नासदीयसूक्तम्।१३ः७ः१०ः१२९॥नासदासीन्नोसदासीत्तदानीम्नासीद्रजोनोव्योमापरोयत्।किमावरीवःकुहकस्यशर्मन्नम्भःकिमासीद्गहनम्गभीरम्॥१॥नमृत्युरासीदमृतम्नतर्हिनरात्र्याअह्नआसीत्प्रकेतः।आनीदवातम्स्वधयातदेकम्तस्माद्धान्यन्नपरःकिम्चनास॥२॥तमआसीत्तमसागूळ्‌हमग्रेऽप्रकेतम्सलिलम्सर्वमाइदम्।तुच्छ्येनाभ्वपिहितम्यदासीत्तपसस्तन्महिनाजायतैकम्॥३॥कामस्तदग्रेसमवर्तताधिमनसोरेतःप्रथमम्यदासीत्।सतोबन्धुमसतिनिरविन्दन्हृदिप्रतीष्याकवयोमनीषा॥४॥तिरश्चीनोविततोरश्मिरेषामधःस्विदासी३दुपरिस्विदासी३त्।रेतोधाआसन्महिमानआसन्त्स्वधाअवस्तात्प्रयतिःपरस्तात्॥५॥कोअद्धावेदकइहप्रवोचत्कुतआजाताकुतइयम्विसृष्टिः।अर्वाग्देवाअस्यविसर्जनेनाथाकोवेदयतआबभूव॥६॥इयम्विसृष्टिर्यतआबभूवयदिवादधेयदिवान।योअस्याध्यक्षःपरमेव्योमन्त्सोअङ्गवेदयदिवानवेद॥७॥