष्ठ्यावा।३६९।सङ्ख्यावम्श्येन।३७०।नदीभिश्च।३७१।अन्यपदार्थेचसञ्ज्ञायाम्।३७२।तत्पुरुषः।३७३।द्विगुश्च।३७४।द्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः।३७५।स्वयम्क्तेन।३७६।खट्वाक्षेपे।३७७।सामि।३७८।कालाः।३७९।अत्यन्तसम्योगेच।३८०।तृतीयातत्कृतार्थेनगुणवचनेन।३८१।पूर्वसदृशसमोनार्थकलहनिपुणमिश्रश्लक्ष्णैः।३८२।कर्तृकरणेकृताबहुलम्।३८३।कृत्यैरधिकार्थवचने।३८४।अन्नेनव्यञ्जनम्।३८५।भक्ष्येणमिश्रीकरणम्।३८६।चतुर्थीतदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितैः।३८७।पञ्चमीभयेन।३८८।अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पशः।३८९।स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणिक्तेन।३९०।सप्तमीशौण्डैः।३९१।सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च।३९२।ध्वाङ्क्षेणक्षेपे।३९३।कृत्यैर्ऋणे।३९४।सञ्ज्ञायाम्।३९५।क्तेनाहोरात्रावयवाः।३९६।तत्र।३९७।क्षेपे।३९८।पात्रेसम्मितादयश्च।३९९।पूर्वकालैकसर्वजरत्पुराणनवकेवलाःसमानाधिकरणेन।४००।दिक्सङ्ख्येसञ्ज्ञायाम्।४०१।तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारेच।४०२।सङ्ख्यापूर्वोद्विगुः।४०३।कुत्सितानिकुत्सनैः।४०४।पापाणकेकुत्सितैः।४०५।उपमानानिसामान्यवचनैः।४०६।उपमितम्व्याघ्रादिभिःसामान्याप्रयोगे।४०७।विशेषणम्विशेष्येणबहुलम्।४०८।पूर्वापरप्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यमवीराश्च।४०९।श्रेण्यादयःकृतादिभिः।४१०।क्तेननञ्‌विशिष्टेनानञ्।४११।सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाःपूज्यमानैः।४१२।वृन्दारकनागकुञ्जरैःपूज्यमानम्।४१३।कतरकतमौजातिपरिप्रश्ने।४१४।किम्क्षेपे।४१५।पोटायुवतिस्तोककतिपयगृष्टिधेनुवशावेहद्बष्कयणीप्रवक्तृश्रोत्रियाध्यापकधूर्तैर्जातिः।४१६।प्रशम्सावचनैश्च।४१७।युवाखलतिपलितवलिनजरतीभिः।४१८।कृत्यतुल्याख्याअजात्या।४१९।वर्णोवर्णेन।४२०।कुमारःश्रमणादिभिः।४२१।चतुष्पादोगर्भिण्या।४२२।मयूरव्यम्सकादयश्च।४२३।पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे।४२४।अर्द्धम्नपुम्सकम्।४२५।द्वितीयतृतीयचतुर्थतुर्याण्यन्यतरस्याम्।४२६।प्राप्तापन्नेचद्वितीयया।४२७।कालाःपरिमाणिना।४२८।नञ्।४२९।ईषदकृता।४३०।षष्ठी।४३१।याजकादिभिश्च।४३२।ननिर्द्धारणे।४३३।पूरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन।४३४।क्तेनचपूजायाम्।४३५।अधिकरणवाचिनाच।४३६।कर्मणिच।४३७।तृजकाभ्याम्कर्तरि।४३८।कर्तरिच।४३९।नित्यम्क्रीडाजीविकयोः।४४०।कुगतिप्रादयः।४४१।उपपदमतिङ्।४४२।अमैवाव्ययेन।४४३।तृतीयाप्रभृतीन्यन्यतरस्याम्।४४४।क्त्वाच।४४५।शेषोबहुव्रीहिः।४४६।अनेकमन्यपदार्थे।४४७।सङ्ख्ययाऽव्ययासन्नादूराधिकसङ्ख्याःसङ्ख्येये।४४८।दिङ्नामान्यन्तराले।४४९।तत्रतेनेदमितिसरूपे।४५०।तेनसहेतितुल्ययोगे।४५१।चार्थेद्वन्द्वः।४५२।उपसर्जनम्पूर्वम्।४५३।राजदन्तादिषुपरम्।४५४।द्वन्द्वेघि।४५५।अजाद्यदन्तम्।४५६।अल्पाच्तरम्।४५७।सप्तमीविशेषणेबहुव्रीहौ।४५८।निष्ठा।४५९।वाहिताग्न्यादिषु।४६०।कडाराःकर्मधारये।४६१।अनभिहिते।४६२।कर्मणिद्वितीया।४६३।तृतीयाचहोश्छन्दसि।४६४।अन्तराऽन्तरेणयुक्त्ते।४६५।कालाध्वनोरत्यन्तसम्योगे।४६६।अपवर्गेतृतीया।४६७।सप्तमीपञ्चम्यौकारकमध्ये।४६८।कर्मप्रवचनीययुक्त्तेद्वितीया।४६९।यस्मादधिकम्यस्यचेश्वरवचनम्तत्रसप्तमी।४७०।पञ्चम्यपाङ्परिभिः।४७१।प्रतिनिधिप्रतिदानेचयस्मात्।४७२।गत्यर्थकर्मणिद्वितीयाचतुर्थ्यौचेष्टायामनध्वनि।४७३।चतुर्थीसम्प्रदाने।४७४।क्रियार्थोपपदस्यचकर्मणिस्थानिनः।४७५।तुमर्थाच्चभाववचनात्।४७६।नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालम्वषड्योगाच्च।४७७।मन्यकर्मण्यनादरेविभाषाऽप्राणिषु।४७८।कर्तृकरणयोस्तृतीया।४७९।सहयुक्त्तेऽप्रधाने।४८०।येनाङ्गविकारः।४८१।इत्थम्भूतलक्षणे।४८२।सम्ज्ञोऽन्यतरस्याम्कर्मणि।४८३।हेतौ।४८४।अकर्तर्यृणेपञ्चमी।४८५।विभाषागुणेऽस्त्रियाम्।४८६।षष्ठीहेतुप्रयोगे।४८७।सर्वनाम्नस्तृतीयाच।४८८।अपादानेपञ्चमी।४८९।अन्यारादितरर्तेदिक्शब्दाञ्चूत्तरपदाजाहियुक्त्ते।४९०।षष्ट्यतसर्थप्रत्ययेन।४९१।एनपाद्वितीया।४९२।पृथग्विनानानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्।४९३।करणेचस्तोकाल्पकृच्छ्रकतिपयस्यासत्ववचनस्य।४९४।दूरान्तिकार्थैःषष्ठ्यन्यतरस्याम्।४९५।दूरान्तिकार्थेभ्योद्वितीयाच।४९६।सप्तम्यधिकरणेच।४९७।यस्यचभावेनभावलक्षणम्।४९८।षष्ठीचानादरे।४९९।स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूप्रसूतैश्च।५००।आयुक्त्तकुशलाभ्याम्चासेवायाम्।५०१।यतश्चनिर्द्धारणम्।५०२।पञ्चमीविभक्त्ते।५०३।साधुनिपुणाभ्यामर्चायाम्सप्तम्यप्रतेः।५०४।प्रसितोत्सुकाभ्याम्तृतीयाच।५०५।नक्षत्रेचलुपि।५०६।प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रेप्रथमा।५०७।सम्बोधनेच।५०८।साऽऽमन्त्रितम्।५०९।एकवचनम्सम्बुद्धिः।५१०।षष्ठीशेषे।५११।ज्ञोऽविदर्थस्यकरणे।५१२।अधीगर्थदयेशाम्कर्मणि।५१३।कृञःप्रतियत्ने।५१४।रुजार्थानाम्भाववचनानामज्वरे।५१५।आशिषिनाथः।५१६।जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषाम्हिम्सायाम्।५१७।व्यवहृपणोःसमर्थयोः।५१८।दिवस्तदर्थस्य।५१९।विभाषोपसर्गे।५२०।द्वितीयाब्राह्मणे।५२१।प्रेष्यब्रुवोर्हविषोदेवतासम्प्रदाने।५२२।चतुर्थ्यर्थेबहुलम्छन्दसि।५२३।यजेश्चकरणे।५२४।कृत्वोऽर्थप्रयोगेकालेऽधिकरणे।५२५।कर्तृकर्मणोःकृति।५२६।उभयप्राप्तौकर्मणि।५२७।क्त्तस्यचवर्त्तमाने।५२८।अधिकरणवाचिनश्च।५२९।नलोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृनाम्।५३०।अकेनोर्भविष्यदाधमर्ण्ययोः।५३१।कृत्यानाम्कर्त्तरिवा।५३२।तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्याम्तृतीयाऽन्यतरस्याम्।५३३।चतुर्थीचाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितैः।५३४।द्विगुरेकवचनम्।५३५।द्वन्द्वश्चप्राणितूर्यसेनाङ्गानाम्।५३६।अनुवादेचरणानाम्।५३७।अध्वर्युक्रतुरनपुम्सकम्।५३८।अध्ययनतोऽविप्रकृष्टाख्यानाम्।५३९।जातिरप्राणिनाम्।५४०।विशिष्टलिङ्गोनदीदेशोऽग्रामाः।५४१।क्षुद्रजन्तवः।५४२।येषाम्चविरोधःशाश्वतिकः।५४३।शूद्राणामनिरवसितानाम्।५४४।गवाश्वप्रभृतीनि।५४५।विभाषावृक्षमृगतृणधान्यव्यञ्जनपशुशकुन्यश्ववडवपूर्वापराधरोत्तराणाम्।५४६।विप्रतिषिद्धम्चानधिकरणवाचि।५४७।नदधिपयआदीनि।५४८।अधिकरणैतावत्त्वेच।५४९।विभाषासमीपे।५५०।सनपुम्सकम्।५५१।अव्ययीभावश्च।५५२।तत्पुरुषोऽनञ्कर्मधारयः।५५३।सम्ज्ञायाम्कन्थोशीनरेषु।५५४।उपज्ञोपक्रमम्तदाद्याचिख्यासायाम्।५५५।छायाबहुल्ये।५५६।सभाराजामनुष्यपूर्वा।५५७।अशालाच।५५८।विभाषासेनासुराच्छायाशालानिशानाम्।५५९।परवल्लिङ्गम्द्वन्द्वतत्पुरुषयोः।५६०।पूर्ववदश्ववडवौ।५६१।हेमन्तेशिशिरावहोरात्रेचच्छन्दसि।५६२।रात्राह्नाहाःपुम्सि।५६३।अपथम्नपुम्सकम्।५६४।अर्धर्चाःपुम्सिच।५६५।इदमोऽन्वादेशेऽशनुदात्ततृतीयादौ।५६६।एतदस्त्रतसोस्त्रतसौचानुदात्तौ।५६७।द्वितीयाटौस्स्वेनः।५६८।आर्द्धधातुके।५६९।अदोजग्धिर्ल्यप्तिकिति।५७०।लुङ्सनोर्घस्लृ।५७१।घञपोश्च।५७२।बहुलम्छन्दसि।५७३।लिट्यन्यतरस्याम्।५७४।वेञोवयिः।५७५।हनोवधलिङि।५७६।लुङिच।५७७।आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्।५७८।इणोगालुङि।५७९।णौगमिरबोधने।५८०।सनिच।५८१।इङश्च।५८२।गाङ्लिटि।५८३।विभाषालुङ्लृङो।५८४।णौचसन्श्चङो।५८५।अस्तेर्भू।५८६।ब्रुवोवचिः।५८७।चक्षिङःख्याञ्।५८८।वालिटि।५८९।अजेर्व्यघञपोः।५९०।वायौ।५९१।ण्यक्षत्रियार्षञितोयूनिलुगणिञो।५९२।पैलादिभ्यश्च।५९३।इञःप्राचाम्।५९४।नतौल्वलिभ्यः।५९५।तद्राजस्यबहुषुतेनैवास्त्रियाम्।५९६।यस्कादिभ्योगोत्रे।५९७।यञञोश्च।५९८।अत्रिभृगुकुत्सवसिष्ठगोतमाङ्गिरोभ्यश्च।५९९।बह्वचइञप्राच्यभरतेषु।६००।नगोपवनादिभ्यः।६०१।तिककितवादिभ्योद्वन्द्वे।६०२।उपकादिभ्योऽन्यतरस्यामद्वन्द्वे।६०३।आगस्त्यकौण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिनच्।६०४।सुपोधातुप्रातिपदिकयोः।६०५।अदिप्रभृतिभ्यःशपः।६०६।बहुलम्छन्दसि।६०७।यङोऽचिच।६०८।जुहोत्यादिभ्यःश्लुः।६०९।बहुलम्छन्दसि।६१०।गातिस्थाघुर्पाभूभ्यःसिचःपरस्मैपदेषु।६११।विभाषाघ्राधेट्शाछासः।६१२।तनादिभ्यस्तथासोः।६१३।मन्त्रेघसन्ह्वरणशवृदहाद्वृच्कृगमिजनिभ्योलेः।६१४।आमः।६१५।अव्ययादाप्सुपः।६१६।नाव्ययीभावादतोऽम्त्वपञ्चम्याः।६१७।तृतीयासप्तम्योर्बहुलम्।६१८।लुटःप्रथमस्यडारौरसः।६१९।प्रत्ययः।६२०।परश्च।६२१।आद्युदात्तश्च।६२२।अनुदात्तौसुप्पितौ।६२३।गुप्‌तिज्‌किद्भ्यःसन्।६२४।मान्‌बधदान्‌शान्‌भ्योदीर्घश्चाभ्यासस्य।६२५।धातोःकर्मणःसमानकर्तृकादिच्छायाम्वा।६२६।सुपआत्मनःक्यच्।६२७।काम्यच्च।६२८।उपमानादाचारे।६२९।कर्त्तुःक्यङ्सलोपश्च।६३०।भृशादिभ्योभुव्यच्वेर्लोपश्चहलः।६३१।लोहितादिडाज्‌भ्यःक्यष्।६३२।कष्ठायक्रमणे।६३३।कर्मणोरोमन्थतपोभ्याम्वर्त्तिचरोः।६३४।बाष्पोष्मभ्यामुद्दमने।६३५।शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्यःकरणे।६३६।सुखादिभ्यःकर्तृवेदनायाम्।६३७।नमोवरिवश्चित्रङःक्यच्।६३८।पुच्छभाण्डचीवराण्‌णिङ्।६३९।मुण्डमिश्रश्लक्ष्णलवणव्रतवस्त्रहलकलकृततूस्तेभ्योणिच्।६४०।धातोरेकाचोहलादेःक्रियासमभिहारेयङ्।६४१।नित्यम्कौटिल्येगतौ।६४२।लुपसदचरजपजभदहदम्शगॄभ्योभावगर्हायाम्।६४३।सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोकसेनालोमत्वचवर्मवर्णचूर्णचुरादिभ्योणिच्।६४४।हेतुमतिच।६४५।कण्ड्वादिभ्योयक्।६४६।गुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्यःआयः।६४७।ऋतेरीयङ्।६४८।कमेर्णिङ्।६४९।आयादयआर्द्धधातुकेवा।६५०।सनाद्यन्ताधातवः।६५१।स्यतासीलृलुटोः।६५२।सिब्बहुलम्लेटि।६५३।कास्‌प्रत्ययादाममन्त्रेलिटि।६५४।इजादेश्चगुरुमतोऽनृच्छः।६५५।दयायासश्च।६५६।उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्याम्।६५७।भीह्रीभृहुवाम्श्लुवच्च।६५८।कृञ्चानुप्रयुज्यतेलिटि।६५९।विदाङ्‌कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम्।६६०।अभ्युत्‌सादयाम्‌प्रजनयाम्‌चिकयाम्‌रमयामकःपावयाम्‌क्रियाद्विदामक्रन्नितिछन्दसि।६६१।च्लिलुङि।६६२।च्लेःसिच्।६६३।शलइगुपधादनिटःक्सः।६६४।श्लिषआलिङ्गने।६६५।नदृशः।६६६।णिश्रिद्रुस्रुभ्यःकर्त्तरिचङ्।६६७।विभाषाधेट्श्व्योः।६६८।गुपेश्छन्दसि।६६९।नोनयतिध्वनयत्येलयत्यर्दयतिभ्यः।६७०।अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङ्।६७१।लिपिसिचिह्‌वश्च।६७२।आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्।६७३।पुषादिद्युताद्य्‌लृदितःपरस्मैपदेषु।६७४।सर्त्तिशास्त्यर्त्तिभ्यश्च।६७५।इरितोवा।६७६।जॄस्तम्भुम्रुचुम्लुचुग्रुचुग्लुचुग्लुञ्चुश्विभ्यश्च।६७७।कृमृदृरुहिभ्यश्छन्दसि।६७८।चिण्तेपदः।६७९।दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्योऽन्यतरस्याम्।६८०।अचःकर्मकर्त्तरि।६८१।दुहश्च।६८२।नरुधः।६८३।तपोऽनुतापेच।६८४।चिण्भावकर्मणोः।६८५।सार्वधातुकेयक्।६८६।कर्त्तरिशप्।६८७।दिवादिभ्यःश्यन्।६८८।वाभ्राशभ्लाशभ्रमुक्रमुक्लमुत्रसित्रुटिलषः।६८९।यसोऽनुपसर्गात्।६९०।सम्यसश्च।६९१।स्वादिभ्यःश्नुः।६९२।श्रुवःशृच।६९३।अक्षोऽन्यतरस्याम्।६९४।तनूकरणेतक्षः।६९५।तुदादिभ्यःशः।६९६।रुधादिभ्यःश्नम्।६९७।तनादिकृञ्‌भ्यःउः।६९८।धिन्विकृण्व्योरच।६९९।क्र्यादिभ्यःश्ना।७००।स्तम्भुस्तुम्भुस्कम्भुस्कुम्भुस्कुञ्‌भ्यःश्नुश्च।७०१।हलःश्नःशानज्झौ।७०२।छन्दसिशायजपि।७०३।व्यत्ययोबहुलम्।७०४।लिङ्याशिष्यङ्।७०५।कर्मवत्कर्मणातुल्यक्रियः।७०६।तपस्तपःकर्मकस्यैव।७०७।नदुहस्नुनमाम्यक्‌चिणौ।७०८।कुषिरञ्जोःप्राचाम्‌श्यन्‌परस्मैपदम्च।७०९।धातोः।७१०।तत्रोपपदम्सप्तमीस्थम्।७११।कृदतिङ्।७१२।वाऽसरूपोऽस्त्रियाम्।७१३।कृत्याःप्राङ्ण्वुलः।७१४।तव्यत्तव्यानीयरः।७१५।अचोयत्।७१६।पोरदुपधात्।७१७।शकिसहोश्च।७१८।गदमदचरयमश्चानुपसर्गे।७१९।अवद्यपण्यवर्यागर्ह्यपणितव्यानिरोधेषु।७२०।वह्यम्करणम्।७२१।अर्यःस्वामिवैश्ययोः।७२२।उपसर्याकाल्याप्रजने।७२३।अजर्यम्सङ्गतम्।७२४।वदःसुपिक्यप्च।७२५।भुवोभावे।७२६।हनस्तच।७२७।एतिस्तुशास्वृदृजुषःक्यप्।७२८।ऋदुपधाच्चाक्लृपिचृतेः।७२९।ईचखनः।७३०।भृञोऽसञ्ज्ञायाम्।७३१।भृजेर्विभाषा।७३२।राजसूयसूर्यमृषोद्यरुच्यकुप्यकृष्ठपच्याव्यथ्याः।७३३।भिद्योद्ध्यौनदे।७३४।पुष्यसिद्ध्यौनक्षत्रे।७३५।विपूयविनीयजित्यामुञ्जकल्कहलिषु।७३६।प्रत्यपिभ्याम्ग्रहेश्छन्दसि।७३७।पदास्वैरिबाह्यापक्ष्येषुच।७३८।विभाषाकृवृषोः।७३९।युग्यम्चपत्रे।७४०।अमावस्यदन्यतरस्याम्।७४१।छन्दसिनिष्ठर्क्यदेवहूयप्रणीयोन्नीयोच्छिष्यमर्यस्तर्याध्वर्यखन्यखान्यदेवयज्यापृच्छ्यप्रतिषीव्यब्रह्मवाद्यभाव्यस्ताव्योपचाय्यपृडानि।७४२।ऋहलोर्ण्यत्।७४३।ओरावश्यके।७४४।आसुयुवपिरपिलपित्रपिचमश्च।७४५।आनाय्योऽनित्ये।७४६।प्रणाय्योऽसम्मतौ।७४७।पाय्यसान्नाय्यनिकाय्यधाय्यामानहविर्निवाससामिधेनीषु।७४८।क्रतौकुण्डपाय्यसञ्चाय्यौ।७४९।अग्नौपरिचाय्योपचाय्यसमूह्याः।७५०।चित्याग्निचित्येच।७५१।ण्वुल्‌तृचौ।७५२।नन्दिग्रहिपचादिभ्योल्युणिन्यचः।७५३।इगुपधज्ञाप्रीकिरःकः।७५४।आतश्चोपसर्गे।७५५।पाघ्राध्माधेट्दृशःशः।७५६।अनुपसर्गाल्लिम्पविन्दधारिपारिवेद्युदेजिचेतिसातिसाहिभ्यश्च।७५७।ददातिदधात्योर्विभाषा।७५८।ज्वलितिकसन्तेभ्योणः।७५९।श्याऽऽद्व्यधास्रुसम्स्र्वतीणवसावहृलिहश्लिषश्वसश्च।७६०।दुन्योरनुपसर्गे।७६१।विभाषाग्रहः।७६२।गेहेकः।७६३।शिल्पिनिष्वुन्।७६४।गस्थकन्।७६५।ण्युट्च।७६६।हश्चव्रीहिकालयोः।७६७।प्रुसृल्वःसमभिहारेवुन्।७६८।आशिषिच।७६९।कर्मण्यण्।७७०।ह्वावामश्च।७७१।आतोऽनुपसर्गेकः।७७२।सुपिस्थः।७७३।तुन्दशोकयोःपरिमृजापनुदोः।७७४।प्रेदाज्ञः।७७५।समिख्यः।७७६।गापोष्टक्।७७७।हरतेरनुद्यमनेऽच्।७७८।वयसिच।७७९।आङिताच्छील्ये।७८०।अर्हः।७८१।स्तम्बकर्णयोरमिजपोः।७८२।शमिधातोःसञ्ज्ञायाम्।७८३।अधिकरणेशेतेः।७८४।चरेष्टः।७८५।भिक्षासेनादायेषुच।७८६।पुरोऽग्रतोऽग्रेषुसर्त्तेः।७८७।पूर्वेकर्त्तरि।७८८।कृञोहेतुताच्छील्यानुलोम्येषु।७८९।दिवाविभानिशाप्रभाभास्कारान्तानन्तादिबहुनान्दीकिम्‌लिपिलिबिबलिभक्तिकर्तृचित्रक्षेत्रसङ्ख्याजङ्घाबाह्‌वहर्यत्तद्धनुररुष्षु।७९०।कर्मणिभृतौ।७९१।नशब्दश्लोककलहगाथावैरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु।७९२।स्तम्बशकृतोरिन्।७९३।हरतेर्दृतिनाथयोःपशौ।७९४।फलेग्रहिरात्मम्भरिश्च।७९५।छन्दसिवनसनरक्षिमथाम्।७९६।एजेःखश्।७९७।नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः।७९८।नाडीमुष्ट्योश्च।७९९।उदिकूलेरुजिवहोः।८००।वहाभ्रेलिहः।८०१।परिमाणेपचः।८०२।मितनखेच।८०३।विध्वरुषोस्तुदः।८०४।असूर्यललाटयोर्दृशितपोः।८०५।उग्रम्पश्येरम्मदपाणिन्धमाश्च।८०६।प्रियवशेवदःखच्।८०७।द्विषत्‌परयोस्तापेः।८०८।वाचियमोव्रते।८०९।पूःसर्वयोर्दारिसहोः।८१०।सर्वकूलाभ्रकरीषेषुकषः।८११।मेघर्त्तिभयेषुकृञः।८१२।क्षेमप्रियमद्रेऽण्च।८१३।आशितेभुवःकरणभावयोः।८१४।सञ्ज्ञायाम्भृतृवृजिधारिसहितपिदमः।८१५।गमश्च।८१६।अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषुडः।८१७।आशिषिहनः।८१८।अपेक्लेशतमसोः।८१९।कुमारशीर्षयोर्णिनिः।८२०।लक्षणेजायापत्योष्टक्।८२१।अमनुष्यकर्तृकेच।८२२।शक्तौहस्तिकपाटयोः।८२३।पाणिघताडघौशिल्पिनि।८२४।आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषुच्व्यर्थेष्वच्व्यौकृञःकरणेख्युन्।८२५।कर्त्तरिभुवःखिष्णुच्‌खुकञौ।८२६।स्पृशोऽनुदकेक्विन्।८२७।ऋत्विग्दधृक्‌स्रग्‌दिगुष्णिगञ्चुयुजिक्रुञ्चाम्च।८२८।त्यदादिषुदृशोऽनालोचनेकञ्च।८२९।सत्‌सूद्विषद्रुहदुहयुजविदभिदच्छिदजिनीराजामुपसर्गेऽपिक्विप्।८३०।भजोण्विः।८३१।छन्दसिसहः।८३२।वहश्च।८३३।कव्यपुरीषपुरीष्येषुञ्युट्।८३४।हव्येऽनन्तःपादम्।८३५।जनसनखनक्रमगमोविट्।८३६।अदोऽनन्ने।८३७।क्रव्येच।८३८।दुहःकब्‌घश्च।८३९।मन्त्रेश्वेतवहोक्‌थशस्पुरोडाशोण्विन्।८४०।अवेयजः।८४१।विजुपेछन्दसि।८४२।आतोमनिन्‌क्वनिब्वनिपश्च।८४३।अन्येभ्योपिदृश्यन्ते।८४४।क्विप्च।८४५।स्थःकच।८४६।सुप्यजातौणिनिस्ताच्छील्ये।८४७।कर्त्तर्युपमाने।८४८।व्रते।८४९।बहुलमाभीक्ष्ण्ये।८५०।मनः।८५१।आत्ममानेखश्च।८५२।भूते।८५३।करणेयजः।८५४।कर्मणिहनः।८५५।ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषुक्विप्।८५६।बहुलम्छन्दसि।८५७।सुकर्मपापमन्त्रपुण्येषुकृञः।८५८।सोमेसुञः।८५९।अग्नौचेः।८६०।कर्मण्यग्न्याख्यायाम्।८६१।कर्मणीनिविक्रियः।८६२।दृशेःक्वनिप्।८६३।राजनियुधिकृञः।८६४।सहेच।८६५।सप्तम्याम्जनेर्डः।८६६।पञ्चम्यामजातौ।८६७।उपसर्गेचसञ्ज्ञायाम्।८६८।अनौकर्मणि।८६९।अन्येष्वपिदृश्यते।८७०।निष्ठा।८७१।सुयजोर्ङ्वनिप्।८७२।जीर्यतेरतृन्।८७३।छन्दसिलिट्।८७४।लिटःकानज्वा।८७५।क्वसुश्च।८७६।भाषायाम्सदवसश्रुवः।८७७।उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च।८७८।लुङ्।८७९।अनद्यतनेलङ्।८८०।अभिज्ञावचनेलृट्।८८१।नयदि।८८२।विभाषासाकाङ्क्षे।८८३।परोक्षेलिट्।८८४।हशश्वतोर्लङ्च।८८५।प्रश्नेचासन्नकाले।८८६।लट्स्मे।८८७।अपरोक्षेच।८८८।ननौपृष्टप्रतिवचने।८८९।नन्वोर्विभाषा।८९०।पुरिलुङ्चास्मे।८९१।वर्तमानेलट्।८९२।लटःशतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे।८९३।सम्बोधनेच।८९४।लक्षणहेत्वोःक्रियायाः।८९५।तौसत्।८९६।पूङ्‌यजोःशानन्।८९७।ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषुचानश्।८९८।इङ्धार्योःशत्रकृच्छ्रिणि।८९९।द्विषोऽमित्रे।९००।सुञोयज्ञसम्योगे।९०१।अर्हःप्रशम्सायाम्।९०२।आक्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्‌साधुकारिषु।९०३।तृन्।९०४।अलङ्कृञ्‌निराकृञ्‌प्रजनोत्‌पचोत्‌पतोन्मदरुच्यपत्रपवृतुवृधुसहचरःइष्णुच्।९०५।णेश्छन्दसि।९०६।भुवश्च।९०७।ग्लाजिस्थश्चक्‌स्नुः।९०८।त्रसिगृधिधृषिक्षिपेःक्‌नुः।९०९।शमित्यष्टाभ्योघिनुण्।९१०।सम्पृचानुरुधाङ्यमाङ्यसपरिसृसम्सृजपरिदेविसञ्ज्वरपरिक्षिपपरिरटपरिवदपरिदहपरिमुहदुषद्विषद्रुहदुहयुजाक्रीडविविचत्यजरजभजातिचरापचरामुषाभ्याहनश्च।९११।वौकषलसकत्थस्रम्भः।९१२।अपेचलषः।९१३।प्रेलपसृद्रुमथवदवसः।९१४।निन्दहिम्सक्लिशखादविनाशपरिक्षिपपरिरटपरिवादिव्याभाषासूयोवुञ्।९१५।देविक्रुशोश्चोपसर्गे।९१६।चलनशब्दार्थादकर्मकाद्युच्।९१७।अनुदात्तेतश्चहलादेः।९१८।जुचङ्क्रम्यदन्द्रम्यसृगृधिज्वलशुचलषपतपदः।९१९।क्रुधमण्डार्थेभ्यश्च।९२०।नयः।९२१।सूददीपदीक्षश्च।९२२।लषपतपदस्थाभूवृषहनकमगमशॄभ्यउकञ्।९२३।जल्पभिक्षकुट्टलुण्टवृङःषाकन्।९२४।प्रजोरिनिः।९२५।जिदृक्षिविश्रीण्वमाव्यथाभ्यमपरिभूप्रसूभ्यश्च।९२६।स्पृहिगृहिपतिदयिनिद्रातन्द्राश्रद्धाभ्यआलुच्।९२७।दाधेट्सिशदसदोरुः।९२८।सृघस्यदःक्मरच्।९२९।भञ्जभासमिदोघुरच्।९३०।विदिभिदिछिदेःकुरच्।९३१।इण्‌नश्‌जिसर्त्तिभ्यःक्वरप्।९३२।गत्वरश्च।९३३।जागुरूकः।९३४।यजजपदशाम्यङः।९३५।नमिकम्पिस्म्यजसकमहिम्सदीपोरः।९३६।सनाशम्सभिक्षउः।९३७।विन्दुरिच्छुः।९३८।क्याच्‌छन्दसि।९३९।आदृगमहनजनःकिकिनौलिट्च।९४०।स्वपितृषोर्नजिङ्।९४१।शॄवन्द्योरारुः।९४२।भियःक्रुक्लुकनौ।९४३।स्थेशभासपिसकसोवरच्।९४४।यश्चयङः।९४५।भ्राजभासधुर्विद्युतोर्जिपॄजुग्रावस्तुवःक्विप्।९४६।अन्येभ्योपिदृश्यते।९४७।भुवःसञ्ज्ञान्तरयोः।९४८।विप्रसम्भ्योड्वसञ्ज्ञायाम्।९४९।धःकर्मणिष्ट्रन्।९५०।दाम्नीशसयुयुजस्तुतुदसिसिचमिहपतदशनहःकरणे।९५१।हलसूकरयोःपुवः।९५२।अर्तिलूधूसूखनसहचरइत्रः।९५३।पुवःसञ्ज्ञायाम्।९५४।कर्तरिचर्षिदेवतयोः।९५५।ञीतःक्तः।९५६।मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च।९५७।उणादयोबहुलम्।९५८।भूतेऽपिदृश्यन्ते।९५९।भविष्यतिगम्यादयः।९६०।यावत्‌पुरानिपातयोर्लट्।९६१।विभाषाकदाकर्ह्योः।९६२।किम्‌वृत्तेलिप्‌सायाम्।९६३।लिप्‌स्यमानसिद्धौच।९६४।लोडर्थलक्षणेच।९६५।लिङ्चोर्ध्वमौहूर्तिके।९६६।तुमुन्‌ण्वुलौक्रियायाम्क्रियार्थायाम्।९६७।भाववचनाश्च।९६८।अण्कर्मणिच।९६९।लृट्शेषेच।९७०।लृटःसद्वा।९७१।अनद्यतनेलुट्।९७२।पदरुजविशस्पृशोघञ्।९७३।सृस्थिरे।९७४।भावे।९७५।अकर्तरिचकारकेसञ्ज्ञायाम्।९७६।परिमाणाख्यायाम्सर्वेभ्यः।९७७।इङश्च।९७८।उपसर्गेरुवः।९७९।समियुद्रुदुवः।९८०।श्रिणीभुवोऽनुपसर्गे।९८१।वौक्षुश्रुवः।९८२।अवोदोर्नियः।९८३।प्रेद्रुस्तुस्रुवः।९८४।निरभ्योःपूल्वोः।९८५।उन्न्योर्ग्रः।९८६।कॄधान्ये।९८७।यज्ञेसमिस्तुवः।९८८।प्रेस्त्रोऽयज्ञे।९८९।प्रथनेवावशब्दे।९९०।छन्दोनाम्निच।९९१।उदिग्रहः।९९२।समिमुष्टौ।९९३।परिन्योर्नीणोर्द्यूताभ्रेषयोः।९९४।परावनुपात्ययइणः।९९५।व्युपयोःशेतेःपर्याये।९९६।हस्तादानेचेरस्तेये।९९७।निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेश्चकः।९९८।सङ्घेचानौत्तराधर्य्ये।९९९।कर्मव्यतिहारेणच्स्त्रियाम्।१०००।अभिविधौभावइनुण्।१००१।आक्रोशेऽवन्योर्ग्रहः।१००२।प्रेलिप्‌सायाम्।१००३।परौयज्ञे।१००४।नौवृधान्ये।१००५।उदिश्रयतियौतिपूद्रुवः।१००६।विभाषाऽऽङिरुप्‌लुवोः।१००७।अवेग्रहोवर्षप्रतिबन्धे।१००८।प्रेवणिजाम्।१००९।रश्मौच।१०१०।वृणोतेराच्छादने।१०११।परौभुवोऽवज्ञाने।१०१२।एरच्।१०१३।ॠदोरप्।१०१४।ग्रहवृदृनिश्चिगमश्च।१०१५।उपसर्गेऽदः।१०१६।नौणच।१०१७।व्यधजपोरनुपसर्गे।१०१८।स्वनहसोर्वा।१०१९।यमःसमुपनिविषुच।१०२०।नौगदनदपठस्वनः।१०२१।क्वणोवीणायाम्च।१०२२।नित्यम्पणःपरिमाणे।१०२३।मदोऽनुपसर्गे।१०२४।प्रमदसम्मदौहर्षे।१०२५।समुदोरजःपशुषु।१०२६।अक्षेषुग्लहः।१०२७।प्रजनेसर्त्तेः।१०२८।ह्‌वःसम्प्रसारणम्चन्यभ्युपविषु।१०२९।आङियुद्धे।१०३०।निपानमाहावः।१०३१।भावेऽनुपसर्गस्य।१०३२।हनश्चवधः।१०३३।मूर्त्तौघनः।१०३४।अन्तर्घनोदेशे।१०३५।अगारैकदेशेप्रघणःप्रघाणश्च।१०३६।उद्‌घनोत्याधानम्।१०३७।अपघनोऽङ्गम्।१०३८।करणेऽयोविद्रुषु।१०३९।स्तम्बेकच।१०४०।परौघः।१०४१।उपघ्नआश्रये।१०४२।सङ्घोद्‌घौगणप्रशम्सयोः।१०४३।निघोनिमितम्।१०४४।डि्वतःक्त्रिः।१०४५।टि्वतोऽथुच्।१०४६।यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षोनङ्।१०४७।स्वपोनन्।१०४८।उपसर्गेघोःकिः।१०४९।कर्मण्यधिकरणेच।१०५०।स्त्रियाम्क्तिन्।१०५१।स्थागापापचोभावे।१०५२।मन्त्रेवृषेषपचमनविदभूवीराउदात्तः।१०५३।ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकीर्त्तयश्च।१०५४।व्रजयजोर्भावेक्यप्।१०५५।सञ्ज्ञायाम्‌समजनिषदनिपतमनविदषुञ्‌शीङ्‌भृञिणः।१०५६।कृञःशच।१०५७।इच्छा।१०५८।अप्रत्ययात्।१०५९।गुरोश्चहलः।१०६०।षिद्भिदादिभ्योऽङ्।१०६१।चिन्तिपूजिकथिकुम्बिचर्चश्च।१०६२।आतश्चोपसर्गे।१०६३।ण्यासश्रन्थोयुच्।१०६४।रोगाख्यायाम्ण्वुल्बहुलम्।१०६५।सञ्ज्ञायाम्।१०६६।विभाषाख्यानपरिप्रश्नयोरिञ्च।१०६७।पर्यायार्हर्णोत्‌पत्तिषुण्वुच्।१०६८।आक्रोशेनञ्यनिः।१०६९।कृत्यल्युटोबहुलम्।१०७०।नपुम्सकेभावेक्तः।१०७१।ल्युट्च।१०७२।कर्मणिचयेनसम्स्पर्शात्कर्तुःशरीरसुखम्।१०७३।करणाधिकरणयोश्च।१०७४।पुम्सिसञ्ज्ञायाम्घःप्रायेण।१०७५।गोचरसञ्चरवहव्रजव्यजापणनिगमाश्च।१०७६।अवेतॄस्त्रोर्घञ्।१०७७।हलश्च।१०७८।अध्यायन्यायोद्यावसम्हाराधारावायाश्च।१०७९।उदङ्कोऽनुदके।१०८०।जालमानायः।१०८१।खनोघच।१०८२।ईषद्‌दुःसुषुकृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषुखल्।१०८३।कर्तृकर्मणोश्चभूकृञोः।१०८४।आतोयुच्।१०८५।छन्दसिगत्यर्थेभ्यः।१०८६।अन्येभ्योऽपिदृश्यते।१०८७।वर्तमानसामीप्येवर्तमानवद्वा।१०८८।आशम्सायाम्भूतवच्च।१०८९।क्षिप्रवचनेलृट्।१०९०।आशम्सावचनेलिङ्।१०९१।नानद्यतनवत्क्रियाप्रबन्धसामीप्ययोः।१०९२।भविष्यतिमर्यादावचनेऽवरस्मिन्।१०९३।कालविभागेचानहोरात्राणाम्।१०९४।परस्मिन्विभाषा।१०९५।लिङ्निमित्तेलृङ्क्रियातिपत्तौ।१०९६।भूतेच।१०९७।वोताप्योः।१०९८।गर्हायाम्लडपिजात्वोः।१०९९।विभाषाकथमिलिङ्च।११००।किम्‌वृत्तेलिङ्‌लृटौ।११०१।अनवक्लृप्त्यमर्षयोरकिम्‌वृत्तेऽपि।११०२।किङ्किलास्त्यर्थेषुलृट्।११०३।जातुयदोर्लिङ्।११०४।यच्चयत्रयोः।११०५।गर्हायाम्च।११०६।चित्रीकरणेच।११०७।शेषेलृडयदौ।११०८।उताप्योःसमर्थयोर्लिङ्।११०९।कामप्रवेदनेऽकच्चिति।१११०।सम्भावनेऽलमितिचेत्सिद्धाप्रयोगे।११११।विभाषाधातौसम्भावनवचनेऽयदि।१११२।हेतुहेतुमतोर्लिङ्।१११३।इच्छार्थेषुलिङ्‌लोटौ।१११४।समानकर्तृकेषुतुमुन्।१११५।लिङ्च।१११६।इच्छार्थेभ्योविभाषावर्तमाने।१११७।विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषुलिङ्।१११८।लोट्च।१११९।प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेषुकृत्याश्च।११२०।लिङ्चोर्ध्वमौहूर्तिके।११२१।स्मेलोट्।११२२।अधीष्टेच।११२३।कालसमयवेलासुतुमुन्।११२४।लिङ्यदि।११२५।अर्हेकृत्यतृचश्च।११२६।आवश्यकाधमर्ण्ययोर्णिनिः।११२७।कृत्याश्च।११२८।शकिलिङ्च।११२९।आशिषिलिङ्‌लोटौ।११३०।क्तिच्‌क्तौचसञ्ज्ञायाम्।११३१।माङिलुङ्।११३२।स्मोत्तरेलङ्च।११३३।धातुसम्बन्धेप्रत्ययाः।११३४।क्रियासमभिहारेलोट्लोटोहिस्वौवाचतध्वमोः।११३५।समुच्चयेऽन्यतरस्याम्।११३६।यथाविध्यनुप्रयोगःपूर्वस्मिन्।११३७।समुच्चयेसामान्यवचनस्य।११३८।छन्दसिलुङ्‌लङ्‌लिटः।११३९।लिङर्थेलेट्।११४०।उपसम्वादाशङ्कयोश्च।११४१।तुमर्थेसेसेनसेअसेन्‌क्सेकसेनध्यैअध्यैन्‌कध्यैकध्यैन्‌शध्यैशध्यैन्तवैतवेङ्‌तवेनः।११४२।प्रयैरोहिष्यैअव्यथिष्यै।११४३।दृशेविख्येच।११४४।शकिणमुल्‌कमुलौ।११४५।ईश्वरेतोसुन्‌कसुनौ।११४६।कृत्यार्थेतवैकेन्‌केन्यत्वनः।११४७।अवचक्षेच।११४८।भावलक्षणेस्थेण्‌कृञ्‌वदिचरिहुतमिजनिभ्यस्तोसुन्।११४९।सृपितृदोःकसुन्।११५०।अलम्‌खल्वोःप्रतिषेधयोःप्राचाम्क्त्वा।११५१।उदीचाम्माङोव्यतीहारे।११५२।परावरयोगेच।११५३।समानकर्तृकयोःपूर्वकाले।११५४।आभीक्ष्ण्येणमुल्च।११५५।नयद्यनाकाङ्क्षे।११५६।विभाषाग्रेप्रथमपूर्वेषु।११५७।कर्मण्याक्रोशेकृञःखमुञ्।११५८।स्वादुमिणमुल्।११५९।अन्यथैवम्‌कथमित्थम्‌सुसिद्धाप्रयोगश्चेत्।११६०।यथातथयोरसूयाप्रतिवचने।११६१।कर्मणिदृशिविदोःसाकल्ये।११६२।यावतिविन्दजीवोः।११६३।चर्मोदरयोःपूरेः।११६४।वर्षप्रमाणऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम्।११६५।चेलेक्नोपेः।११६६।निमूलसमूलयोःकषः।११६७।शुष्कचूर्णरूक्षेषुपिषः।११६८।समूलाकृतजीवेषुहन्‌कृञ्‌ग्रहः।११६९।करणेहनः।११७०।स्नेहनेपिषः।११७१।हस्तेवर्तिग्रहोः।११७२।स्वेपुषः।११७३।अधिकरणेबन्धः।११७४।सञ्ज्ञायाम्।११७५।कर्त्रोर्जीवपुरुषयोर्नशिवहोः।११७६।ऊर्ध्वेशुषिपूरोः।११७७।उपमानेकर्मणिच।११७८।कषादिषुयथाविध्यनुप्रयोगः।११७९।उपदम्शस्तृतीयायाम्।११८०।हिम्सार्थानाम्चसमानकर्मकाणाम्।११८१।सप्तम्याम्चोपपीडरुधकर्षः।११८२।समासत्तौ।११८३।प्रमाणेच।११८४।अपादानेपरीप्‌सायाम्।११८५।द्वितीयायाम्च।११८६।स्वाङ्गेऽध्रुवे।११८७।परिक्लिश्यमानेच।११८८।विशिपतिपदिस्कन्दाम्व्याप्यमानासेव्यमानयोः।११८९।अस्यतितृषोःक्रियान्तरेकालेषु।११९०।नाम्न्यादिशिग्रहोः।११९१।अव्ययेऽयथाभिप्रेताख्यानेकृञःक्त्वाणमुलौ।११९२।तिर्यच्यपवर्गे।११९३।स्वाङ्गेतस्प्रत्ययेकृभ्वोः।११९४।नाधार्थप्रत्ययेच्व्यर्थे।११९५।तूष्णीमिभुवः।११९६।अन्वच्यानुलोम्ये।११९७।शकधृषज्ञाग्लाघटरभलभक्रमसहार्हास्त्यर्थेषुतुमुन्।११९८।पर्याप्तिवचनेष्वलमर्थेषु।११९९।कर्तरिकृत्।१२००।भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्याप्लाव्यापात्यावा।१२०१।लःकर्मणिचभावेचाकर्मकेभ्यः।१२०२।तयोरेवकृत्यक्तखलर्थाः।१२०३।आदिकर्मणिक्तःकर्तरिच।१२०४।गत्यर्थाकर्मकश्लिषशीङ्‌स्थासवसजनरुहजीर्यतिभ्यश्च।१२०५।दाशगोघ्नौसम्प्रदाने।१२०६।भीमादयोऽपादाने।१२०७।ताभ्यामन्यत्रोणादयः।१२०८।क्तोऽधिकरणेचध्रौव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः।१२०९।लस्य।१२१०।तिप्तस्‌झिसिप्‌थस्थमिब्वस्मस्ताताम्‌झथासाथाम्‌ध्वमिड्‌वहिमहिङ्।१२११।टितआत्मनेपदानाम्टेरे।१२१२।थासस्से।१२१३।लिटस्तझयोरेशिरेच्।१२१४।परस्मैपदानाम्णलतुसुस्थलथुसणल्‌वमाः।१२१५।विदोलटोवा।१२१६।ब्रुवःपञ्चानामादितआहोब्रुवः।१२१७।लोटोलङ्‌वत्।१२१८।एरुः।१२१९।सेर्ह्यपिच्च।१२२०।वाछन्दसि।१२२१।मेर्निः।१२२२।आमेतः।१२२३।स्वाभ्याम्वामौ।१२२४।आडुत्तमस्यपिच्च।१२२५।एतएै।१२२६।लेटोऽडाटौ।१२२७।आतएै।१२२८।वैतोऽन्यत्र।१२२९।इतश्चलोपःपरस्मैपदेषु।१२३०।सउत्तमस्य।१२३१।नित्यम्ङितः।१२३२।इतश्च।१२३३।तस्थस्थमिपाम्तान्तम्‌तामः।१२३४।लिङस्सीयुट्।१२३५।यासुट्परस्मैपदेषूदात्तोङिच्च।१२३६।किदाशिषि।१२३७।झस्यरन्।१२३८।इटोऽत्।१२३९।सुट्तिथोः।१२४०।झेर्जुस्।१२४१।सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च।१२४२।आतः।१२४३।लङःशाकटायनस्य।१२४४।द्विषश्च।१२४५।तिङ्‌शित्‌सार्वधातुकम्।१२४६।आर्द्धधातुकम्शेषः।१२४७।लिट्च।१२४८।लिङाशिषि।१२४९।छन्दस्युभयथा।१२५०।ङ्याप्‌प्रातिपदिकात्।१२५१।स्वौजसमौट्‌छष्टाभ्याम्‌भिस्‌ङेभ्याम्‌भ्यस्‌ङसिभ्याम्‌भ्यस्‌ङसोसाम्‌ङ्योस्सुप्।१२५२।स्त्रियाम्।१२५३।अजाद्यतष्टाप्।१२५४।ऋन्नेभ्योङीप्।१२५५।उगितश्च।१२५६।वनोरच।१२५७।पादोऽन्यतरस्याम्।१२५८।टाबृचि।१२५९।नषट्स्वस्रादिभ्यः।१२६०।मनः।१२६१।अनोबहुव्रीहेः।१२६२।डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्।१२६३।अनुपसर्जनात्।१२६४।टिड्‌ढाणञ्‌द्वयसज्‌दघ्नज्‌मात्रच्‌तयप्ठक्ठञ्‌कञ्‌क्वरपः।१२६५।यञश्च।१२६६।प्राचाम्ष्फस्तद्धितः।१२६७।सर्वत्रलोहितादिकतन्तेभ्यः।१२६८।कौरव्यमाण्डूकाभ्याम्‌च।१२६९।वयसिप्रथमे।१२७०।द्विगोः।१२७१।अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्योनतद्धितलुकि।१२७२।काण्डान्तात्क्षेत्रे।१२७३।पुरुषात्प्रमाणेऽन्यतरस्याम्।१२७४।बहुव्रीहेरूधसोङीष्।१२७५।सङ्ख्याव्ययादेर्ङीप्।१२७६।दामहायनान्ताच्च।१२७७।अनउपधालोपिनोऽन्यतरस्याम्।१२७८।नित्यम्सञ्ज्ञाछन्दसोः।१२७९।केवलमामकभागधेयपापापरसमानार्यकृतसुमङ्गलभेषजाच्च।१२८०।रात्रेश्चाजसौ।१२८१।अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक्।१२८२।पत्युर्नोयज्ञसम्योगे।१२८३।विभाषासपूर्वस्य।१२८४।नित्यम्‌सपत्न्यादिषु।१२८५।पूतक्रतोरैच।१२८६।वृषाकप्यग्निकुसितकुसीदानामुदात्तः।१२८७।मनोरौवा।१२८८।वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तोनः।१२८९।अन्यतोङीष्।१२९०।षिद्‌गौरादिभ्यश्च।१२९१।जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुशकामुककबराद्वृत्त्यमत्रावपनाकृत्रिमाश्राणास्थौल्यवर्णानाच्छादनाऽयोविकारमैथुनेच्छाकेशवेशेषु।१२९२।शोणात्प्राचाम्।१२९३।वोतोगुणवचनात्।१२९४।बह्वादिभ्यश्च।१२९५।नित्यम्छन्दसि।१२९६।भुवश्च।१२९७।पुम्‌योगादाख्यायाम्।१२९८।इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रमृडहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणामानुक्।१२९९।क्रीतात्करणपूर्वात्।१३००।क्तादल्पाख्यायाम्।१३०१।बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात्।१३०२।अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा।१३०३।स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसम्योगोपधात्।१३०४।नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च।१३०५।नक्रोडादिबह्वचः।१३०६।सहनञ्विद्यमानपूर्वाच्च।१३०७।नखमुखात्सञ्ज्ञायाम्।१३०८।दीर्घजिह्वीचछन्दसि।१३०९।दिक्‌पूर्वपदान्ङीप्।१३१०।वाहः।१३११।सख्यशिश्वीतिभाषायाम्।१३१२।जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्।१३१३।पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलवालोत्तरपदाच्च।१३१४।इतोमनुष्यजातेः।१३१५।ऊङुतः।१३१६।बाह्वन्तात्सञ्ज्ञायाम्।१३१७।पङ्गोश्च।१३१८।ऊरूत्तरपदादौपम्ये।१३१९।सम्हितशफलक्षणवामादेश्च।१३२०।कद्रुकमण्डल्वोश्छन्दसि।१३२१।सञ्ज्ञायाम्।१३२२।शार्ङ्गरवाद्यञोङीन्।१३२३।यङश्चाप्।१३२४।आवट्याच्च।१३२५।तद्धिताः।१३२६।यूनस्तिः।१३२७।अणिञोरनार्षयोर्गुरूपोत्तमयोःष्यङ्गोत्रे।१३२८।गोत्रावयवात्।१३२९।क्रौड्यादिभ्यश्च।१३३०।दैवयज्ञिशौचिवृक्षिसात्यमुग्रिकाण्ठेविद्धिभ्योऽन्यतरस्याम्।१३३१।समर्थानाम्प्रथमाद्वा।१३३२।प्राग्‌दीव्यतोऽण्।१३३३।अश्वपत्यादिभ्यश्च।१३३४।दित्यदित्यादित्यपत्त्युत्तरपदाण्ण्यः।१३३५।उत्सादिभ्योऽञ्।१३३६।स्त्रीपुम्साभ्याम्नञ्स्नञौभवनात्।१३३७।द्विगोर्लुगनपत्ये।१३३८।गोत्रेऽलुगचि।१३३९।यूनिलुक्।१३४०।फक्‌फिञोरन्यतरस्याम्।१३४१।तस्यापत्यम्।१३४२।एकोगोत्रे।१३४३।गोत्राद्यून्यस्त्रियाम्।१३४४।अतइञ्।१३४५।बाह्वादिभ्यश्च।१३४६।सुधातुरकङ्च।१३४७।गोत्रेकुञ्जादिभ्यश्चफञ्।१३४८।नडादिभ्यःफक्।१३४९।हरितादिभ्योऽञः।१३५०।यञिञोश्च।१३५१।शरद्वच्छुनकदर्भाद्‌भृगुवत्साग्रायणेषु।१३५२।द्रोणपर्वतजीवन्तादन्यतरस्याम्।१३५३।अनृष्यानन्तर्येबिदादिभ्योऽञ्।१३५४।गर्गादिभ्योयञ्।१३५५।मधुबभ्रोर्ब्राह्मणकौशिकयोः।१३५६।कपिबोधादाङ्गिरसे।१३५७।वतण्डाच्च।१३५८।लुक्स्त्रियाम्।१३५९।अश्वादिभ्यःफञ्।१३६०।भर्गात्त्रैगर्ते।१३६१।शिवादिभ्योण्।१३६२।अवृद्धाभ्योनदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः।१३६३।ॠष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च।१३६४।मातुरुत्सङ्ख्यासम्भद्रपूर्वायाः।१३६५।कन्यायाःकनीनच।१३६६।विकर्णशुङ्गच्छगलाद्वत्सभरद्वाजात्रिषु।१३६७।पीलायावा।१३६८।ढक्चमण्डूकात्।१३६९।स्त्रीभ्योढक्।१३७०।द्व्यचः।१३७१।इतश्चानिञः।१३७२।शुभ्रादिभ्यश्च।१३७३।विकर्णकुषीतकात्काश्यपे।१३७४।भ्रुवोवुक्च।१३७५।कल्याण्यादीनामिनङ्।१३७६।कुलटायावा।१३७७।चटकायाएैरक्।१३७८।गोधायाढ्रक्।१३७९।आरगुदीचाम्।१३८०।क्षुद्राभ्योवा।१३८१।पितृष्वसुश्छण्।१३८२।ढकिलोपः।१३८३।मातृष्वसुश्च।१३८४।चतुष्पादभ्योढञ्।१३८५।गृष्ट्यादिभ्यश्च।१३८६।राजश्वशुराद्यत्।१३८७।क्षत्राद्‌घः।१३८८।कुलात्खः।१३८९।अपूर्वपदादन्यतरस्याम्यड्‌ढकञौ।१३९०।महाकुलादञ्खञौ।१३९१।दुष्कुलाड्‌ढक्।१३९२।स्वसुश्छः।१३९३।भ्रातुर्व्यच्च।१३९४।व्यन्सपत्ने।१३९५।रेवत्यादिभ्यष्ठक्।१३९६।गोत्रस्त्रियाःकुत्सनेणच।१३९७।वृद्धाट्‌ठक्‌सौवीरेषुबहुलम्।१३९८।फेश्छच।१३९९।फाण्टाहृतिमिमताभ्याम्णफिञौ।१४००।कुर्वादिभ्योण्यः।१४०१।सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च।१४०२।उदीचामिञ्।१४०३।तिकादिभ्यःफिञ्।१४०४।कौसल्यकार्मार्याभ्याम्च।१४०५।अणोद्व्यचः।१४०६।उदीचाम्वृद्धादगोत्रात्।१४०७।वाकिनादीनाम्कुक्‌च।१४०८।पुत्रान्तादन्यतरस्याम्।१४०९।प्राचामवृद्धात्फिन्बहुलम्।१४१०।मनोर्जातावञ्यतौषुक्च।१४११।अपत्यम्पौत्त्रप्रभृतिगोत्रम्।१४१२।जीवतितुवम्श्येयुवा।१४१३।भ्रातरिचज्यायसि।१४१४।वान्यस्मिन्सपिण्डेस्थविरतरेजीवति।१४१५।वृद्धस्यचपूजायाम्।१४१६।यूनश्चकुत्सायाम्।१४१७।जनपदशब्दात्क्षत्त्रियादञ्।१४१८।साल्वेयगान्धारिभ्याम्च।१४१९।द्व्यञ्‌मगधकलिङ्गसूरमसादण्।१४२०।वृद्धेत्कोसलाजादाञ्‌ञ्यङ्।१४२१।कुरुनादिभ्योण्यः।१४२२।साल्वावयवप्रत्यग्रथकलकूटाश्मकादिञ्।१४२३।तेतद्राजाः।१४२४।कम्बोजाल्लुक्।१४२५।स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च।१४२६।अतश्च।१४२७।नप्राच्यभर्गादियौधेयादिभ्यः।१४२८।तेनरक्तम्रागात्।१४२९।लाक्षारोचनाशकलकर्दमाट्‌ठक्।१४३०।नक्षत्रेणयुक्तःकालः।१४३१।लुबविशेषे।१४३२।सञ्ज्ञायाम्श्रवणाश्वत्थाभ्याम्।१४३३।द्वन्द्वाच्छः।१४३४।दृष्टम्साम।१४३५।कलेर्ढक्।१४३६।वामदेवाड्ड्यड्ड्यौ।१४३७।परिवृतोरथः।१४३८।पाण्डुकम्बलादिनिः।१४३९।द्वैपवैयाघ्रादञ्।१४४०।कौमारापूर्ववचने।१४४१।तत्रोद्‌धृतममत्रेभ्यः।१४४२।स्थण्डिलाच्छयितरिव्रते।१४४३।सम्स्कृतम्भक्षाः।१४४४।शूलोखाद्यत्।१४४५।दध्नष्ठक्।१४४६।उदश्वितोऽन्यतरस्याम्।१४४७।क्षीराड्‌ढञ्।१४४८।सास्मिन्पौर्णमासीतिसञ्ज्ञायाम्।१४४९।आग्रहायण्यश्वत्थाट्‌ठक्।१४५०।विभाषाफाल्गुनीश्रवणाकार्तिकीचैत्रीभ्यः।१४५१।सास्यदेवता।१४५२।कस्येत्।१४५३।शुक्राद्घन्।१४५४।अपोनप्त्रपान्नप्तृभ्याम्घः।१४५५।छच।१४५६।महेन्द्राद्घाणौच।१४५७।सोमाट्ट्यण्।१४५८।वाय्‌वृतुपित्रुषसोयत्।१४५९।द्यावापृथिवीशुनासीरमरुत्त्वदग्नीषोमवास्तोष्पतिगृहमेधाच्छच।१४६०।अग्नेर्ढक्।१४६१।कालेभ्योभववत्।१४६२।महाराजप्रोष्ठपदाट्‌ठञ्।१४६३।पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः।१४६४।तस्यसमूहः।१४६५।भिक्षादिभ्योऽण्।१४६६।गोत्रोक्षोष्ट्रोरभ्रराजराजन्यराजपुत्रवत्समनुष्याजाद्वुञ्।१४६७।केदाराद्यञ्च।१४६८।ठञ्कवचिनश्च।१४६९।ब्राह्मणमाणववाडवाद्यन्।१४७०।ग्रामजनबन्धुसहायेभ्यस्तल्।१४७१।अनुदात्तादेरञ्।१४७२।खण्डिकादिभ्यश्च।१४७३।चरणेभ्योधर्मवत्।१४७४।अचित्तहस्तिधेनोष्ठक्।१४७५।केशाश्वाभ्याम्यञ्छावन्यतरस्याम्।१४७६।पाशादिभ्योयः।१४७७।खलगोरथात्।१४७८।इनित्रकट्यचश्च।१४७९।विषयोदेशे।१४८०।राजन्यादिभ्योवुञ्।१४८१।भौरिक्याद्यैषुकार्यादिभ्योविधल्‌भक्तलौ।१४८२।सोस्यादिरितिच्छन्दसःप्रगाथेषु।१४८३।सङ्ग्रामेप्रयोजनयोद्‌धृभ्यः।१४८४।तदस्याम्प्रहरणमितिक्रीडायाम्णः।१४८५।घञःसास्याम्क्रियेतिञः।१४८६।तदधीतेतद्वेद।१४८७।क्रतूक्‌थादिसूत्रान्ताट्‌ठक्।१४८८।क्रमादिभ्योवुन्।१४८९।अनुब्राह्मणादिनिः।१४९०।वसन्तादिभ्यष्ठक्।१४९१।प्रोक्ताल्लुक्।१४९२।सूत्राच्चकोपधात्।१४९३।छन्दोब्राह्मणानिचतद्विषयाणि।१४९४।तदस्मिन्नस्तीतिदेशेतन्नाम्नि।१४९५।तेननिर्वृत्तम्।१४९६।तस्यनिवासः।१४९७।अदूरभवश्च।१४९८।ओरञ्।१४९९।मतोश्चबह्वजङ्गात्।१५००।बह्वचःकूपेषु।१५०१।उदक्चविपाशः।१५०२।सङ्कलादिभ्यश्च।१५०३।स्त्रीषुसौवीरसाल्वप्राक्षु।१५०४।सुवास्त्वादिभ्योऽण्।१५०५।रोणी।१५०६।कोपधाच्च।१५०७।वुञ्छण्कठजिलसेनिरढञ्‌ण्ययफक्‌फिञिञ्‌ञ्यकक्‌ठकोऽरीहणकृशाश्वर्श्यकुमुदकाशतृणप्रेक्षाश्मसखिसङ्काशबलपक्षकर्णसुतङ्गमप्रगदिन्वराहकुमुदादिभ्यः।१५०८।जनपदेलुप्।१५०९।वरणादिभ्यश्च।१५१०।शर्करायावा।१५११।ठक्‌छौच।१५१२।नद्याम्मतुप्।१५१३।मध्वादिभ्यश्च।१५१४।कुमुदनडवेतसेभ्योड्‌मतुप्।१५१५।नडशादाड्ड्वलच्।१५१६।शिखायावलच्।१५१७।उत्करादिभ्यश्छः।१५१८।नडादीनाम्कुक्च।१५१९।शेषे।१५२०।राष्ट्रावारपाराद्घखौ।१५२१।ग्रामाद्यखञौ।१५२२।कत्‌त्र्यादिभ्योढकञ्।१५२३।कुलकुक्षिग्रीवाभ्यःश्वास्यलङ्कारेषु।१५२४।नद्यादिभ्योढक्।१५२५।दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक्।१५२६।कापिश्याःष्फक्।१५२७।रङ्कोरमनुष्येऽण्च।१५२८।द्युप्रागपागुदक्‌प्रतीचोयत्।१५२९।कन्थायाष्ठक्।१५३०।वर्णौवुक्।१५३१।अव्ययात्त्यप्।१५३२।एैषमोह्यःश्वसोऽन्यतरस्याम्।१५३३।तीररूप्योत्तरपदादञ्‌ञौ।१५३४।दिक्‌पूर्वपदादसञ्ज्ञायाम्ञः।१५३५।मद्रेभ्योऽञ्।१५३६।उदीच्यग्रामाच्चबह्वचोन्तोदात्तात्।१५३७।प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण्।१५३८।कण्वादिभ्योगोत्रे।१५३९।इञश्च।१५४०।नद्व्यचःप्राच्यभरतेषु।१५४१।वृद्धाच्छः।१५४२।भवतष्ठक्‌छसौ।१५४३।काश्यादिभ्यष्ठञ्‌ञिठौ।१५४४।वाहीकग्रामेभ्यश्च।१५४५।विभाषोशीनरेषु।१५४६।ओर्देशेठञ्।१५४७।वृद्धात्प्राचाम्।१५४८।धन्वयोपधाद्‌वुञ्।१५४९।प्रस्थपुरवहान्ताच्च।१५५०।रोपधेतोःप्राचाम्।१५५१।जनपदतदवध्योश्च।१५५२।अवृद्धादपिबहुवचनविषयात्।१५५३।कच्छाग्निवक्त्रगर्तोत्तरपदात्।१५५४।धूमादिभ्यश्च।१५५५।नगरात्कुत्सनप्रावीण्ययोः।१५५६।अरण्यान्मनुष्ये।१५५७।विभाषाकुरुयुगन्धराभ्याम्।१५५८।मद्रवृज्योःकन्।१५५९।कोपधादण्।१५६०।कच्छादिभ्यश्च।१५६१।मनुष्यतत्स्थयोर्वुञ्।१५६२।अपदातौसाल्वात्।१५६३।गोयवाग्वोश्च।१५६४।गर्त्तोत्तरपदाच्छः।१५६५।गहादिभ्यश्च।१५६६।प्राचाम्कटादेः।१५६७।राज्ञःकच।१५६८।वृद्धादकेकान्तखोपधात्।१५६९।कन्थापलदनगरग्रामह्रदोत्तरपदात्।१५७०।पर्वताच्च।१५७१।विभाषाऽमनुष्ये।१५७२।कृकणपर्णाद्भारद्वाजे।१५७३।युष्मदस्मदोरन्यतरस्याम्खञ्च।१५७४।तस्मिन्नणिचयुष्माकास्माकौ।१५७५।तवकममकावेकवचने।१५७६।अर्धाद्यत्।१५७७।परावराधमोत्तमपूर्वाच्च।१५७८।दिक्‌पूर्वपदाट्‌ठञ्च।१५७९।ग्रामजनपदैकदेशादञ्‌ठञौ।१५८०।मध्यान्मः।१५८१।असाम्प्रतिके।१५८२।द्वीपादनुसमुद्रम्यञ्।१५८३।कालाट्‌ठञ्।१५८४।श्राद्धेशरदः।१५८५।विभाषारोगातपयोः।१५८६।निशाप्रदोषाभ्याम्च।१५८७।श्वसस्तुट्च।१५८८।सन्धिवेलाद्यृतुनक्षत्रेभ्योऽण्।१५८९।प्रावृषएण्यः।१५९०।वर्षाभ्यष्ठक्।१५९१।छन्दसिठञ्।१५९२।वसन्ताच्च।१५९३।हेमन्ताच्च।१५९४।सर्वत्राण्चतलोपश्च।१५९५।सायम्‌चिरम्‌प्राह्णेप्रगेव्ययेभ्यष्ट्युट्युलौतुट्च।१५९६।विभाषापूर्वाह्णापराह्णाभ्याम्।१५९७।तत्रजातः।१५९८।प्रावृषष्ठप्।१५९९।सञ्ज्ञायाम्शरदोवुञ्।१६००।पूर्वाह्णापराह्णार्द्रामूलप्रदोषावस्कराद्वुन्।१६०१।पथःपन्थच।१६०२।अमावास्यायावा।१६०३।अच।१६०४।सिन्ध्वपकराभ्याम्कन्।१६०५।अणञौच।१६०६।श्रविष्ठाफल्गुन्यनुराधास्वातितिष्यपुनर्वसुहस्तविशाखाषाढाबहुलाल्लुक्।१६०७।स्थानान्तगोशालखरशालाच्च।१६०८।वत्सशालाभिजिदश्वयुक्‌छतभिषजोवा।१६०९।नक्षत्रेभ्योबहुलम्।१६१०।कृतलब्धक्रीतकुशलाः।१६११।प्रायभवः।१६१२।उपजानूपकर्णोपनीवेष्ठक्।१६१३।सम्भूते।१६१४।कोशाड्‌ढञ्।१६१५।कालात्साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु।१६१६।उप्तेच।१६१७।आश्वयुज्यावुञ्।१६१८।ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्याम्।१६१९।देयमृणे।१६२०।कलाप्यश्वत्थयवबुसाद्‌वुन्।१६२१।ग्रीष्मावरसमाद्‌वुञ्।१६२२।सम्वत्सराग्रहायणीभ्याम्ठञ्च।१६२३।व्याहरतिमृगः।१६२४।तदस्यसोढम्।१६२५।तत्रभवः।१६२६।दिगादिभ्योयत्।१६२७।शरीरावयवाच्च।१६२८।दृतिकुक्षिकलशिवस्त्यस्त्यहेर्ढञ्।१६२९।ग्रीवाभ्योऽण्च।१६३०।गम्भीराञ्‌ञ्यः।१६३१।अव्ययीभावाच्च।१६३२।अन्तःपूर्वपदाट्‌ठञ्।१६३३।ग्रामात्पर्यनुपूर्वात्।१६३४।जिह्वामूलाङ्गुलेश्छः।१६३५।वर्गान्ताच्च।१६३६।अशब्देयत्खावन्यतरस्याम्।१६३७।कर्णललाटात्कनलङ्कारे।१६३८।तस्यव्याख्यानइतिचव्याख्यातव्यनाम्नः।१६३९।बह्वचोन्तोदात्ताट्‌ठञ्।१६४०।क्रतुयज्ञेभ्यश्च।१६४१।अद्ध्यायेष्वेवर्षेः।१६४२।पौरोडाशपुरोडाशात्ष्ठन्।१६४३।छन्दसोयदणौ।१६४४।द्व्यजृद्‌ब्राह्मणर्क्‌प्रथमाध्वरपुरश्चरणनामाख्याताट्ठक्।१६४५।अणृगयनादिभ्यः।१६४६।ततआगतः।१६४७।ठगायस्थानेभ्यः।१६४८।शुण्डिकादिभ्योऽण्।१६४९।विद्यायोनिसम्बन्धेभ्योवुञ्।१६५०।ऋतष्ठञ्।१६५१।पितुर्यच्च।१६५२।गोत्रादङ्कवत्।१६५३।हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्याम्रूप्यः।१६५४।मयट्च।१६५५।प्रभवति।१६५६।विदूराञ्‌ञ्यः।१६५७।तद्‌गच्छतिपथिदूतयोः।१६५८।अभिनिष्क्रामतिद्वारम्।१६५९।अधिकृत्यकृतेग्रन्थे।१६६०।शिशुक्रन्दयमसभद्वन्द्वेन्द्रजननादिभ्यश्छः।१६६१।सोस्यनिवासः।१६६२।अभिजनश्च।१६६३।आयुधजीविभ्यश्छःपर्वते।१६६४।शण्डिकादिभ्योञ्यः।१६६५।सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणञौ।१६६६।तूदीशलातुरवर्मतीकूचवाराड्‌ढक्‌छण्ढञ्यकः।१६६७।भक्तिः।१६६८।अचित्ताददेशकालाट्‌ठक्।१६६९।महाराजाट्‌ठञ्।१६७०।वासुदेवार्जुनाभ्याम्वुन्।१६७१।गोत्रक्षत्रियाख्येभ्योबहुलम्वुञ्।१६७२।जनपदिनाम्जनपदवत्सर्वम्जनपदेनसमानशब्दानाम्बहुवचने।१६७३।तेनप्रोक्तम्।१६७४।तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छण्।१६७५।काश्यपकौशिकाभ्यामृषिभ्याम्णिनि।१६७६।कलापिवैशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च।१६७७।पुराणप्रोक्तेषुब्राह्मणकल्पेषु।१६७८।शौनकादिभ्यश्छन्दसि।१६७९।कठचरकाल्लुक्।१६८०।कलापिनोऽण्।१६८१।छगलिनोढिनुक्।१६८२।पाराशर्यशिलालिभ्याम्भिक्षुनटसूत्रयोः।१६८३।कर्मन्दकृशाश्वादिनिः।१६८४।तेनैकदिक्।१६८५।तसिश्च।१६८६।उरसोयच्च।१६८७।उपज्ञाते।१६८८।कृतेग्रन्थे।१६८९।सञ्ज्ञायाम्।१६९०।कुलालादिभ्योवुञ्।१६९१।क्षुद्राभ्रमरवटरपादपादञ्।१६९२।तस्येदम्।१६९३।रथाद्यत्।१६९४।पत्रपूर्वादञ्।१६९५।पत्राध्वर्युपरिषदश्च।१६९६।हलसीराट्‌ठक्।१६९७।द्वन्द्वाद्‌वुन्वैरमैथुनिकयोः।१६९८।गोत्रेचरणाद्‌वुञ्।१६९९।सङ्घाङ्कलक्षणेष्वञ्यञिञामण्।१७००।शाकलाद्वा।१७०१।छन्दोगौक्‌थिकयाज्ञिकबह्‌वृचनटाञ्‌ञ्यः।१७०२।नदण्डमाणवान्तेवासिषु।१७०३।रैवतिकादिभ्यश्छः।१७०४।कौपिञ्जलहास्तिपदादण्।१७०५।आथर्वणिकस्येकलोपश्च।१७०६।तस्यविकारः।१७०७।अवयवेचप्राण्योषधिवृक्षेभ्यः।१७०८।बिल्वादिभ्योऽण्।१७०९।कोपधाच्च।१७१०।त्रपुजतुनोःषुक्।१७११।ओरञ्।१७१२।अनुदात्तादेश्च।१७१३।पलाशादिभ्योवा।१७१४।शम्याष्ट्‌लञ्।१७१५।मयड्वैतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः।१७१६।नित्यम्वृद्धशरादिभ्यः।१७१७।गोश्चपुरीषे।१७१८।पिष्टाच्च।१७१९।सञ्ज्ञायाम्कन्।१७२०।व्रीहेःपुरोडाशे।१७२१।असञ्ज्ञायाम्तिलयवाभ्याम्।१७२२।द्व्यचश्छन्दसि।१७२३।नोत्त्वद्वर्द्ध्रम्‌बिल्वात्।१७२४।तालादिभ्योण्।१७२५।जातरूपेभ्यःपरिमाणे।१७२६।प्राणिरजतादिभ्योऽञ्।१७२७।ञितश्चतत्प्रत्ययात्।१७२८।क्रीतवत्परिमाणात्।१७२९।उष्ट्राद्‌वुञ्।१७३०।उमोर्णयोर्वा।१७३१।एण्याढञ्।१७३२।गोपयसोर्यत्।१७३३।द्रोश्च।१७३४।मानेवयः।१७३५।फलेलुक्।१७३६।प्लक्षादिभ्योण्।१७३७।जम्ब्वावा।१७३८।लुप्च।१७३९।हरीतक्यादिभ्यश्च।१७४०।कम्सीयपरशव्ययोर्यञञौलुक्च।१७४१।प्राग्वहतेष्ठक्।१७४२।तेनदीव्यतिखनतिजयतिजितम्।१७४३।सम्स्कृतम्।१७४४।कुलत्थकोपधादण्।१७४५।तरति।१७४६।गोपुच्छाट्‌ठञ्।१७४७।नौद्व्यचष्ठन्।१७४८।चरति।१७४९।आकर्षान्ष्ठल्।१७५०।पर्पादिभ्यःष्ठन्।१७५१।श्वगणाट्‌ठञ्च।१७५२।वेतनादिभ्योजीवति।१७५३।वस्नक्रयविक्रयाट्‌ठन्।१७५४।आयुधाच्छच।१७५५।हरत्युत्सङ्गादिभ्यः।१७५६।भस्त्रादिभ्यःष्ठन्।१७५७।विभाषाविवधवीवधात्।१७५८।अण्‌कुटिलिकायाः।१७५९।निर्वृत्तेऽक्षद्यूतादिभ्यः।१७६०।त्रेर्मम्नित्यम्।१७६१।अपमित्ययाचिताभ्याम्कक्‌कनौ।१७६२।सम्सृष्टे।१७६३।चूर्णादिनिः।१७६४।लवणाल्लुक्।१७६५।मुद्‌गादण्।१७६६।व्यञ्जनैरुपसिक्ते।१७६७।ओजःसहोम्भसावर्तते।१७६८।तत्प्रत्यनुपूर्वमीपलोमकूलम्।१७६९।परिमुखम्च।१७७०।प्रयच्छतिगर्ह्यम्।१७७१।कुसीददशैकादशात्ष्ठन्ष्ठचौ।१७७२।उञ्छति।१७७३।रक्षति।१७७४।शब्ददर्दुरम्करोति।१७७५।पक्षिमत्स्यमृगान्हन्ति।१७७६।परिपन्थम्चतिष्ठति।१७७७।माथोत्तरपदपदव्यनुपदम्धावति।१७७८।आक्रन्दाट्‌ठञ्च।१७७९।पदोत्तरपदम्गृह्णाति।१७८०।प्रतिकण्ठार्थललामम्च।१७८१।धर्मम्चरति।१७८२।प्रतिपथमेतिठन्श्च।१७८३।समवायान्समवैति।१७८४।परिषदोण्यः।१७८५।सेनायावा।१७८६।सञ्ज्ञायाम्ललाटकुक्कुट्यौपश्यति।१७८७।तस्यधर्म्यम्।१७८८।अण्महिष्यादिभ्यः।१७८९।ऋतोऽञ्।१७९०।अवक्रयः।१७९१।तदस्यपण्यम्।१७९२।लवणाट्‌ठञ्।१७९३।किशरादिभ्यष्ठन्।१७९४।शलालुनोऽन्यतरस्याम्।१७९५।शिल्पम्।१७९६।मड्डुकझर्झरादणन्यतरस्याम्।१७९७।प्रहरणम्।१७९८।परश्वधाट्‌ठञ्च।१७९९।शक्तियष्ट्योरीकक्।१८००।अस्तिनास्तिदिष्टम्मतिः।१८०१।शीलम्।१८०२।छत्रादिभ्योणः।१८०३।कर्माध्ययनेवृत्तम्।१८०४।बह्वच्‌पूर्वपदाट्‌ठच्।१८०५।हितम्भक्षाः।१८०६।तदस्मैदीयतेनियुक्तम्।१८०७।श्राणामाम्सोदनाट्टिठन्।१८०८।भक्तादणन्यतरस्याम्।१८०९।तत्रनियुक्तः।१८१०।अगारान्ताट्‌ठन्।१८११।अध्यायिन्यदेशकालात्।१८१२।कठिनान्तप्रस्तारसम्स्थानेषुव्यवहरति।१८१३।निकटेवसति।१८१४।आवसथात्ष्ठल्।१८१५।प्राग्‌घिताद्यत्।१८१६।तद्वहतिरथयुगप्रासङ्गम्।१८१७।धुरोयड्‌ढकौ।१८१८।खःसर्वधुरात्।१८१९।एकधुराल्लुक्च।१८२०।शकटादण्।१८२१।हलसीराट्‌ठक्।१८२२।सञ्ज्ञायाम्जन्याः।१८२३।विध्यत्यधनुषा।१८२४।धनगणम्लब्धा।१८२५।अन्नाण्णः।१८२६।वशम्गतः।१८२७।पदमस्मिन्दृश्यम्।१८२८।मूलमस्याबर्हि।१८२९।सञ्ज्ञायाम्धेनुष्या।१८३०।गृहपतिनासम्युक्तेञ्यः।१८३१।नौवयोधर्मविषमूलमूलसीतातुलाभ्यस्तार्यतुल्यप्राप्यवद्ध्यानाम्यसमसमितसम्मितेषु।१८३२।धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते।१८३३।छन्दसोनिर्मिते।१८३४।उरसोऽण्च।१८३५।हृदयस्यप्रियः।१८३६।बन्धनेचर्षौ।१८३७।मतजनहलात्करणजल्पकर्षेषु।१८३८।तत्रसाधुः।१८३९।प्रतिजनादिभ्यःखञ्।१८४०।भक्ताण्णः।१८४१।परिषदोण्यः।१८४२।कथादिभ्यष्ठक्।१८४३।गुडादिभ्यष्ठञ्।१८४४।पथ्यतिथिवसतिस्वपतेर्ढञ्।१८४५।सभायायः।१८४६।ढश्छन्दसि।१८४७।समानतीर्थेवासी।१८४८।समानोदरेशयितओचोदात्तः।१८४९।सोदराद्य।१८५०।भवेछन्दसि।१८५१।पाथोनदीभ्याम्ड्यण्।१८५२।वेशन्तहिमवद्‌भ्यामण्।१८५३।स्रोतसोविभाषाड्यड्‌ड्यौ।१८५४।सगर्भसयूथसनुताद्यन्।१८५५।तुग्रात्घन्।१८५६।अग्राद्यत्।१८५७।घच्छौच।१८५८।समुद्राभ्राद्घः।१८५९।बर्हिषिदत्तम्।१८६०।दूतस्यभागकर्मणी।१८६१।रक्षोयातूनाम्हननी।१८६२।रेवतीजगतीहविष्याभ्यःप्रशस्ये।१८६३।असुरस्यस्वम्।१८६४।मायायामण्।१८६५।तद्वानासामुपधानोमन्त्रइतीष्टकासुलुक्चमतोः।१८६६।अश्विमानण्।१८६७।वयस्यासुमूर्ध्नोमतुप्।१८६८।मत्वर्थेमासतन्वोः।१८६९।मधोर्ञच।१८७०।ओजसोऽहनियत्खौ।१८७१।वेशोयशआदेर्भगाद्यल्।१८७२।खच।१८७३।पूर्वैःकृतमिनयौच।१८७४।अद्भिःसम्स्कृतम्।१८७५।सहस्रेणसम्मितौघः।१८७६।मतौच।१८७७।सोममर्हतियः।१८७८।मयेच।१८७९।मधोः।१८८०।वसोःसमूहेच।१८८१।नक्षत्राद्घः।१८८२।सर्वदेवात्तातिल्।१८८३।शिवशममरिष्टस्यकरे।१८८४।भावेच।१८८५।प्राक्क्रीताच्छः।१८८६।उगवादिभ्योयत्।१८८७।कम्बलाच्चसञ्ज्ञायाम्।१८८८।विभाषाहविरपूपादिभ्यः।१८८९।तस्मैहितम्।१८९०।शरीरावयवाद्यत्।१८९१।खलयवमाषतिलवृषब्रह्मणश्च।१८९२।अजाविभ्याम्थ्यन्।१८९३।आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्खः।१८९४।सर्वपुरुषाभ्याम्णढञौ।१८९५।माणवचरकाभ्याम्खञ्।१८९६।तदर्थम्विकृतेःप्रकृतौ।१८९७।छदिरुपधिबलेर्ढञ्।१८९८।ऋषभोपानहोर्ञ्यः।१८९९।चर्म्मणोञ्।१९००।तदस्यतदस्मिन्स्यादिति।१९०१।परिखायाढञ्।१९०२।प्राग्वतेष्ठञ्।१९०३।आर्हादगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणाट्‌ठक्।१९०४।असमासेनिष्कादिभ्यः।१९०५।शताच्चठन्यतावशते।१९०६।सङ्ख्यायाअतिशदन्तायाःकन्।१९०७।वतोरिट्वा।१९०८।विम्शतित्रिम्शद्‌भ्याम्ड्वुनसञ्ज्ञायाम्।१९०९।कम्साट्टिठन्।१९१०।शूर्पादञन्यतरस्याम्।१९११।शतमानविम्शतिकसहस्रवसनादण्।१९१२।अध्यर्द्धपूर्वद्विगोर्लुगसञ्ज्ञायाम्।१९१३।विभाषाकार्षापणसहस्राभ्याम्।१९१४।द्वित्रिपूर्वान्निष्कात्।१९१५।बिस्ताच्च।१९१६।विम्शतिकात्खः।१९१७।खार्याईकन्।१९१८।पणपादमाषशताद्यत्।१९१९।शाणाद्वा।१९२०।द्वित्रिपूर्वादण्च।१९२१।तेनक्रीतम्।१९२२।तस्यनिमित्तम्सम्योगोत्पातौ।१९२३।गोद्व्यचोऽसङ्ख्यापरिमाणाश्वादेर्यत्।१९२४।पुत्त्राच्छच।१९२५।सर्वभूमिपृथिवीभ्यामणञौ।१९२६।तस्येश्वरः।१९२७।तत्रविदितइतिच।१९२८।लोकसर्वलोकाट्‌ठञ्।१९२९।तस्यवापः।१९३०।पात्त्रात्ष्ठन्।१९३१।तदस्मिन्वृद्ध्यायलाभशुल्कोपदादीयते।१९३२।पूरणार्द्धाट्‌ठन्।१९३३।भागाद्यच्च।१९३४।तद्धरतिवहत्यावहतिभाराद्वम्शादिभ्यः।१९३५।वस्नद्रव्याभ्याम्ठन्कनौ।१९३६।सम्भवत्यवहरतिपचति।१९३७।आढकाचितपात्त्रात्खोन्यतरस्याम्।१९३८।द्विगोष्ठन्श्च।१९३९।कुलिजाल्लुक्‌खौच।१९४०।सोस्याम्शवस्नभृतयः।१९४१।तदस्यपरिमाणम्।१९४२।सङ्ख्यायाःसञ्ज्ञासङ्घसूत्राध्ययनेषु।१९४३।पङ्क्तिविम्शतित्रिम्शच्चत्वारिम्शत्पञ्चाशत्षष्टिसप्तत्यशीतिनवतिशतम्।१९४४।पञ्चद्‌दशतौवर्गेवा।१९४५।सप्तनोञ्छन्दसि।१९४६।त्रिम्शच्चत्वारिम्शतोर्ब्राह्मणेसञ्ज्ञायाम्डण्।१९४७।तदर्हति।१९४८।छेदादिभ्योनित्यम्।१९४९।शीर्षच्छेदाद्यच्च।१९५०।दण्डादिभ्योयः।१९५१।छन्दसिच।१९५२।पात्राद्घन्श्च।१९५३।कडङ्करदक्षिणाच्छच।१९५४।स्थालीबिलात्।१९५५।यज्ञर्त्विग्भ्याम्घखञौ।१९५६।पारायणतुरायणचान्द्रायणम्वर्त्तयति।१९५७।सम्शयमापन्नः।१९५८।योजनम्गच्छति।१९५९।पथःष्कन्।१९६०।पन्थोणनित्यम्।१९६१।उत्तरपथेनाहृतम्च।१९६२।कालात्।१९६३।तेननिर्वृत्तम्।१९६४।तमधीष्टोभृतोभूतोभावी।१९६५।मासाद्वयसियत्खञौ।१९६६।द्विगोर्यप्।१९६७।षण्मासाण्ण्यच्च।१९६८।अवयसिठन्श्च।१९६९।समायाःखः।१९७०।द्विगोर्वा।१९७१।रात्र्यहस्सम्वत्सराच्च।१९७२।वर्षाल्लुक्च।१९७३।चित्तवतिनित्यम्।१९७४।षष्टिकाःषष्टिरात्रेणपच्यन्ते।१९७५।वत्सरान्ताच्छश्छन्दसि।१९७६।सम्परिपूर्वात्खच।१९७७।तेनपरिजय्यलभ्यकार्यसुकरम्।१९७८।तदस्यब्रह्मचर्यम्।१९७९।तस्यचदक्षिणायज्ञाख्येभ्यः।१९८०।तत्रचदीयतेकार्यम्भववत्।१९८१।व्युष्टादिभ्योऽण्।१९८२।तेनयथाकथाचहस्ताभ्याम्णयतौ।१९८३।सम्पादिनि।१९८४।कर्मवेषाद्यत्।१९८५।तस्मैप्रभवतिसन्तापादिभ्यः।१९८६।योगाद्यच्च।१९८७।कर्मणउकञ्।१९८८।समयस्तदस्यप्राप्तम्।१९८९।ऋतोरण्।१९९०।छन्दसिघस्।१९९१।कालाद्यत्।१९९२।प्रकृष्टेठञ्।१९९३।प्रयोजनम्।१९९४।विशाखाषाढादण्मन्थदण्डयोः।१९९५।अनुप्रवचनादिभ्यश्छः।१९९६।समापनात्‌सपूर्वपदात्।१९९७।एैकागारिकट्चौरे।१९९८।आकालिकडाद्यन्तवचने।१९९९।तेनतुल्यम्क्रियाचेद्वतिः।२०००।तत्रतस्येव।२००१।तदर्हम्।२००२।उपसर्गाच्छन्दसिधात्वर्थे।२००३।तस्यभावस्त्वतलौ।२००४।आचत्वात्।२००५।ननञ्पूर्वात्तत्पुरुषादचतुरसङ्गतलवणवटबुधकतरसलसेभ्यः।२००६।पृथ्वादिभ्यइमनिज्वा।२००७।वर्णदृढादिभ्यःष्यञ्च।२००८।गुणवचनब्राह्मणादिभ्यःकर्मणिच।२००९।स्तेनाद्यन्नलोपश्च।२०१०।सख्युर्यः।२०११।कपिज्ञात्योर्ढक्।२०१२।पत्यन्तपुरोहितादिभ्योयक्।२०१३।प्राणभृज्जातिवयोवचनोद्‌गात्रादिभ्योऽञ्।२०१४।हायनान्तयुवादिभ्योण्।२०१५।इगन्ताच्चलघुपूर्वात्।२०१६।योपधाद्‌गुरूपोत्तमाद्वुञ्।२०१७।द्वन्द्वमनोज्ञादिभ्यश्च।२०१८।गोत्रचरणाच्छ्लाघात्याकारतदवेतेषु।२०१९।होत्राभ्यश्छः।२०२०।ब्रह्मणस्त्वः।२०२१।धान्यानाम्भवनेक्षेत्रेखञ्।२०२२।व्रीहिशाल्योर्ढक्।२०२३।यवयवकषष्टिकाद्यत्।२०२४।विभाषातिलमाषोमाभङ्गाणुभ्यः।२०२५।सर्वचर्मणःकृतःखखञौ।२०२६।यथामुखसम्मुखस्यदर्शनःखः।२०२७।तत्सर्वादेःपथ्यङ्गकर्मपत्रपात्रम्व्याप्नोति।२०२८।आप्रपदम्प्राप्नोति।२०२९।अनुपदसर्वान्नायानयम्बद्धाभक्षयतिनेयेषु।२०३०।परोवरपरम्परपुत्त्रपौत्रमनुभवति।२०३१।अवारपारात्यन्तानुकामम्गामी।२०३२।समाम्‌समाम्विजायते।२०३३।अद्यश्वीनावष्टब्धे।२०३४।आगवीनः।२०३५।अनुग्वलङ्गामी।२०३६।अध्वनोयत्खौ।२०३७।अभ्यमित्राच्छच।२०३८।गोष्ठात्खञ्भूतपूर्वे।२०३९।अश्वस्यैकाहगमः।२०४०।शालीनकौपीनेअधृष्टाकार्ययोः।२०४१।व्रातेनजीवति।२०४२।साप्तपदीनम्सख्यम्।२०४३।हैयङ्गवीनम्सञ्ज्ञायाम्।२०४४।तस्यपाकमूलेपील्वादिकर्णादिभ्यःकुणब्जाहचौ।२०४५।पक्षात्तिः।२०४६।तेनवित्तश्‌चुञ्चुप्‌चणपौ।२०४७।विनञ्‌भ्याम्नानाञौनसह।२०४८।वेःशालच्छङ्कटचौ।२०४९।सम्‌प्रोदश्चकटच्।२०५०।अवात्कुटारच्च।२०५१।नतेनासिकायाःसञ्ज्ञायाम्टीटञ्‌नाटज्भ्रटचः।२०५२।नेर्बिडज्बिरीसचौ।२०५३।इनच्पिटच्चिकचिच।२०५४।उपाधिभ्याम्त्यकन्नासन्नारूढयोः।२०५५।कर्मणिघटोऽठच्।२०५६।तदस्यसञ्जातम्तारकादिभ्यइतच्।२०५७।प्रमाणेद्वयसज्दघ्नञ्मात्रचः।२०५८।पुरुषहस्तिभ्यामण्च।२०५९।यत्तदेतेभ्यःपरिमाणेवतुप्।२०६०।किमिदम्भ्याम्वोघः।२०६१।किमःसङ्ख्यापरिमाणेडतिच।२०६२।सङ्ख्यायाअवयवेतयप्।२०६३।द्वित्रिभ्याम्तयस्यायज्वा।२०६४।उभादुदात्तोनित्यम्।२०६५।तदस्मिन्नधिकमितिदशान्ताड्डः।२०६६।शदन्तविम्शतेश्च।२०६७।सङ्ख्यायागुणस्यनिमानेमयट्।२०६८।तस्यपूरणेडट्।२०६९।नान्तादसङ्ख्यादेर्मट्।२०७०।थट्चच्छन्दसि।२०७१।षट्‌कतिकतिपयचतुराम्थुक्।२०७२।बहुपूगगणसङ्घस्यतिथुक्।२०७३।वतोरिथुक्।२०७४।द्वेस्तीयः।२०७५।त्रेःसम्प्रसारणम्च।२०७६।विम्शत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम्।२०७७।नित्यम्शतादिमासार्द्धमाससम्वत्सराच्च।२०७८।षष्ट्यादेश्चासङ्ख्यादेः।२०७९।मतौछःसूक्तसाम्नोः।२०८०।अध्यायानुवाकयोर्लुक्।२०८१।विमुक्तादिभ्योऽण्।२०८२।गोषदादिभ्योवुन्।२०८३।तत्रकुशलःपथः।२०८४।आकर्षादिभ्यःकन्।२०८५।धनहिरण्यात्कामे।२०८६।स्वाङ्गेभ्यःप्रसिते।२०८७।उदराट्‌ठगाद्यूने।२०८८।सस्येनपरिजातः।२०८९।अम्शम्हारी।२०९०।तन्त्रादचिरापहृते।२०९१।ब्राह्मणकोष्णिकेसञ्ज्ञायाम्।२०९२।शीतोष्णाभ्याम्कारिणि।२०९३।अधिकम्।२०९४।अनुकाभिकाभीकःकमिता।२०९५।पार्श्वेनान्विच्छति।२०९६।अयःशूलदण्डाजिनाभ्याम्ठक्‌ठञौ।२०९७।तावतिथम्ग्रहणमितिलुग्वा।२०९८।सएषाम्ग्रामणीः।२०९९।शृङ्खलमस्यबन्धनम्करभे।२१००।उत्कउन्मनाः।२१०१।कालप्रयोजनाद्रोगे।२१०२।तदस्मिन्नन्नम्प्रायेसञ्ज्ञायाम्।२१०३।कुल्माषादञ्।२१०४।श्रोत्रियम्श्छन्दोऽधीते।२१०५।श्राद्धमनेनभुक्तमिनिठनौ।२१०६।पूर्वादिनिः।२१०७।सपूर्वाच्च।२१०८।इष्टादिभ्यश्च।२१०९।छन्दसिपरिपन्थिपरिपरिणौपर्यवस्थातरि।२११०।अनुपद्यन्वेष्टा।२१११।साक्षाद्द्रष्टरिसञ्ज्ञायाम्।२११२।क्षेत्रियच्परक्षेत्रेचिकित्स्यः।२११३।इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रदृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमितिवा।२११४।तदस्यास्त्यस्मिन्नितिमतुप्।२११५।रसादिभ्यश्च।२११६।प्राणिस्थादातोलजन्यतरस्याम्।२११७।सिध्मादिभ्यश्च।२११८।वत्साम्साभ्याम्कामबले।२११९।फेनादिलच्च।२१२०।लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यःशनेलचः।२१२१।प्रज्ञाश्रद्धार्चाभ्योणः।२१२२।तपःसहस्राभ्याम्विनीनी।२१२३।अण्च।२१२४।सिकताशर्कराभ्याम्च।२१२५।देशेलुबिलचौच।२१२६।दन्तउन्नतउरच्।२१२७।ऊषसुषिमुष्कमधोरः।२१२८।द्युद्रुभ्याम्मः।२१२९।केशाद्वोऽन्यतरस्याम्।२१३०।गाण्ड्यजगात्सञ्ज्ञायाम्।२१३१।काण्डाण्डादीरन्नीरचौ।२१३२।रजःकृष्यासुतिपरिषदोवलच्।२१३३।दन्तशिखात्सञ्ज्ञायाम्।२१३४।ज्योत्स्नातमिस्राशृङ्गिणोर्जस्विन्नूर्जस्वलगोमिन्मलिनमलीमसाः।२१३५।अतइनिठनौ।२१३६।व्रीह्यादिभ्यश्च।२१३७।तुन्दादिभ्यइलच्च।२१३८।एकगोपूर्वाट्‌ठञ्नित्यम्।२१३९।शतसहस्रान्ताच्चनिष्कात्।२१४०।रूपादाहतप्रशम्सयोर्यप्।२१४१।अस्मायामेधास्रजोविनिः।२१४२।बहुलम्छन्दसि।२१४३।ऊर्णायायुस्।२१४४।वाचोग्मिनिः।२१४५।आलजाटचौबहुभाषिणि।२१४६।स्वामिन्नैश्वर्ये।२१४७।अर्शआदिभ्योऽच्।२१४८।द्वन्द्वोपतापगर्ह्यात्प्राणिस्थादिनिः।२१४९।वातातिसाराभ्याम्कुक्च।२१५०।वयसिपूरणात्।२१५१।सुखादिभ्यश्च।२१५२।धर्मशीलवर्णान्ताच्च।२१५३।हस्ताज्जातौ।२१५४।वर्णाद्‌ब्रह्मचारिणि।२१५५।पुष्करादिभ्योदेशे।२१५६।बलादिभ्योमतुबन्यतरस्याम्।२१५७।सञ्ज्ञायाम्मन्माभ्याम्।२१५८।कम्‌शम्‌भ्याम्बभयुस्तितुतयसः।२१५९।तुन्दिवलिवटेर्भः।२१६०।अहम्‌शुभमोर्युस्।२१६१।प्राग्दिशोविभक्तिः।२१६२।किम्‌सर्वनामबहुभ्योऽद्व्यादिभ्यः।२१६३।इदमइश्।२१६४।एतेतौरथोः।२१६५।एतदोश्।२१६६।सर्वस्यसोऽन्यतरस्याम्दि।२१६७।पञ्चम्यास्तसिल्।२१६८।तसेश्च।२१६९।पर्यभिभ्याम्च।२१७०।सप्तम्यास्त्रल्।२१७१।इदमोहः।२१७२।किमोऽत्।२१७३।वाहचच्छन्दसि।२१७४।इतराभ्योपिदृश्यन्ते।२१७५।सर्वैकान्यकिम्‌यत्तदःकालेदा।२१७६।इदमोर्हिल्।२१७७।अधुना।२१७८।दानीम्च।२१७९।तदोदाच।२१८०।तयोर्द्दार्हिलौचच्छन्दसि।२१८१।अनद्यतनेर्हिलन्यतरस्याम्।२१८२।सद्यःपरुत्परार्यैषमःपरेद्यव्यद्यपूर्वेद्युरन्येद्युरन्यतरेद्युरितरेद्युरपरेद्युरधरेद्युरुभयेद्युरुत्तरेद्युः।२१८३।प्रकारवचनेथाल्।२१८४।इदमस्थमुः।२१८५।किमश्च।२१८६।थाहेतौचच्छन्दसि।२१८७।दिक्‌शब्देभ्यःसप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्योदिग्देशकालेष्वस्तातिः।२१८८।दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्।२१८९।विभाषापरावराभ्याम्।२१९०।अञ्चेर्लुक्।२१९१।उपर्युपरिष्टात्।२१९२।पश्चात्।२१९३।पश्चपश्चाचच्छन्दसि।२१९४।उत्तराधरदक्षिणादातिः।२१९५।एनबन्यतरस्यामदूरेऽपञ्चम्याः।२१९६।दक्षिणादाच्।२१९७।आहिचदूरे।२१९८।उत्तराच्च।२१९९।पूर्वाधरावराणामसिपुरधवश्चैषाम्।२२००।अस्तातिच।२२०१।विभाषाऽवरस्य।२२०२।सङ्ख्यायाविधार्थेधा।२२०३।अधिकरणविचालेच।२२०४।एकाद्धोध्यमुञन्यतरस्याम्।२२०५।द्वित्र्योश्चधमुञ्।२२०६।एधाच्च।२२०७।याप्येपाशप्।२२०८।पूरणाद्‌भागेतीयादन्।२२०९।प्रागेकादशभ्योऽच्छन्दसि।२२१०।षष्ठाष्टमाभ्याम्ञच।२२११।मानपश्वङ्गयोःकन्लुकौच।२२१२।एकादाकिनिच्चासहाये।२२१३।भूतपूर्वेचरट्।२२१४।षष्ठ्यारूप्यच।२२१५।अतिशायनेतमबिष्ठनौ।२२१६।तिङश्च।२२१७।द्विवचनविभज्योपपदेतरबीयसुनौ।२२१८।अजादौगुणवचनादेव।२२१९।तुश्छन्दसि।२२२०।प्रशस्यस्यश्रः।२२२१।ज्यच।२२२२।वृद्धस्यच।२२२३।अन्तिकबाढयोर्नेदसाधौ।२२२४।युवाल्पयोःकनन्यतरस्याम्।२२२५।विन्मतोर्लुक्।२२२६।प्रशम्सायाम्रूपप्।२२२७।ईषदसमाप्तौकल्पब्देश्यदेशीयरः।२२२८।विभाषासुपोबहुच्पुरस्तात्तु।२२२९।प्रकारवचनेजातीयर्।२२३०।प्रागिवात्कः।२२३१।अव्ययसर्वनाम्नामकच्प्राक्टेः।२२३२।कस्यचदः।२२३३।अज्ञाते।२२३४।कुत्सिते।२२३५।सञ्ज्ञायाम्कन्।२२३६।अनुकम्पायाम्।२२३७।नीतौचतद्युक्तात्।२२३८।बह्वचोमनुष्यनाम्नष्ठज्वा।२२३९।घनिलचौच।२२४०।प्राचामुपादेरडज्वुचौच।२२४१।जातिनाम्नःकन्।२२४२।अजिनान्तस्योत्तरपदलोपश्च।२२४३।ठाजादावूर्ध्वम्द्वितीयादचः।२२४४।शेवलसुपरिविशालवरुणार्यमादीनाम्तृतीयात्।२२४५।अल्पे।२२४६।ह्रस्वे।२२४७।सञ्ज्ञायाम्कन्।२२४८।कुटीशमीशुण्डाभ्योरः।२२४९।कुत्वाडुपच्।२२५०।कासूगोणीभ्याम्ष्टरच्।२२५१।वत्सोक्षाश्वर्षभेभ्यश्चतनुत्वे।२२५२।किम्‌यत्तदोनिर्द्धारणेद्वयोरेकस्यडतरच्।२२५३।वाबहूनाम्जातिपरिप्रश्नेडतमच्।२२५४।एकाच्चप्राचाम्।२२५५।अवक्षेपणेकन्।२२५६।इवेप्रतिकृतौ।२२५७।सञ्ज्ञायाम्च।२२५८।लुम्मनुष्ये।२२५९।जीविकार्थेचापण्ये।२२६०।देवपथादिभ्यश्च।२२६१।वस्तेर्ढञ्।२२६२।शिलायाढः।२२६३।शाखादिभ्योयत्।२२६४।द्रव्यम्चभव्ये।२२६५।कुशाग्राच्छः।२२६६।समासाच्चतद्विषयात्।२२६७।शर्करादिभ्योऽण्।२२६८।अङ्गुल्यादिभ्यष्ठक्।२२६९।एकशालायाष्ठजन्यतरस्याम्।२२७०।कर्क्कलोहितादीकक्।२२७१।प्रत्नपूर्वविश्वेमात्थाल्छन्दसि।२२७२।पूगाञ्ञ्योऽग्रामणीपूर्वात्।२२७३।व्रातच्फञोरस्त्रियाम्।२२७४।आयुधजीविसङ्घाञ्ञ्‌यड्वाहीकेष्वब्राह्मणराजन्यात्।२२७५।वृकाट्टेण्यण्।२२७६।दामन्यादित्रिगर्त्तषष्ठाच्छः।२२७७।पर्श्वादियौधेयादिभ्यामणञौ।२२७८।अभिजिद्बिदभृच्छालावच्छिखावच्छमीवदूर्णावछ्रुमदणायञ्।२२७९।ञ्यादयस्तद्राजाः।२२८०।पादशतस्यसङ्ख्यादेर्वीप्सायाम्वुन्‌लोपश्च।२२८१।दण्डव्यवसर्गयोश्च।२२८२।स्थूलादिभ्यःप्रकारवचनेकन्।२२८३।अनत्यन्तगतौक्तात्।२२८४।नसामिवचने।२२८५।बृहत्याआच्छादने।२२८६।अषडक्षाशितङ्ग्वलङ्कर्मालम्पुरुषान्युत्तरपदात्खः।२२८७।विभाषाञ्चेरदिक्‌स्त्रियाम्।२२८८।जात्यन्ताच्छबन्धुनि।२२८९।स्थानान्ताद्विभाषासस्थानेनेतिचेत्।२२९०।किमेत्तिङव्ययघादाम्वद्रव्यप्रकर्षे।२२९१।अमुचच्छन्दसि।२२९२।अनुगादिनष्ठक्।२२९३।णचःस्त्रियामञ्।२२९४।अणिनुणः।२२९५।विसारिणोमत्स्ये।२२९६।सङ्ख्यायाःक्रियाभ्यावृत्तिगणनेकृत्वसुच्।२२९७।द्वित्रिचतुर्भ्यःसुच्।२२९८।एकस्यसकृच्च।२२९९।विभाषाबहोर्द्धाऽविप्रकृष्टकाले।२३००।तत्प्रकृतवचनेमयट्।२३०१।समूहवच्चबहुषु।२३०२।अनन्तावसथेतिहभेषजाञ्ञ्यः।२३०३।देवतान्तात्तादर्थ्येयत्।२३०४।पादार्घाभ्यांच।२३०५।अतिथेर्ञ्यः।२३०६।देवात्तल्।२३०७।अवेःकः।२३०८।यावादिभ्यःकन्।२३०९।लोहितान्मणौ।२३१०।वर्णेचानित्ये।२३११।रक्ते।२३१२।कालाच्च।२३१३।विनयादिभ्यष्ठक्।२३१४।वाचोव्याहृतार्थायाम्।२३१५।तद्युक्तात्कर्मणोऽण्।२३१६।ओषधेरजातौ।२३१७।प्रज्ञादिभ्यश्च।२३१८।मृदस्तिकन्।२३१९।सस्नौप्रशंसायाम्।२३२०।वृकज्येष्ठाभ्यांतिल्तातिलौचच्छन्दसि।२३२१।बह्वल्पार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्याम्।२३२२।संख्यैकवचनाच्चवीप्सायाम्।२३२३।प्रतियोगेपञ्चम्यास्तसिः।२३२४।अपादनेचाहीयरुहोः।२३२५।अतिग्रहाव्यथनक्षेपेष्वकर्त्तरितृतीयायाः।२३२६।हीयमानपापयोगाच्च।२३२७।षष्ठ्याव्याश्रये।२३२८।रोगाच्चापनयने।२३२९।अभूततद्भावेकृभ्वस्तियोगेसंपद्यकर्तरिच्विः।२३३०।अरुर्मनश्चक्षुश्चेतोरहोरजसांलोपश्च।२३३१।विभाषासातिकार्त्स्न्ये।२३३२।अभिविधौसंपदाच।२३३३।तदधीनवचने।२३३४।देयेत्राच।२३३५।देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्त्येभ्योद्वितीयासप्तम्योर्बहुलम्।२३३६।अव्यक्तानुकरणाद्द्यजवरार्द्धादनितौडाच्।२३३७।कृञोद्वितीयतृतीयशम्बबीजात्कृषौ।२३३८।संख्यायाश्चगुणान्तायाः।२३३९।समयाच्चयापनायाम्।२३४०।सपत्त्रनिष्पत्त्रादतिव्यथने।२३४१।निष्कुलान्निष्कोषणे।२३४२।सुखप्रियादानुलोम्ये।२३४३।दुःखात्प्रातिलोम्ये।२३४४।शूलात्पाके।२३४५।सत्यादशपथे।२३४६।मद्रात्परिवापणे।२३४७।समासान्ताः।२३४८।नपूजनात्।२३४९।किमःक्षेपे।२३५०।नञस्तत्पुरुषात्।२३५१।पथोविभाषा।२३५२।बहुव्रीहौसंख्येयेडजबहुगणात्।२३५३।ऋक्पूरब्धूःपथामानक्षे।२३५४।अच्प्रत्यन्ववपूर्वात्सामलोम्नः।२३५५।अक्ष्णोऽदर्शनात्।२३५६।अचतुरविचतुरसुचतुरस्त्रीपुंसधेन्वनडुहर्क्सामवाङ्मनसाक्षिभ्रुवदारगवोर्वष्ठीवपदष्ठीवनक्तंदिवरात्रिंदिवाहर्दिवसरजसनिश्श्रेयसपुरुषायुषद्व्यायुषत्र्यायुषर्ग्यजुषजातोक्षमहोक्षवृद्धोक्षोपशुनगोष्ठश्वाः।२३५७।ब्रह्महस्तिभ्यांवर्च्चसः।२३५८।अवसमन्धेभ्यस्तमसः।२३५९।श्वसोवसीयःश्रेयसः।२३६०।अन्ववतप्ताद्रहसः।२३६१।प्रतेरुरसःसप्तमीस्थात्।२३६२।अनुगवमायामे।२३६३।द्विस्तावात्रिस्तावावेदिः।२३६४।उपसर्गादध्वनः।२३६५।तत्पुरुषस्याङ्गुलेःसंख्याव्ययादेः।२३६६।अहस्सर्वैकदेशसंख्यातपुण्याच्चरात्रेः।२३६७।अह्नोह्नएतेभ्यः।२३६८।नसंख्यादेःसमाहारे।२३६९।उत्तमैकाभ्यांच।२३७०।राजाहस्सखिभ्यष्टच्।२३७१।गोरतद्धितलुकि।२३७२।अग्राख्यायामुरसः।२३७३।अनोश्मायस्सरसांजातिसंज्ञयोः।२३७४।ग्रामकौटाभ्यांचतक्ष्णः।२३७५।अतेःशुनः।२३७६।उपमानादप्राणिषु।२३७७।उत्तरमृगपूर्वाच्चसक्थ्नः।२३७८।नावोद्विगोः।२३७९।अर्द्धाच्च।२३८०।खार्याःप्राचाम्।२३८१।द्वित्रिभ्यामञ्जलेः।२३८२।अनसन्तान्नपुंसकाच्छन्दसि।२३८३।ब्रह्मणोजानपदाख्यायाम्।२३८४।कुमहद्भ्यामन्यतरस्याम्।२३८५।द्वन्द्वाच्चुदषहान्तात्समाहारे।२३८६।अव्ययीभावेशरत्प्रभृतिभ्यः।२३८७।अनश्च।२३८८।नपुंसकादन्यतरस्याम्।२३८९।नदीपौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः।२३९०।झयः।२३९१।गिरेश्चसेनकस्य।२३९२।बहुव्रीहौसक्थ्यक्ष्णोःस्वाङ्गात्षच्।२३९३।अङ्गुलेर्दारुणि।२३९४।द्वित्रिभ्यांषमूर्द्ध्नः।२३९५।अप्पूरणीप्रमाण्योः।२३९६।अन्तर्बहिर्भ्यांचलोम्नः।२३९७।अञ्नासिकायाःसंज्ञायांनसंचास्थूलात्।२३९८।उपसर्गाच्च।२३९९।सुप्रातसुश्वसुदिवशारिकुक्षचतुरश्रैणीपदाजपदप्रोष्ठपदाः।२४००।नञ्दुःसुभ्योहलिसक्थ्योरन्यतरस्याम्।२४०१।नित्यमसिच्प्रजामेधयोः।२४०२।बहुप्रजाश्छन्दसि।२४०३।धर्मादनिच्केवलात्।२४०४।जम्भासुहरिततृणसोमेभ्यः।२४०५।दक्षिणेर्मालुब्धयोगे।२४०६।इच्कर्मव्यतिहारे।२४०७।द्विदण्ड्यादिभ्यश्च।२४०८।प्रसम्भ्यांजानुनोर्ज्ञुः।२४०९।ऊर्ध्वाद्विभाषा।२४१०।ऊधसोऽनङ्।२४११।धनुषश्च।२४१२।वासंज्ञायाम्।२४१३।जायायानिङ्।२४१४।गन्धस्येदुत्पूतिसुसुरभिभ्यः।२४१५।अल्पाख्यायाम्।२४१६।उपमानाच्च।२४१७।पादस्यलोपोऽहस्त्यादिभ्यः।२४१८।कुम्भपदीषुच।२४१९।संख्यासुपूर्वस्य।२४२०।वयसिदन्तस्यदतृ।२४२१।छन्दसिच।२४२२।स्त्रियांसंज्ञायाम्।२४२३।विभाषाश्यावारोकाभ्याम्।२४२४।अग्रान्तशुद्धशुभ्रवृषवराहेभ्यश्च।२४२५।ककुदस्यावस्थायांलोपः।२४२६।त्रिककुत्पर्वते।२४२७।उद्विभ्यांकाकुदस्य।२४२८।पूर्णाद्विभाषा।२४२९।सुहृद्दुर्हृदौमित्रामित्रयोः।२४३०।उरःप्रभृतिभ्यःकप्।२४३१।इनःस्त्रियाम्।२४३२।नद्यृतश्च।२४३३।शेषाद्विभाषा।२४३४।नसंज्ञायाम्।२४३५।ईयसश्च।२४३६।वन्दितेभ्रातुः।२४३७।ऋतश्छन्दसि।२४३८।नाडीतन्त्र्योःस्वाङ्गे।२४३९।निष्प्रवाणिश्च।२४४०।एकाचोद्वेप्रथमस्य।२४४१।अजादेर्द्वितीयस्य।२४४२।नन्द्राःसंयोगादयः।२४४३।पूर्वोभ्यासः।२४४४।उभेअभ्यस्तम्।२४४५।जक्षित्यादयःषट्।२४४६।तुजादीनांदीर्घोऽभ्यासस्य।२४४७।लिटिधातोरनभ्यासस्य।२४४८।सन्यङोः।२४४९।श्लौ।२४५०।चङि।२४५१।दाश्वान्साह्वान्मीढ्वांश्च।२४५२।ष्यङःसंप्रसारणंपुत्रपत्योस्तत्पुरुषे।२४५३।बन्धुनिबहुव्रीहौ।२४५४।वचिस्वपियजादीनांकिति।२४५५।ग्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिवृश्चतिपृच्छतिभृज्जतीनांङितिच।२४५६।लिट्यभ्यासस्योभयेषाम्।२४५७।स्वापेश्वङि।२४५८।स्वपिस्यमिव्येञांयङि।२४५९।नवशः।२४६०।चायःकी।२४६१।स्फायःस्फीनिष्ठायाम्।२४६२।स्त्यःप्रपूर्वस्य।२४६३।द्रवमूर्त्तिस्पर्शयोःश्यः।२४६४।प्रतेश्च।२४६५।विभाषाऽभ्यवपूर्वस्य।२४६६।शृतंपाके।२४६७।प्यायःपी।२४६८।लिड्यङोश्च।२४६९।विभाषाश्वेः।२४७०।णौचसंश्चङोः।२४७१।ह्वःसंप्रसारणम्।२४७२।अभ्यस्तस्यच।२४७३।बहुलंछन्दसि।२४७४।चायःकी।२४७५।अपस्पृधेथामानृचुरानृहुश्चिच्युषेतित्याजश्राताःश्रितमाशीराशीर्त्ताः।२४७६।नसंप्रसारणेसंप्रसारणम्।२४७७।लिटिवयोयः।२४७८।वश्चास्यान्यतरस्यांकिति।२४७९।वेञः।२४८०।ल्यपिच।२४८१।ज्यश्च।२४८२।व्यश्च।२४८३।विभाषापरेः।२४८४।आदेचउपदेशेऽशिति।२४८५।नव्योलिटि।२४८६।स्फुरतिस्फुलत्योर्घञि।२४८७।क्रीङ्जीनांणौ।२४८८।सिध्यतेरपारलौकिके।२४८९।मीनातिमिनोतिदीङांल्यपिच।२४९०।विभाषालीयतेः।२४९१।खिदेश्छन्दसि।२४९२।अपगुरोणमुलि।२४९३।चिस्फुरोर्णौ।२४९४।प्रजनेवीयतेः।२४९५।बिभेतेर्हेतुभये।२४९६।नित्यंस्मयतेः।२४९७।सृजिदृशोर्झल्यमकिति।२४९८।अनुदात्तस्यचर्दुपधस्यान्यतरस्याम्।२४९९।शीर्षंश्छन्दसि।२५००।