नामलिङ्गानुशासनंनामअमरकोषः।यस्यज्ञानदयासिन्धोरगाधस्यानघागुणाः।१।सेव्यतामक्षयोधीराःसश्रियेचामृतायच।२।समाहृत्यान्यतन्त्राणिसंक्षिप्तैःप्रतिसंस्कृतैः।३।संपूर्णमुच्यतेवर्गैर्नामलिङ्गानुशासनम्।४।