पाणिनीयव्याकरणसूत्राणि॥वृद्धिरादैच्॥१॥अदेङ्गुणः॥२॥इकोगुणवृद्धी॥३॥नधातुलोपआर्द्धधातुके॥४॥क्‌ङितिच॥५॥दीधीवेवीटाम्॥६॥हलोऽनन्तराःसम्योगः॥७॥मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः॥८॥तुल्यास्यप्रयत्नम्सवर्णम्॥९॥नाज्झलौ॥१०॥ईदूदेद्‌द्विवचनम्प्रगृह्यम्॥११॥अदसोमात्॥१२॥शे॥१३॥निपातएकाजनाङ्॥१४॥ओत्॥१५॥सम्बुद्धौशाकल्यस्येतावनार्षे॥१६॥उञः॥१७॥ऊँ॥१८॥ईदूतौचसप्तम्यर्थे॥१९॥दाधाघ्वदाप्॥२०॥आद्यन्तवदेकस्मिन्॥२१॥तरप्तमपौघः॥२२॥बहुगणवतुडतिसङ्ख्या॥२३॥ष्णान्ताषट्॥२४॥डतिच॥२५॥क्तक्तवतूनिष्ठा॥२६॥सर्वादीनिसर्वनामानि॥२७॥विभाषादिक्समासेबहुब्रीहौ॥२८॥नबहुव्रीहौ॥२९॥तृतीयासमासे॥३०॥द्वन्द्वेच॥३१॥विभाषाजसि॥३२॥प्रथमचरमतयाल्पार्द्धकतिपयनेमाश्च॥३३॥पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणिव्यवस्थायामसञ्ज्ञायाम्॥३४॥स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्॥३५॥अन्तरम्बहिर्योगोपसम्व्यानयोः॥३६॥स्वरादिनिपातमव्ययम्॥३७॥तद्धितश्चासर्वविभक्तिः॥३८॥कृन्मेजन्तः॥३९॥क्त्वातोसुन्कसुनः॥४०॥अव्ययीभावश्च॥४१॥शिसर्वनामस्थानम्॥४२॥सुडनपुम्सकस्य॥४३॥नवेतिविभाषा॥४४॥इग्यणःसम्प्रसारणम्॥४५॥आद्यन्तौट्‌कितौ॥४६॥मिदचोऽन्त्यात्परः॥४७॥एचइग्घ्रस्वादेशे॥४८॥षष्ठीस्थानेयोगा॥४९॥स्थानेऽन्तरतमः॥५०॥उरण्रपरः॥५१॥अलोन्त्यस्य॥५२॥ङिच्च॥५३॥आदेःपरस्य॥५४॥अनेकाल्शित्सर्वस्य॥५५॥स्थानिवदादेशोऽनल्‌विधौ॥५६॥अचःपरस्मिन्पूर्वविधौ॥५७॥नपदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्विधिषु॥५८॥द्विर्वचनेऽचि॥५९॥अदर्शनम्लोपः॥६०॥प्रत्ययस्यलुक्‌श्लुलुपः॥६१॥प्रत्ययलोपेप्रत्ययलक्षणम्॥६२॥नलुमताङ्गस्य॥६३॥अचोऽन्त्यादिटि॥६४॥अलोऽन्त्यात्पूर्वउपधा॥६५॥तस्मिन्नितिनिर्दिष्टेपूर्वस्य॥६६॥तस्मादित्युत्तरस्य॥६७॥स्वम्रूपम्शब्दस्याशब्दसञ्ज्ञा॥६८॥अणुदित्सवर्णस्यचाप्रत्ययः॥६९॥तपरस्तत्कालस्य॥७०॥आदिरन्त्येनसहेता॥७१॥येनविधिस्तदन्तस्य॥७२॥वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम्॥७३॥त्यदादीनिच॥७४॥एङ्प्राचाम्देशे॥७५॥गाङ्कुटादिभ्योऽञ्णिन्ङित्॥७६॥विजइट्॥७७॥विभाषोर्णोः॥७८॥सार्वधातुकमपित्॥७९॥असम्योगाल्लिट्कित्॥८०॥इन्धिभवतिभ्याम्च॥८१॥मृडमृदगुधकुषक्लिशवदवसःक्त्वा॥८२॥रुदविदमुषग्रहिस्वपिप्रच्छःसम्श्च॥८३॥इकोझल्॥८४॥हलन्ताच्च॥८५॥लिङसिचावात्मनेपदेषु॥८६॥उश्च॥८७॥वागमः॥८८॥हनःसिच्॥८९॥यमोगन्धने॥९०॥विभाषोपयमने॥९१॥स्थाध्वोरिच्च॥९२॥नक्त्वासेट्॥९३॥निष्ठाशीङ्‌स्विदिमिदिक्ष्विदिधृषः॥९४॥मृषस्तितिक्षायाम्॥९५॥उदुपधाद्भावादिकर्मणोरन्यतरस्याम्॥९६॥पूङःक्त्वाच॥९७॥नोपधात्थफान्ताद्वा॥९८॥वञ्चिलुञ्च्यृतश्च॥९९॥तृषिमृषिकृशेःकाश्यपस्य॥१००॥रलोव्युपधाद्धलादेःसम्श्च॥१०१॥ऊकालोऽज्ह्रस्वदीर्घप्लुतः॥१०२॥अचश्च॥१०३॥उच्चैरुदात्तः॥१०४॥नीचैरनुदात्तः॥१०५॥समाहारःस्वरितः॥१०६॥तस्यादितउदात्तमर्द्धह्रस्वम्॥१०७॥एकश्रुतिदूरात्सम्बुद्धौ॥१०८॥यज्ञकर्मण्यजपन्यूङ्खसामसु॥१०९॥उच्चैस्तराम्वावषट्कारः॥११०॥विभाषाछन्दसि॥१११॥नसुब्रह्मण्यायाम्स्वरितस्यतूदात्तः॥११२॥देवब्रह्मणोरनुदात्तः॥११३॥स्वरितात्सम्हितायामनुदात्तानाम्॥११४॥उदात्तस्वरितपरस्यसन्नतरः॥११५॥अपृक्तएकाल्‌प्रत्ययः॥११६॥तत्पुरुषःसमानाधिकरणःकर्मधारयः॥११७॥प्रथमानिर्दिष्टम्समासउपसर्जनम्॥११८॥एकविभक्तिचापूर्वनिपाते॥११९॥अर्थवदधातुरप्रत्ययःप्रातिपदिकम्॥१२०॥कृत्तद्धितसमासाश्च॥१२१॥ह्रस्वोनपम्सकेप्रातिपदिकस्यः॥१२२॥गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य॥१२३॥लुक्‌तद्धितलुकि॥१२४॥ईद्गोण्याः॥१२५॥लुपियुक्तवद्‌व्यक्तिवचने॥१२६॥विशेषणानाम्चाजातेः॥१२७॥तदशिष्यम्सञ्ज्ञाप्रमाणत्वात्॥१२८॥लुब्योगाप्रख्यानात्॥१२९॥योगप्रमाणेचतदभावेऽदर्शनम्स्यात्॥१३०॥प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात्॥१३१॥कालोपसर्ज्जनेचतुल्यम्॥१३२॥जात्याख्यायामेकस्मिन्बहुवचनमन्यतरस्याम्॥१३३॥अस्मदोद्वयोश्च॥१३४॥फल्गुनीप्रोष्ठपदानाम्चनक्षत्रे॥१३५॥छन्दसिपुनर्वस्वोरेकवचनम्॥१३६॥विशाखयोश्च॥१३७॥तिष्यपुनर्वस्वोर्नक्षत्रद्वन्द्वेबहुवचनस्यद्विवचनम्नित्यम्॥१३८॥सरूपाणामेकशेषएकविभक्तौ॥१३९॥वृद्धोयूनातल्लक्षणश्चेदेवविशेषः॥१४०॥स्त्रीपुम्वच्च॥१४१॥पुमान्स्त्रिया॥१४२॥भ्रातृपुत्रौस्वसृदुहितृभ्याम्॥१४३॥नपुम्सकमनपुम्सकेनैकवच्चास्यान्यतरस्याम्॥१४४॥पितामात्रा॥१४५॥श्वशुरःश्वश्र्वा॥१४६॥त्यदादीनिसर्वैर्नित्यम्॥१४७॥ग्राम्यपशुसङ्घेष्वतरुणेषुस्त्री॥१४८॥भूवादयोधातवः॥१४९॥उपदेशेऽजनुनासिकइत्॥१५०॥हलन्त्यम्॥१५१॥नविभकतौतुसमाः॥१५२॥आदिर्ञिटुडवः॥१५३॥षःप्रत्ययस्य॥१५४॥चुटू॥१५५॥लशक्वतद्धिते॥१५६॥तस्यलोपः॥१५७॥यथासङ्ख्यमनुदेशःसमानाम्॥१५८॥स्वरितेनाधिकारः॥१५९॥अनुदात्तङितआत्मनेपदम्॥१६०॥भावकर्मणोः॥१६१॥कर्त्तरिकर्मव्यतिहारे॥१६२॥नगतिहिम्सार्थेभ्यः॥१६३॥इतरेतरान्योन्योपपदाच्च॥१६४॥नेर्विशः॥१६५॥परिव्यवेभ्यःक्रियः॥१६६॥विपराभ्याम्जेः॥१६७॥आङोदोऽनास्यविहरणे॥१६८॥क्रीडोऽनुसम्परिभ्यश्च॥१६९॥समवप्रविभ्यःस्थः॥१७०॥प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च॥१७१॥उदोऽनूर्ध्वकर्मणि॥१७२॥उपान्मन्त्रकरणे॥१७३॥अकर्मकाच्च॥१७४॥उद्विभ्याम्तपः॥१७५॥आङोयमहनः॥१७६॥समोगमृच्छिप्रच्छिस्वरत्यर्तिश्रुविदिभ्यः॥१७७॥निसमुपविभ्योह्वः॥१७८॥स्पर्द्धायामाङः॥१७९॥गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषुकृञः॥१८०॥अधेःप्रसहने॥१८१॥वेःशब्दकर्म्मणः॥१८२॥अकर्म्मकाच्च॥१८३॥सम्माननोत्सञ्चनाचार्यकरणज्ञानभृतिविगणनव्ययेषुनियः॥१८४॥कर्तृस्थेचाशरीरेकर्म्मणि॥१८५॥वृत्तिसर्गतायनेषुक्रमः॥१८६॥उपपराभ्याम्॥१८७॥आङ‌उद्‌गमने॥१८८॥वेःपादविहरणे॥१८९॥प्रोपाभ्याम्समर्थाभ्याम्॥१९०॥अनुपसर्गाद्वा॥१९१॥अपह्नवेज्ञः॥१९२॥अकर्मकाच्च॥१९३॥सम्प्रतिभ्यामनाध्याने॥१९४॥भासनोपसम्भाषाज्ञानयत्नविमत्युपमन्त्रणेषुवदः॥१९५॥व्यक्तवाचाम्समुच्चारणे॥१९६॥अनोरकर्मकात्॥१९७॥विभाषाविप्रलापे॥१९८॥अवाद्ग्रः॥१९९॥समःप्रतिज्ञाने॥२००॥उदश्चरःसकर्मकात्॥२०१॥समस्तृतीयायुक्तात्॥२०२॥दाणश्चसाचेच्चतुर्थ्यर्थे॥२०३॥उपाद्यमःस्वकरणे॥२०४॥ज्ञाश्रुस्मृदृशाम्सनः॥२०५॥नानोर्ज्ञः॥२०६॥प्रत्याङ्भ्याम्श्रुवः॥२०७॥शदेःशितः॥२०८॥म्रियतेर्लुङ्लिङोश्च॥२०९॥पूर्ववत्सनः॥२१०॥आम्प्रत्ययवत्कृञोऽनुप्रयोगस्य॥२११॥प्रोपाभ्याम्युजेरयज्ञपात्रेषु॥२१२॥समःक्ष्णुवः॥२१३॥भुजोऽनवने॥२१४॥णेरणौयत्कर्मणौचेत्सकर्त्तानाध्याने॥२१५॥भीस्म्योर्हेतुभये॥२१६॥गृधिवञच्योःप्रलम्भने॥२१७॥लियःसम्माननशालीनीकरणयोश्च॥२१८॥मिथ्योपपदात्कृञोऽभ्यासे॥२१९॥स्वरितञितःकर्त्रभिप्रायेक्रियाफले॥२२०॥अपाद्वदः॥२२१॥णिचश्च॥२२२॥समुदाङ्भ्योयमोऽग्रन्थे॥२२३॥अनुपसर्गाञ्ज्ञः॥२२४॥विभाषोपपदेनप्रतीयमाने॥२२५॥शेषात्कर्तरिपरस्मैपदम्॥२२६॥अनुपराभ्याम्कृञः॥२२७॥अभिप्रत्यतिभ्यःक्षिपः॥२२८॥प्राद्वहः॥२२९॥परेर्मृषः॥२३०॥व्याङ्परिभ्योरमः॥२३१॥उपाच्च॥२३२॥विभाषाऽकर्मकात्॥२३३॥बुधयुधनशजनेङ्प्रुद्रुस्रुभ्योणेः॥२३४॥निगरणचलनार्थेभ्यश्च॥२३५॥अणावकर्म्मकाच्चित्तवत्कर्त्तृकात्॥२३६॥नपादम्याङ्‌यमाङ्‌यसपरिमुहरुचिनृतिवदवसः॥२३७॥वाक्यषः॥२३८॥द्युद्भ्योलुङि॥२३९॥वृद्‌भ्यःस्यसनोः॥२४०॥लुटिचक्लृपः॥२४१॥आकडारादेकासम्ज्ञा॥२४२॥विप्रतिषेधेपरम्कार्यम्॥२४३॥यूस्त्रयाख्यौनदी॥२४४॥नेयङुवङ्स्थानावस्त्री॥२४५॥वाऽऽमि॥२४६॥ङितिह्रस्वश्च॥२४७॥शेषोघ्यसखि॥२४८॥पतिःसमासएव॥२४९॥षष्ठीयुक्तश्छन्दसिवा॥२५०॥ह्रस्वम्लघु॥२५१॥सम्योगेगुरु॥२५२॥दीर्घम्च॥२५३॥यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययेऽङ्गम्॥२५४॥सुप्तिङ्न्तम्पदम्॥२५५॥नःक्ये॥२५६॥सितिच॥२५७॥स्वादिष्वसर्वनामस्थाने॥२५८॥यचिभम्॥२५९॥तसौमत्वर्थे॥२६०॥अयस्मयादीनिच्छन्दसि॥२६१॥बहुषुबहुवचनम्॥२६२॥द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने॥२६३॥कारके॥२६४॥ध्रुवमपायेऽपादानम्॥२६५॥भीत्रार्थानाम्भयहेतुः॥२६६॥पराजेरसोढः॥२६७॥वारणार्थानामीप्सितः॥२६८॥अन्तर्द्धौयेनादर्शनमिच्छति॥२६९॥आख्यातोपयोगे॥२७०॥जनिकर्त्तुःप्रकृतिः॥२७१॥भुवःप्रभवः॥२७२॥कर्मणायमभिप्रैतिससम्प्रदानम्॥२७३॥रुच्यर्थानाम्प्रीयमाणः॥२७४॥श्लाघह्नुङ्स्थाशपाम्ज्ञीप्स्यमानः॥२७५॥धारेरुत्तमर्णः॥२७६॥स्पृहेरीप्सितः॥२७७॥क्रुधद्रुहेर्ष्यासूयार्थानाम्यम्प्रतिकोपः॥२७८॥क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोःकर्म॥२७९॥राधीक्ष्योर्यस्यविप्रश्नः॥२८०॥प्रत्याङ्भ्याम्श्रुवःपूर्वस्यकर्त्ता॥२८१॥अनुप्रतिगृणश्च॥२८२॥साधकतमम्करणम्॥२८३॥दिवःकर्मच॥२८४॥परिक्रयणेसम्प्रदानमन्यतरस्याम्॥२८५॥आधारोऽधिकरणम्॥२८६॥अधिशीङ्स्थासाम्कर्म॥२८७॥अभिनिविशश्च॥२८८॥उपान्वध्याङ्वसः॥२८९॥कर्तुरीप्सिततमम्कर्म॥२९०॥तथायुक्त्तम्चानीप्सितम्॥२९१॥अकथितम्च॥२९२॥गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणिकर्त्तासणौ॥२९३॥हृक्रोरन्यतरस्याम्॥२९४॥स्वतन्त्रःकर्त्ता॥२९५॥तत्प्रयोजकोहेतुश्च॥२९६॥प्राग्रीश्वरान्निपाताः॥२९७॥चादयोऽसत्वे॥२९८॥प्रादयः॥२९९॥उपसर्गाःक्रियायोगे॥३००॥गतिश्च॥३०१॥ऊर्यादिच्विडाचश्च॥३०२॥अनुकरणम्चानितिपरम्॥३०३॥आदरानादरयोःसदसती॥३०४॥भूषणेऽलम्॥३०५॥अन्तरपरिग्रहे॥३०६॥कणेमनसीश्रद्धाप्रतीघाते॥३०७॥पुरोऽव्ययम्॥३०८॥अस्तम्च॥३०९॥अच्छगत्यर्थवदेषु॥३१०॥अदोऽनुपदेशे॥३११॥तिरोऽन्तर्द्धौ॥३१२॥विभाषाकृञि॥३१३॥उपाजेऽन्वाजे॥३१४॥साक्षात्प्रभृतीनिच॥३१५॥अनत्याधानउरसिमनसी॥३१६॥मध्येपदेनिवचनेच॥३१७॥नित्यम्हस्तेपाणावुपयमने॥३१८॥प्राध्वम्बन्धने॥३०९॥जीविकोपनिषदावौपम्ये॥३२०॥तेप्राग्धातोः॥३२१॥छन्दसिपरेऽपि॥३२२॥व्यवहिताश्च॥३२३॥कर्मप्रवचनीयाः॥३२४॥अनुर्लक्षणे॥३२५॥तृतीयार्थे॥३२६॥हीने॥३२७॥उपोधिकेच॥३२८॥अपपरीवर्जने॥३२९॥आङ्मर्यादावचने॥३३०॥लक्षणेत्थम्भूताख्यानभागवीप्सासुप्रतिपर्यनवः॥३३१॥अभिरभागे॥३३२॥प्रतिःप्रतिनिधिप्रतिदानयोः॥३३३॥अधिपरीअनर्थकौ॥३३४॥सुःपूजायाम्॥३३५॥अतिरतिक्रमणेच॥३३६॥अपिःपदार्थसम्भावनान्ववसर्गगर्हासमुच्चयेषु॥३३७॥अधिरीश्वरे॥३३८॥विभाषाकृञि॥३३९॥लःपरस्मैपदम्॥३४०॥तङानावात्मनेपदम्॥३४१॥तिङस्त्रीणित्रीणिप्रथममध्यमोत्तमाः॥३४२॥तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकशः॥३४३॥सुपः॥३४४॥विभक्तिश्च॥३४५॥युष्मद्युपपदेसमानाधिकरणेस्थानिन्यपिमध्यमः॥३४६॥प्रहासेचमन्योपपदेमन्यतेरुत्तमएकवच्च॥३४७॥अस्मद्युत्तमः॥३४८॥शेषेप्रथमः॥३४९॥परःसन्निकर्षःसम्हिता॥३५०॥विरामोऽवसानम्॥३५१॥समर्थःपदविधिः॥३५२॥सुबामन्त्रितेपराङ्गवत्स्वरे॥३५३॥प्राक्कडारात्समासः॥३५४॥सहसुपा॥३५५॥अव्ययीभावश्च॥३५६॥अव्ययम्विभक्तिसमीपसमृद्धिव्यृद्ध्यर्थाभावात्ययासम्प्रतिशब्दप्रादुर्भावपश्चाद्यथानुपूर्व्ययौगपद्यसादृश्यसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु॥३५७॥यथाऽसादृश्ये॥३५८॥यावदवधारणे॥३५९॥सुप्प्रतिनामात्रार्थे॥३६०॥अक्षशलाकासङ्ख्याःपरिणा॥३६१॥विभाषा॥३६२॥अपपरिबहिरञ्चवःपञ्चम्या॥३६३॥आङ्मर्य्यादाभिविध्योः॥३६४॥लक्षणेनाभिप्रतीआभिमुख्ये॥३६५॥अनुर्यत्समया॥३६६॥यस्यचायामः॥३६७॥तिष्ठद्गुप्रभृतीनिच॥३६८॥पारेमध्येषष्ठ्यावा॥३६९॥सङ्ख्यावम्श्येन॥३७०॥नदीभिश्च॥३७१॥अन्यपदार्थेचसञ्ज्ञायाम्॥३७२॥तत्पुरुषः॥३७३॥द्विगुश्च॥३७४॥द्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः॥३७५॥स्वयम्क्तेन॥३७६॥खट्वाक्षेपे॥३७७॥सामि॥३७८॥कालाः॥३७९॥अत्यन्तसम्योगेच॥३८०॥तृतीयातत्कृतार्थेनगुणवचनेन॥३८१॥पूर्वसदृशसमोनार्थकलहनिपुणमिश्रश्लक्ष्णैः॥३८२॥कर्तृकरणेकृताबहुलम्॥३८३॥कृत्यैरधिकार्थवचने॥३८४॥अन्नेनव्यञ्जनम्॥३८५॥भक्ष्येणमिश्रीकरणम्॥३८६॥चतुर्थीतदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितैः॥३८७॥पञ्चमीभयेन॥३८८॥अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पशः॥३८९॥स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणिक्तेन॥३९०॥सप्तमीशौण्डैः॥३९१॥सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च॥३९२॥ध्वाङ्क्षेणक्षेपे॥३९३॥कृत्यैर्ऋणे॥३९४॥सञ्ज्ञायाम्॥३९५॥क्तेनाहोरात्रावयवाः॥३९६॥तत्र॥३९७॥क्षेपे॥३९८॥पात्रेसम्मितादयश्च॥३९९॥पूर्वकालैकसर्वजरत्पुराणनवकेवलाःसमानाधिकरणेन॥४००॥दिक्सङ्ख्येसञ्ज्ञायाम्॥४०१॥तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारेच॥४०२॥सङ्ख्यापूर्वोद्विगुः॥४०३॥कुत्सितानिकुत्सनैः॥४०४॥पापाणकेकुत्सितैः॥४०५॥उपमानानिसामान्यवचनैः॥४०६॥उपमितम्व्याघ्रादिभिःसामान्याप्रयोगे॥४०७॥विशेषणम्विशेष्येणबहुलम्॥४०८॥पूर्वापरप्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यमवीराश्च॥४०९॥श्रेण्यादयःकृतादिभिः॥४१०॥क्तेननञ्‌विशिष्टेनानञ्॥४११॥सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाःपूज्यमानैः॥४१२॥वृन्दारकनागकुञ्जरैःपूज्यमानम्॥४१३॥कतरकतमौजातिपरिप्रश्ने॥४१४॥किम्क्षेपे॥४१५॥पोटायुवतिस्तोककतिपयगृष्टिधेनुवशावेहद्बष्कयणीप्रवक्तृश्रोत्रियाध्यापकधूर्तैर्जातिः॥४१६॥प्रशम्सावचनैश्च॥४१७॥युवाखलतिपलितवलिनजरतीभिः॥४१८॥कृत्यतुल्याख्याअजात्या॥४१९॥वर्णोवर्णेन॥४२०॥कुमारःश्रमणादिभिः॥४२१॥चतुष्पादोगर्भिण्या॥४२२॥मयूरव्यम्सकादयश्च॥४२३॥पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे॥४२४॥अर्द्धम्नपुम्सकम्॥४२५॥द्वितीयतृतीयचतुर्थतुर्याण्यन्यतरस्याम्॥४२६॥प्राप्तापन्नेचद्वितीयया॥४२७॥कालाःपरिमाणिना॥४२८॥नञ्॥४२९॥ईषदकृता॥४३०॥षष्ठी॥४३१॥याजकादिभिश्च॥४३२॥ननिर्द्धारणे॥४३३॥पूरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन॥४३४॥क्तेनचपूजायाम्॥४३५॥अधिकरणवाचिनाच॥४३६॥कर्मणिच॥४३७॥तृजकाभ्याम्कर्तरि॥४३८॥कर्तरिच॥४३९॥नित्यम्क्रीडाजीविकयोः॥४४०॥कुगतिप्रादयः॥४४१॥उपपदमतिङ्॥४४२॥अमैवाव्ययेन॥४४३॥तृतीयाप्रभृतीन्यन्यतरस्याम्॥४४४॥क्त्वाच॥४४५॥शेषोबहुव्रीहिः॥४४६॥अनेकमन्यपदार्थे॥४४७॥सङ्ख्ययाऽव्ययासन्नादूराधिकसङ्ख्याःसङ्ख्येये॥४४८॥दिङ्नामान्यन्तराले॥४४९॥तत्रतेनेदमितिसरूपे॥४५०॥तेनसहेतितुल्ययोगे॥४५१॥चार्थेद्वन्द्वः॥४५२॥उपसर्जनम्पूर्वम्॥४५३॥राजदन्तादिषुपरम्॥४५४॥द्वन्द्वेघि॥४५५॥अजाद्यदन्तम्॥४५६॥अल्पाच्तरम्॥४५७॥सप्तमीविशेषणेबहुव्रीहौ॥४५८॥निष्ठा॥४५९॥वाहिताग्न्यादिषु॥४६०॥कडाराःकर्मधारये॥४६१॥अनभिहिते॥४६२॥कर्मणिद्वितीया॥४६३॥तृतीयाचहोश्छन्दसि॥४६४॥अन्तराऽन्तरेणयुक्त्ते॥४६५॥कालाध्वनोरत्यन्तसम्योगे॥४६६॥अपवर्गेतृतीया॥४६७॥सप्तमीपञ्चम्यौकारकमध्ये॥४६८॥कर्मप्रवचनीययुक्त्तेद्वितीया॥४६९॥यस्मादधिकम्यस्यचेश्वरवचनम्तत्रसप्तमी॥४७०॥पञ्चम्यपाङ्परिभिः॥४७१॥प्रतिनिधिप्रतिदानेचयस्मात्॥४७२॥गत्यर्थकर्मणिद्वितीयाचतुर्थ्यौचेष्टायामनध्वनि॥४७३॥चतुर्थीसम्प्रदाने॥४७४॥क्रियार्थोपपदस्यचकर्मणिस्थानिनः॥४७५॥तुमर्थाच्चभाववचनात्॥४७६॥नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालम्वषड्योगाच्च॥४७७॥मन्यकर्मण्यनादरेविभाषाऽप्राणिषु॥४७८॥कर्तृकरणयोस्तृतीया॥४७९॥सहयुक्त्तेऽप्रधाने॥४८०॥येनाङ्गविकारः॥४८१॥इत्थम्भूतलक्षणे॥४८२॥सम्ज्ञोऽन्यतरस्याम्कर्मणि॥४८३॥हेतौ॥४८४॥अकर्तर्यृणेपञ्चमी॥४८५॥विभाषागुणेऽस्त्रियाम्॥४८६॥षष्ठीहेतुप्रयोगे॥४८७॥सर्वनाम्नस्तृतीयाच॥४८८॥अपादानेपञ्चमी॥४८९॥अन्यारादितरर्तेदिक्शब्दाञ्चूत्तरपदाजाहियुक्त्ते॥४९०॥षष्ट्यतसर्थप्रत्ययेन॥४९१॥एनपाद्वितीया॥४९२॥पृथग्विनानानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्॥४९३॥करणेचस्तोकाल्पकृच्छ्रकतिपयस्यासत्ववचनस्य॥४९४॥दूरान्तिकार्थैःषष्ठ्यन्यतरस्याम्॥४९५॥दूरान्तिकार्थेभ्योद्वितीयाच॥४९६॥सप्तम्यधिकरणेच॥४९७॥यस्यचभावेनभावलक्षणम्॥४९८॥षष्ठीचानादरे॥४९९॥स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूप्रसूतैश्च॥५००॥आयुक्त्तकुशलाभ्याम्चासेवायाम्॥५०१॥यतश्चनिर्द्धारणम्॥५०२॥पञ्चमीविभक्त्ते॥५०३॥साधुनिपुणाभ्यामर्चायाम्सप्तम्यप्रतेः॥५०४॥प्रसितोत्सुकाभ्याम्तृतीयाच॥५०५॥नक्षत्रेचलुपि॥५०६॥प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रेप्रथमा॥५०७॥सम्बोधनेच॥५०८॥साऽऽमन्त्रितम्॥५०९॥एकवचनम्सम्बुद्धिः॥५१०॥षष्ठीशेषे॥५११॥ज्ञोऽविदर्थस्यकरणे॥५१२॥अधीगर्थदयेशाम्कर्मणि॥५१३॥कृञःप्रतियत्ने॥५१४॥रुजार्थानाम्भाववचनानामज्वरे॥५१५॥आशिषिनाथः॥५१६॥जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषाम्हिम्सायाम्॥५१७॥व्यवहृपणोःसमर्थयोः॥५१८॥दिवस्तदर्थस्य॥५१९॥विभाषोपसर्गे॥५२०॥द्वितीयाब्राह्मणे॥५२१॥प्रेष्यब्रुवोर्हविषोदेवतासम्प्रदाने॥५२२॥चतुर्थ्यर्थेबहुलम्छन्दसि॥५२३॥यजेश्चकरणे॥५२४॥कृत्वोऽर्थप्रयोगेकालेऽधिकरणे॥५२५॥कर्तृकर्मणोःकृति॥५२६॥उभयप्राप्तौकर्मणि॥५२७॥क्त्तस्यचवर्त्तमाने॥५२८॥अधिकरणवाचिनश्च॥५२९॥नलोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृनाम्॥५३०॥अकेनोर्भविष्यदाधमर्ण्ययोः॥५३१॥कृत्यानाम्कर्त्तरिवा॥५३२॥तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्याम्तृतीयाऽन्यतरस्याम्॥५३३॥चतुर्थीचाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितैः॥५३४॥द्विगुरेकवचनम्॥५३५॥द्वन्द्वश्चप्राणितूर्यसेनाङ्गानाम्॥५३६॥अनुवादेचरणानाम्॥५३७॥अध्वर्युक्रतुरनपुम्सकम्॥५३८॥अध्ययनतोऽविप्रकृष्टाख्यानाम्॥५३९॥जातिरप्राणिनाम्॥५४०॥विशिष्टलिङ्गोनदीदेशोऽग्रामाः॥५४१॥क्षुद्रजन्तवः॥५४२॥येषाम्चविरोधःशाश्वतिकः॥५४३॥शूद्राणामनिरवसितानाम्॥५४४॥गवाश्वप्रभृतीनि॥५४५॥विभाषावृक्षमृगतृणधान्यव्यञ्जनपशुशकुन्यश्ववडवपूर्वापराधरोत्तराणाम्॥५४६॥विप्रतिषिद्धम्चानधिकरणवाचि॥५४७॥नदधिपयआदीनि॥५४८॥अधिकरणैतावत्त्वेच॥५४९॥विभाषासमीपे॥५५०॥सनपुम्सकम्॥५५१॥अव्ययीभावश्च॥५५२॥तत्पुरुषोऽनञ्कर्मधारयः॥५५३॥सम्ज्ञायाम्कन्थोशीनरेषु॥५५४॥उपज्ञोपक्रमम्तदाद्याचिख्यासायाम्॥५५५॥छायाबहुल्ये॥५५६॥सभाराजामनुष्यपूर्वा॥५५७॥अशालाच॥५५८॥विभाषासेनासुराच्छायाशालानिशानाम्॥५५९॥परवल्लिङ्गम्द्वन्द्वतत्पुरुषयोः॥५६०॥पूर्ववदश्ववडवौ॥५६१॥हेमन्तेशिशिरावहोरात्रेचच्छन्दसि॥५६२॥रात्राह्नाहाःपुम्सि॥५६३॥अपथम्नपुम्सकम्॥५६४॥अर्धर्चाःपुम्सिच॥५६५॥इदमोऽन्वादेशेऽशनुदात्ततृतीयादौ॥५६६॥एतदस्त्रतसोस्त्रतसौचानुदात्तौ॥५६७॥द्वितीयाटौस्स्वेनः॥५६८॥आर्द्धधातुके॥५६९॥अदोजग्धिर्ल्यप्तिकिति॥५७०॥लुङ्सनोर्घस्लृ॥५७१॥घञपोश्च॥५७२॥बहुलम्छन्दसि॥५७३॥लिट्यन्यतरस्याम्॥५७४॥वेञोवयिः॥५७५॥हनोवधलिङि॥५७६॥लुङिच॥५७७॥आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्॥५७८॥इणोगालुङि॥५७९॥णौगमिरबोधने॥५८०॥सनिच॥५८१॥इङश्च॥५८२॥गाङ्लिटि॥५८३॥विभाषालुङ्लृङो॥५८४॥णौचसन्श्चङो॥५८५॥अस्तेर्भू॥५८६॥ब्रुवोवचिः॥५८७॥चक्षिङःख्याञ्॥५८८॥वालिटि॥५८९॥अजेर्व्यघञपोः॥५९०॥वायौ॥५९१॥ण्यक्षत्रियार्षञितोयूनिलुगणिञो॥५९२॥पैलादिभ्यश्च॥५९३॥इञःप्राचाम्॥५९४॥नतौल्वलिभ्यः॥५९५॥तद्राजस्यबहुषुतेनैवास्त्रियाम्॥५९६॥यस्कादिभ्योगोत्रे॥५९७॥यञञोश्च॥५९८॥अत्रिभृगुकुत्सवसिष्ठगोतमाङ्गिरोभ्यश्च॥५९९॥बह्वचइञप्राच्यभरतेषु॥६००॥नगोपवनादिभ्यः॥६०१॥तिककितवादिभ्योद्वन्द्वे॥६०२॥उपकादिभ्योऽन्यतरस्यामद्वन्द्वे॥६०३॥आगस्त्यकौण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिनच्॥६०४॥सुपोधातुप्रातिपदिकयोः॥६०५॥अदिप्रभृतिभ्यःशपः॥६०६॥बहुलम्छन्दसि॥६०७॥यङोऽचिच॥६०८॥जुहोत्यादिभ्यःश्लुः॥६०९॥बहुलम्छन्दसि॥६१०॥गातिस्थाघुर्पाभूभ्यःसिचःपरस्मैपदेषु॥६११॥विभाषाघ्राधेट्शाछासः॥६१२॥तनादिभ्यस्तथासोः॥६१३॥मन्त्रेघसन्ह्वरणशवृदहाद्वृच्कृगमिजनिभ्योलेः॥६१४॥आमः॥६१५॥अव्ययादाप्सुपः॥६१६॥नाव्ययीभावादतोऽम्त्वपञ्चम्याः॥६१७॥तृतीयासप्तम्योर्बहुलम्॥६१८॥लुटःप्रथमस्यडारौरसः॥६१९॥प्रत्ययः॥६२०॥परश्च॥६२१॥आद्युदात्तश्च॥६२२॥अनुदात्तौसुप्पितौ॥६२३॥गुप्‌तिज्‌किद्भ्यःसन्॥६२४॥मान्‌बधदान्‌शान्‌भ्योदीर्घश्चाभ्यासस्य॥६२५॥धातोःकर्मणःसमानकर्तृकादिच्छायाम्वा॥६२६॥सुपआत्मनःक्यच्॥६२७॥काम्यच्च॥६२८॥उपमानादाचारे॥६२९॥कर्त्तुःक्यङ्सलोपश्च॥६३०॥भृशादिभ्योभुव्यच्वेर्लोपश्चहलः॥६३१॥लोहितादिडाज्‌भ्यःक्यष्॥६३२॥कष्ठायक्रमणे॥६३३॥कर्मणोरोमन्थतपोभ्याम्वर्त्तिचरोः॥६३४॥बाष्पोष्मभ्यामुद्दमने॥६३५॥शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्यःकरणे॥६३६॥सुखादिभ्यःकर्तृवेदनायाम्॥६३७॥नमोवरिवश्चित्रङःक्यच्॥६३८॥पुच्छभाण्डचीवराण्‌णिङ्॥६३९॥मुण्डमिश्रश्लक्ष्णलवणव्रतवस्त्रहलकलकृततूस्तेभ्योणिच्॥६४०॥धातोरेकाचोहलादेःक्रियासमभिहारेयङ्॥६४१॥नित्यम्कौटिल्येगतौ॥६४२॥लुपसदचरजपजभदहदम्शगॄभ्योभावगर्हायाम्॥६४३॥सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोकसेनालोमत्वचवर्मवर्णचूर्णचुरादिभ्योणिच्॥६४४॥हेतुमतिच॥६४५॥कण्ड्वादिभ्योयक्॥६४६॥गुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्यःआयः॥६४७॥ऋतेरीयङ्॥६४८॥कमेर्णिङ्॥६४९॥आयादयआर्द्धधातुकेवा॥६५०॥सनाद्यन्ताधातवः॥६५१॥स्यतासीलृलुटोः॥६५२॥सिब्बहुलम्लेटि॥६५३॥कास्‌प्रत्ययादाममन्त्रेलिटि॥६५४॥इजादेश्चगुरुमतोऽनृच्छः॥६५५॥दयायासश्च॥६५६॥उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्याम्॥६५७॥भीह्रीभृहुवाम्श्लुवच्च॥६५८॥कृञ्चानुप्रयुज्यतेलिटि॥६५९॥विदाङ्‌कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम्॥६६०॥अभ्युत्‌सादयाम्‌प्रजनयाम्‌चिकयाम्‌रमयामकःपावयाम्‌क्रियाद्विदामक्रन्नितिछन्दसि॥६६१॥च्लिलुङि॥६६२॥च्लेःसिच्॥६६३॥शलइगुपधादनिटःक्सः॥६६४॥श्लिषआलिङ्गने॥६६५॥नदृशः॥६६६॥णिश्रिद्रुस्रुभ्यःकर्त्तरिचङ्॥६६७॥विभाषाधेट्श्व्योः॥६६८॥गुपेश्छन्दसि॥६६९॥नोनयतिध्वनयत्येलयत्यर्दयतिभ्यः॥६७०॥अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङ्॥६७१॥लिपिसिचिह्‌वश्च॥६७२॥आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्॥६७३॥पुषादिद्युताद्य्‌लृदितःपरस्मैपदेषु॥६७४॥सर्त्तिशास्त्यर्त्तिभ्यश्च॥६७५॥इरितोवा॥६७६॥जॄस्तम्भुम्रुचुम्लुचुग्रुचुग्लुचुग्लुञ्चुश्विभ्यश्च॥६७७॥कृमृदृरुहिभ्यश्छन्दसि॥६७८॥चिण्तेपदः॥६७९॥दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्योऽन्यतरस्याम्॥६८०॥अचःकर्मकर्त्तरि॥६८१॥दुहश्च॥६८२॥नरुधः॥६८३॥तपोऽनुतापेच॥६८४॥चिण्भावकर्मणोः॥६८५॥सार्वधातुकेयक्॥६८६॥कर्त्तरिशप्॥६८७॥दिवादिभ्यःश्यन्॥६८८॥वाभ्राशभ्लाशभ्रमुक्रमुक्लमुत्रसित्रुटिलषः॥६८९॥यसोऽनुपसर्गात्॥६९०॥सम्यसश्च॥६९१॥स्वादिभ्यःश्नुः॥६९२॥श्रुवःशृच॥६९३॥अक्षोऽन्यतरस्याम्॥६९४॥तनूकरणेतक्षः॥६९५॥तुदादिभ्यःशः॥६९६॥रुधादिभ्यःश्नम्॥६९७॥तनादिकृञ्‌भ्यःउः॥६९८॥धिन्विकृण्व्योरच॥६९९॥क्र्यादिभ्यःश्ना॥७००॥स्तम्भुस्तुम्भुस्कम्भुस्कुम्भुस्कुञ्‌भ्यःश्नुश्च॥७०१॥हलःश्नःशानज्झौ॥७०२॥छन्दसिशायजपि॥७०३॥व्यत्ययोबहुलम्॥७०४॥लिङ्याशिष्यङ्॥७०५॥कर्मवत्कर्मणातुल्यक्रियः॥७०६॥तपस्तपःकर्मकस्यैव॥७०७॥नदुहस्नुनमाम्यक्‌चिणौ॥७०८॥कुषिरञ्जोःप्राचाम्‌श्यन्‌परस्मैपदम्च॥७०९॥धातोः॥७१०॥तत्रोपपदम्सप्तमीस्थम्॥७११॥कृदतिङ्॥७१२॥वाऽसरूपोऽस्त्रियाम्॥७१३॥कृत्याःप्राङ्ण्वुलः॥७१४॥तव्यत्तव्यानीयरः॥७१५॥अचोयत्॥७१६॥पोरदुपधात्॥७१७॥शकिसहोश्च॥७१८॥गदमदचरयमश्चानुपसर्गे॥७१९॥अवद्यपण्यवर्यागर्ह्यपणितव्यानिरोधेषु॥७२०॥वह्यम्करणम्॥७२१॥अर्यःस्वामिवैश्ययोः॥७२२॥उपसर्याकाल्याप्रजने॥७२३॥अजर्यम्सङ्गतम्॥७२४॥वदःसुपिक्यप्च॥७२५॥भुवोभावे॥७२६॥हनस्तच॥७२७॥एतिस्तुशास्वृदृजुषःक्यप्॥७२८॥ऋदुपधाच्चाक्लृपिचृतेः॥७२९॥ईचखनः॥७३०॥भृञोऽसञ्ज्ञायाम्॥७३१॥भृजेर्विभाषा॥७३२॥राजसूयसूर्यमृषोद्यरुच्यकुप्यकृष्ठपच्याव्यथ्याः॥७३३॥भिद्योद्ध्यौनदे॥७३४॥पुष्यसिद्ध्यौनक्षत्रे॥७३५॥विपूयविनीयजित्यामुञ्जकल्कहलिषु॥७३६॥प्रत्यपिभ्याम्ग्रहेश्छन्दसि॥७३७॥पदास्वैरिबाह्यापक्ष्येषुच॥७३८॥विभाषाकृवृषोः॥७३९॥युग्यम्चपत्रे॥७४०॥अमावस्यदन्यतरस्याम्॥७४१॥छन्दसिनिष्ठर्क्यदेवहूयप्रणीयोन्नीयोच्छिष्यमर्यस्तर्याध्वर्यखन्यखान्यदेवयज्यापृच्छ्यप्रतिषीव्यब्रह्मवाद्यभाव्यस्ताव्योपचाय्यपृडानि॥७४२॥ऋहलोर्ण्यत्॥७४३॥ओरावश्यके॥७४४॥आसुयुवपिरपिलपित्रपिचमश्च॥७४५॥आनाय्योऽनित्ये॥७४६॥प्रणाय्योऽसम्मतौ॥७४७॥पाय्यसान्नाय्यनिकाय्यधाय्यामानहविर्निवाससामिधेनीषु॥७४८॥क्रतौकुण्डपाय्यसञ्चाय्यौ॥७४९॥अग्नौपरिचाय्योपचाय्यसमूह्याः॥७५०॥चित्याग्निचित्येच॥७५१॥ण्वुल्‌तृचौ॥७५२॥नन्दिग्रहिपचादिभ्योल्युणिन्यचः॥७५३॥इगुपधज्ञाप्रीकिरःकः॥७५४॥आतश्चोपसर्गे॥७५५॥पाघ्राध्माधेट्दृशःशः॥७५६॥अनुपसर्गाल्लिम्पविन्दधारिपारिवेद्युदेजिचेतिसातिसाहिभ्यश्च॥७५७॥ददातिदधात्योर्विभाषा॥७५८॥ज्वलितिकसन्तेभ्योणः॥७५९॥श्याऽऽद्व्यधास्रुसम्स्र्वतीणवसावहृलिहश्लिषश्वसश्च॥७६०॥दुन्योरनुपसर्गे॥७६१॥विभाषाग्रहः॥७६२॥गेहेकः॥७६३॥शिल्पिनिष्वुन्॥७६४॥गस्थकन्॥७६५॥ण्युट्च॥७६६॥हश्चव्रीहिकालयोः॥७६७॥प्रुसृल्वःसमभिहारेवुन्॥७६८॥आशिषिच॥७६९॥कर्मण्यण्॥७७०॥ह्वावामश्च॥७७१॥आतोऽनुपसर्गेकः॥७७२॥सुपिस्थः॥७७३॥तुन्दशोकयोःपरिमृजापनुदोः॥७७४॥प्रेदाज्ञः॥७७५॥समिख्यः॥७७६॥गापोष्टक्॥७७७॥हरतेरनुद्यमनेऽच्॥७७८॥वयसिच॥७७९॥आङिताच्छील्ये॥७८०॥अर्हः॥७८१॥स्तम्बकर्णयोरमिजपोः॥७८२॥शमिधातोःसञ्ज्ञायाम्॥७८३॥अधिकरणेशेतेः॥७८४॥चरेष्टः॥७८५॥भिक्षासेनादायेषुच॥७८६॥पुरोऽग्रतोऽग्रेषुसर्त्तेः॥७८७॥पूर्वेकर्त्तरि॥७८८॥कृञोहेतुताच्छील्यानुलोम्येषु॥७८९॥दिवाविभानिशाप्रभाभास्कारान्तानन्तादिबहुनान्दीकिम्‌लिपिलिबिबलिभक्तिकर्तृचित्रक्षेत्रसङ्ख्याजङ्घाबाह्‌वहर्यत्तद्धनुररुष्षु॥७९०॥कर्मणिभृतौ॥७९१॥नशब्दश्लोककलहगाथावैरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु॥७९२॥स्तम्बशकृतोरिन्॥७९३॥हरतेर्दृतिनाथयोःपशौ॥७९४॥फलेग्रहिरात्मम्भरिश्च॥७९५॥छन्दसिवनसनरक्षिमथाम्॥७९६॥एजेःखश्॥७९७॥नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः॥७९८॥नाडीमुष्ट्योश्च॥७९९॥उदिकूलेरुजिवहोः॥८००॥वहाभ्रेलिहः॥८०१॥परिमाणेपचः॥८०२॥मितनखेच॥८०३॥विध्वरुषोस्तुदः॥८०४॥असूर्यललाटयोर्दृशितपोः॥८०५॥उग्रम्पश्येरम्मदपाणिन्धमाश्च॥८०६॥प्रियवशेवदःखच्॥८०७॥द्विषत्‌परयोस्तापेः॥८०८॥वाचियमोव्रते॥८०९॥पूःसर्वयोर्दारिसहोः॥८१०॥सर्वकूलाभ्रकरीषेषुकषः॥८११॥मेघर्त्तिभयेषुकृञः॥८१२॥क्षेमप्रियमद्रेऽण्च॥८१३॥आशितेभुवःकरणभावयोः॥८१४॥सञ्ज्ञायाम्भृतृवृजिधारिसहितपिदमः॥८१५॥गमश्च॥८१६॥अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषुडः॥८१७॥आशिषिहनः॥८१८॥अपेक्लेशतमसोः॥८१९॥कुमारशीर्षयोर्णिनिः॥८२०॥लक्षणेजायापत्योष्टक्॥८२१॥अमनुष्यकर्तृकेच॥८२२॥शक्तौहस्तिकपाटयोः॥८२३॥पाणिघताडघौशिल्पिनि॥८२४॥आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषुच्व्यर्थेष्वच्व्यौकृञःकरणेख्युन्॥८२५॥कर्त्तरिभुवःखिष्णुच्‌खुकञौ॥८२६॥स्पृशोऽनुदकेक्विन्॥८२७॥ऋत्विग्दधृक्‌स्रग्‌दिगुष्णिगञ्चुयुजिक्रुञ्चाम्च॥८२८॥त्यदादिषुदृशोऽनालोचनेकञ्च॥८२९॥सत्‌सूद्विषद्रुहदुहयुजविदभिदच्छिदजिनीराजामुपसर्गेऽपिक्विप्॥८३०॥भजोण्विः॥८३१॥छन्दसिसहः॥८३२॥वहश्च॥८३३॥कव्यपुरीषपुरीष्येषुञ्युट्॥८३४॥हव्येऽनन्तःपादम्॥८३५॥जनसनखनक्रमगमोविट्॥८३६॥अदोऽनन्ने॥८३७॥क्रव्येच॥८३८॥दुहःकब्‌घश्च॥८३९॥मन्त्रेश्वेतवहोक्‌थशस्पुरोडाशोण्विन्॥८४०॥अवेयजः॥८४१॥विजुपेछन्दसि॥८४२॥आतोमनिन्‌क्वनिब्वनिपश्च॥८४३॥अन्येभ्योपिदृश्यन्ते॥८४४॥क्विप्च॥८४५॥स्थःकच॥८४६॥सुप्यजातौणिनिस्ताच्छील्ये॥८४७॥कर्त्तर्युपमाने॥८४८॥व्रते॥८४९॥बहुलमाभीक्ष्ण्ये॥८५०॥मनः॥८५१॥आत्ममानेखश्च॥८५२॥भूते॥८५३॥करणेयजः॥८५४॥कर्मणिहनः॥८५५॥ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषुक्विप्॥८५६॥बहुलम्छन्दसि॥८५७॥सुकर्मपापमन्त्रपुण्येषुकृञः॥८५८॥सोमेसुञः॥८५९॥अग्नौचेः॥८६०॥कर्मण्यग्न्याख्यायाम्॥८६१॥कर्मणीनिविक्रियः॥८६२॥दृशेःक्वनिप्॥८६३॥राजनियुधिकृञः॥८६४॥सहेच॥८६५॥सप्तम्याम्जनेर्डः॥८६६॥पञ्चम्यामजातौ॥८६७॥उपसर्गेचसञ्ज्ञायाम्॥८६८॥अनौकर्मणि॥८६९॥अन्येष्वपिदृश्यते॥८७०॥निष्ठा॥८७१॥सुयजोर्ङ्वनिप्॥८७२॥जीर्यतेरतृन्॥८७३॥छन्दसिलिट्॥८७४॥लिटःकानज्वा॥८७५॥क्वसुश्च॥८७६॥भाषायाम्सदवसश्रुवः॥८७७॥उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च॥८७८॥लुङ्॥८७९॥अनद्यतनेलङ्॥८८०॥अभिज्ञावचनेलृट्॥८८१॥नयदि॥८८२॥विभाषासाकाङ्क्षे॥८८३॥परोक्षेलिट्॥८८४॥हशश्वतोर्लङ्च॥८८५॥प्रश्नेचासन्नकाले॥८८६॥लट्स्मे॥८८७॥अपरोक्षेच॥८८८॥ननौपृष्टप्रतिवचने॥८८९॥नन्वोर्विभाषा॥८९०॥पुरिलुङ्चास्मे॥८९१॥वर्तमानेलट्॥८९२॥लटःशतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे॥८९३॥सम्बोधनेच॥८९४॥लक्षणहेत्वोःक्रियायाः॥८९५॥तौसत्॥८९६॥पूङ्‌यजोःशानन्॥८९७॥ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषुचानश्॥८९८॥इङ्धार्योःशत्रकृच्छ्रिणि॥८९९॥द्विषोऽमित्रे॥९००॥सुञोयज्ञसम्योगे॥९०१॥अर्हःप्रशम्सायाम्॥९०२॥आक्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्‌साधुकारिषु॥९०३॥तृन्॥९०४॥अलङ्कृञ्‌निराकृञ्‌प्रजनोत्‌पचोत्‌पतोन्मदरुच्यपत्रपवृतुवृधुसहचरःइष्णुच्॥९०५॥णेश्छन्दसि॥९०६॥भुवश्च॥९०७॥ग्लाजिस्थश्चक्‌स्नुः॥९०८॥त्रसिगृधिधृषिक्षिपेःक्‌नुः॥९०९॥शमित्यष्टाभ्योघिनुण्॥९१०॥सम्पृचानुरुधाङ्यमाङ्यसपरिसृसम्सृजपरिदेविसञ्ज्वरपरिक्षिपपरिरटपरिवदपरिदहपरिमुहदुषद्विषद्रुहदुहयुजाक्रीडविविचत्यजरजभजातिचरापचरामुषाभ्याहनश्च॥९११॥वौकषलसकत्थस्रम्भः॥९१२॥अपेचलषः॥९१३॥प्रेलपसृद्रुमथवदवसः॥९१४॥निन्दहिम्सक्लिशखादविनाशपरिक्षिपपरिरटपरिवादिव्याभाषासूयोवुञ्॥९१५॥देविक्रुशोश्चोपसर्गे॥९१६॥चलनशब्दार्थादकर्मकाद्युच्॥९१७॥अनुदात्तेतश्चहलादेः॥९१८॥जुचङ्क्रम्यदन्द्रम्यसृगृधिज्वलशुचलषपतपदः॥९१९॥क्रुधमण्डार्थेभ्यश्च॥९२०॥नयः॥९२१॥सूददीपदीक्षश्च॥९२२॥लषपतपदस्थाभूवृषहनकमगमशॄभ्यउकञ्॥९२३॥जल्पभिक्षकुट्टलुण्टवृङःषाकन्॥९२४॥प्रजोरिनिः॥९२५॥जिदृक्षिविश्रीण्वमाव्यथाभ्यमपरिभूप्रसूभ्यश्च॥९२६॥स्पृहिगृहिपतिदयिनिद्रातन्द्राश्रद्धाभ्यआलुच्॥९२७॥दाधेट्सिशदसदोरुः॥९२८॥सृघस्यदःक्मरच्॥९२९॥भञ्जभासमिदोघुरच्॥९३०॥विदिभिदिछिदेःकुरच्॥९३१॥इण्‌नश्‌जिसर्त्तिभ्यःक्वरप्॥९३२॥गत्वरश्च॥९३३॥जागुरूकः॥९३४॥यजजपदशाम्यङः॥९३५॥नमिकम्पिस्म्यजसकमहिम्सदीपोरः॥९३६॥सनाशम्सभिक्षउः॥९३७॥विन्दुरिच्छुः॥९३८॥क्याच्‌छन्दसि॥९३९॥आदृगमहनजनःकिकिनौलिट्च॥९४०॥स्वपितृषोर्नजिङ्॥९४१॥शॄवन्द्योरारुः॥९४२॥भियःक्रुक्लुकनौ॥९४३॥स्थेशभासपिसकसोवरच्॥९४४॥यश्चयङः॥९४५॥भ्राजभासधुर्विद्युतोर्जिपॄजुग्रावस्तुवःक्विप्॥९४६॥अन्येभ्योपिदृश्यते॥९४७॥भुवःसञ्ज्ञान्तरयोः॥९४८॥विप्रसम्भ्योड्वसञ्ज्ञायाम्॥९४९॥धःकर्मणिष्ट्रन्॥९५०॥दाम्नीशसयुयुजस्तुतुदसिसिचमिहपतदशनहःकरणे॥९५१॥हलसूकरयोःपुवः॥९५२॥अर्तिलूधूसूखनसहचरइत्रः॥९५३॥पुवःसञ्ज्ञायाम्॥९५४॥कर्तरिचर्षिदेवतयोः॥९५५॥ञीतःक्तः॥९५६॥मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च॥९५७॥उणादयोबहुलम्॥९५८॥भूतेऽपिदृश्यन्ते॥९५९॥भविष्यतिगम्यादयः॥९६०॥यावत्‌पुरानिपातयोर्लट्॥९६१॥विभाषाकदाकर्ह्योः॥९६२॥किम्‌वृत्तेलिप्‌सायाम्॥९६३॥लिप्‌स्यमानसिद्धौच॥९६४॥लोडर्थलक्षणेच॥९६५॥लिङ्चोर्ध्वमौहूर्तिके॥९६६॥तुमुन्‌ण्वुलौक्रियायाम्क्रियार्थायाम्॥९६७॥भाववचनाश्च॥९६८॥अण्कर्मणिच॥९६९॥लृट्शेषेच॥९७०॥लृटःसद्वा॥९७१॥अनद्यतनेलुट्॥९७२॥पदरुजविशस्पृशोघञ्॥९७३॥सृस्थिरे॥९७४॥भावे॥९७५॥अकर्तरिचकारकेसञ्ज्ञायाम्॥९७६॥परिमाणाख्यायाम्सर्वेभ्यः॥९७७॥इङश्च॥९७८॥उपसर्गेरुवः॥९७९॥समियुद्रुदुवः॥९८०॥श्रिणीभुवोऽनुपसर्गे॥९८१॥वौक्षुश्रुवः॥९८२॥अवोदोर्नियः॥९८३॥प्रेद्रुस्तुस्रुवः॥९८४॥निरभ्योःपूल्वोः॥९८५॥उन्न्योर्ग्रः॥९८६॥कॄधान्ये॥९८७॥यज्ञेसमिस्तुवः॥९८८॥प्रेस्त्रोऽयज्ञे॥९८९॥प्रथनेवावशब्दे॥९९०॥छन्दोनाम्निच॥९९१॥उदिग्रहः॥९९२॥समिमुष्टौ॥९९३॥परिन्योर्नीणोर्द्यूताभ्रेषयोः॥९९४॥परावनुपात्ययइणः॥९९५॥व्युपयोःशेतेःपर्याये॥९९६॥हस्तादानेचेरस्तेये॥९९७॥निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेश्चकः॥९९८॥सङ्घेचानौत्तराधर्य्ये॥९९९॥कर्मव्यतिहारेणच्स्त्रियाम्॥१०००॥अभिविधौभावइनुण्॥१००१॥आक्रोशेऽवन्योर्ग्रहः॥१००२॥प्रेलिप्‌सायाम्॥१००३॥परौयज्ञे॥१००४॥नौवृधान्ये॥१००५॥उदिश्रयतियौतिपूद्रुवः॥१००६॥विभाषाऽऽङिरुप्‌लुवोः॥१००७॥अवेग्रहोवर्षप्रतिबन्धे॥१००८॥प्रेवणिजाम्॥१००९॥रश्मौच॥१०१०॥वृणोतेराच्छादने॥१०११॥परौभुवोऽवज्ञाने॥१०१२॥एरच्॥१०१३॥ॠदोरप्॥१०१४॥ग्रहवृदृनिश्चिगमश्च॥१०१५॥उपसर्गेऽदः॥१०१६॥नौणच॥१०१७॥व्यधजपोरनुपसर्गे॥१०१८॥स्वनहसोर्वा॥१०१९॥यमःसमुपनिविषुच॥१०२०॥नौगदनदपठस्वनः॥१०२१॥क्वणोवीणायाम्च॥१०२२॥नित्यम्पणःपरिमाणे॥१०२३॥मदोऽनुपसर्गे॥१०२४॥प्रमदसम्मदौहर्षे॥१०२५॥समुदोरजःपशुषु॥१०२६॥अक्षेषुग्लहः॥१०२७॥प्रजनेसर्त्तेः॥१०२८॥ह्‌वःसम्प्रसारणम्चन्यभ्युपविषु॥१०२९॥आङियुद्धे॥१०३०॥निपानमाहावः॥१०३१॥भावेऽनुपसर्गस्य॥१०३२॥हनश्चवधः॥१०३३॥मूर्त्तौघनः॥१०३४॥अन्तर्घनोदेशे॥१०३५॥अगारैकदेशेप्रघणःप्रघाणश्च॥१०३६॥उद्‌घनोत्याधानम्॥१०३७॥अपघनोऽङ्गम्॥१०३८॥करणेऽयोविद्रुषु॥१०३९॥स्तम्बेकच॥१०४०॥परौघः॥१०४१॥उपघ्नआश्रये॥१०४२॥सङ्घोद्‌घौगणप्रशम्सयोः॥१०४३॥निघोनिमितम्॥१०४४॥डि्वतःक्त्रिः॥१०४५॥टि्वतोऽथुच्॥१०४६॥यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षोनङ्॥१०४७॥स्वपोनन्॥१०४८॥उपसर्गेघोःकिः॥१०४९॥कर्मण्यधिकरणेच॥१०५०॥स्त्रियाम्क्तिन्॥१०५१॥स्थागापापचोभावे॥१०५२॥मन्त्रेवृषेषपचमनविदभूवीराउदात्तः॥१०५३॥ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकीर्त्तयश्च॥१०५४॥व्रजयजोर्भावेक्यप्॥१०५५॥सञ्ज्ञायाम्‌समजनिषदनिपतमनविदषुञ्‌शीङ्‌भृञिणः॥१०५६॥कृञःशच॥१०५७॥इच्छा॥१०५८॥अप्रत्ययात्॥१०५९॥गुरोश्चहलः॥१०६०॥षिद्भिदादिभ्योऽङ्॥१०६१॥चिन्तिपूजिकथिकुम्बिचर्चश्च॥१०६२॥आतश्चोपसर्गे॥१०६३॥ण्यासश्रन्थोयुच्॥१०६४॥रोगाख्यायाम्ण्वुल्बहुलम्॥१०६५॥सञ्ज्ञायाम्॥१०६६॥विभाषाख्यानपरिप्रश्नयोरिञ्च॥१०६७॥पर्यायार्हर्णोत्‌पत्तिषुण्वुच्॥१०६८॥आक्रोशेनञ्यनिः॥१०६९॥कृत्यल्युटोबहुलम्॥१०७०॥नपुम्सकेभावेक्तः॥१०७१॥ल्युट्च॥१०७२॥कर्मणिचयेनसम्स्पर्शात्कर्तुःशरीरसुखम्॥१०७३॥करणाधिकरणयोश्च॥१०७४॥पुम्सिसञ्ज्ञायाम्घःप्रायेण॥१०७५॥गोचरसञ्चरवहव्रजव्यजापणनिगमाश्च॥१०७६॥अवेतॄस्त्रोर्घञ्॥१०७७॥हलश्च॥१०७८॥अध्यायन्यायोद्यावसम्हाराधारावायाश्च॥१०७९॥उदङ्कोऽनुदके॥१०८०॥जालमानायः॥१०८१॥खनोघच॥१०८२॥ईषद्‌दुःसुषुकृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषुखल्॥१०८३॥कर्तृकर्मणोश्चभूकृञोः॥१०८४॥आतोयुच्॥१०८५॥छन्दसिगत्यर्थेभ्यः॥१०८६॥अन्येभ्योऽपिदृश्यते॥१०८७॥वर्तमानसामीप्येवर्तमानवद्वा॥१०८८॥आशम्सायाम्भूतवच्च॥१०८९॥क्षिप्रवचनेलृट्॥१०९०॥आशम्सावचनेलिङ्॥१०९१॥नानद्यतनवत्क्रियाप्रबन्धसामीप्ययोः॥१०९२॥भविष्यतिमर्यादावचनेऽवरस्मिन्॥१०९३॥कालविभागेचानहोरात्राणाम्॥१०९४॥परस्मिन्विभाषा॥१०९५॥लिङ्निमित्तेलृङ्क्रियातिपत्तौ॥१०९६॥भूतेच॥१०९७॥वोताप्योः॥१०९८॥गर्हायाम्लडपिजात्वोः॥१०९९॥विभाषाकथमिलिङ्च॥११००॥किम्‌वृत्तेलिङ्‌लृटौ॥११०१॥अनवक्लृप्त्यमर्षयोरकिम्‌वृत्तेऽपि॥११०२॥किङ्किलास्त्यर्थेषुलृट्॥११०३॥जातुयदोर्लिङ्॥११०४॥यच्चयत्रयोः॥११०५॥गर्हायाम्च॥११०६॥चित्रीकरणेच॥११०७॥शेषेलृडयदौ॥११०८॥उताप्योःसमर्थयोर्लिङ्॥११०९॥कामप्रवेदनेऽकच्चिति॥१११०॥सम्भावनेऽलमितिचेत्सिद्धाप्रयोगे॥११११॥विभाषाधातौसम्भावनवचनेऽयदि॥१११२॥हेतुहेतुमतोर्लिङ्॥१११३॥इच्छार्थेषुलिङ्‌लोटौ॥१११४॥समानकर्तृकेषुतुमुन्॥१११५॥लिङ्च॥१११६॥इच्छार्थेभ्योविभाषावर्तमाने॥१११७॥विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषुलिङ्॥१११८॥लोट्च॥१११९॥प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेषुकृत्याश्च॥११२०॥लिङ्चोर्ध्वमौहूर्तिके॥११२१॥स्मेलोट्॥११२२॥अधीष्टेच॥११२३॥कालसमयवेलासुतुमुन्॥११२४॥लिङ्यदि॥११२५॥अर्हेकृत्यतृचश्च॥११२६॥आवश्यकाधमर्ण्ययोर्णिनिः॥११२७॥कृत्याश्च॥११२८॥शकिलिङ्च॥११२९॥आशिषिलिङ्‌लोटौ॥११३०॥क्तिच्‌क्तौचसञ्ज्ञायाम्॥११३१॥माङिलुङ्॥११३२॥स्मोत्तरेलङ्च॥११३३॥धातुसम्बन्धेप्रत्ययाः॥११३४॥क्रियासमभिहारेलोट्लोटोहिस्वौवाचतध्वमोः॥११३५॥समुच्चयेऽन्यतरस्याम्॥११३६॥यथाविध्यनुप्रयोगःपूर्वस्मिन्॥११३७॥समुच्चयेसामान्यवचनस्य॥११३८॥छन्दसिलुङ्‌लङ्‌लिटः॥११३९॥लिङर्थेलेट्॥११४०॥उपसम्वादाशङ्कयोश्च॥११४१॥तुमर्थेसेसेनसेअसेन्‌क्सेकसेनध्यैअध्यैन्‌कध्यैकध्यैन्‌शध्यैशध्यैन्तवैतवेङ्‌तवेनः॥११४२॥प्रयैरोहिष्यैअव्यथिष्यै॥११४३॥दृशेविख्येच॥११४४॥शकिणमुल्‌कमुलौ॥११४५॥ईश्वरेतोसुन्‌कसुनौ॥११४६॥कृत्यार्थेतवैकेन्‌केन्यत्वनः॥११४७॥अवचक्षेच॥११४८॥भावलक्षणेस्थेण्‌कृञ्‌वदिचरिहुतमिजनिभ्यस्तोसुन्॥११४९॥सृपितृदोःकसुन्॥११५०॥अलम्‌खल्वोःप्रतिषेधयोःप्राचाम्क्त्वा॥११५१॥उदीचाम्माङोव्यतीहारे॥११५२॥परावरयोगेच॥११५३॥समानकर्तृकयोःपूर्वकाले॥११५४॥आभीक्ष्ण्येणमुल्च॥११५५॥नयद्यनाकाङ्क्षे॥११५६॥विभाषाग्रेप्रथमपूर्वेषु॥११५७॥कर्मण्याक्रोशेकृञःखमुञ्॥११५८॥स्वादुमिणमुल्॥११५९॥अन्यथैवम्‌कथमित्थम्‌सुसिद्धाप्रयोगश्चेत्॥११६०॥यथातथयोरसूयाप्रतिवचने॥११६१॥कर्मणिदृशिविदोःसाकल्ये॥११६२॥यावतिविन्दजीवोः॥११६३॥चर्मोदरयोःपूरेः॥११६४॥वर्षप्रमाणऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम्॥११६५॥चेलेक्नोपेः॥११६६॥निमूलसमूलयोःकषः॥११६७॥शुष्कचूर्णरूक्षेषुपिषः॥११६८॥समूलाकृतजीवेषुहन्‌कृञ्‌ग्रहः॥११६९॥करणेहनः॥११७०॥स्नेहनेपिषः॥११७१॥हस्तेवर्तिग्रहोः॥११७२॥स्वेपुषः॥११७३॥अधिकरणेबन्धः॥११७४॥सञ्ज्ञायाम्॥११७५॥कर्त्रोर्जीवपुरुषयोर्नशिवहोः॥११७६॥ऊर्ध्वेशुषिपूरोः॥११७७॥उपमानेकर्मणिच॥११७८॥कषादिषुयथाविध्यनुप्रयोगः॥११७९॥उपदम्शस्तृतीयायाम्॥११८०॥हिम्सार्थानाम्चसमानकर्मकाणाम्॥११८१॥सप्तम्याम्चोपपीडरुधकर्षः॥११८२॥समासत्तौ॥११८३॥प्रमाणेच॥११८४॥अपादानेपरीप्‌सायाम्॥११८५॥द्वितीयायाम्च॥११८६॥स्वाङ्गेऽध्रुवे॥११८७॥परिक्लिश्यमानेच॥११८८॥विशिपतिपदिस्कन्दाम्व्याप्यमानासेव्यमानयोः॥११८९॥अस्यतितृषोःक्रियान्तरेकालेषु॥११९०॥नाम्न्यादिशिग्रहोः॥११९१॥अव्ययेऽयथाभिप्रेताख्यानेकृञःक्त्वाणमुलौ॥११९२॥तिर्यच्यपवर्गे॥११९३॥स्वाङ्गेतस्प्रत्ययेकृभ्वोः॥११९४॥नाधार्थप्रत्ययेच्व्यर्थे॥११९५॥तूष्णीमिभुवः॥११९६॥अन्वच्यानुलोम्ये॥११९७॥शकधृषज्ञाग्लाघटरभलभक्रमसहार्हास्त्यर्थेषुतुमुन्॥११९८॥पर्याप्तिवचनेष्वलमर्थेषु॥११९९॥कर्तरिकृत्॥१२००॥भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्याप्लाव्यापात्यावा॥१२०१॥लःकर्मणिचभावेचाकर्मकेभ्यः॥१२०२॥तयोरेवकृत्यक्तखलर्थाः॥१२०३॥आदिकर्मणिक्तःकर्तरिच॥१२०४॥गत्यर्थाकर्मकश्लिषशीङ्‌स्थासवसजनरुहजीर्यतिभ्यश्च॥१२०५॥दाशगोघ्नौसम्प्रदाने॥१२०६॥भीमादयोऽपादाने॥१२०७॥ताभ्यामन्यत्रोणादयः॥१२०८॥क्तोऽधिकरणेचध्रौव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः॥१२०९॥लस्य॥१२१०॥तिप्तस्‌झिसिप्‌थस्थमिब्वस्मस्ताताम्‌झथासाथाम्‌ध्वमिड्‌वहिमहिङ्॥१२११॥टितआत्मनेपदानाम्टेरे॥१२१२॥थासस्से॥१२१३॥लिटस्तझयोरेशिरेच्॥१२१४॥परस्मैपदानाम्णलतुसुस्थलथुसणल्‌वमाः॥१२१५॥विदोलटोवा॥१२१६॥ब्रुवःपञ्चानामादितआहोब्रुवः॥१२१७॥लोटोलङ्‌वत्॥१२१८॥एरुः॥१२१९॥सेर्ह्यपिच्च॥१२२०॥वाछन्दसि॥१२२१॥मेर्निः॥१२२२॥आमेतः॥१२२३॥स्वाभ्याम्वामौ॥१२२४॥आडुत्तमस्यपिच्च॥१२२५॥एतएै॥१२२६॥लेटोऽडाटौ॥१२२७॥आतएै॥१२२८॥वैतोऽन्यत्र॥१२२९॥इतश्चलोपःपरस्मैपदेषु॥१२३०॥सउत्तमस्य॥१२३१॥नित्यम्ङितः॥१२३२॥इतश्च॥१२३३॥तस्थस्थमिपाम्तान्तम्‌तामः॥१२३४॥लिङस्सीयुट्॥१२३५॥यासुट्परस्मैपदेषूदात्तोङिच्च॥१२३६॥किदाशिषि॥१२३७॥झस्यरन्॥१२३८॥इटोऽत्॥१२३९॥सुट्तिथोः॥१२४०॥झेर्जुस्॥१२४१॥सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च॥१२४२॥आतः॥१२४३॥लङःशाकटायनस्य॥१२४४॥द्विषश्च॥१२४५॥तिङ्‌शित्‌सार्वधातुकम्॥१२४६॥आर्द्धधातुकम्शेषः॥१२४७॥लिट्च॥१२४८॥लिङाशिषि॥१२४९॥छन्दस्युभयथा॥१२५०॥ङ्याप्‌प्रातिपदिकात्॥१२५१॥स्वौजसमौट्‌छष्टाभ्याम्‌भिस्‌ङेभ्याम्‌भ्यस्‌ङसिभ्याम्‌भ्यस्‌ङसोसाम्‌ङ्योस्सुप्॥१२५२॥स्त्रियाम्॥१२५३॥अजाद्यतष्टाप्॥१२५४॥ऋन्नेभ्योङीप्॥१२५५॥उगितश्च॥१२५६॥वनोरच॥१२५७॥पादोऽन्यतरस्याम्॥१२५८॥टाबृचि॥१२५९॥नषट्स्वस्रादिभ्यः॥१२६०॥मनः॥१२६१॥अनोबहुव्रीहेः॥१२६२॥डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्॥१२६३॥अनुपसर्जनात्॥१२६४॥टिड्‌ढाणञ्‌द्वयसज्‌दघ्नज्‌मात्रच्‌तयप्ठक्ठञ्‌कञ्‌क्वरपः॥१२६५॥यञश्च॥१२६६॥प्राचाम्ष्फस्तद्धितः॥१२६७॥सर्वत्रलोहितादिकतन्तेभ्यः॥१२६८॥कौरव्यमाण्डूकाभ्याम्‌च॥१२६९॥वयसिप्रथमे॥१२७०॥द्विगोः॥१२७१॥अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्योनतद्धितलुकि॥१२७२॥काण्डान्तात्क्षेत्रे॥१२७३॥पुरुषात्प्रमाणेऽन्यतरस्याम्॥१२७४॥बहुव्रीहेरूधसोङीष्॥१२७५॥सङ्ख्याव्ययादेर्ङीप्॥१२७६॥दामहायनान्ताच्च॥१२७७॥अनउपधालोपिनोऽन्यतरस्याम्॥१२७८॥नित्यम्सञ्ज्ञाछन्दसोः॥१२७९॥केवलमामकभागधेयपापापरसमानार्यकृतसुमङ्गलभेषजाच्च॥१२८०॥रात्रेश्चाजसौ॥१२८१॥अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक्॥१२८२॥पत्युर्नोयज्ञसम्योगे॥१२८३॥विभाषासपूर्वस्य॥१२८४॥नित्यम्‌सपत्न्यादिषु॥१२८५॥पूतक्रतोरैच॥१२८६॥वृषाकप्यग्निकुसितकुसीदानामुदात्तः॥१२८७॥मनोरौवा॥१२८८॥वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तोनः॥१२८९॥अन्यतोङीष्॥१२९०॥षिद्‌गौरादिभ्यश्च॥१२९१॥जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुशकामुककबराद्वृत्त्यमत्रावपनाकृत्रिमाश्राणास्थौल्यवर्णानाच्छादनाऽयोविकारमैथुनेच्छाकेशवेशेषु॥१२९२॥शोणात्प्राचाम्॥१२९३॥वोतोगुणवचनात्॥१२९४॥बह्वादिभ्यश्च॥१२९५॥नित्यम्छन्दसि॥१२९६॥भुवश्च॥१२९७॥पुम्‌योगादाख्यायाम्॥१२९८॥इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रमृडहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणामानुक्॥१२९९॥क्रीतात्करणपूर्वात्॥१३००॥क्तादल्पाख्यायाम्॥१३०१॥बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात्॥१३०२॥अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा॥१३०३॥स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसम्योगोपधात्॥१३०४॥नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च॥१३०५॥नक्रोडादिबह्वचः॥१३०६॥सहनञ्विद्यमानपूर्वाच्च॥१३०७॥नखमुखात्सञ्ज्ञायाम्॥१३०८॥दीर्घजिह्वीचछन्दसि॥१३०९॥दिक्‌पूर्वपदान्ङीप्॥१३१०॥वाहः॥१३११॥सख्यशिश्वीतिभाषायाम्॥१३१२॥जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्॥१३१३॥पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलवालोत्तरपदाच्च॥१३१४॥इतोमनुष्यजातेः॥१३१५॥ऊङुतः॥१३१६॥बाह्वन्तात्सञ्ज्ञायाम्॥१३१७॥पङ्गोश्च॥१३१८॥ऊरूत्तरपदादौपम्ये॥१३१९॥सम्हितशफलक्षणवामादेश्च॥१३२०॥कद्रुकमण्डल्वोश्छन्दसि॥१३२१॥सञ्ज्ञायाम्॥१३२२॥शार्ङ्गरवाद्यञोङीन्॥१३२३॥यङश्चाप्॥१३२४॥आवट्याच्च॥१३२५॥तद्धिताः॥१३२६॥यूनस्तिः॥१३२७॥अणिञोरनार्षयोर्गुरूपोत्तमयोःष्यङ्गोत्रे॥१३२८॥गोत्रावयवात्॥१३२९॥क्रौड्यादिभ्यश्च॥१३३०॥दैवयज्ञिशौचिवृक्षिसात्यमुग्रिकाण्ठेविद्धिभ्योऽन्यतरस्याम्॥१३३१॥समर्थानाम्प्रथमाद्वा॥१३३२॥प्राग्‌दीव्यतोऽण्॥१३३३॥अश्वपत्यादिभ्यश्च॥१३३४॥दित्यदित्यादित्यपत्त्युत्तरपदाण्ण्यः॥१३३५॥उत्सादिभ्योऽञ्॥१३३६॥स्त्रीपुम्साभ्याम्नञ्स्नञौभवनात्॥१३३७॥द्विगोर्लुगनपत्ये॥१३३८॥गोत्रेऽलुगचि॥१३३९॥यूनिलुक्॥१३४०॥फक्‌फिञोरन्यतरस्याम्॥१३४१॥तस्यापत्यम्॥१३४२॥एकोगोत्रे॥१३४३॥गोत्राद्यून्यस्त्रियाम्॥१३४४॥अतइञ्॥१३४५॥बाह्वादिभ्यश्च॥१३४६॥सुधातुरकङ्च॥१३४७॥गोत्रेकुञ्जादिभ्यश्चफञ्॥१३४८॥नडादिभ्यःफक्॥१३४९॥हरितादिभ्योऽञः॥१३५०॥यञिञोश्च॥१३५१॥शरद्वच्छुनकदर्भाद्‌भृगुवत्साग्रायणेषु॥१३५२॥द्रोणपर्वतजीवन्तादन्यतरस्याम्॥१३५३॥अनृष्यानन्तर्येबिदादिभ्योऽञ्॥१३५४॥गर्गादिभ्योयञ्॥१३५५॥मधुबभ्रोर्ब्राह्मणकौशिकयोः॥१३५६॥कपिबोधादाङ्गिरसे॥१३५७॥वतण्डाच्च॥१३५८॥लुक्स्त्रियाम्॥१३५९॥अश्वादिभ्यःफञ्॥१३६०॥भर्गात्त्रैगर्ते॥१३६१॥शिवादिभ्योण्॥१३६२॥अवृद्धाभ्योनदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः॥१३६३॥ॠष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च॥१३६४॥मातुरुत्सङ्ख्यासम्भद्रपूर्वायाः॥१३६५॥कन्यायाःकनीनच॥१३६६॥विकर्णशुङ्गच्छगलाद्वत्सभरद्वाजात्रिषु॥१३६७॥पीलायावा॥१३६८॥ढक्चमण्डूकात्॥१३६९॥स्त्रीभ्योढक्॥१३७०॥द्व्यचः॥१३७१॥इतश्चानिञः॥१३७२॥शुभ्रादिभ्यश्च॥१३७३॥विकर्णकुषीतकात्काश्यपे॥१३७४॥भ्रुवोवुक्च॥१३७५॥कल्याण्यादीनामिनङ्॥१३७६॥कुलटायावा॥१३७७॥चटकायाएैरक्॥१३७८॥गोधायाढ्रक्॥१३७९॥आरगुदीचाम्॥१३८०॥क्षुद्राभ्योवा॥१३८१॥पितृष्वसुश्छण्॥१३८२॥ढकिलोपः॥१३८३॥मातृष्वसुश्च॥१३८४॥चतुष्पादभ्योढञ्॥१३८५॥गृष्ट्यादिभ्यश्च॥१३८६॥राजश्वशुराद्यत्॥१३८७॥क्षत्राद्‌घः॥१३८८॥कुलात्खः॥१३८९॥अपूर्वपदादन्यतरस्याम्यड्‌ढकञौ॥१३९०॥महाकुलादञ्खञौ॥१३९१॥दुष्कुलाड्‌ढक्॥१३९२॥स्वसुश्छः॥१३९३॥भ्रातुर्व्यच्च॥१३९४॥व्यन्सपत्ने॥१३९५॥रेवत्यादिभ्यष्ठक्॥१३९६॥गोत्रस्त्रियाःकुत्सनेणच॥१३९७॥वृद्धाट्‌ठक्‌सौवीरेषुबहुलम्॥१३९८॥फेश्छच॥१३९९॥फाण्टाहृतिमिमताभ्याम्णफिञौ॥१४००॥कुर्वादिभ्योण्यः॥१४०१॥सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च॥१४०२॥उदीचामिञ्॥१४०३॥तिकादिभ्यःफिञ्॥१४०४॥कौसल्यकार्मार्याभ्याम्च॥१४०५॥अणोद्व्यचः॥१४०६॥उदीचाम्वृद्धादगोत्रात्॥१४०७॥वाकिनादीनाम्कुक्‌च॥१४०८॥पुत्रान्तादन्यतरस्याम्॥१४०९॥प्राचामवृद्धात्फिन्बहुलम्॥१४१०॥मनोर्जातावञ्यतौषुक्च॥१४११॥अपत्यम्पौत्त्रप्रभृतिगोत्रम्॥१४१२॥जीवतितुवम्श्येयुवा॥१४१३॥भ्रातरिचज्यायसि॥१४१४॥वान्यस्मिन्सपिण्डेस्थविरतरेजीवति॥१४१५॥वृद्धस्यचपूजायाम्॥१४१६॥यूनश्चकुत्सायाम्॥१४१७॥जनपदशब्दात्क्षत्त्रियादञ्॥१४१८॥साल्वेयगान्धारिभ्याम्च॥१४१९॥द्व्यञ्‌मगधकलिङ्गसूरमसादण्॥१४२०॥वृद्धेत्कोसलाजादाञ्‌ञ्यङ्॥१४२१॥कुरुनादिभ्योण्यः॥१४२२॥साल्वावयवप्रत्यग्रथकलकूटाश्मकादिञ्॥१४२३॥तेतद्राजाः॥१४२४॥कम्बोजाल्लुक्॥१४२५॥स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च॥१४२६॥अतश्च॥१४२७॥नप्राच्यभर्गादियौधेयादिभ्यः॥१४२८॥तेनरक्तम्रागात्॥१४२९॥लाक्षारोचनाशकलकर्दमाट्‌ठक्॥१४३०॥नक्षत्रेणयुक्तःकालः॥१४३१॥लुबविशेषे॥१४३२॥सञ्ज्ञायाम्श्रवणाश्वत्थाभ्याम्॥१४३३॥द्वन्द्वाच्छः॥१४३४॥दृष्टम्साम॥१४३५॥कलेर्ढक्॥१४३६॥वामदेवाड्ड्यड्ड्यौ॥१४३७॥परिवृतोरथः॥१४३८॥पाण्डुकम्बलादिनिः॥१४३९॥द्वैपवैयाघ्रादञ्॥१४४०॥कौमारापूर्ववचने॥१४४१॥तत्रोद्‌धृतममत्रेभ्यः॥१४४२॥स्थण्डिलाच्छयितरिव्रते॥१४४३॥सम्स्कृतम्भक्षाः॥१४४४॥शूलोखाद्यत्॥१४४५॥दध्नष्ठक्॥१४४६॥उदश्वितोऽन्यतरस्याम्॥१४४७॥क्षीराड्‌ढञ्॥१४४८॥सास्मिन्पौर्णमासीतिसञ्ज्ञायाम्॥१४४९॥आग्रहायण्यश्वत्थाट्‌ठक्॥१४५०॥विभाषाफाल्गुनीश्रवणाकार्तिकीचैत्रीभ्यः॥१४५१॥सास्यदेवता॥१४५२॥कस्येत्॥१४५३॥शुक्राद्घन्॥१४५४॥अपोनप्त्रपान्नप्तृभ्याम्घः॥१४५५॥छच॥१४५६॥महेन्द्राद्घाणौच॥१४५७॥सोमाट्ट्यण्॥१४५८॥वाय्‌वृतुपित्रुषसोयत्॥१४५९॥द्यावापृथिवीशुनासीरमरुत्त्वदग्नीषोमवास्तोष्पतिगृहमेधाच्छच॥१४६०॥अग्नेर्ढक्॥१४६१॥कालेभ्योभववत्॥१४६२॥महाराजप्रोष्ठपदाट्‌ठञ्॥१४६३॥पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः॥१४६४॥तस्यसमूहः॥१४६५॥भिक्षादिभ्योऽण्॥१४६६॥गोत्रोक्षोष्ट्रोरभ्रराजराजन्यराजपुत्रवत्समनुष्याजाद्वुञ्॥१४६७॥केदाराद्यञ्च॥१४६८॥ठञ्कवचिनश्च॥१४६९॥ब्राह्मणमाणववाडवाद्यन्॥१४७०॥ग्रामजनबन्धुसहायेभ्यस्तल्॥१४७१॥अनुदात्तादेरञ्॥१४७२॥खण्डिकादिभ्यश्च॥१४७३॥चरणेभ्योधर्मवत्॥१४७४॥अचित्तहस्तिधेनोष्ठक्॥१४७५॥केशाश्वाभ्याम्यञ्छावन्यतरस्याम्॥१४७६॥पाशादिभ्योयः॥१४७७॥खलगोरथात्॥१४७८॥इनित्रकट्यचश्च॥१४७९॥विषयोदेशे॥१४८०॥राजन्यादिभ्योवुञ्॥१४८१॥भौरिक्याद्यैषुकार्यादिभ्योविधल्‌भक्तलौ॥१४८२॥सोस्यादिरितिच्छन्दसःप्रगाथेषु॥१४८३॥सङ्ग्रामेप्रयोजनयोद्‌धृभ्यः॥१४८४॥तदस्याम्प्रहरणमितिक्रीडायाम्णः॥१४८५॥घञःसास्याम्क्रियेतिञः॥१४८६॥तदधीतेतद्वेद॥१४८७॥क्रतूक्‌थादिसूत्रान्ताट्‌ठक्॥१४८८॥क्रमादिभ्योवुन्॥१४८९॥अनुब्राह्मणादिनिः॥१४९०॥वसन्तादिभ्यष्ठक्॥१४९१॥प्रोक्ताल्लुक्॥१४९२॥सूत्राच्चकोपधात्॥१४९३॥छन्दोब्राह्मणानिचतद्विषयाणि॥१४९४॥तदस्मिन्नस्तीतिदेशेतन्नाम्नि॥१४९५॥तेननिर्वृत्तम्॥१४९६॥तस्यनिवासः॥१४९७॥अदूरभवश्च॥१४९८॥ओरञ्॥१४९९॥मतोश्चबह्वजङ्गात्॥१५००॥बह्वचःकूपेषु॥१५०१॥उदक्चविपाशः॥१५०२॥सङ्कलादिभ्यश्च॥१५०३॥स्त्रीषुसौवीरसाल्वप्राक्षु॥१५०४॥सुवास्त्वादिभ्योऽण्॥१५०५॥रोणी॥१५०६॥कोपधाच्च॥१५०७॥वुञ्छण्कठजिलसेनिरढञ्‌ण्ययफक्‌फिञिञ्‌ञ्यकक्‌ठकोऽरीहणकृशाश्वर्श्यकुमुदकाशतृणप्रेक्षाश्मसखिसङ्काशबलपक्षकर्णसुतङ्गमप्रगदिन्वराहकुमुदादिभ्यः॥१५०८॥जनपदेलुप्॥१५०९॥वरणादिभ्यश्च॥१५१०॥शर्करायावा॥१५११॥ठक्‌छौच॥१५१२॥नद्याम्मतुप्॥१५१३॥मध्वादिभ्यश्च॥१५१४॥कुमुदनडवेतसेभ्योड्‌मतुप्॥१५१५॥नडशादाड्ड्वलच्॥१५१६॥शिखायावलच्॥१५१७॥उत्करादिभ्यश्छः॥१५१८॥नडादीनाम्कुक्च॥१५१९॥शेषे॥१५२०॥राष्ट्रावारपाराद्घखौ॥१५२१॥ग्रामाद्यखञौ॥१५२२॥कत्‌त्र्यादिभ्योढकञ्॥१५२३॥कुलकुक्षिग्रीवाभ्यःश्वास्यलङ्कारेषु॥१५२४॥नद्यादिभ्योढक्॥१५२५॥दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक्॥१५२६॥कापिश्याःष्फक्॥१५२७॥रङ्कोरमनुष्येऽण्च॥१५२८॥द्युप्रागपागुदक्‌प्रतीचोयत्॥१५२९॥कन्थायाष्ठक्॥१५३०॥वर्णौवुक्॥१५३१॥अव्ययात्त्यप्॥१५३२॥एैषमोह्यःश्वसोऽन्यतरस्याम्॥१५३३॥तीररूप्योत्तरपदादञ्‌ञौ॥१५३४॥दिक्‌पूर्वपदादसञ्ज्ञायाम्ञः॥१५३५॥मद्रेभ्योऽञ्॥१५३६॥उदीच्यग्रामाच्चबह्वचोन्तोदात्तात्॥१५३७॥प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण्॥१५३८॥कण्वादिभ्योगोत्रे॥१५३९॥इञश्च॥१५४०॥नद्व्यचःप्राच्यभरतेषु॥१५४१॥वृद्धाच्छः॥१५४२॥भवतष्ठक्‌छसौ॥१५४३॥काश्यादिभ्यष्ठञ्‌ञिठौ॥१५४४॥वाहीकग्रामेभ्यश्च॥१५४५॥विभाषोशीनरेषु॥१५४६॥ओर्देशेठञ्॥१५४७॥वृद्धात्प्राचाम्॥१५४८॥धन्वयोपधाद्‌वुञ्॥१५४९॥प्रस्थपुरवहान्ताच्च॥१५५०॥रोपधेतोःप्राचाम्॥१५५१॥जनपदतदवध्योश्च॥१५५२॥अवृद्धादपिबहुवचनविषयात्॥१५५३॥कच्छाग्निवक्त्रगर्तोत्तरपदात्॥१५५४॥धूमादिभ्यश्च॥१५५५॥नगरात्कुत्सनप्रावीण्ययोः॥१५५६॥अरण्यान्मनुष्ये॥१५५७॥विभाषाकुरुयुगन्धराभ्याम्॥१५५८॥मद्रवृज्योःकन्॥१५५९॥कोपधादण्॥१५६०॥कच्छादिभ्यश्च॥१५६१॥मनुष्यतत्स्थयोर्वुञ्॥१५६२॥अपदातौसाल्वात्॥१५६३॥गोयवाग्वोश्च॥१५६४॥गर्त्तोत्तरपदाच्छः॥१५६५॥गहादिभ्यश्च॥१५६६॥प्राचाम्कटादेः॥१५६७॥राज्ञःकच॥१५६८॥वृद्धादकेकान्तखोपधात्॥१५६९॥कन्थापलदनगरग्रामह्रदोत्तरपदात्॥१५७०॥पर्वताच्च॥१५७१॥विभाषाऽमनुष्ये॥१५७२॥कृकणपर्णाद्भारद्वाजे॥१५७३॥युष्मदस्मदोरन्यतरस्याम्खञ्च॥१५७४॥तस्मिन्नणिचयुष्माकास्माकौ॥१५७५॥तवकममकावेकवचने॥१५७६॥अर्धाद्यत्॥१५७७॥परावराधमोत्तमपूर्वाच्च॥१५७८॥दिक्‌पूर्वपदाट्‌ठञ्च॥१५७९॥ग्रामजनपदैकदेशादञ्‌ठञौ॥१५८०॥मध्यान्मः॥१५८१॥असाम्प्रतिके॥१५८२॥द्वीपादनुसमुद्रम्यञ्॥१५८३॥कालाट्‌ठञ्॥१५८४॥श्राद्धेशरदः॥१५८५॥विभाषारोगातपयोः॥१५८६॥निशाप्रदोषाभ्याम्च॥१५८७॥श्वसस्तुट्च॥१५८८॥सन्धिवेलाद्यृतुनक्षत्रेभ्योऽण्॥१५८९॥प्रावृषएण्यः॥१५९०॥वर्षाभ्यष्ठक्॥१५९१॥छन्दसिठञ्॥१५९२॥वसन्ताच्च॥१५९३॥हेमन्ताच्च॥१५९४॥सर्वत्राण्चतलोपश्च॥१५९५॥सायम्‌चिरम्‌प्राह्णेप्रगेव्ययेभ्यष्ट्युट्युलौतुट्च॥१५९६॥विभाषापूर्वाह्णापराह्णाभ्याम्॥१५९७॥तत्रजातः॥१५९८॥प्रावृषष्ठप्॥१५९९॥सञ्ज्ञायाम्शरदोवुञ्॥१६००॥पूर्वाह्णापराह्णार्द्रामूलप्रदोषावस्कराद्वुन्॥१६०१॥पथःपन्थच॥१६०२॥अमावास्यायावा॥१६०३॥अच॥१६०४॥सिन्ध्वपकराभ्याम्कन्॥१६०५॥अणञौच॥१६०६॥श्रविष्ठाफल्गुन्यनुराधास्वातितिष्यपुनर्वसुहस्तविशाखाषाढाबहुलाल्लुक्॥१६०७॥स्थानान्तगोशालखरशालाच्च॥१६०८॥वत्सशालाभिजिदश्वयुक्‌छतभिषजोवा॥१६०९॥नक्षत्रेभ्योबहुलम्॥१६१०॥कृतलब्धक्रीतकुशलाः॥१६११॥प्रायभवः॥१६१२॥उपजानूपकर्णोपनीवेष्ठक्॥१६१३॥सम्भूते॥१६१४॥कोशाड्‌ढञ्॥१६१५॥कालात्साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु॥१६१६॥उप्तेच॥१६१७॥आश्वयुज्यावुञ्॥१६१८॥ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्याम्॥१६१९॥देयमृणे॥१६२०॥कलाप्यश्वत्थयवबुसाद्‌वुन्॥१६२१॥ग्रीष्मावरसमाद्‌वुञ्॥१६२२॥सम्वत्सराग्रहायणीभ्याम्ठञ्च॥१६२३॥व्याहरतिमृगः॥१६२४॥तदस्यसोढम्॥१६२५॥तत्रभवः॥१६२६॥दिगादिभ्योयत्॥१६२७॥शरीरावयवाच्च॥१६२८॥दृतिकुक्षिकलशिवस्त्यस्त्यहेर्ढञ्॥१६२९॥ग्रीवाभ्योऽण्च॥१६३०॥गम्भीराञ्‌ञ्यः॥१६३१॥अव्ययीभावाच्च॥१६३२॥अन्तःपूर्वपदाट्‌ठञ्॥१६३३॥ग्रामात्पर्यनुपूर्वात्॥१६३४॥जिह्वामूलाङ्गुलेश्छः॥१६३५॥वर्गान्ताच्च॥१६३६॥अशब्देयत्खावन्यतरस्याम्॥१६३७॥कर्णललाटात्कनलङ्कारे॥१६३८॥तस्यव्याख्यानइतिचव्याख्यातव्यनाम्नः॥१६३९॥बह्वचोन्तोदात्ताट्‌ठञ्॥१६४०॥क्रतुयज्ञेभ्यश्च॥१६४१॥अद्ध्यायेष्वेवर्षेः॥१६४२॥पौरोडाशपुरोडाशात्ष्ठन्॥१६४३॥छन्दसोयदणौ॥१६४४॥द्व्यजृद्‌ब्राह्मणर्क्‌प्रथमाध्वरपुरश्चरणनामाख्याताट्ठक्॥१६४५॥अणृगयनादिभ्यः॥१६४६॥ततआगतः॥१६४७॥ठगायस्थानेभ्यः॥१६४८॥शुण्डिकादिभ्योऽण्॥१६४९॥विद्यायोनिसम्बन्धेभ्योवुञ्॥१६५०॥ऋतष्ठञ्॥१६५१॥पितुर्यच्च॥१६५२॥गोत्रादङ्कवत्॥१६५३॥हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्याम्रूप्यः॥१६५४॥मयट्च॥१६५५॥प्रभवति॥१६५६॥विदूराञ्‌ञ्यः॥१६५७॥तद्‌गच्छतिपथिदूतयोः॥१६५८॥अभिनिष्क्रामतिद्वारम्॥१६५९॥अधिकृत्यकृतेग्रन्थे॥१६६०॥शिशुक्रन्दयमसभद्वन्द्वेन्द्रजननादिभ्यश्छः॥१६६१॥सोस्यनिवासः॥१६६२॥अभिजनश्च॥१६६३॥आयुधजीविभ्यश्छःपर्वते॥१६६४॥शण्डिकादिभ्योञ्यः॥१६६५॥सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणञौ॥१६६६॥तूदीशलातुरवर्मतीकूचवाराड्‌ढक्‌छण्ढञ्यकः॥१६६७॥भक्तिः॥१६६८॥अचित्ताददेशकालाट्‌ठक्॥१६६९॥महाराजाट्‌ठञ्॥१६७०॥वासुदेवार्जुनाभ्याम्वुन्॥१६७१॥गोत्रक्षत्रियाख्येभ्योबहुलम्वुञ्॥१६७२॥जनपदिनाम्जनपदवत्सर्वम्जनपदेनसमानशब्दानाम्बहुवचने॥१६७३॥तेनप्रोक्तम्॥१६७४॥तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छण्॥१६७५॥काश्यपकौशिकाभ्यामृषिभ्याम्णिनि॥१६७६॥कलापिवैशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च॥१६७७॥पुराणप्रोक्तेषुब्राह्मणकल्पेषु॥१६७८॥शौनकादिभ्यश्छन्दसि॥१६७९॥कठचरकाल्लुक्॥१६८०॥कलापिनोऽण्॥१६८१॥छगलिनोढिनुक्॥१६८२॥पाराशर्यशिलालिभ्याम्भिक्षुनटसूत्रयोः॥१६८३॥कर्मन्दकृशाश्वादिनिः॥१६८४॥तेनैकदिक्॥१६८५॥तसिश्च॥१६८६॥उरसोयच्च॥१६८७॥उपज्ञाते॥१६८८॥कृतेग्रन्थे॥१६८९॥सञ्ज्ञायाम्॥१६९०॥कुलालादिभ्योवुञ्॥१६९१॥क्षुद्राभ्रमरवटरपादपादञ्॥१६९२॥तस्येदम्॥१६९३॥रथाद्यत्॥१६९४॥पत्रपूर्वादञ्॥१६९५॥पत्राध्वर्युपरिषदश्च॥१६९६॥हलसीराट्‌ठक्॥१६९७॥द्वन्द्वाद्‌वुन्वैरमैथुनिकयोः॥१६९८॥गोत्रेचरणाद्‌वुञ्॥१६९९॥सङ्घाङ्कलक्षणेष्वञ्यञिञामण्॥१७००॥शाकलाद्वा॥१७०१॥छन्दोगौक्‌थिकयाज्ञिकबह्‌वृचनटाञ्‌ञ्यः॥१७०२॥नदण्डमाणवान्तेवासिषु॥१७०३॥रैवतिकादिभ्यश्छः॥१७०४॥कौपिञ्जलहास्तिपदादण्॥१७०५॥आथर्वणिकस्येकलोपश्च॥१७०६॥तस्यविकारः॥१७०७॥अवयवेचप्राण्योषधिवृक्षेभ्यः॥१७०८॥बिल्वादिभ्योऽण्॥१७०९॥कोपधाच्च॥१७१०॥त्रपुजतुनोःषुक्॥१७११॥ओरञ्॥१७१२॥अनुदात्तादेश्च॥१७१३॥पलाशादिभ्योवा॥१७१४॥शम्याष्ट्‌लञ्॥१७१५॥मयड्वैतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः॥१७१६॥नित्यम्वृद्धशरादिभ्यः॥१७१७॥गोश्चपुरीषे॥१७१८॥पिष्टाच्च॥१७१९॥सञ्ज्ञायाम्कन्॥१७२०॥व्रीहेःपुरोडाशे॥१७२१॥असञ्ज्ञायाम्तिलयवाभ्याम्॥१७२२॥द्व्यचश्छन्दसि॥१७२३॥नोत्त्वद्वर्द्ध्रम्‌बिल्वात्॥१७२४॥तालादिभ्योण्॥१७२५॥जातरूपेभ्यःपरिमाणे॥१७२६॥प्राणिरजतादिभ्योऽञ्॥१७२७॥ञितश्चतत्प्रत्ययात्॥१७२८॥क्रीतवत्परिमाणात्॥१७२९॥उष्ट्राद्‌वुञ्॥१७३०॥उमोर्णयोर्वा॥१७३१॥एण्याढञ्॥१७३२॥गोपयसोर्यत्॥१७३३॥द्रोश्च॥१७३४॥मानेवयः॥१७३५॥फलेलुक्॥१७३६॥प्लक्षादिभ्योण्॥१७३७॥जम्ब्वावा॥१७३८॥लुप्च॥१७३९॥हरीतक्यादिभ्यश्च॥१७४०॥कम्सीयपरशव्ययोर्यञञौलुक्च॥१७४१॥प्राग्वहतेष्ठक्॥१७४२॥तेनदीव्यतिखनतिजयतिजितम्॥१७४३॥सम्स्कृतम्॥१७४४॥कुलत्थकोपधादण्॥१७४५॥तरति॥१७४६॥गोपुच्छाट्‌ठञ्॥१७४७॥नौद्व्यचष्ठन्॥१७४८॥चरति॥१७४९॥आकर्षान्ष्ठल्॥१७५०॥पर्पादिभ्यःष्ठन्॥१७५१॥श्वगणाट्‌ठञ्च॥१७५२॥वेतनादिभ्योजीवति॥१७५३॥वस्नक्रयविक्रयाट्‌ठन्॥१७५४॥आयुधाच्छच॥१७५५॥हरत्युत्सङ्गादिभ्यः॥१७५६॥भस्त्रादिभ्यःष्ठन्॥१७५७॥विभाषाविवधवीवधात्॥१७५८॥अण्‌कुटिलिकायाः॥१७५९॥निर्वृत्तेऽक्षद्यूतादिभ्यः॥१७६०॥त्रेर्मम्नित्यम्॥१७६१॥अपमित्ययाचिताभ्याम्कक्‌कनौ॥१७६२॥सम्सृष्टे॥१७६३॥चूर्णादिनिः॥१७६४॥लवणाल्लुक्॥१७६५॥मुद्‌गादण्॥१७६६॥व्यञ्जनैरुपसिक्ते॥१७६७॥ओजःसहोम्भसावर्तते॥१७६८॥तत्प्रत्यनुपूर्वमीपलोमकूलम्॥१७६९॥परिमुखम्च॥१७७०॥प्रयच्छतिगर्ह्यम्॥१७७१॥कुसीददशैकादशात्ष्ठन्ष्ठचौ॥१७७२॥उञ्छति॥१७७३॥रक्षति॥१७७४॥शब्ददर्दुरम्करोति॥१७७५॥पक्षिमत्स्यमृगान्हन्ति॥१७७६॥परिपन्थम्चतिष्ठति॥१७७७॥माथोत्तरपदपदव्यनुपदम्धावति॥१७७८॥आक्रन्दाट्‌ठञ्च॥१७७९॥पदोत्तरपदम्गृह्णाति॥१७८०॥प्रतिकण्ठार्थललामम्च॥१७८१॥धर्मम्चरति॥१७८२॥प्रतिपथमेतिठन्श्च॥१७८३॥समवायान्समवैति॥१७८४॥परिषदोण्यः॥१७८५॥सेनायावा॥१७८६॥सञ्ज्ञायाम्ललाटकुक्कुट्यौपश्यति॥१७८७॥तस्यधर्म्यम्॥१७८८॥अण्महिष्यादिभ्यः॥१७८९॥ऋतोऽञ्॥१७९०॥अवक्रयः॥१७९१॥तदस्यपण्यम्॥१७९२॥लवणाट्‌ठञ्॥१७९३॥किशरादिभ्यष्ठन्॥१७९४॥शलालुनोऽन्यतरस्याम्॥१७९५॥शिल्पम्॥१७९६॥मड्डुकझर्झरादणन्यतरस्याम्॥१७९७॥प्रहरणम्॥१७९८॥परश्वधाट्‌ठञ्च॥१७९९॥शक्तियष्ट्योरीकक्॥१८००॥अस्तिनास्तिदिष्टम्मतिः॥१८०१॥शीलम्॥१८०२॥छत्रादिभ्योणः॥१८०३॥कर्माध्ययनेवृत्तम्॥१८०४॥बह्वच्‌पूर्वपदाट्‌ठच्॥१८०५॥हितम्भक्षाः॥१८०६॥तदस्मैदीयतेनियुक्तम्॥१८०७॥श्राणामाम्सोदनाट्टिठन्॥१८०८॥भक्तादणन्यतरस्याम्॥१८०९॥तत्रनियुक्तः॥१८१०॥अगारान्ताट्‌ठन्॥१८११॥अध्यायिन्यदेशकालात्॥१८१२॥कठिनान्तप्रस्तारसम्स्थानेषुव्यवहरति॥१८१३॥निकटेवसति॥१८१४॥आवसथात्ष्ठल्॥१८१५॥प्राग्‌घिताद्यत्॥१८१६॥तद्वहतिरथयुगप्रासङ्गम्॥१८१७॥धुरोयड्‌ढकौ॥१८१८॥खःसर्वधुरात्॥१८१९॥एकधुराल्लुक्च॥१८२०॥शकटादण्॥१८२१॥हलसीराट्‌ठक्॥१८२२॥सञ्ज्ञायाम्जन्याः॥१८२३॥विध्यत्यधनुषा॥१८२४॥धनगणम्लब्धा॥१८२५॥अन्नाण्णः॥१८२६॥वशम्गतः॥१८२७॥पदमस्मिन्दृश्यम्॥१८२८॥मूलमस्याबर्हि॥१८२९॥सञ्ज्ञायाम्धेनुष्या॥१८३०॥गृहपतिनासम्युक्तेञ्यः॥१८३१॥नौवयोधर्मविषमूलमूलसीतातुलाभ्यस्तार्यतुल्यप्राप्यवद्ध्यानाम्यसमसमितसम्मितेषु॥१८३२॥धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते॥१८३३॥छन्दसोनिर्मिते॥१८३४॥उरसोऽण्च॥१८३५॥हृदयस्यप्रियः॥१८३६॥बन्धनेचर्षौ॥१८३७॥मतजनहलात्करणजल्पकर्षेषु॥१८३८॥तत्रसाधुः॥१८३९॥प्रतिजनादिभ्यःखञ्॥१८४०॥भक्ताण्णः॥१८४१॥परिषदोण्यः॥१८४२॥कथादिभ्यष्ठक्॥१८४३॥गुडादिभ्यष्ठञ्॥१८४४॥पथ्यतिथिवसतिस्वपतेर्ढञ्॥१८४५॥सभायायः॥१८४६॥ढश्छन्दसि॥१८४७॥समानतीर्थेवासी॥१८४८॥समानोदरेशयितओचोदात्तः॥१८४९॥सोदराद्य॥१८५०॥भवेछन्दसि॥१८५१॥पाथोनदीभ्याम्ड्यण्॥१८५२॥वेशन्तहिमवद्‌भ्यामण्॥१८५३॥स्रोतसोविभाषाड्यड्‌ड्यौ॥१८५४॥सगर्भसयूथसनुताद्यन्॥१८५५॥तुग्रात्घन्॥१८५६॥अग्राद्यत्॥१८५७॥घच्छौच॥१८५८॥समुद्राभ्राद्घः॥१८५९॥बर्हिषिदत्तम्॥१८६०॥दूतस्यभागकर्मणी॥१८६१॥रक्षोयातूनाम्हननी॥१८६२॥रेवतीजगतीहविष्याभ्यःप्रशस्ये॥१८६३॥असुरस्यस्वम्॥१८६४॥मायायामण्॥१८६५॥तद्वानासामुपधानोमन्त्रइतीष्टकासुलुक्चमतोः॥१८६६॥अश्विमानण्॥१८६७॥वयस्यासुमूर्ध्नोमतुप्॥१८६८॥मत्वर्थेमासतन्वोः॥१८६९॥मधोर्ञच॥१८७०॥ओजसोऽहनियत्खौ॥१८७१॥वेशोयशआदेर्भगाद्यल्॥१८७२॥खच॥१८७३॥पूर्वैःकृतमिनयौच॥१८७४॥अद्भिःसम्स्कृतम्॥१८७५॥सहस्रेणसम्मितौघः॥१८७६॥मतौच॥१८७७॥सोममर्हतियः॥१८७८॥मयेच॥१८७९॥मधोः॥१८८०॥वसोःसमूहेच॥१८८१॥नक्षत्राद्घः॥१८८२॥सर्वदेवात्तातिल्॥१८८३॥शिवशममरिष्टस्यकरे॥१८८४॥भावेच॥१८८५॥प्राक्क्रीताच्छः॥१८८६॥उगवादिभ्योयत्॥१८८७॥कम्बलाच्चसञ्ज्ञायाम्॥१८८८॥विभाषाहविरपूपादिभ्यः॥१८८९॥तस्मैहितम्॥१८९०॥शरीरावयवाद्यत्॥१८९१॥खलयवमाषतिलवृषब्रह्मणश्च॥१८९२॥अजाविभ्याम्थ्यन्॥१८९३॥आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्खः॥१८९४॥सर्वपुरुषाभ्याम्णढञौ॥१८९५॥माणवचरकाभ्याम्खञ्॥१८९६॥तदर्थम्विकृतेःप्रकृतौ॥१८९७॥छदिरुपधिबलेर्ढञ्॥१८९८॥ऋषभोपानहोर्ञ्यः॥१८९९॥चर्म्मणोञ्॥१९००॥तदस्यतदस्मिन्स्यादिति॥१९०१॥परिखायाढञ्॥१९०२॥प्राग्वतेष्ठञ्॥१९०३॥आर्हादगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणाट्‌ठक्॥१९०४॥असमासेनिष्कादिभ्यः॥१९०५॥शताच्चठन्यतावशते॥१९०६॥सङ्ख्यायाअतिशदन्तायाःकन्॥१९०७॥वतोरिट्वा॥१९०८॥विम्शतित्रिम्शद्‌भ्याम्ड्वुनसञ्ज्ञायाम्॥१९०९॥कम्साट्टिठन्॥१९१०॥शूर्पादञन्यतरस्याम्॥१९११॥शतमानविम्शतिकसहस्रवसनादण्॥१९१२॥अध्यर्द्धपूर्वद्विगोर्लुगसञ्ज्ञायाम्॥१९१३॥विभाषाकार्षापणसहस्राभ्याम्॥१९१४॥द्वित्रिपूर्वान्निष्कात्॥१९१५॥बिस्ताच्च॥१९१६॥विम्शतिकात्खः॥१९१७॥खार्याईकन्॥१९१८॥पणपादमाषशताद्यत्॥१९१९॥शाणाद्वा॥१९२०॥द्वित्रिपूर्वादण्च॥१९२१॥तेनक्रीतम्॥१९२२॥तस्यनिमित्तम्सम्योगोत्पातौ॥१९२३॥गोद्व्यचोऽसङ्ख्यापरिमाणाश्वादेर्यत्॥१९२४॥पुत्त्राच्छच॥१९२५॥सर्वभूमिपृथिवीभ्यामणञौ॥१९२६॥तस्येश्वरः॥१९२७॥तत्रविदितइतिच॥१९२८॥लोकसर्वलोकाट्‌ठञ्॥१९२९॥तस्यवापः॥१९३०॥पात्त्रात्ष्ठन्॥१९३१॥तदस्मिन्वृद्ध्यायलाभशुल्कोपदादीयते॥१९३२॥पूरणार्द्धाट्‌ठन्॥१९३३॥भागाद्यच्च॥१९३४॥तद्धरतिवहत्यावहतिभाराद्वम्शादिभ्यः॥१९३५॥वस्नद्रव्याभ्याम्ठन्कनौ॥१९३६॥सम्भवत्यवहरतिपचति॥१९३७॥आढकाचितपात्त्रात्खोन्यतरस्याम्॥१९३८॥द्विगोष्ठन्श्च॥१९३९॥कुलिजाल्लुक्‌खौच॥१९४०॥सोस्याम्शवस्नभृतयः॥१९४१॥तदस्यपरिमाणम्॥१९४२॥सङ्ख्यायाःसञ्ज्ञासङ्घसूत्राध्ययनेषु॥१९४३॥पङ्क्तिविम्शतित्रिम्शच्चत्वारिम्शत्पञ्चाशत्षष्टिसप्तत्यशीतिनवतिशतम्॥१९४४॥पञ्चद्‌दशतौवर्गेवा॥१९४५॥सप्तनोञ्छन्दसि॥१९४६॥त्रिम्शच्चत्वारिम्शतोर्ब्राह्मणेसञ्ज्ञायाम्डण्॥१९४७॥तदर्हति॥१९४८॥छेदादिभ्योनित्यम्॥१९४९॥शीर्षच्छेदाद्यच्च॥१९५०॥दण्डादिभ्योयः॥१९५१॥छन्दसिच॥१९५२॥पात्राद्घन्श्च॥१९५३॥कडङ्करदक्षिणाच्छच॥१९५४॥स्थालीबिलात्॥१९५५॥यज्ञर्त्विग्भ्याम्घखञौ॥१९५६॥पारायणतुरायणचान्द्रायणम्वर्त्तयति॥१९५७॥सम्शयमापन्नः॥१९५८॥योजनम्गच्छति॥१९५९॥पथःष्कन्॥१९६०॥पन्थोणनित्यम्॥१९६१॥उत्तरपथेनाहृतम्च॥१९६२॥कालात्॥१९६३॥तेननिर्वृत्तम्॥१९६४॥तमधीष्टोभृतोभूतोभावी॥१९६५॥मासाद्वयसियत्खञौ॥१९६६॥द्विगोर्यप्॥१९६७॥षण्मासाण्ण्यच्च॥१९६८॥अवयसिठन्श्च॥१९६९॥समायाःखः॥१९७०॥द्विगोर्वा॥१९७१॥रात्र्यहस्सम्वत्सराच्च॥१९७२॥वर्षाल्लुक्च॥१९७३॥चित्तवतिनित्यम्॥१९७४॥षष्टिकाःषष्टिरात्रेणपच्यन्ते॥१९७५॥वत्सरान्ताच्छश्छन्दसि॥१९७६॥सम्परिपूर्वात्खच॥१९७७॥तेनपरिजय्यलभ्यकार्यसुकरम्॥१९७८॥तदस्यब्रह्मचर्यम्॥१९७९॥तस्यचदक्षिणायज्ञाख्येभ्यः॥१९८०॥तत्रचदीयतेकार्यम्भववत्॥१९८१॥व्युष्टादिभ्योऽण्॥१९८२॥तेनयथाकथाचहस्ताभ्याम्णयतौ॥१९८३॥सम्पादिनि॥१९८४॥कर्मवेषाद्यत्॥१९८५॥तस्मैप्रभवतिसन्तापादिभ्यः॥१९८६॥योगाद्यच्च॥१९८७॥कर्मणउकञ्॥१९८८॥समयस्तदस्यप्राप्तम्॥१९८९॥ऋतोरण्॥१९९०॥छन्दसिघस्॥१९९१॥कालाद्यत्॥१९९२॥प्रकृष्टेठञ्॥१९९३॥प्रयोजनम्॥१९९४॥विशाखाषाढादण्मन्थदण्डयोः॥१९९५॥अनुप्रवचनादिभ्यश्छः॥१९९६॥समापनात्‌सपूर्वपदात्॥१९९७॥एैकागारिकट्चौरे॥१९९८॥आकालिकडाद्यन्तवचने॥१९९९॥तेनतुल्यम्क्रियाचेद्वतिः॥२०००॥तत्रतस्येव॥२००१॥तदर्हम्॥२००२॥उपसर्गाच्छन्दसिधात्वर्थे॥२००३॥तस्यभावस्त्वतलौ॥२००४॥आचत्वात्॥२००५॥ननञ्पूर्वात्तत्पुरुषादचतुरसङ्गतलवणवटबुधकतरसलसेभ्यः॥२००६॥पृथ्वादिभ्यइमनिज्वा॥२००७॥वर्णदृढादिभ्यःष्यञ्च॥२००८॥गुणवचनब्राह्मणादिभ्यःकर्मणिच॥२००९॥स्तेनाद्यन्नलोपश्च॥२०१०॥सख्युर्यः॥२०११॥कपिज्ञात्योर्ढक्॥२०१२॥पत्यन्तपुरोहितादिभ्योयक्॥२०१३॥प्राणभृज्जातिवयोवचनोद्‌गात्रादिभ्योऽञ्॥२०१४॥हायनान्तयुवादिभ्योण्॥२०१५॥इगन्ताच्चलघुपूर्वात्॥२०१६॥योपधाद्‌गुरूपोत्तमाद्वुञ्॥२०१७॥द्वन्द्वमनोज्ञादिभ्यश्च॥२०१८॥गोत्रचरणाच्छ्लाघात्याकारतदवेतेषु॥२०१९॥होत्राभ्यश्छः॥२०२०॥ब्रह्मणस्त्वः॥२०२१॥धान्यानाम्भवनेक्षेत्रेखञ्॥२०२२॥व्रीहिशाल्योर्ढक्॥२०२३॥यवयवकषष्टिकाद्यत्॥२०२४॥विभाषातिलमाषोमाभङ्गाणुभ्यः॥२०२५॥सर्वचर्मणःकृतःखखञौ॥२०२६॥यथामुखसम्मुखस्यदर्शनःखः॥२०२७॥तत्सर्वादेःपथ्यङ्गकर्मपत्रपात्रम्व्याप्नोति॥२०२८॥आप्रपदम्प्राप्नोति॥२०२९॥अनुपदसर्वान्नायानयम्बद्धाभक्षयतिनेयेषु॥२०३०॥परोवरपरम्परपुत्त्रपौत्रमनुभवति॥२०३१॥अवारपारात्यन्तानुकामम्गामी॥२०३२॥समाम्‌समाम्विजायते॥२०३३॥अद्यश्वीनावष्टब्धे॥२०३४॥आगवीनः॥२०३५॥अनुग्वलङ्गामी॥२०३६॥अध्वनोयत्खौ॥२०३७॥अभ्यमित्राच्छच॥२०३८॥गोष्ठात्खञ्भूतपूर्वे॥२०३९॥अश्वस्यैकाहगमः॥२०४०॥शालीनकौपीनेअधृष्टाकार्ययोः॥२०४१॥व्रातेनजीवति॥२०४२॥साप्तपदीनम्सख्यम्॥२०४३॥हैयङ्गवीनम्सञ्ज्ञायाम्॥२०४४॥तस्यपाकमूलेपील्वादिकर्णादिभ्यःकुणब्जाहचौ॥२०४५॥पक्षात्तिः॥२०४६॥तेनवित्तश्‌चुञ्चुप्‌चणपौ॥२०४७॥विनञ्‌भ्याम्नानाञौनसह॥२०४८॥वेःशालच्छङ्कटचौ॥२०४९॥सम्‌प्रोदश्चकटच्॥२०५०॥अवात्कुटारच्च॥२०५१॥नतेनासिकायाःसञ्ज्ञायाम्टीटञ्‌नाटज्भ्रटचः॥२०५२॥नेर्बिडज्बिरीसचौ॥२०५३॥इनच्पिटच्चिकचिच॥२०५४॥उपाधिभ्याम्त्यकन्नासन्नारूढयोः॥२०५५॥कर्मणिघटोऽठच्॥२०५६॥तदस्यसञ्जातम्तारकादिभ्यइतच्॥२०५७॥प्रमाणेद्वयसज्दघ्नञ्मात्रचः॥२०५८॥पुरुषहस्तिभ्यामण्च॥२०५९॥यत्तदेतेभ्यःपरिमाणेवतुप्॥२०६०॥किमिदम्भ्याम्वोघः॥२०६१॥किमःसङ्ख्यापरिमाणेडतिच॥२०६२॥सङ्ख्यायाअवयवेतयप्॥२०६३॥द्वित्रिभ्याम्तयस्यायज्वा॥२०६४॥उभादुदात्तोनित्यम्॥२०६५॥तदस्मिन्नधिकमितिदशान्ताड्डः॥२०६६॥शदन्तविम्शतेश्च॥२०६७॥सङ्ख्यायागुणस्यनिमानेमयट्॥२०६८॥तस्यपूरणेडट्॥२०६९॥नान्तादसङ्ख्यादेर्मट्॥२०७०॥थट्चच्छन्दसि॥२०७१॥षट्‌कतिकतिपयचतुराम्थुक्॥२०७२॥बहुपूगगणसङ्घस्यतिथुक्॥२०७३॥वतोरिथुक्॥२०७४॥द्वेस्तीयः॥२०७५॥त्रेःसम्प्रसारणम्च॥२०७६॥विम्शत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम्॥२०७७॥नित्यम्शतादिमासार्द्धमाससम्वत्सराच्च॥२०७८॥षष्ट्यादेश्चासङ्ख्यादेः॥२०७९॥मतौछःसूक्तसाम्नोः॥२०८०॥अध्यायानुवाकयोर्लुक्॥२०८१॥विमुक्तादिभ्योऽण्॥२०८२॥गोषदादिभ्योवुन्॥२०८३॥तत्रकुशलःपथः॥२०८४॥आकर्षादिभ्यःकन्॥२०८५॥धनहिरण्यात्कामे॥२०८६॥स्वाङ्गेभ्यःप्रसिते॥२०८७॥उदराट्‌ठगाद्यूने॥२०८८॥सस्येनपरिजातः॥२०८९॥अम्शम्हारी॥२०९०॥तन्त्रादचिरापहृते॥२०९१॥ब्राह्मणकोष्णिकेसञ्ज्ञायाम्॥२०९२॥शीतोष्णाभ्याम्कारिणि॥२०९३॥अधिकम्॥२०९४॥अनुकाभिकाभीकःकमिता॥२०९५॥पार्श्वेनान्विच्छति॥२०९६॥अयःशूलदण्डाजिनाभ्याम्ठक्‌ठञौ॥२०९७॥तावतिथम्ग्रहणमितिलुग्वा॥२०९८॥सएषाम्ग्रामणीः॥२०९९॥शृङ्खलमस्यबन्धनम्करभे॥२१००॥उत्कउन्मनाः॥२१०१॥कालप्रयोजनाद्रोगे॥२१०२॥तदस्मिन्नन्नम्प्रायेसञ्ज्ञायाम्॥२१०३॥कुल्माषादञ्॥२१०४॥श्रोत्रियम्श्छन्दोऽधीते॥२१०५॥श्राद्धमनेनभुक्तमिनिठनौ॥२१०६॥पूर्वादिनिः॥२१०७॥सपूर्वाच्च॥२१०८॥इष्टादिभ्यश्च॥२१०९॥छन्दसिपरिपन्थिपरिपरिणौपर्यवस्थातरि॥२११०॥अनुपद्यन्वेष्टा॥२१११॥साक्षाद्द्रष्टरिसञ्ज्ञायाम्॥२११२॥क्षेत्रियच्परक्षेत्रेचिकित्स्यः॥२११३॥इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रदृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमितिवा॥२११४॥तदस्यास्त्यस्मिन्नितिमतुप्॥२११५॥रसादिभ्यश्च॥२११६॥प्राणिस्थादातोलजन्यतरस्याम्॥२११७॥सिध्मादिभ्यश्च॥२११८॥वत्साम्साभ्याम्कामबले॥२११९॥फेनादिलच्च॥२१२०॥लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यःशनेलचः॥२१२१॥प्रज्ञाश्रद्धार्चाभ्योणः॥२१२२॥तपःसहस्राभ्याम्विनीनी॥२१२३॥अण्च॥२१२४॥सिकताशर्कराभ्याम्च॥२१२५॥देशेलुबिलचौच॥२१२६॥दन्तउन्नतउरच्॥२१२७॥ऊषसुषिमुष्कमधोरः॥२१२८॥द्युद्रुभ्याम्मः॥२१२९॥केशाद्वोऽन्यतरस्याम्॥२१३०॥गाण्ड्यजगात्सञ्ज्ञायाम्॥२१३१॥काण्डाण्डादीरन्नीरचौ॥२१३२॥रजःकृष्यासुतिपरिषदोवलच्॥२१३३॥दन्तशिखात्सञ्ज्ञायाम्॥२१३४॥ज्योत्स्नातमिस्राशृङ्गिणोर्जस्विन्नूर्जस्वलगोमिन्मलिनमलीमसाः॥२१३५॥अतइनिठनौ॥२१३६॥व्रीह्यादिभ्यश्च॥२१३७॥तुन्दादिभ्यइलच्च॥२१३८॥एकगोपूर्वाट्‌ठञ्नित्यम्॥२१३९॥शतसहस्रान्ताच्चनिष्कात्॥२१४०॥रूपादाहतप्रशम्सयोर्यप्॥२१४१॥अस्मायामेधास्रजोविनिः॥२१४२॥बहुलम्छन्दसि॥२१४३॥ऊर्णायायुस्॥२१४४॥वाचोग्मिनिः॥२१४५॥आलजाटचौबहुभाषिणि॥२१४६॥स्वामिन्नैश्वर्ये॥२१४७॥अर्शआदिभ्योऽच्॥२१४८॥द्वन्द्वोपतापगर्ह्यात्प्राणिस्थादिनिः॥२१४९॥वातातिसाराभ्याम्कुक्च॥२१५०॥वयसिपूरणात्॥२१५१॥सुखादिभ्यश्च॥२१५२॥धर्मशीलवर्णान्ताच्च॥२१५३॥हस्ताज्जातौ॥२१५४॥वर्णाद्‌ब्रह्मचारिणि॥२१५५॥पुष्करादिभ्योदेशे॥२१५६॥बलादिभ्योमतुबन्यतरस्याम्॥२१५७॥सञ्ज्ञायाम्मन्माभ्याम्॥२१५८॥कम्‌शम्‌भ्याम्बभयुस्तितुतयसः॥२१५९॥तुन्दिवलिवटेर्भः॥२१६०॥अहम्‌शुभमोर्युस्॥२१६१॥प्राग्दिशोविभक्तिः॥२१६२॥किम्‌सर्वनामबहुभ्योऽद्व्यादिभ्यः॥२१६३॥इदमइश्॥२१६४॥एतेतौरथोः॥२१६५॥एतदोश्॥२१६६॥सर्वस्यसोऽन्यतरस्याम्दि॥२१६७॥पञ्चम्यास्तसिल्॥२१६८॥तसेश्च॥२१६९॥पर्यभिभ्याम्च॥२१७०॥सप्तम्यास्त्रल्॥२१७१॥इदमोहः॥२१७२॥किमोऽत्॥२१७३॥वाहचच्छन्दसि॥२१७४॥इतराभ्योपिदृश्यन्ते॥२१७५॥सर्वैकान्यकिम्‌यत्तदःकालेदा॥२१७६॥इदमोर्हिल्॥२१७७॥अधुना॥२१७८॥दानीम्च॥२१७९॥तदोदाच॥२१८०॥तयोर्द्दार्हिलौचच्छन्दसि॥२१८१॥अनद्यतनेर्हिलन्यतरस्याम्॥२१८२॥सद्यःपरुत्परार्यैषमःपरेद्यव्यद्यपूर्वेद्युरन्येद्युरन्यतरेद्युरितरेद्युरपरेद्युरधरेद्युरुभयेद्युरुत्तरेद्युः॥२१८३॥प्रकारवचनेथाल्॥२१८४॥इदमस्थमुः॥२१८५॥किमश्च॥२१८६॥थाहेतौचच्छन्दसि॥२१८७॥दिक्‌शब्देभ्यःसप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्योदिग्देशकालेष्वस्तातिः॥२१८८॥दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्॥२१८९॥विभाषापरावराभ्याम्॥२१९०॥अञ्चेर्लुक्॥२१९१॥उपर्युपरिष्टात्॥२१९२॥पश्चात्॥२१९३॥पश्चपश्चाचच्छन्दसि॥२१९४॥उत्तराधरदक्षिणादातिः॥२१९५॥एनबन्यतरस्यामदूरेऽपञ्चम्याः॥२१९६॥दक्षिणादाच्॥२१९७॥आहिचदूरे॥२१९८॥उत्तराच्च॥२१९९॥पूर्वाधरावराणामसिपुरधवश्चैषाम्॥२२००॥अस्तातिच॥२२०१॥विभाषाऽवरस्य॥२२०२॥सङ्ख्यायाविधार्थेधा॥२२०३॥अधिकरणविचालेच॥२२०४॥एकाद्धोध्यमुञन्यतरस्याम्॥२२०५॥द्वित्र्योश्चधमुञ्॥२२०६॥एधाच्च॥२२०७॥याप्येपाशप्॥२२०८॥पूरणाद्‌भागेतीयादन्॥२२०९॥प्रागेकादशभ्योऽच्छन्दसि॥२२१०॥षष्ठाष्टमाभ्याम्ञच॥२२११॥मानपश्वङ्गयोःकन्लुकौच॥२२१२॥एकादाकिनिच्चासहाये॥२२१३॥भूतपूर्वेचरट्॥२२१४॥षष्ठ्यारूप्यच॥२२१५॥अतिशायनेतमबिष्ठनौ॥२२१६॥तिङश्च॥२२१७॥द्विवचनविभज्योपपदेतरबीयसुनौ॥२२१८॥अजादौगुणवचनादेव॥२२१९॥तुश्छन्दसि॥२२२०॥प्रशस्यस्यश्रः॥२२२१॥ज्यच॥२२२२॥वृद्धस्यच॥२२२३॥अन्तिकबाढयोर्नेदसाधौ॥२२२४॥युवाल्पयोःकनन्यतरस्याम्॥२२२५॥विन्मतोर्लुक्॥२२२६॥प्रशम्सायाम्रूपप्॥२२२७॥ईषदसमाप्तौकल्पब्देश्यदेशीयरः॥२२२८॥विभाषासुपोबहुच्पुरस्तात्तु॥२२२९॥प्रकारवचनेजातीयर्॥२२३०॥प्रागिवात्कः॥२२३१॥अव्ययसर्वनाम्नामकच्प्राक्टेः॥२२३२॥कस्यचदः॥२२३३॥अज्ञाते॥२२३४॥कुत्सिते॥२२३५॥सञ्ज्ञायाम्कन्॥२२३६॥अनुकम्पायाम्॥२२३७॥नीतौचतद्युक्तात्॥२२३८॥बह्वचोमनुष्यनाम्नष्ठज्वा॥२२३९॥घनिलचौच॥२२४०॥प्राचामुपादेरडज्वुचौच॥२२४१॥जातिनाम्नःकन्॥२२४२॥अजिनान्तस्योत्तरपदलोपश्च॥२२४३॥ठाजादावूर्ध्वम्द्वितीयादचः॥२२४४॥शेवलसुपरिविशालवरुणार्यमादीनाम्तृतीयात्॥२२४५॥अल्पे॥२२४६॥ह्रस्वे॥२२४७॥सञ्ज्ञायाम्कन्॥२२४८॥कुटीशमीशुण्डाभ्योरः॥२२४९॥कुत्वाडुपच्॥२२५०॥कासूगोणीभ्याम्ष्टरच्॥२२५१॥वत्सोक्षाश्वर्षभेभ्यश्चतनुत्वे॥२२५२॥किम्‌यत्तदोनिर्द्धारणेद्वयोरेकस्यडतरच्॥२२५३॥वाबहूनाम्जातिपरिप्रश्नेडतमच्॥२२५४॥एकाच्चप्राचाम्॥२२५५॥अवक्षेपणेकन्॥२२५६॥इवेप्रतिकृतौ॥२२५७॥सञ्ज्ञायाम्च॥२२५८॥लुम्मनुष्ये॥२२५९॥जीविकार्थेचापण्ये॥२२६०॥देवपथादिभ्यश्च॥२२६१॥वस्तेर्ढञ्॥२२६२॥शिलायाढः॥२२६३॥शाखादिभ्योयत्॥२२६४॥द्रव्यम्चभव्ये॥२२६५॥कुशाग्राच्छः॥२२६६॥समासाच्चतद्विषयात्॥२२६७॥शर्करादिभ्योऽण्॥२२६८॥अङ्गुल्यादिभ्यष्ठक्॥२२६९॥एकशालायाष्ठजन्यतरस्याम्॥२२७०॥कर्क्कलोहितादीकक्॥२२७१॥प्रत्नपूर्वविश्वेमात्थाल्छन्दसि॥२२७२॥पूगाञ्ञ्योऽग्रामणीपूर्वात्॥२२७३॥व्रातच्फञोरस्त्रियाम्॥२२७४॥आयुधजीविसङ्घाञ्ञ्‌यड्वाहीकेष्वब्राह्मणराजन्यात्॥२२७५॥वृकाट्टेण्यण्॥२२७६॥दामन्यादित्रिगर्त्तषष्ठाच्छः॥२२७७॥पर्श्वादियौधेयादिभ्यामणञौ॥२२७८॥अभिजिद्बिदभृच्छालावच्छिखावच्छमीवदूर्णावछ्रुमदणायञ्॥२२७९॥ञ्यादयस्तद्राजाः॥२२८०॥पादशतस्यसङ्ख्यादेर्वीप्सायाम्वुन्‌लोपश्च॥२२८१॥दण्डव्यवसर्गयोश्च॥२२८२॥स्थूलादिभ्यःप्रकारवचनेकन्॥२२८३॥अनत्यन्तगतौक्तात्॥२२८४॥नसामिवचने॥२२८५॥बृहत्याआच्छादने॥२२८६॥अषडक्षाशितङ्ग्वलङ्कर्मालम्पुरुषान्युत्तरपदात्खः॥२२८७॥विभाषाञ्चेरदिक्‌स्त्रियाम्॥२२८८॥जात्यन्ताच्छबन्धुनि॥२२८९॥स्थानान्ताद्विभाषासस्थानेनेतिचेत्॥२२९०॥किमेत्तिङव्ययघादाम्वद्रव्यप्रकर्षे॥२२९१॥अमुचच्छन्दसि॥२२९२॥अनुगादिनष्ठक्॥२२९३॥णचःस्त्रियामञ्॥२२९४॥अणिनुणः॥२२९५॥विसारिणोमत्स्ये॥२२९६॥सङ्ख्यायाःक्रियाभ्यावृत्तिगणनेकृत्वसुच्॥२२९७॥द्वित्रिचतुर्भ्यःसुच्॥२२९८॥एकस्यसकृच्च॥२२९९॥विभाषाबहोर्द्धाऽविप्रकृष्टकाले॥२३००॥तत्प्रकृतवचनेमयट्॥२३०१॥समूहवच्चबहुषु॥२३०२॥अनन्तावसथेतिहभेषजाञ्ञ्यः॥२३०३॥देवतान्तात्तादर्थ्येयत्॥२३०४॥पादार्घाभ्यांच॥२३०५॥अतिथेर्ञ्यः॥२३०६॥देवात्तल्॥२३०७॥अवेःकः॥२३०८॥यावादिभ्यःकन्॥२३०९॥लोहितान्मणौ॥२३१०॥वर्णेचानित्ये॥२३११॥रक्ते॥२३१२॥कालाच्च॥२३१३॥विनयादिभ्यष्ठक्॥२३१४॥वाचोव्याहृतार्थायाम्॥२३१५॥तद्युक्तात्कर्मणोऽण्॥२३१६॥ओषधेरजातौ॥२३१७॥प्रज्ञादिभ्यश्च॥२३१८॥मृदस्तिकन्॥२३१९॥सस्नौप्रशंसायाम्॥२३२०॥वृकज्येष्ठाभ्यांतिल्तातिलौचच्छन्दसि॥२३२१॥बह्वल्पार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्याम्॥२३२२॥संख्यैकवचनाच्चवीप्सायाम्॥२३२३॥प्रतियोगेपञ्चम्यास्तसिः॥२३२४॥अपादनेचाहीयरुहोः॥२३२५॥अतिग्रहाव्यथनक्षेपेष्वकर्त्तरितृतीयायाः॥२३२६॥हीयमानपापयोगाच्च॥२३२७॥षष्ठ्याव्याश्रये॥२३२८॥रोगाच्चापनयने॥२३२९॥अभूततद्भावेकृभ्वस्तियोगेसंपद्यकर्तरिच्विः॥२३३०॥अरुर्मनश्चक्षुश्चेतोरहोरजसांलोपश्च॥२३३१॥विभाषासातिकार्त्स्न्ये॥२३३२॥अभिविधौसंपदाच॥२३३३॥तदधीनवचने॥२३३४॥देयेत्राच॥२३३५॥देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्त्येभ्योद्वितीयासप्तम्योर्बहुलम्॥२३३६॥अव्यक्तानुकरणाद्द्यजवरार्द्धादनितौडाच्॥२३३७॥कृञोद्वितीयतृतीयशम्बबीजात्कृषौ॥२३३८॥संख्यायाश्चगुणान्तायाः॥२३३९॥समयाच्चयापनायाम्॥२३४०॥सपत्त्रनिष्पत्त्रादतिव्यथने॥२३४१॥निष्कुलान्निष्कोषणे॥२३४२॥सुखप्रियादानुलोम्ये॥२३४३॥दुःखात्प्रातिलोम्ये॥२३४४॥शूलात्पाके॥२३४५॥सत्यादशपथे॥२३४६॥मद्रात्परिवापणे॥२३४७॥समासान्ताः॥२३४८॥नपूजनात्॥२३४९॥किमःक्षेपे॥२३५०॥नञस्तत्पुरुषात्॥२३५१॥पथोविभाषा॥२३५२॥बहुव्रीहौसंख्येयेडजबहुगणात्॥२३५३॥ऋक्पूरब्धूःपथामानक्षे॥२३५४॥अच्प्रत्यन्ववपूर्वात्सामलोम्नः॥२३५५॥अक्ष्णोऽदर्शनात्॥२३५६॥अचतुरविचतुरसुचतुरस्त्रीपुंसधेन्वनडुहर्क्सामवाङ्मनसाक्षिभ्रुवदारगवोर्वष्ठीवपदष्ठीवनक्तंदिवरात्रिंदिवाहर्दिवसरजसनिश्श्रेयसपुरुषायुषद्व्यायुषत्र्यायुषर्ग्यजुषजातोक्षमहोक्षवृद्धोक्षोपशुनगोष्ठश्वाः॥२३५७॥ब्रह्महस्तिभ्यांवर्च्चसः॥२३५८॥अवसमन्धेभ्यस्तमसः॥२३५९॥श्वसोवसीयःश्रेयसः॥२३६०॥अन्ववतप्ताद्रहसः॥२३६१॥प्रतेरुरसःसप्तमीस्थात्॥२३६२॥अनुगवमायामे॥२३६३॥द्विस्तावात्रिस्तावावेदिः॥२३६४॥उपसर्गादध्वनः॥२३६५॥तत्पुरुषस्याङ्गुलेःसंख्याव्ययादेः॥२३६६॥अहस्सर्वैकदेशसंख्यातपुण्याच्चरात्रेः॥२३६७॥अह्नोह्नएतेभ्यः॥२३६८॥नसंख्यादेःसमाहारे॥२३६९॥उत्तमैकाभ्यांच॥२३७०॥राजाहस्सखिभ्यष्टच्॥२३७१॥गोरतद्धितलुकि॥२३७२॥अग्राख्यायामुरसः॥२३७३॥अनोश्मायस्सरसांजातिसंज्ञयोः॥२३७४॥ग्रामकौटाभ्यांचतक्ष्णः॥२३७५॥अतेःशुनः॥२३७६॥उपमानादप्राणिषु॥२३७७॥उत्तरमृगपूर्वाच्चसक्थ्नः॥२३७८॥नावोद्विगोः॥२३७९॥अर्द्धाच्च॥२३८०॥खार्याःप्राचाम्॥२३८१॥द्वित्रिभ्यामञ्जलेः॥२३८२॥अनसन्तान्नपुंसकाच्छन्दसि॥२३८३॥ब्रह्मणोजानपदाख्यायाम्॥२३८४॥कुमहद्भ्यामन्यतरस्याम्॥२३८५॥द्वन्द्वाच्चुदषहान्तात्समाहारे॥२३८६॥अव्ययीभावेशरत्प्रभृतिभ्यः॥२३८७॥अनश्च॥२३८८॥