सत्यंब्रूयात्प्रियंब्रूयात्नब्रूयात्सत्यमप्रियम्।प्रियंचनानृतंब्रूयात्एषधर्मःसनातनः॥कर्मण्येवाधिकारस्तेमाफलेषुकदाचन।माकर्मफलहेतुर्भूमातेसङ्गोस्त्वकर्मणि॥पूर्णमदःपूर्णमिदम्पूर्णात्पूर्णमुदच्यते।पूर्णस्यपूर्णमादायपूर्णमेवावशिष्यते॥कृतेचप्रतिकर्तव्यम्एषधर्मःसनातनः॥इन्द्रियम्इन्द्रलिङ्गम्इन्द्रदृष्टम्इन्द्रसृष्टम्इन्द्रजुष्टम्इन्द्रदत्तम्इतिवा॥सर्वेषामहिम्सासत्यम्शौचमनसूयानृशम्स्यम्क्षमाच॥सत्यम्ज्ञानम्अनन्तम्ब्रह्म॥