देवनागरीलेखक।web frontend for ed।server code।8.c।ed patch।8.diffedm.tgz॥अंकलोकः।https://अंकलोक.भारत।मुखपृष्ठम्।0.html।अनुक्रमणिका।1.html।blog।2.html।pager।3.html।icecat।4.html।launcher।5.html।中文।6.html6.1.html।देवनागरी注音輸入法।6.2.html।देवनागरीमुद्रतल।7.1.html।देवनागरीलेखक।8.html।ग्रन्थाः।9.html9.7.html9.8.html9.9.html9.13.7.10.129.html।पुरातत्त्व।10.html10.1.html10.2.html10.3.html॥ग्रन्थाः।9.html।अर्थशास्त्रम्।9.1.1.pdf9.1.2.pdf9.1.3.pdf9.134.pdf।पञ्चतन्त्रम्।9.2.pdf9.3.pdf9.4.pdf9.95.pdf।रामायणम्।9.18.pdf9.19.01.pdf9.19.02.pdf9.19.03.pdf9.19.04.pdf9.19.05.pdf9.19.06.pdf9.19.07.pdf9.19.08.pdf9.19.09.pdf9.19.10.pdf9.32.pdf।महाभारतम्।9.10.1.pdf9.10.2.pdf9.10.3.pdf9.10.4.pdf।हरिवम्शः।9.128.1.pdf9.128.2.pdf9.128.3.pdf9.128.4.pdf।गर्गसंहिता।9.129.pdf।सूर्य्यसिद्धान्तः।9.6.pdf।वेदाङ्गज्योतिषम्।9.9.html।आर्यभटीयम्।9.17.1.pdf9.17.2.pdf।पाराशरहोराशास्त्रम्।9.26.pdf।वराहमिहिरबृहत्संहिता।9.133.pdf।भास्करीयबीजगणितम्।9.72.pdf9.86.pdf।ग्रहगणिताध्यायः।9.73.1.pdf9.73.2.pdf9.120.pdf।गोलाध्यायः।9.74.1.pdf9.74.2.pdf9.121.pdf।महाभास्करीयम्।9.75.pdf।लघुभास्करीयम्।9.76.pdf।नारदसम्हिताज्योतिषग्रन्थः।9.77.pdf।लीलावती।9.24.pdf9.122.pdf।अमरकोषः।9.7.pdf9.96.pdf9.7.html।अष्टाध्यायी।9.8.html।आशुबोधव्याकरणम्।9.33.pdf।निरुक्तम्।9.70.1.pdf9.70.2.pdf।लघुकौमुदीव्याकरणम्।9.105.pdf।पिङ्गलच्छन्दःसूत्रम्।9.108.pdf।उणादिसूत्रवृत्तिः।9.110.pdf।ऋग्वेदसम्हिता।9.13.1.pdf9.13.2.pdf9.13.3.pdf9.13.4.pdf9.13.5.pdf9.13.6.pdf9.13.7.pdf।नासदीयसूक्तम्।9.13.7.10.129.html।यजुर्वेदसम्हिता।9.14.1.pdf9.14.2.pdf।सामवेदसम्हिता।9.15.pdf।अथर्ववेदसम्हिता।9.16.1.pdf9.16.2.pdf।एैतरेयब्राह्मणम्।9.88.1.pdf9.88.2.pdf।एैतरेयारण्यकम्।9.89.pdf।तैत्तिरीयब्राह्मणम्।9.90.1.pdf9.90.2.pdf9.90.3.pdf।तैत्तिरीयारण्यकम्।9.91.1.pdf9.91.2.pdf।तैत्तिरीयसम्हिता।9.92.pdf।शाङ्खायनब्राह्मणम्।9.93.pdf।शाङ्खायनारण्यकम्।9.94.pdf।वाजसनेयिसम्हिता।9.111.pdf।जैमिनीयब्राह्मणम्।9.130.pdf9.131.pdf।अष्टाविम्शत्युपनिषदः।9.36.pdf।ईशादिविम्शोत्तरशतोपनिषदः।9.37.pdf।दशोपनिषदः।9.38.pdf।अप्रकाशितोपनिषदः।9.39.pdf।ब्रह्मपुराणम्।9.55.pdf9.56.pdf।वायुपुराणम्।9.57.pdf।अग्निपुराणम्।9.58.pdf।मत्स्यपुराणम्।9.59.pdf।पद्मपुराणम्।9.60.1.pdf9.60.2.pdf9.60.3.pdf9.60.4.pdf।ब्रह्मवैवर्तपुराणम्।9.61.1.pdf9.61.2.pdf।लिङ्गपुराणम्।9.62.pdf।मार्कण्डेयपुराणम्।9.63.pdf।नारदीयपुराणम्।9.64.pdf।वराहपुराणम्।9.65.pdf।सौरपुराणम्।9.66.pdf।भविष्यपुराणम्।9.81.1.pdf9.81.2.pdf।कालिकापुराणम्।9.84.pdf।गरुडपुराणम्।9.101.pdf।कल्किपुराणम्।9.104.pdf।विष्णुपुराणम्।9.113.pdf।नाट्यशास्त्रम्।9.82.pdf।मयमतम्‌वस्तुशास्त्रम्।9.29.pdf।काश्यपशिल्पम्।9.71.pdf।चरकसम्हिता।9.20.pdf9.21.1.pdf9.21.2.pdf9.119.pdf।सुश्रुतसम्हिता।9.40.pdf9.41.pdf9.125.pdf।अष्टाङ्गहृदयसम्हिता।9.99.pdf।हारीतसम्हिता।9.102.pdf।नाडीविज्ञानम्।9.107.pdf।हस्त्यायुर्वेदः।9.87.pdf।अश्ववैद्यकम्।9.100.pdf।कामसूत्रम्।9.23.pdf।पातञ्जलयोगसूत्राणि।9.30.pdf9.31.pdf9.79.pdf9.124.pdf।चाणक्यसूत्राणि।9.34.pdf।मनुस्मृति।9.11.pdf9.12.pdf।पराशरस्मृति।9.132.1.pdf।9.132.2.pdf।9.132.3.pdf।बोधायनधर्मसूत्रम्।9.42.pdf9.47.pdf।बोधायनगृह्यसूत्रम्।9.43.pdf।आपस्तम्बधर्मसूत्रम्।9.44.pdf।आपस्तम्बगृह्यसूत्रम्।9.45.pdf।आपस्तम्बशुल्बसूत्रम्।9.22.pdf।गौतमप्रणीतधर्मसूत्राणि।9.67.pdf।गौतमप्रणीतन्यायसूत्राणि।9.68.pdf।द्राह्यायणगृह्यसूत्रवृत्तिः।9.69.pdf।ब्रह्मसूत्रवेदान्तदर्शन।9.27.pdf9.78.pdf।कणादप्रणीतवैशेषिकदर्शनम्।9.83.pdf9.97.pdf।मीमाम्सादर्शनम्।9.106.1.pdf9.106.2.pdf।साङ्ख्यदर्शनम्।9.109.pdf।विवेकचूडामणि।9.98.pdf।सर्वदर्शनसङ्ग्रहः।9.35.pdf।न्यायलीलावती।9.25.pdf।कथासरित्सागरः।9.28.pdf।वेतालपञ्चविम्शतिः।9.112.pdf।अभिज्ञानशाकुन्तलम्।9.48.pdf।मालविकाग्निमित्रम्।9.49.pdf9.123.pdf।विक्रमोर्वशीयम्।9.50.pdf।रघुवम्शमहाकाव्यम्।9.51.pdf।कुमारसम्भवम्।9.52.pdf।मेघदूतम्।9.53.pdf।ऋतुसम्हारम्।9.54.pdf।大唐西域記।9.5.pdf।मानसोल्लासः।9.46.1.pdf9.46.2.pdf।9.46.3.pdf।रसरत्नसमुच्चयः।9.126.pdf।बृहद्ब्रह्मसम्हिता।9.80.pdf।तर्कसङ्ग्रहः।9.85.pdf।इन्द्रजालविद्यासङ्ग्रहः।9.103.pdf।गायत्रीपञ्चाङ्गम्।9.114.pdf।गोपालपञ्चाङ्गम्।9.115.pdf।राधाकृष्णपञ्चाङ्गम्।9.116.pdf।लक्ष्मीनारायणपञ्चाङ्गम्।9.117.pdf।प्रत्यङ्गिरापञ्चाङ्गम्।9.118.pdf॥iconless launcher।5.1.png5.2.png5.3.apk5.4.tgz।। based on the FAST app commit b8d7742 gplv3।https://github.com/ligi/FAST। caveats। only tested on a single device on android 8 and 8.1। devices with hardware navigation bar or menu keys might have issues with display spacing। to refresh the list of apps hit rescan apps।中文版।5.5.png5.6.apk5.7.tgz॥देवनागरीमुद्रतल।7.1.1.png7.1.2.png।android debug apk।7.1.3.apk।source code।7.1.4.tgz।based on indic keyboard।https://gitlab.com/indicproject/indic-keyboard।streamlining icecat। these settings can be changed on the about:config page। some need to be added as new entries some do not work on icecat for android।/*disable javascript*/user_pref("javascript.enabled",false);/*stop automatically loading js/css/img files*/user_pref("permissions.default.image",2);user_pref("permissions.default.script",2);user_pref("permissions.default.stylesheet",2);/*make text readable*/user_pref("browser.display.use_document_fonts",0);user_pref("font.default.x-unicode","monospace");user_pref("font.default.x-western","monospace");user_pref("font.minimum-size.x-unicode",84);user_pref("font.minimum-size.x-western",32);user_pref("font.minimum-size.zh-TW",84);user_pref("gfx.downloadable_fonts.enabled",false);/*disable favicons*/user_pref("browser.chrome.favicons",false);user_pref("browser.chrome.site_icons",false);user_pref("browser.shell.shortcutFavicons",false);/*disable caches*/user_pref("browser.cache.disk.enable",false);user_pref("browser.cache.memory.enable",false);user_pref("browser.cache.offline.enable",false);user_pref("gfx.downloadable_fonts.disable_cache",true);/*set user agent and misc headers*/user_pref("general.useragent.locale","sa,zh-tw");user.pref("intl.locale.os","zh-TW");user_pref("general.useragent.override","icecat");user_pref("intl.accept_languages","sa,zh-tw");user_pref("network.http.accept-encoding","gzip");user_pref("network.http.accept-encoding.secure","gzip");user_pref("network.http.accept.default","text/html,*/*");/*disable autorefresh*/user_pref("accessibility.blockautorefresh",true);user_pref("browser.meta_refresh_when_inactive.disabled",true);/*disable beacon*/user_pref("beacon.enabled",false);/*disable url autocomplete*/user_pref("browser.urlbar.autocomplete.enabled",false);/*enable unicode domains*/user_pref("network.IDN_show_punycode",false);/*disable animtions*/user_pref("toolkit.cosmeticAnimations.enabled",false);user_pref("toolkit.scrollbox.smoothScroll",false);/*disable search*/user_pref("keyword.enabled",false);॥नामलिङ्गानुशासनंनामअमरकोषः।9.7.html।यस्यज्ञानदयासिन्धोरगाधस्यानघागुणाः।१।सेव्यतामक्षयोधीराःसश्रियेचामृतायच।२।समाहृत्यान्यतन्त्राणिसंक्षिप्तैःप्रतिसंस्कृतैः।३।संपूर्णमुच्यतेवर्गैर्नामलिङ्गानुशासनम्।४।प्रायशोरूपभेदेनसाहचर्याच्चकुत्रचित्।५।स्त्रीपुंनपुंसकंज्ञेयंतद्विशेषविधेःक्वचित्।६।भेदाख्यानायनद्वन्द्वोनैकशेषोनसंकरः।७।कृतोऽत्रभिन्नलिङ्गानामनुक्तानांक्रमादृते।८।त्रिलिङ्ग्यांत्रिष्वितिपदंमिथुनेतुद्वयोरिति।९।निषिद्धलिङ्गंशेषार्थंत्वन्ताथादिनपूर्वभाक्।१०।स्वरव्ययंस्वर्गनाकत्रिदिवत्रिदशालयाः।११।सुरलोकोद्योदिवौद्वेस्त्रियांक्लीबेत्रिविष्टपम्।१२।अमरानिर्जरादेवास्त्रिदशाविबुधाःसुराः।१३।सुपर्वाणःसुमनसस्त्रिदिवेशादिवौकसः।१४।आदितेयादिविषदोलेखाअदितिनन्दनाः।१५।आदित्याऋभवोऽस्वप्नाअमर्त्याअमृतान्धसः।१६।बर्हिर्मुखाःक्रतुभुजोगीर्वाणादानवारयः।१७।वृन्दारकादैवतानिपुंसिवादेवताःस्त्रियाम्।१८।आदित्यविश्ववसवस्तुषिताभास्वरानिलाः।१९।महाराजिकसाध्याश्चरुद्राश्चगणदेवताः।२०।विद्याधराप्सरोयक्षरक्षोगन्धर्वकिंनराः।२१।पिशाचोगुह्यकःसिद्धोभूतोऽमीदेवयोनयः।२२।असुरादैत्यदैतेयदनुजेन्द्रारिदानवाः।२३।शुक्रशिष्यादितिसुताःपूर्वदेवाःसुरद्विषः।२४।सर्वज्ञःसुगतोबुद्धोधर्मराजस्तथागतः।२५।समन्तभद्रोभगवान्मारजिल्लोकजिज्जिनः।२६।षडभिज्ञोदशबलोऽद्वयवादीविनायकः।२७।मनीन्द्रःश्रीघनःशास्तामुनिःशाक्यमुनिस्तुयः।२८।सशाक्यसिंहःसर्वार्थसिद्धःशौद्धोदनिश्चसः।२९।गौतमश्चार्कबन्धुश्चमायादेवीसुतश्चसः।३०।ब्रह्मात्मभूःसुरज्येष्ठःपरमेष्ठीपितामहः।३१।हिरण्यगर्भोलोकेशःस्वयंभूश्चतुराननः।३२।धाताब्जयोनिर्द्रुहिणोविरिञ्चिःकमलासनः।३३।स्रष्टाप्रजापतिर्वेधाविधाताविश्वसृड्विधिः।३४।नाभिजन्माण्डजःपूर्वोनिधनःकमलोद्भवः।सदानन्दोरजोमूर्तिःसत्यकोहंसवाहनः।विष्णुर्नारायणःकृष्णोवैकुण्ठोविष्टरश्रवाः।३५।दामोदरोहृषीकेशःकेशवोमाधवःस्वभूः।३६।दैत्यारिःपुण्डरीकाक्षोगोविन्दोगरुडध्वजः।३७।पीताम्बरोऽच्युतःशार्ङ्गीविष्वक्सेनोजनार्दनः।३८।उपेन्द्रइन्द्रावरजश्चक्रपाणिश्चतुर्भुजः।३९।पद्मनाभोमधुरिपुर्वासुदेवस्त्रिविक्रमः।४०।देवकीनन्दनःशौरिःश्रीपतिःपुरुषोत्तमः।४१।वनमालीबलिध्वंसीकंसारातिरधोक्षजः।४२।विश्वंभरःकैटभजिद्विधुःश्रीवत्सलाञ्छनः।४३।पुराणपुरुषोयज्ञपुरुषोनरकान्तकः।जलशायीविश्वरूपोमुकुन्दोमुरमर्दनः।वसुदेवोऽस्यजनकःसएवानकदुन्दुभिः।४४।बलभद्रःप्रलम्बघ्नोबलदेवोऽच्युताग्रजः।४५।रेवतीरमणोरामःकामपालोहलायुधः।४६।नीलाम्बरोरौहिणेयस्तालाङ्कोमुसलीहली।४७।संकर्षणःसीरपाणिःकालिन्दीभेदनोबलः।४८।मदनोमन्मथोमारःप्रद्युम्नोमीनकेतनः।४९।कंदर्पोदर्पकोऽनङ्गःकामःपञ्चशरःस्मरः।५०।शम्बरारिर्मनसिजःकुसुमेषुरनन्यजः।५१।पुष्पधन्वारतिपतिर्मकरध्वजआत्मभूः।५२।अरविन्दमशोकंचचूतंचनवमल्लिका।नीलोत्पलंचपञ्चैतेपञ्चबाणस्यसायकाः।उन्मादनस्तापनश्चशोषणःस्तम्भनस्तथा।संमोहनश्चकामस्यपञ्चबाणाःप्रकीर्तिताः।ब्रह्मसूर्विश्वकेतुःस्यादनिरुद्धउषापतिः।५३।लक्ष्मीःपद्मालयापद्माकमलाश्रीर्हरिप्रिया।५४।इन्दिरालोकमातामाक्षीरोदतनयारमा।भार्गवीलोकजननीक्षीरसागरकन्यका।शङ्खोलक्ष्मीपतेःपाञ्चजन्यश्चक्रंसुदर्शनः।५५।कौमोदकीगदाखड्गोनन्दकःकौस्तुभोमणिः।५६।चापःशार्ङ्गंमुरारेस्तुश्रीवत्सोलाञ्छनंस्मृतम्।अश्वाश्चशैब्यसुग्रीवमेघपुष्पबलाहकाः।सारथिर्दारुकोमन्त्रीह्युद्धवश्चानुजोगदः।गरुत्मान्गरुडस्तार्क्ष्योवैनतेयःखगेश्वरः।५७।नागान्तकोविष्णुरथःसुपर्णःपन्नगाशनः।५८।शंभुरीशःपशुपतिःशिवःशूलीमहेश्वरः।५९।ईश्वरःशर्वईशानःशंकरश्चन्द्रशेखरः।६०।भूतेशःखण्डपरशुर्गिरीशोगिरिशोमृडः।६१।मृत्युंजयःकृत्तिवासाःपिनाकीप्रमथाधिपः।६२।उग्रःकपर्दीश्रीकण्ठःशितिकण्ठःकपालभृत्।६३।वामदेवोमहादेवोविरूपाक्षस्त्रिलोचनः।६४।कृशानुरेताःसर्वज्ञोधूर्जटिर्नीललोहितः।६५।हरःस्मरहरोभर्गस्त्र्यम्बकस्त्रिपुरान्तकः।६६।पाणिनीयव्याकरणसूत्राणि।9.8.html॥वृद्धिरादैच्।१।अदेङ्गुणः।२।इकोगुणवृद्धी।३।नधातुलोपआर्द्धधातुके।४।क्‌ङितिच।५।दीधीवेवीटाम्।६।हलोऽनन्तराःसम्योगः।७।मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः।८।तुल्यास्यप्रयत्नम्सवर्णम्।९।नाज्झलौ।१०।ईदूदेद्‌द्विवचनम्प्रगृह्यम्।११।अदसोमात्।१२।शे।१३।निपातएकाजनाङ्।१४।ओत्।१५।सम्बुद्धौशाकल्यस्येतावनार्षे।१६।उञः।१७।ऊँ।१८।ईदूतौचसप्तम्यर्थे।१९।दाधाघ्वदाप्।२०।आद्यन्तवदेकस्मिन्।२१।तरप्तमपौघः।२२।बहुगणवतुडतिसङ्ख्या।२३।ष्णान्ताषट्।२४।डतिच।२५।क्तक्तवतूनिष्ठा।२६।सर्वादीनिसर्वनामानि।२७।विभाषादिक्समासेबहुब्रीहौ।२८।नबहुव्रीहौ।२९।तृतीयासमासे।३०।द्वन्द्वेच।३१।विभाषाजसि।३२।प्रथमचरमतयाल्पार्द्धकतिपयनेमाश्च।३३।पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणिव्यवस्थायामसञ्ज्ञायाम्।३४।स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्।३५।अन्तरम्बहिर्योगोपसम्व्यानयोः।३६।स्वरादिनिपातमव्ययम्।३७।तद्धितश्चासर्वविभक्तिः।३८।कृन्मेजन्तः।३९।क्त्वातोसुन्कसुनः।४०।अव्ययीभावश्च।४१।शिसर्वनामस्थानम्।४२।सुडनपुम्सकस्य।४३।नवेतिविभाषा।४४।इग्यणःसम्प्रसारणम्।४५।आद्यन्तौट्‌कितौ।४६।मिदचोऽन्त्यात्परः।४७।एचइग्घ्रस्वादेशे।४८।षष्ठीस्थानेयोगा।४९।स्थानेऽन्तरतमः।५०।उरण्रपरः।५१।अलोन्त्यस्य।५२।ङिच्च।५३।आदेःपरस्य।५४।अनेकाल्शित्सर्वस्य।५५।स्थानिवदादेशोऽनल्‌विधौ।५६।अचःपरस्मिन्पूर्वविधौ।५७।नपदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्विधिषु।५८।द्विर्वचनेऽचि।५९।अदर्शनम्लोपः।६०।प्रत्ययस्यलुक्‌श्लुलुपः।६१।प्रत्ययलोपेप्रत्ययलक्षणम्।६२।नलुमताङ्गस्य।६३।अचोऽन्त्यादिटि।६४।अलोऽन्त्यात्पूर्वउपधा।६५।तस्मिन्नितिनिर्दिष्टेपूर्वस्य।६६।तस्मादित्युत्तरस्य।६७।स्वम्रूपम्शब्दस्याशब्दसञ्ज्ञा।६८।अणुदित्सवर्णस्यचाप्रत्ययः।६९।तपरस्तत्कालस्य।७०।आदिरन्त्येनसहेता।७१।येनविधिस्तदन्तस्य।७२।वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम्।७३।त्यदादीनिच।७४।एङ्प्राचाम्देशे।७५।गाङ्कुटादिभ्योऽञ्णिन्ङित्।७६।विजइट्।७७।विभाषोर्णोः।७८।सार्वधातुकमपित्।७९।असम्योगाल्लिट्कित्।८०।इन्धिभवतिभ्याम्च।८१।मृडमृदगुधकुषक्लिशवदवसःक्त्वा।८२।रुदविदमुषग्रहिस्वपिप्रच्छःसम्श्च।८३।इकोझल्।८४।हलन्ताच्च।८५।लिङसिचावात्मनेपदेषु।८६।उश्च।८७।वागमः।८८।हनःसिच्।८९।यमोगन्धने।९०।विभाषोपयमने।९१।स्थाध्वोरिच्च।९२।नक्त्वासेट्।९३।निष्ठाशीङ्‌स्विदिमिदिक्ष्विदिधृषः।९४।मृषस्तितिक्षायाम्।९५।उदुपधाद्भावादिकर्मणोरन्यतरस्याम्।९६।पूङःक्त्वाच।९७।नोपधात्थफान्ताद्वा।९८।वञ्चिलुञ्च्यृतश्च।९९।तृषिमृषिकृशेःकाश्यपस्य।१००।रलोव्युपधाद्धलादेःसम्श्च।१०१।ऊकालोऽज्ह्रस्वदीर्घप्लुतः।१०२।अचश्च।१०३।उच्चैरुदात्तः।१०४।नीचैरनुदात्तः।१०५।समाहारःस्वरितः।१०६।तस्यादितउदात्तमर्द्धह्रस्वम्।१०७।एकश्रुतिदूरात्सम्बुद्धौ।१०८।यज्ञकर्मण्यजपन्यूङ्खसामसु।१०९।उच्चैस्तराम्वावषट्कारः।११०।विभाषाछन्दसि।१११।नसुब्रह्मण्यायाम्स्वरितस्यतूदात्तः।११२।देवब्रह्मणोरनुदात्तः।११३।स्वरितात्सम्हितायामनुदात्तानाम्।११४।उदात्तस्वरितपरस्यसन्नतरः।११५।अपृक्तएकाल्‌प्रत्ययः।११६।तत्पुरुषःसमानाधिकरणःकर्मधारयः।११७।प्रथमानिर्दिष्टम्समासउपसर्जनम्।११८।एकविभक्तिचापूर्वनिपाते।११९।अर्थवदधातुरप्रत्ययःप्रातिपदिकम्।१२०।कृत्तद्धितसमासाश्च।१२१।ह्रस्वोनपम्सकेप्रातिपदिकस्यः।१२२।गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य।१२३।लुक्‌तद्धितलुकि।१२४।ईद्गोण्याः।१२५।लुपियुक्तवद्‌व्यक्तिवचने।१२६।विशेषणानाम्चाजातेः।१२७।तदशिष्यम्सञ्ज्ञाप्रमाणत्वात्।१२८।लुब्योगाप्रख्यानात्।१२९।योगप्रमाणेचतदभावेऽदर्शनम्स्यात्।१३०।प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात्।१३१।कालोपसर्ज्जनेचतुल्यम्।१३२।जात्याख्यायामेकस्मिन्बहुवचनमन्यतरस्याम्।१३३।अस्मदोद्वयोश्च।१३४।फल्गुनीप्रोष्ठपदानाम्चनक्षत्रे।१३५।छन्दसिपुनर्वस्वोरेकवचनम्।१३६।विशाखयोश्च।१३७।तिष्यपुनर्वस्वोर्नक्षत्रद्वन्द्वेबहुवचनस्यद्विवचनम्नित्यम्।१३८।सरूपाणामेकशेषएकविभक्तौ।१३९।वृद्धोयूनातल्लक्षणश्चेदेवविशेषः।१४०।स्त्रीपुम्वच्च।१४१।पुमान्स्त्रिया।१४२।भ्रातृपुत्रौस्वसृदुहितृभ्याम्।१४३।नपुम्सकमनपुम्सकेनैकवच्चास्यान्यतरस्याम्।१४४।पितामात्रा।१४५।श्वशुरःश्वश्र्वा।१४६।त्यदादीनिसर्वैर्नित्यम्।१४७।ग्राम्यपशुसङ्घेष्वतरुणेषुस्त्री।१४८।भूवादयोधातवः।१४९।उपदेशेऽजनुनासिकइत्।१५०।हलन्त्यम्।१५१।नविभकतौतुसमाः।१५२।आदिर्ञिटुडवः।१५३।षःप्रत्ययस्य।१५४।चुटू।१५५।लशक्वतद्धिते।१५६।तस्यलोपः।१५७।यथासङ्ख्यमनुदेशःसमानाम्।१५८।स्वरितेनाधिकारः।१५९।अनुदात्तङितआत्मनेपदम्।१६०।भावकर्मणोः।१६१।कर्त्तरिकर्मव्यतिहारे।१६२।नगतिहिम्सार्थेभ्यः।१६३।इतरेतरान्योन्योपपदाच्च।१६४।नेर्विशः।१६५।परिव्यवेभ्यःक्रियः।१६६।विपराभ्याम्जेः।१६७।आङोदोऽनास्यविहरणे।१६८।क्रीडोऽनुसम्परिभ्यश्च।१६९।समवप्रविभ्यःस्थः।१७०।प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च।१७१।उदोऽनूर्ध्वकर्मणि।१७२।उपान्मन्त्रकरणे।१७३।अकर्मकाच्च।१७४।उद्विभ्याम्तपः।१७५।आङोयमहनः।१७६।समोगमृच्छिप्रच्छिस्वरत्यर्तिश्रुविदिभ्यः।१७७।निसमुपविभ्योह्वः।१७८।स्पर्द्धायामाङः।१७९।गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषुकृञः।१८०।अधेःप्रसहने।१८१।वेःशब्दकर्म्मणः।१८२।अकर्म्मकाच्च।१८३।सम्माननोत्सञ्चनाचार्यकरणज्ञानभृतिविगणनव्ययेषुनियः।१८४।कर्तृस्थेचाशरीरेकर्म्मणि।१८५।वृत्तिसर्गतायनेषुक्रमः।१८६।उपपराभ्याम्।१८७।आङ‌उद्‌गमने।१८८।वेःपादविहरणे।१८९।प्रोपाभ्याम्समर्थाभ्याम्।१९०।अनुपसर्गाद्वा।१९१।अपह्नवेज्ञः।१९२।अकर्मकाच्च।१९३।सम्प्रतिभ्यामनाध्याने।१९४।भासनोपसम्भाषाज्ञानयत्नविमत्युपमन्त्रणेषुवदः।१९५।व्यक्तवाचाम्समुच्चारणे।१९६।अनोरकर्मकात्।१९७।विभाषाविप्रलापे।१९८।अवाद्ग्रः।१९९।समःप्रतिज्ञाने।२००।उदश्चरःसकर्मकात्।२०१।समस्तृतीयायुक्तात्।२०२।दाणश्चसाचेच्चतुर्थ्यर्थे।२०३।उपाद्यमःस्वकरणे।२०४।ज्ञाश्रुस्मृदृशाम्सनः।२०५।नानोर्ज्ञः।२०६।प्रत्याङ्भ्याम्श्रुवः।२०७।शदेःशितः।२०८।म्रियतेर्लुङ्लिङोश्च।२०९।पूर्ववत्सनः।२१०।आम्प्रत्ययवत्कृञोऽनुप्रयोगस्य।२११।प्रोपाभ्याम्युजेरयज्ञपात्रेषु।२१२।समःक्ष्णुवः।२१३।भुजोऽनवने।२१४।णेरणौयत्कर्मणौचेत्सकर्त्तानाध्याने।२१५।भीस्म्योर्हेतुभये।२१६।गृधिवञच्योःप्रलम्भने।२१७।लियःसम्माननशालीनीकरणयोश्च।२१८।मिथ्योपपदात्कृञोऽभ्यासे।२१९।स्वरितञितःकर्त्रभिप्रायेक्रियाफले।२२०।अपाद्वदः।२२१।णिचश्च।२२२।समुदाङ्भ्योयमोऽग्रन्थे।२२३।अनुपसर्गाञ्ज्ञः।२२४।विभाषोपपदेनप्रतीयमाने।२२५।शेषात्कर्तरिपरस्मैपदम्।२२६।अनुपराभ्याम्कृञः।२२७।अभिप्रत्यतिभ्यःक्षिपः।२२८।प्राद्वहः।२२९।परेर्मृषः।२३०।व्याङ्परिभ्योरमः।२३१।उपाच्च।२३२।विभाषाऽकर्मकात्।२३३।बुधयुधनशजनेङ्प्रुद्रुस्रुभ्योणेः।२३४।निगरणचलनार्थेभ्यश्च।२३५।अणावकर्म्मकाच्चित्तवत्कर्त्तृकात्।२३६।नपादम्याङ्‌यमाङ्‌यसपरिमुहरुचिनृतिवदवसः।२३७।वाक्यषः।२३८।द्युद्भ्योलुङि।२३९।वृद्‌भ्यःस्यसनोः।२४०।लुटिचक्लृपः।२४१।आकडारादेकासम्ज्ञा।२४२।विप्रतिषेधेपरम्कार्यम्।२४३।यूस्त्रयाख्यौनदी।२४४।नेयङुवङ्स्थानावस्त्री।२४५।वाऽऽमि।२४६।ङितिह्रस्वश्च।२४७।शेषोघ्यसखि।२४८।पतिःसमासएव।२४९।षष्ठीयुक्तश्छन्दसिवा।२५०।ह्रस्वम्लघु।२५१।सम्योगेगुरु।२५२।दीर्घम्च।२५३।यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययेऽङ्गम्।२५४।सुप्तिङ्न्तम्पदम्।२५५।नःक्ये।२५६।सितिच।२५७।स्वादिष्वसर्वनामस्थाने।२५८।यचिभम्।२५९।तसौमत्वर्थे।२६०।अयस्मयादीनिच्छन्दसि।२६१।बहुषुबहुवचनम्।२६२।द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने।२६३।कारके।२६४।ध्रुवमपायेऽपादानम्।२६५।भीत्रार्थानाम्भयहेतुः।२६६।पराजेरसोढः।२६७।वारणार्थानामीप्सितः।२६८।अन्तर्द्धौयेनादर्शनमिच्छति।२६९।आख्यातोपयोगे।२७०।जनिकर्त्तुःप्रकृतिः।२७१।भुवःप्रभवः।२७२।कर्मणायमभिप्रैतिससम्प्रदानम्।२७३।रुच्यर्थानाम्प्रीयमाणः।२७४।श्लाघह्नुङ्स्थाशपाम्ज्ञीप्स्यमानः।२७५।धारेरुत्तमर्णः।२७६।स्पृहेरीप्सितः।२७७।क्रुधद्रुहेर्ष्यासूयार्थानाम्यम्प्रतिकोपः।२७८।क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोःकर्म।२७९।राधीक्ष्योर्यस्यविप्रश्नः।२८०।प्रत्याङ्भ्याम्श्रुवःपूर्वस्यकर्त्ता।२८१।अनुप्रतिगृणश्च।२८२।साधकतमम्करणम्।२८३।दिवःकर्मच।२८४।परिक्रयणेसम्प्रदानमन्यतरस्याम्।२८५।आधारोऽधिकरणम्।२८६।अधिशीङ्स्थासाम्कर्म।२८७।अभिनिविशश्च।२८८।उपान्वध्याङ्वसः।२८९।कर्तुरीप्सिततमम्कर्म।२९०।तथायुक्त्तम्चानीप्सितम्।२९१।अकथितम्च।२९२।गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणिकर्त्तासणौ।२९३।हृक्रोरन्यतरस्याम्।२९४।स्वतन्त्रःकर्त्ता।२९५।तत्प्रयोजकोहेतुश्च।२९६।प्राग्रीश्वरान्निपाताः।२९७।चादयोऽसत्वे।२९८।प्रादयः।२९९।उपसर्गाःक्रियायोगे।३००।गतिश्च।३०१।ऊर्यादिच्विडाचश्च।३०२।अनुकरणम्चानितिपरम्।३०३।आदरानादरयोःसदसती।३०४।भूषणेऽलम्।३०५।अन्तरपरिग्रहे।३०६।कणेमनसीश्रद्धाप्रतीघाते।३०७।पुरोऽव्ययम्।३०८।अस्तम्च।३०९।अच्छगत्यर्थवदेषु।३१०।अदोऽनुपदेशे।३११।तिरोऽन्तर्द्धौ।३१२।विभाषाकृञि।३१३।उपाजेऽन्वाजे।३१४।साक्षात्प्रभृतीनिच।३१५।अनत्याधानउरसिमनसी।३१६।मध्येपदेनिवचनेच।३१७।नित्यम्हस्तेपाणावुपयमने।३१८।प्राध्वम्बन्धने।३०९।जीविकोपनिषदावौपम्ये।३२०।तेप्राग्धातोः।३२१।छन्दसिपरेऽपि।३२२।व्यवहिताश्च।३२३।कर्मप्रवचनीयाः।३२४।अनुर्लक्षणे।३२५।तृतीयार्थे।३२६।हीने।३२७।उपोधिकेच।३२८।अपपरीवर्जने।३२९।आङ्मर्यादावचने।३३०।लक्षणेत्थम्भूताख्यानभागवीप्सासुप्रतिपर्यनवः।३३१।अभिरभागे।३३२।प्रतिःप्रतिनिधिप्रतिदानयोः।३३३।अधिपरीअनर्थकौ।३३४।सुःपूजायाम्।३३५।अतिरतिक्रमणेच।३३६।अपिःपदार्थसम्भावनान्ववसर्गगर्हासमुच्चयेषु।३३७।अधिरीश्वरे।३३८।विभाषाकृञि।३३९।लःपरस्मैपदम्।३४०।तङानावात्मनेपदम्।३४१।तिङस्त्रीणित्रीणिप्रथममध्यमोत्तमाः।३४२।तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकशः।३४३।सुपः।३४४।विभक्तिश्च।३४५।युष्मद्युपपदेसमानाधिकरणेस्थानिन्यपिमध्यमः।३४६।प्रहासेचमन्योपपदेमन्यतेरुत्तमएकवच्च।३४७।अस्मद्युत्तमः।३४८।शेषेप्रथमः।३४९।परःसन्निकर्षःसम्हिता।३५०।विरामोऽवसानम्।३५१।समर्थःपदविधिः।३५२।सुबामन्त्रितेपराङ्गवत्स्वरे।३५३।प्राक्कडारात्समासः।३५४।सहसुपा।३५५।अव्ययीभावश्च।३५६।अव्ययम्विभक्तिसमीपसमृद्धिव्यृद्ध्यर्थाभावात्ययासम्प्रतिशब्दप्रादुर्भावपश्चाद्यथानुपूर्व्ययौगपद्यसादृश्यसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु।३५७।यथाऽसादृश्ये।३५८।यावदवधारणे।३५९।सुप्प्रतिनामात्रार्थे।३६०।अक्षशलाकासङ्ख्याःपरिणा।३६१।विभाषा।३६२।अपपरिबहिरञ्चवःपञ्चम्या।३६३।आङ्मर्य्यादाभिविध्योः।३६४।लक्षणेनाभिप्रतीआभिमुख्ये।३६५।अनुर्यत्समया।३६६।यस्यचायामः।३६७।तिष्ठद्गुप्रभृतीनिच।३६८।पारेमध्येषष्ठ्यावा।३६९।सङ्ख्यावम्श्येन।३७०।नदीभिश्च।३७१।अन्यपदार्थेचसञ्ज्ञायाम्।३७२।तत्पुरुषः।३७३।द्विगुश्च।३७४।द्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः।३७५।स्वयम्क्तेन।३७६।खट्वाक्षेपे।३७७।सामि।३७८।कालाः।३७९।अत्यन्तसम्योगेच।३८०।तृतीयातत्कृतार्थेनगुणवचनेन।३८१।पूर्वसदृशसमोनार्थकलहनिपुणमिश्रश्लक्ष्णैः।३८२।कर्तृकरणेकृताबहुलम्।३८३।कृत्यैरधिकार्थवचने।३८४।अन्नेनव्यञ्जनम्।३८५।भक्ष्येणमिश्रीकरणम्।३८६।चतुर्थीतदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितैः।३८७।पञ्चमीभयेन।३८८।अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पशः।३८९।स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणिक्तेन।३९०।सप्तमीशौण्डैः।३९१।सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च।३९२।ध्वाङ्क्षेणक्षेपे।३९३।कृत्यैर्ऋणे।३९४।सञ्ज्ञायाम्।३९५।क्तेनाहोरात्रावयवाः।३९६।तत्र।३९७।क्षेपे।३९८।पात्रेसम्मितादयश्च।३९९।पूर्वकालैकसर्वजरत्पुराणनवकेवलाःसमानाधिकरणेन।४००।दिक्सङ्ख्येसञ्ज्ञायाम्।४०१।तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारेच।४०२।सङ्ख्यापूर्वोद्विगुः।४०३।कुत्सितानिकुत्सनैः।४०४।पापाणकेकुत्सितैः।४०५।उपमानानिसामान्यवचनैः।४०६।उपमितम्व्याघ्रादिभिःसामान्याप्रयोगे।४०७।विशेषणम्विशेष्येणबहुलम्।४०८।पूर्वापरप्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यमवीराश्च।४०९।श्रेण्यादयःकृतादिभिः।४१०।क्तेननञ्‌विशिष्टेनानञ्।४११।सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाःपूज्यमानैः।४१२।वृन्दारकनागकुञ्जरैःपूज्यमानम्।४१३।कतरकतमौजातिपरिप्रश्ने।४१४।किम्क्षेपे।४१५।पोटायुवतिस्तोककतिपयगृष्टिधेनुवशावेहद्बष्कयणीप्रवक्तृश्रोत्रियाध्यापकधूर्तैर्जातिः।४१६।प्रशम्सावचनैश्च।४१७।युवाखलतिपलितवलिनजरतीभिः।४१८।कृत्यतुल्याख्याअजात्या।४१९।वर्णोवर्णेन।४२०।कुमारःश्रमणादिभिः।४२१।चतुष्पादोगर्भिण्या।४२२।मयूरव्यम्सकादयश्च।४२३।पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे।४२४।अर्द्धम्नपुम्सकम्।४२५।द्वितीयतृतीयचतुर्थतुर्याण्यन्यतरस्याम्।४२६।प्राप्तापन्नेचद्वितीयया।४२७।कालाःपरिमाणिना।४२८।नञ्।४२९।ईषदकृता।४३०।षष्ठी।४३१।याजकादिभिश्च।४३२।ननिर्द्धारणे।४३३।पूरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन।४३४।क्तेनचपूजायाम्।४३५।अधिकरणवाचिनाच।४३६।कर्मणिच।४३७।तृजकाभ्याम्कर्तरि।४३८।कर्तरिच।४३९।नित्यम्क्रीडाजीविकयोः।४४०।कुगतिप्रादयः।४४१।उपपदमतिङ्।४४२।अमैवाव्ययेन।४४३।तृतीयाप्रभृतीन्यन्यतरस्याम्।४४४।क्त्वाच।४४५।शेषोबहुव्रीहिः।४४६।अनेकमन्यपदार्थे।४४७।सङ्ख्ययाऽव्ययासन्नादूराधिकसङ्ख्याःसङ्ख्येये।४४८।दिङ्नामान्यन्तराले।४४९।तत्रतेनेदमितिसरूपे।४५०।तेनसहेतितुल्ययोगे।४५१।चार्थेद्वन्द्वः।४५२।उपसर्जनम्पूर्वम्।४५३।राजदन्तादिषुपरम्।४५४।द्वन्द्वेघि।४५५।अजाद्यदन्तम्।४५६।अल्पाच्तरम्।४५७।सप्तमीविशेषणेबहुव्रीहौ।४५८।निष्ठा।४५९।वाहिताग्न्यादिषु।४६०।कडाराःकर्मधारये।४६१।अनभिहिते।४६२।कर्मणिद्वितीया।४६३।तृतीयाचहोश्छन्दसि।४६४।अन्तराऽन्तरेणयुक्त्ते।४६५।कालाध्वनोरत्यन्तसम्योगे।४६६।अपवर्गेतृतीया।४६७।सप्तमीपञ्चम्यौकारकमध्ये।४६८।कर्मप्रवचनीययुक्त्तेद्वितीया।४६९।यस्मादधिकम्यस्यचेश्वरवचनम्तत्रसप्तमी।४७०।पञ्चम्यपाङ्परिभिः।४७१।प्रतिनिधिप्रतिदानेचयस्मात्।४७२।गत्यर्थकर्मणिद्वितीयाचतुर्थ्यौचेष्टायामनध्वनि।४७३।चतुर्थीसम्प्रदाने।४७४।क्रियार्थोपपदस्यचकर्मणिस्थानिनः।४७५।तुमर्थाच्चभाववचनात्।४७६।नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालम्वषड्योगाच्च।४७७।मन्यकर्मण्यनादरेविभाषाऽप्राणिषु।४७८।कर्तृकरणयोस्तृतीया।४७९।सहयुक्त्तेऽप्रधाने।४८०।येनाङ्गविकारः।४८१।इत्थम्भूतलक्षणे।४८२।सम्ज्ञोऽन्यतरस्याम्कर्मणि।४८३।हेतौ।४८४।अकर्तर्यृणेपञ्चमी।४८५।विभाषागुणेऽस्त्रियाम्।४८६।षष्ठीहेतुप्रयोगे।४८७।सर्वनाम्नस्तृतीयाच।४८८।अपादानेपञ्चमी।४८९।अन्यारादितरर्तेदिक्शब्दाञ्चूत्तरपदाजाहियुक्त्ते।४९०।षष्ट्यतसर्थप्रत्ययेन।४९१।एनपाद्वितीया।४९२।पृथग्विनानानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्।४९३।करणेचस्तोकाल्पकृच्छ्रकतिपयस्यासत्ववचनस्य।४९४।दूरान्तिकार्थैःषष्ठ्यन्यतरस्याम्।४९५।दूरान्तिकार्थेभ्योद्वितीयाच।४९६।सप्तम्यधिकरणेच।४९७।यस्यचभावेनभावलक्षणम्।४९८।षष्ठीचानादरे।४९९।स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूप्रसूतैश्च।५००।आयुक्त्तकुशलाभ्याम्चासेवायाम्।५०१।यतश्चनिर्द्धारणम्।५०२।पञ्चमीविभक्त्ते।५०३।साधुनिपुणाभ्यामर्चायाम्सप्तम्यप्रतेः।५०४।प्रसितोत्सुकाभ्याम्तृतीयाच।५०५।नक्षत्रेचलुपि।५०६।प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रेप्रथमा।५०७।सम्बोधनेच।५०८।साऽऽमन्त्रितम्।५०९।एकवचनम्सम्बुद्धिः।५१०।षष्ठीशेषे।५११।ज्ञोऽविदर्थस्यकरणे।५१२।अधीगर्थदयेशाम्कर्मणि।५१३।कृञःप्रतियत्ने।५१४।रुजार्थानाम्भाववचनानामज्वरे।५१५।आशिषिनाथः।५१६।जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषाम्हिम्सायाम्।५१७।व्यवहृपणोःसमर्थयोः।५१८।दिवस्तदर्थस्य।५१९।विभाषोपसर्गे।५२०।द्वितीयाब्राह्मणे।५२१।प्रेष्यब्रुवोर्हविषोदेवतासम्प्रदाने।५२२।चतुर्थ्यर्थेबहुलम्छन्दसि।५२३।यजेश्चकरणे।५२४।कृत्वोऽर्थप्रयोगेकालेऽधिकरणे।५२५।कर्तृकर्मणोःकृति।५२६।उभयप्राप्तौकर्मणि।५२७।क्त्तस्यचवर्त्तमाने।५२८।अधिकरणवाचिनश्च।५२९।नलोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृनाम्।५३०।अकेनोर्भविष्यदाधमर्ण्ययोः।५३१।कृत्यानाम्कर्त्तरिवा।५३२।तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्याम्तृतीयाऽन्यतरस्याम्।५३३।चतुर्थीचाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितैः।५३४।द्विगुरेकवचनम्।५३५।द्वन्द्वश्चप्राणितूर्यसेनाङ्गानाम्।५३६।अनुवादेचरणानाम्।५३७।अध्वर्युक्रतुरनपुम्सकम्।५३८।अध्ययनतोऽविप्रकृष्टाख्यानाम्।५३९।जातिरप्राणिनाम्।५४०।विशिष्टलिङ्गोनदीदेशोऽग्रामाः।५४१।क्षुद्रजन्तवः।५४२।येषाम्चविरोधःशाश्वतिकः।५४३।शूद्राणामनिरवसितानाम्।५४४।गवाश्वप्रभृतीनि।५४५।विभाषावृक्षमृगतृणधान्यव्यञ्जनपशुशकुन्यश्ववडवपूर्वापराधरोत्तराणाम्।५४६।विप्रतिषिद्धम्चानधिकरणवाचि।५४७।नदधिपयआदीनि।५४८।अधिकरणैतावत्त्वेच।५४९।विभाषासमीपे।५५०।सनपुम्सकम्।५५१।अव्ययीभावश्च।५५२।तत्पुरुषोऽनञ्कर्मधारयः।५५३।सम्ज्ञायाम्कन्थोशीनरेषु।५५४।उपज्ञोपक्रमम्तदाद्याचिख्यासायाम्।५५५।छायाबहुल्ये।५५६।सभाराजामनुष्यपूर्वा।५५७।अशालाच।५५८।विभाषासेनासुराच्छायाशालानिशानाम्।५५९।परवल्लिङ्गम्द्वन्द्वतत्पुरुषयोः।५६०।पूर्ववदश्ववडवौ।५६१।हेमन्तेशिशिरावहोरात्रेचच्छन्दसि।५६२।रात्राह्नाहाःपुम्सि।५६३।अपथम्नपुम्सकम्।५६४।अर्धर्चाःपुम्सिच।५६५।इदमोऽन्वादेशेऽशनुदात्ततृतीयादौ।५६६।एतदस्त्रतसोस्त्रतसौचानुदात्तौ।५६७।द्वितीयाटौस्स्वेनः।५६८।आर्द्धधातुके।५६९।अदोजग्धिर्ल्यप्तिकिति।५७०।लुङ्सनोर्घस्लृ।५७१।घञपोश्च।५७२।बहुलम्छन्दसि।५७३।लिट्यन्यतरस्याम्।५७४।वेञोवयिः।५७५।हनोवधलिङि।५७६।लुङिच।५७७।आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्।५७८।इणोगालुङि।५७९।णौगमिरबोधने।५८०।सनिच।५८१।इङश्च।५८२।गाङ्लिटि।५८३।विभाषालुङ्लृङो।५८४।णौचसन्श्चङो।५८५।अस्तेर्भू।५८६।ब्रुवोवचिः।५८७।चक्षिङःख्याञ्।५८८।वालिटि।५८९।अजेर्व्यघञपोः।५९०।वायौ।५९१।ण्यक्षत्रियार्षञितोयूनिलुगणिञो।५९२।पैलादिभ्यश्च।५९३।इञःप्राचाम्।५९४।नतौल्वलिभ्यः।५९५।तद्राजस्यबहुषुतेनैवास्त्रियाम्।५९६।यस्कादिभ्योगोत्रे।५९७।यञञोश्च।५९८।अत्रिभृगुकुत्सवसिष्ठगोतमाङ्गिरोभ्यश्च।५९९।बह्वचइञप्राच्यभरतेषु।६००।नगोपवनादिभ्यः।६०१।तिककितवादिभ्योद्वन्द्वे।६०२।उपकादिभ्योऽन्यतरस्यामद्वन्द्वे।६०३।आगस्त्यकौण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिनच्।६०४।सुपोधातुप्रातिपदिकयोः।६०५।अदिप्रभृतिभ्यःशपः।६०६।बहुलम्छन्दसि।६०७।यङोऽचिच।६०८।जुहोत्यादिभ्यःश्लुः।६०९।बहुलम्छन्दसि।६१०।गातिस्थाघुर्पाभूभ्यःसिचःपरस्मैपदेषु।६११।विभाषाघ्राधेट्शाछासः।६१२।तनादिभ्यस्तथासोः।६१३।मन्त्रेघसन्ह्वरणशवृदहाद्वृच्कृगमिजनिभ्योलेः।६१४।आमः।६१५।अव्ययादाप्सुपः।६१६।नाव्ययीभावादतोऽम्त्वपञ्चम्याः।६१७।तृतीयासप्तम्योर्बहुलम्।६१८।लुटःप्रथमस्यडारौरसः।६१९।प्रत्ययः।६२०।परश्च।६२१।आद्युदात्तश्च।६२२।अनुदात्तौसुप्पितौ।६२३।गुप्‌तिज्‌किद्भ्यःसन्।६२४।मान्‌बधदान्‌शान्‌भ्योदीर्घश्चाभ्यासस्य।६२५।धातोःकर्मणःसमानकर्तृकादिच्छायाम्वा।६२६।सुपआत्मनःक्यच्।६२७।काम्यच्च।६२८।उपमानादाचारे।६२९।कर्त्तुःक्यङ्सलोपश्च।६३०।भृशादिभ्योभुव्यच्वेर्लोपश्चहलः।६३१।लोहितादिडाज्‌भ्यःक्यष्।६३२।कष्ठायक्रमणे।६३३।कर्मणोरोमन्थतपोभ्याम्वर्त्तिचरोः।६३४।बाष्पोष्मभ्यामुद्दमने।६३५।शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्यःकरणे।६३६।सुखादिभ्यःकर्तृवेदनायाम्।६३७।नमोवरिवश्चित्रङःक्यच्।६३८।पुच्छभाण्डचीवराण्‌णिङ्।६३९।मुण्डमिश्रश्लक्ष्णलवणव्रतवस्त्रहलकलकृततूस्तेभ्योणिच्।६४०।धातोरेकाचोहलादेःक्रियासमभिहारेयङ्।६४१।नित्यम्कौटिल्येगतौ।६४२।लुपसदचरजपजभदहदम्शगॄभ्योभावगर्हायाम्।६४३।सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोकसेनालोमत्वचवर्मवर्णचूर्णचुरादिभ्योणिच्।६४४।हेतुमतिच।६४५।कण्ड्वादिभ्योयक्।६४६।गुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्यःआयः।६४७।ऋतेरीयङ्।६४८।कमेर्णिङ्।६४९।आयादयआर्द्धधातुकेवा।६५०।सनाद्यन्ताधातवः।६५१।स्यतासीलृलुटोः।६५२।सिब्बहुलम्लेटि।६५३।कास्‌प्रत्ययादाममन्त्रेलिटि।६५४।इजादेश्चगुरुमतोऽनृच्छः।६५५।दयायासश्च।६५६।उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्याम्।६५७।भीह्रीभृहुवाम्श्लुवच्च।६५८।कृञ्चानुप्रयुज्यतेलिटि।६५९।विदाङ्‌कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम्।६६०।अभ्युत्‌सादयाम्‌प्रजनयाम्‌चिकयाम्‌रमयामकःपावयाम्‌क्रियाद्विदामक्रन्नितिछन्दसि।६६१।च्लिलुङि।६६२।च्लेःसिच्।६६३।शलइगुपधादनिटःक्सः।६६४।श्लिषआलिङ्गने।६६५।नदृशः।६६६।णिश्रिद्रुस्रुभ्यःकर्त्तरिचङ्।६६७।विभाषाधेट्श्व्योः।६६८।गुपेश्छन्दसि।६६९।नोनयतिध्वनयत्येलयत्यर्दयतिभ्यः।६७०।अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङ्।६७१।लिपिसिचिह्‌वश्च।६७२।आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्।६७३।पुषादिद्युताद्य्‌लृदितःपरस्मैपदेषु।६७४।सर्त्तिशास्त्यर्त्तिभ्यश्च।६७५।इरितोवा।६७६।जॄस्तम्भुम्रुचुम्लुचुग्रुचुग्लुचुग्लुञ्चुश्विभ्यश्च।६७७।कृमृदृरुहिभ्यश्छन्दसि।६७८।चिण्तेपदः।६७९।दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्योऽन्यतरस्याम्।६८०।अचःकर्मकर्त्तरि।६८१।दुहश्च।६८२।नरुधः।६८३।तपोऽनुतापेच।६८४।चिण्भावकर्मणोः।६८५।सार्वधातुकेयक्।६८६।कर्त्तरिशप्।६८७।दिवादिभ्यःश्यन्।६८८।वाभ्राशभ्लाशभ्रमुक्रमुक्लमुत्रसित्रुटिलषः।६८९।यसोऽनुपसर्गात्।६९०।सम्यसश्च।६९१।स्वादिभ्यःश्नुः।६९२।श्रुवःशृच।६९३।अक्षोऽन्यतरस्याम्।६९४।तनूकरणेतक्षः।६९५।तुदादिभ्यःशः।६९६।रुधादिभ्यःश्नम्।६९७।तनादिकृञ्‌भ्यःउः।६९८।धिन्विकृण्व्योरच।६९९।क्र्यादिभ्यःश्ना।७००।स्तम्भुस्तुम्भुस्कम्भुस्कुम्भुस्कुञ्‌भ्यःश्नुश्च।७०१।हलःश्नःशानज्झौ।७०२।छन्दसिशायजपि।७०३।व्यत्ययोबहुलम्।७०४।लिङ्याशिष्यङ्।७०५।कर्मवत्कर्मणातुल्यक्रियः।७०६।तपस्तपःकर्मकस्यैव।७०७।नदुहस्नुनमाम्यक्‌चिणौ।७०८।कुषिरञ्जोःप्राचाम्‌श्यन्‌परस्मैपदम्च।७०९।धातोः।७१०।तत्रोपपदम्सप्तमीस्थम्।७११।कृदतिङ्।७१२।वाऽसरूपोऽस्त्रियाम्।७१३।कृत्याःप्राङ्ण्वुलः।७१४।तव्यत्तव्यानीयरः।७१५।अचोयत्।७१६।पोरदुपधात्।७१७।शकिसहोश्च।७१८।गदमदचरयमश्चानुपसर्गे।७१९।अवद्यपण्यवर्यागर्ह्यपणितव्यानिरोधेषु।७२०।वह्यम्करणम्।७२१।अर्यःस्वामिवैश्ययोः।७२२।उपसर्याकाल्याप्रजने।७२३।अजर्यम्सङ्गतम्।७२४।वदःसुपिक्यप्च।७२५।भुवोभावे।७२६।हनस्तच।७२७।एतिस्तुशास्वृदृजुषःक्यप्।७२८।ऋदुपधाच्चाक्लृपिचृतेः।७२९।ईचखनः।७३०।भृञोऽसञ्ज्ञायाम्।७३१।भृजेर्विभाषा।७३२।राजसूयसूर्यमृषोद्यरुच्यकुप्यकृष्ठपच्याव्यथ्याः।७३३।भिद्योद्ध्यौनदे।७३४।पुष्यसिद्ध्यौनक्षत्रे।७३५।विपूयविनीयजित्यामुञ्जकल्कहलिषु।७३६।प्रत्यपिभ्याम्ग्रहेश्छन्दसि।७३७।पदास्वैरिबाह्यापक्ष्येषुच।७३८।विभाषाकृवृषोः।७३९।युग्यम्चपत्रे।७४०।अमावस्यदन्यतरस्याम्।७४१।छन्दसिनिष्ठर्क्यदेवहूयप्रणीयोन्नीयोच्छिष्यमर्यस्तर्याध्वर्यखन्यखान्यदेवयज्यापृच्छ्यप्रतिषीव्यब्रह्मवाद्यभाव्यस्ताव्योपचाय्यपृडानि।७४२।ऋहलोर्ण्यत्।७४३।ओरावश्यके।७४४।आसुयुवपिरपिलपित्रपिचमश्च।७४५।आनाय्योऽनित्ये।७४६।प्रणाय्योऽसम्मतौ।७४७।पाय्यसान्नाय्यनिकाय्यधाय्यामानहविर्निवाससामिधेनीषु।७४८।क्रतौकुण्डपाय्यसञ्चाय्यौ।७४९।अग्नौपरिचाय्योपचाय्यसमूह्याः।७५०।चित्याग्निचित्येच।७५१।ण्वुल्‌तृचौ।७५२।नन्दिग्रहिपचादिभ्योल्युणिन्यचः।७५३।इगुपधज्ञाप्रीकिरःकः।७५४।आतश्चोपसर्गे।७५५।पाघ्राध्माधेट्दृशःशः।७५६।अनुपसर्गाल्लिम्पविन्दधारिपारिवेद्युदेजिचेतिसातिसाहिभ्यश्च।७५७।ददातिदधात्योर्विभाषा।७५८।ज्वलितिकसन्तेभ्योणः।७५९।श्याऽऽद्व्यधास्रुसम्स्र्वतीणवसावहृलिहश्लिषश्वसश्च।७६०।दुन्योरनुपसर्गे।७६१।विभाषाग्रहः।७६२।गेहेकः।७६३।शिल्पिनिष्वुन्।७६४।गस्थकन्।७६५।ण्युट्च।७६६।हश्चव्रीहिकालयोः।७६७।प्रुसृल्वःसमभिहारेवुन्।७६८।आशिषिच।७६९।कर्मण्यण्।७७०।ह्वावामश्च।७७१।आतोऽनुपसर्गेकः।७७२।सुपिस्थः।७७३।तुन्दशोकयोःपरिमृजापनुदोः।७७४।प्रेदाज्ञः।७७५।समिख्यः।७७६।गापोष्टक्।७७७।हरतेरनुद्यमनेऽच्।७७८।वयसिच।७७९।आङिताच्छील्ये।७८०।अर्हः।७८१।स्तम्बकर्णयोरमिजपोः।७८२।शमिधातोःसञ्ज्ञायाम्।७८३।अधिकरणेशेतेः।७८४।चरेष्टः।७८५।भिक्षासेनादायेषुच।७८६।पुरोऽग्रतोऽग्रेषुसर्त्तेः।७८७।पूर्वेकर्त्तरि।७८८।कृञोहेतुताच्छील्यानुलोम्येषु।७८९।दिवाविभानिशाप्रभाभास्कारान्तानन्तादिबहुनान्दीकिम्‌लिपिलिबिबलिभक्तिकर्तृचित्रक्षेत्रसङ्ख्याजङ्घाबाह्‌वहर्यत्तद्धनुररुष्षु।७९०।कर्मणिभृतौ।७९१।नशब्दश्लोककलहगाथावैरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु।७९२।स्तम्बशकृतोरिन्।७९३।हरतेर्दृतिनाथयोःपशौ।७९४।फलेग्रहिरात्मम्भरिश्च।७९५।छन्दसिवनसनरक्षिमथाम्।७९६।एजेःखश्।७९७।नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः।७९८।नाडीमुष्ट्योश्च।७९९।उदिकूलेरुजिवहोः।८००।वहाभ्रेलिहः।८०१।परिमाणेपचः।८०२।मितनखेच।८०३।विध्वरुषोस्तुदः।८०४।असूर्यललाटयोर्दृशितपोः।८०५।उग्रम्पश्येरम्मदपाणिन्धमाश्च।८०६।प्रियवशेवदःखच्।८०७।द्विषत्‌परयोस्तापेः।८०८।वाचियमोव्रते।८०९।पूःसर्वयोर्दारिसहोः।८१०।सर्वकूलाभ्रकरीषेषुकषः।८११।मेघर्त्तिभयेषुकृञः।८१२।क्षेमप्रियमद्रेऽण्च।८१३।आशितेभुवःकरणभावयोः।८१४।सञ्ज्ञायाम्भृतृवृजिधारिसहितपिदमः।८१५।गमश्च।८१६।अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषुडः।८१७।आशिषिहनः।८१८।अपेक्लेशतमसोः।८१९।कुमारशीर्षयोर्णिनिः।८२०।लक्षणेजायापत्योष्टक्।८२१।अमनुष्यकर्तृकेच।८२२।शक्तौहस्तिकपाटयोः।८२३।पाणिघताडघौशिल्पिनि।८२४।आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषुच्व्यर्थेष्वच्व्यौकृञःकरणेख्युन्।८२५।कर्त्तरिभुवःखिष्णुच्‌खुकञौ।८२६।स्पृशोऽनुदकेक्विन्।८२७।ऋत्विग्दधृक्‌स्रग्‌दिगुष्णिगञ्चुयुजिक्रुञ्चाम्च।८२८।त्यदादिषुदृशोऽनालोचनेकञ्च।८२९।सत्‌सूद्विषद्रुहदुहयुजविदभिदच्छिदजिनीराजामुपसर्गेऽपिक्विप्।८३०।भजोण्विः।८३१।छन्दसिसहः।८३२।वहश्च।८३३।कव्यपुरीषपुरीष्येषुञ्युट्।८३४।हव्येऽनन्तःपादम्।८३५।जनसनखनक्रमगमोविट्।८३६।अदोऽनन्ने।८३७।क्रव्येच।८३८।दुहःकब्‌घश्च।८३९।मन्त्रेश्वेतवहोक्‌थशस्पुरोडाशोण्विन्।८४०।अवेयजः।८४१।विजुपेछन्दसि।८४२।आतोमनिन्‌क्वनिब्वनिपश्च।८४३।अन्येभ्योपिदृश्यन्ते।८४४।क्विप्च।८४५।स्थःकच।८४६।सुप्यजातौणिनिस्ताच्छील्ये।८४७।कर्त्तर्युपमाने।८४८।व्रते।८४९।बहुलमाभीक्ष्ण्ये।८५०।मनः।८५१।आत्ममानेखश्च।८५२।भूते।८५३।करणेयजः।८५४।कर्मणिहनः।८५५।ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषुक्विप्।८५६।बहुलम्छन्दसि।८५७।सुकर्मपापमन्त्रपुण्येषुकृञः।८५८।सोमेसुञः।८५९।अग्नौचेः।८६०।कर्मण्यग्न्याख्यायाम्।८६१।कर्मणीनिविक्रियः।८६२।दृशेःक्वनिप्।८६३।राजनियुधिकृञः।८६४।सहेच।८६५।सप्तम्याम्जनेर्डः।८६६।पञ्चम्यामजातौ।८६७।उपसर्गेचसञ्ज्ञायाम्।८६८।अनौकर्मणि।८६९।अन्येष्वपिदृश्यते।८७०।निष्ठा।८७१।सुयजोर्ङ्वनिप्।८७२।जीर्यतेरतृन्।८७३।छन्दसिलिट्।८७४।लिटःकानज्वा।८७५।क्वसुश्च।८७६।भाषायाम्सदवसश्रुवः।८७७।उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च।८७८।लुङ्।८७९।अनद्यतनेलङ्।८८०।अभिज्ञावचनेलृट्।८८१।नयदि।८८२।विभाषासाकाङ्क्षे।८८३।परोक्षेलिट्।८८४।हशश्वतोर्लङ्च।८८५।प्रश्नेचासन्नकाले।८८६।लट्स्मे।८८७।अपरोक्षेच।८८८।ननौपृष्टप्रतिवचने।८८९।नन्वोर्विभाषा।८९०।पुरिलुङ्चास्मे।८९१।वर्तमानेलट्।८९२।लटःशतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे।८९३।सम्बोधनेच।८९४।लक्षणहेत्वोःक्रियायाः।८९५।तौसत्।८९६।पूङ्‌यजोःशानन्।८९७।ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषुचानश्।८९८।इङ्धार्योःशत्रकृच्छ्रिणि।८९९।द्विषोऽमित्रे।९००।सुञोयज्ञसम्योगे।९०१।अर्हःप्रशम्सायाम्।९०२।आक्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्‌साधुकारिषु।९०३।तृन्।९०४।अलङ्कृञ्‌निराकृञ्‌प्रजनोत्‌पचोत्‌पतोन्मदरुच्यपत्रपवृतुवृधुसहचरःइष्णुच्।९०५।णेश्छन्दसि।९०६।भुवश्च।९०७।ग्लाजिस्थश्चक्‌स्नुः।९०८।त्रसिगृधिधृषिक्षिपेःक्‌नुः।९०९।शमित्यष्टाभ्योघिनुण्।९१०।सम्पृचानुरुधाङ्यमाङ्यसपरिसृसम्सृजपरिदेविसञ्ज्वरपरिक्षिपपरिरटपरिवदपरिदहपरिमुहदुषद्विषद्रुहदुहयुजाक्रीडविविचत्यजरजभजातिचरापचरामुषाभ्याहनश्च।९११।वौकषलसकत्थस्रम्भः।९१२।अपेचलषः।९१३।प्रेलपसृद्रुमथवदवसः।९१४।निन्दहिम्सक्लिशखादविनाशपरिक्षिपपरिरटपरिवादिव्याभाषासूयोवुञ्।९१५।देविक्रुशोश्चोपसर्गे।९१६।चलनशब्दार्थादकर्मकाद्युच्।९१७।अनुदात्तेतश्चहलादेः।९१८।जुचङ्क्रम्यदन्द्रम्यसृगृधिज्वलशुचलषपतपदः।९१९।क्रुधमण्डार्थेभ्यश्च।९२०।नयः।९२१।सूददीपदीक्षश्च।९२२।लषपतपदस्थाभूवृषहनकमगमशॄभ्यउकञ्।९२३।जल्पभिक्षकुट्टलुण्टवृङःषाकन्।९२४।प्रजोरिनिः।९२५।जिदृक्षिविश्रीण्वमाव्यथाभ्यमपरिभूप्रसूभ्यश्च।९२६।स्पृहिगृहिपतिदयिनिद्रातन्द्राश्रद्धाभ्यआलुच्।९२७।दाधेट्सिशदसदोरुः।९२८।सृघस्यदःक्मरच्।९२९।भञ्जभासमिदोघुरच्।९३०।विदिभिदिछिदेःकुरच्।९३१।इण्‌नश्‌जिसर्त्तिभ्यःक्वरप्।९३२।गत्वरश्च।९३३।जागुरूकः।९३४।यजजपदशाम्यङः।९३५।नमिकम्पिस्म्यजसकमहिम्सदीपोरः।९३६।सनाशम्सभिक्षउः।९३७।विन्दुरिच्छुः।९३८।क्याच्‌छन्दसि।९३९।आदृगमहनजनःकिकिनौलिट्च।९४०।स्वपितृषोर्नजिङ्।९४१।शॄवन्द्योरारुः।९४२।भियःक्रुक्लुकनौ।९४३।स्थेशभासपिसकसोवरच्।९४४।यश्चयङः।९४५।भ्राजभासधुर्विद्युतोर्जिपॄजुग्रावस्तुवःक्विप्।९४६।अन्येभ्योपिदृश्यते।९४७।भुवःसञ्ज्ञान्तरयोः।९४८।विप्रसम्भ्योड्वसञ्ज्ञायाम्।९४९।धःकर्मणिष्ट्रन्।९५०।दाम्नीशसयुयुजस्तुतुदसिसिचमिहपतदशनहःकरणे।९५१।हलसूकरयोःपुवः।९५२।अर्तिलूधूसूखनसहचरइत्रः।९५३।पुवःसञ्ज्ञायाम्।९५४।कर्तरिचर्षिदेवतयोः।९५५।ञीतःक्तः।९५६।मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च।९५७।उणादयोबहुलम्।९५८।भूतेऽपिदृश्यन्ते।९५९।भविष्यतिगम्यादयः।९६०।यावत्‌पुरानिपातयोर्लट्।९६१।विभाषाकदाकर्ह्योः।९६२।किम्‌वृत्तेलिप्‌सायाम्।९६३।लिप्‌स्यमानसिद्धौच।९६४।लोडर्थलक्षणेच।९६५।लिङ्चोर्ध्वमौहूर्तिके।९६६।तुमुन्‌ण्वुलौक्रियायाम्क्रियार्थायाम्।९६७।भाववचनाश्च।९६८।अण्कर्मणिच।९६९।लृट्शेषेच।९७०।लृटःसद्वा।९७१।अनद्यतनेलुट्।९७२।पदरुजविशस्पृशोघञ्।९७३।सृस्थिरे।९७४।भावे।९७५।अकर्तरिचकारकेसञ्ज्ञायाम्।९७६।परिमाणाख्यायाम्सर्वेभ्यः।९७७।इङश्च।९७८।उपसर्गेरुवः।९७९।समियुद्रुदुवः।९८०।श्रिणीभुवोऽनुपसर्गे।९८१।वौक्षुश्रुवः।९८२।अवोदोर्नियः।९८३।प्रेद्रुस्तुस्रुवः।९८४।निरभ्योःपूल्वोः।९८५।उन्न्योर्ग्रः।९८६।कॄधान्ये।९८७।यज्ञेसमिस्तुवः।९८८।प्रेस्त्रोऽयज्ञे।९८९।प्रथनेवावशब्दे।९९०।छन्दोनाम्निच।९९१।उदिग्रहः।९९२।समिमुष्टौ।९९३।परिन्योर्नीणोर्द्यूताभ्रेषयोः।९९४।परावनुपात्ययइणः।९९५।व्युपयोःशेतेःपर्याये।९९६।हस्तादानेचेरस्तेये।९९७।निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेश्चकः।९९८।सङ्घेचानौत्तराधर्य्ये।९९९।कर्मव्यतिहारेणच्स्त्रियाम्।१०००।अभिविधौभावइनुण्।१००१।आक्रोशेऽवन्योर्ग्रहः।१००२।प्रेलिप्‌सायाम्।१००३।परौयज्ञे।१००४।नौवृधान्ये।१००५।उदिश्रयतियौतिपूद्रुवः।१००६।विभाषाऽऽङिरुप्‌लुवोः।१००७।अवेग्रहोवर्षप्रतिबन्धे।१००८।प्रेवणिजाम्।१००९।रश्मौच।१०१०।वृणोतेराच्छादने।१०११।परौभुवोऽवज्ञाने।१०१२।एरच्।१०१३।ॠदोरप्।१०१४।ग्रहवृदृनिश्चिगमश्च।१०१५।उपसर्गेऽदः।१०१६।नौणच।१०१७।व्यधजपोरनुपसर्गे।१०१८।स्वनहसोर्वा।१०१९।यमःसमुपनिविषुच।१०२०।नौगदनदपठस्वनः।१०२१।क्वणोवीणायाम्च।१०२२।नित्यम्पणःपरिमाणे।१०२३।मदोऽनुपसर्गे।१०२४।प्रमदसम्मदौहर्षे।१०२५।समुदोरजःपशुषु।१०२६।अक्षेषुग्लहः।१०२७।प्रजनेसर्त्तेः।१०२८।ह्‌वःसम्प्रसारणम्चन्यभ्युपविषु।१०२९।आङियुद्धे।१०३०।निपानमाहावः।१०३१।भावेऽनुपसर्गस्य।१०३२।हनश्चवधः।१०३३।मूर्त्तौघनः।१०३४।अन्तर्घनोदेशे।१०३५।अगारैकदेशेप्रघणःप्रघाणश्च।१०३६।उद्‌घनोत्याधानम्।१०३७।अपघनोऽङ्गम्।१०३८।करणेऽयोविद्रुषु।१०३९।स्तम्बेकच।१०४०।परौघः।१०४१।उपघ्नआश्रये।१०४२।सङ्घोद्‌घौगणप्रशम्सयोः।१०४३।निघोनिमितम्।१०४४।डि्वतःक्त्रिः।१०४५।टि्वतोऽथुच्।१०४६।यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षोनङ्।१०४७।स्वपोनन्।१०४८।उपसर्गेघोःकिः।१०४९।कर्मण्यधिकरणेच।१०५०।स्त्रियाम्क्तिन्।१०५१।स्थागापापचोभावे।१०५२।मन्त्रेवृषेषपचमनविदभूवीराउदात्तः।१०५३।ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकीर्त्तयश्च।१०५४।व्रजयजोर्भावेक्यप्।१०५५।सञ्ज्ञायाम्‌समजनिषदनिपतमनविदषुञ्‌शीङ्‌भृञिणः।१०५६।कृञःशच।१०५७।इच्छा।१०५८।अप्रत्ययात्।१०५९।गुरोश्चहलः।१०६०।षिद्भिदादिभ्योऽङ्।१०६१।चिन्तिपूजिकथिकुम्बिचर्चश्च।१०६२।आतश्चोपसर्गे।१०६३।ण्यासश्रन्थोयुच्।१०६४।रोगाख्यायाम्ण्वुल्बहुलम्।१०६५।सञ्ज्ञायाम्।१०६६।विभाषाख्यानपरिप्रश्नयोरिञ्च।१०६७।पर्यायार्हर्णोत्‌पत्तिषुण्वुच्।१०६८।आक्रोशेनञ्यनिः।१०६९।कृत्यल्युटोबहुलम्।१०७०।नपुम्सकेभावेक्तः।१०७१।ल्युट्च।१०७२।कर्मणिचयेनसम्स्पर्शात्कर्तुःशरीरसुखम्।१०७३।करणाधिकरणयोश्च।१०७४।पुम्सिसञ्ज्ञायाम्घःप्रायेण।१०७५।गोचरसञ्चरवहव्रजव्यजापणनिगमाश्च।१०७६।अवेतॄस्त्रोर्घञ्।१०७७।हलश्च।१०७८।अध्यायन्यायोद्यावसम्हाराधारावायाश्च।१०७९।उदङ्कोऽनुदके।१०८०।जालमानायः।१०८१।खनोघच।१०८२।ईषद्‌दुःसुषुकृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषुखल्।१०८३।कर्तृकर्मणोश्चभूकृञोः।१०८४।आतोयुच्।१०८५।छन्दसिगत्यर्थेभ्यः।१०८६।अन्येभ्योऽपिदृश्यते।१०८७।वर्तमानसामीप्येवर्तमानवद्वा।१०८८।आशम्सायाम्भूतवच्च।१०८९।क्षिप्रवचनेलृट्।१०९०।आशम्सावचनेलिङ्।१०९१।नानद्यतनवत्क्रियाप्रबन्धसामीप्ययोः।१०९२।भविष्यतिमर्यादावचनेऽवरस्मिन्।१०९३।कालविभागेचानहोरात्राणाम्।१०९४।परस्मिन्विभाषा।१०९५।लिङ्निमित्तेलृङ्क्रियातिपत्तौ।१०९६।भूतेच।१०९७।वोताप्योः।१०९८।गर्हायाम्लडपिजात्वोः।१०९९।विभाषाकथमिलिङ्च।११००।किम्‌वृत्तेलिङ्‌लृटौ।११०१।अनवक्लृप्त्यमर्षयोरकिम्‌वृत्तेऽपि।११०२।किङ्किलास्त्यर्थेषुलृट्।११०३।जातुयदोर्लिङ्।११०४।यच्चयत्रयोः।११०५।गर्हायाम्च।११०६।चित्रीकरणेच।११०७।शेषेलृडयदौ।११०८।उताप्योःसमर्थयोर्लिङ्।११०९।कामप्रवेदनेऽकच्चिति।१११०।सम्भावनेऽलमितिचेत्सिद्धाप्रयोगे।११११।विभाषाधातौसम्भावनवचनेऽयदि।१११२।हेतुहेतुमतोर्लिङ्।१११३।इच्छार्थेषुलिङ्‌लोटौ।१११४।समानकर्तृकेषुतुमुन्।१११५।लिङ्च।१११६।इच्छार्थेभ्योविभाषावर्तमाने।१११७।विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषुलिङ्।१११८।लोट्च।१११९।प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेषुकृत्याश्च।११२०।लिङ्चोर्ध्वमौहूर्तिके।११२१।स्मेलोट्।११२२।अधीष्टेच।११२३।कालसमयवेलासुतुमुन्।११२४।लिङ्यदि।११२५।अर्हेकृत्यतृचश्च।११२६।आवश्यकाधमर्ण्ययोर्णिनिः।११२७।कृत्याश्च।११२८।शकिलिङ्च।११२९।आशिषिलिङ्‌लोटौ।११३०।क्तिच्‌क्तौचसञ्ज्ञायाम्।११३१।माङिलुङ्।११३२।स्मोत्तरेलङ्च।११३३।धातुसम्बन्धेप्रत्ययाः।११३४।क्रियासमभिहारेलोट्लोटोहिस्वौवाचतध्वमोः।११३५।समुच्चयेऽन्यतरस्याम्।११३६।यथाविध्यनुप्रयोगःपूर्वस्मिन्।११३७।समुच्चयेसामान्यवचनस्य।११३८।छन्दसिलुङ्‌लङ्‌लिटः।११३९।लिङर्थेलेट्।११४०।उपसम्वादाशङ्कयोश्च।११४१।तुमर्थेसेसेनसेअसेन्‌क्सेकसेनध्यैअध्यैन्‌कध्यैकध्यैन्‌शध्यैशध्यैन्तवैतवेङ्‌तवेनः।११४२।प्रयैरोहिष्यैअव्यथिष्यै।११४३।दृशेविख्येच।११४४।शकिणमुल्‌कमुलौ।११४५।ईश्वरेतोसुन्‌कसुनौ।११४६।कृत्यार्थेतवैकेन्‌केन्यत्वनः।११४७।अवचक्षेच।११४८।भावलक्षणेस्थेण्‌कृञ्‌वदिचरिहुतमिजनिभ्यस्तोसुन्।११४९।सृपितृदोःकसुन्।११५०।अलम्‌खल्वोःप्रतिषेधयोःप्राचाम्क्त्वा।११५१।उदीचाम्माङोव्यतीहारे।११५२।परावरयोगेच।११५३।समानकर्तृकयोःपूर्वकाले।११५४।आभीक्ष्ण्येणमुल्च।११५५।नयद्यनाकाङ्क्षे।११५६।विभाषाग्रेप्रथमपूर्वेषु।११५७।कर्मण्याक्रोशेकृञःखमुञ्।११५८।स्वादुमिणमुल्।११५९।अन्यथैवम्‌कथमित्थम्‌सुसिद्धाप्रयोगश्चेत्।११६०।यथातथयोरसूयाप्रतिवचने।११६१।कर्मणिदृशिविदोःसाकल्ये।११६२।यावतिविन्दजीवोः।११६३।चर्मोदरयोःपूरेः।११६४।वर्षप्रमाणऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम्।११६५।चेलेक्नोपेः।११६६।निमूलसमूलयोःकषः।११६७।शुष्कचूर्णरूक्षेषुपिषः।११६८।समूलाकृतजीवेषुहन्‌कृञ्‌ग्रहः।११६९।करणेहनः।११७०।स्नेहनेपिषः।११७१।हस्तेवर्तिग्रहोः।११७२।स्वेपुषः।११७३।अधिकरणेबन्धः।११७४।सञ्ज्ञायाम्।११७५।कर्त्रोर्जीवपुरुषयोर्नशिवहोः।११७६।ऊर्ध्वेशुषिपूरोः।११७७।उपमानेकर्मणिच।११७८।कषादिषुयथाविध्यनुप्रयोगः।११७९।उपदम्शस्तृतीयायाम्।११८०।हिम्सार्थानाम्चसमानकर्मकाणाम्।११८१।सप्तम्याम्चोपपीडरुधकर्षः।११८२।समासत्तौ।११८३।प्रमाणेच।११८४।अपादानेपरीप्‌सायाम्।११८५।द्वितीयायाम्च।११८६।स्वाङ्गेऽध्रुवे।११८७।परिक्लिश्यमानेच।११८८।विशिपतिपदिस्कन्दाम्व्याप्यमानासेव्यमानयोः।११८९।अस्यतितृषोःक्रियान्तरेकालेषु।११९०।नाम्न्यादिशिग्रहोः।११९१।अव्ययेऽयथाभिप्रेताख्यानेकृञःक्त्वाणमुलौ।११९२।तिर्यच्यपवर्गे।११९३।स्वाङ्गेतस्प्रत्ययेकृभ्वोः।११९४।नाधार्थप्रत्ययेच्व्यर्थे।११९५।तूष्णीमिभुवः।११९६।अन्वच्यानुलोम्ये।११९७।शकधृषज्ञाग्लाघटरभलभक्रमसहार्हास्त्यर्थेषुतुमुन्।११९८।पर्याप्तिवचनेष्वलमर्थेषु।११९९।कर्तरिकृत्।१२००।भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्याप्लाव्यापात्यावा।१२०१।लःकर्मणिचभावेचाकर्मकेभ्यः।१२०२।तयोरेवकृत्यक्तखलर्थाः।१२०३।आदिकर्मणिक्तःकर्तरिच।१२०४।गत्यर्थाकर्मकश्लिषशीङ्‌स्थासवसजनरुहजीर्यतिभ्यश्च।१२०५।दाशगोघ्नौसम्प्रदाने।१२०६।भीमादयोऽपादाने।१२०७।ताभ्यामन्यत्रोणादयः।१२०८।क्तोऽधिकरणेचध्रौव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः।१२०९।लस्य।१२१०।तिप्तस्‌झिसिप्‌थस्थमिब्वस्मस्ताताम्‌झथासाथाम्‌ध्वमिड्‌वहिमहिङ्।१२११।टितआत्मनेपदानाम्टेरे।१२१२।थासस्से।१२१३।लिटस्तझयोरेशिरेच्।१२१४।परस्मैपदानाम्णलतुसुस्थलथुसणल्‌वमाः।१२१५।विदोलटोवा।१२१६।ब्रुवःपञ्चानामादितआहोब्रुवः।१२१७।लोटोलङ्‌वत्।१२१८।एरुः।१२१९।सेर्ह्यपिच्च।१२२०।वाछन्दसि।१२२१।मेर्निः।१२२२।आमेतः।१२२३।स्वाभ्याम्वामौ।१२२४।आडुत्तमस्यपिच्च।१२२५।एतएै।१२२६।लेटोऽडाटौ।१२२७।आतएै।१२२८।वैतोऽन्यत्र।१२२९।इतश्चलोपःपरस्मैपदेषु।१२३०।सउत्तमस्य।१२३१।नित्यम्ङितः।१२३२।इतश्च।१२३३।तस्थस्थमिपाम्तान्तम्‌तामः।१२३४।लिङस्सीयुट्।१२३५।यासुट्परस्मैपदेषूदात्तोङिच्च।१२३६।किदाशिषि।१२३७।झस्यरन्।१२३८।इटोऽत्।१२३९।सुट्तिथोः।१२४०।झेर्जुस्।१२४१।सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च।१२४२।आतः।१२४३।लङःशाकटायनस्य।१२४४।द्विषश्च।१२४५।तिङ्‌शित्‌सार्वधातुकम्।१२४६।आर्द्धधातुकम्शेषः।१२४७।लिट्च।१२४८।लिङाशिषि।१२४९।छन्दस्युभयथा।१२५०।ङ्याप्‌प्रातिपदिकात्।१२५१।स्वौजसमौट्‌छष्टाभ्याम्‌भिस्‌ङेभ्याम्‌भ्यस्‌ङसिभ्याम्‌भ्यस्‌ङसोसाम्‌ङ्योस्सुप्।१२५२।स्त्रियाम्।१२५३।अजाद्यतष्टाप्।१२५४।ऋन्नेभ्योङीप्।१२५५।उगितश्च।१२५६।वनोरच।१२५७।पादोऽन्यतरस्याम्।१२५८।टाबृचि।१२५९।नषट्स्वस्रादिभ्यः।१२६०।मनः।१२६१।अनोबहुव्रीहेः।१२६२।डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्।१२६३।अनुपसर्जनात्।१२६४।टिड्‌ढाणञ्‌द्वयसज्‌दघ्नज्‌मात्रच्‌तयप्ठक्ठञ्‌कञ्‌क्वरपः।१२६५।यञश्च।१२६६।प्राचाम्ष्फस्तद्धितः।१२६७।सर्वत्रलोहितादिकतन्तेभ्यः।१२६८।कौरव्यमाण्डूकाभ्याम्‌च।१२६९।वयसिप्रथमे।१२७०।द्विगोः।१२७१।अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्योनतद्धितलुकि।१२७२।काण्डान्तात्क्षेत्रे।१२७३।पुरुषात्प्रमाणेऽन्यतरस्याम्।१२७४।बहुव्रीहेरूधसोङीष्।१२७५।सङ्ख्याव्ययादेर्ङीप्।१२७६।दामहायनान्ताच्च।१२७७।अनउपधालोपिनोऽन्यतरस्याम्।१२७८।नित्यम्सञ्ज्ञाछन्दसोः।१२७९।केवलमामकभागधेयपापापरसमानार्यकृतसुमङ्गलभेषजाच्च।१२८०।रात्रेश्चाजसौ।१२८१।अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक्।१२८२।पत्युर्नोयज्ञसम्योगे।१२८३।विभाषासपूर्वस्य।१२८४।नित्यम्‌सपत्न्यादिषु।१२८५।पूतक्रतोरैच।१२८६।वृषाकप्यग्निकुसितकुसीदानामुदात्तः।१२८७।मनोरौवा।१२८८।वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तोनः।१२८९।अन्यतोङीष्।१२९०।षिद्‌गौरादिभ्यश्च।१२९१।जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुशकामुककबराद्वृत्त्यमत्रावपनाकृत्रिमाश्राणास्थौल्यवर्णानाच्छादनाऽयोविकारमैथुनेच्छाकेशवेशेषु।१२९२।शोणात्प्राचाम्।१२९३।वोतोगुणवचनात्।१२९४।बह्वादिभ्यश्च।१२९५।नित्यम्छन्दसि।१२९६।भुवश्च।१२९७।पुम्‌योगादाख्यायाम्।१२९८।इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रमृडहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणामानुक्।१२९९।क्रीतात्करणपूर्वात्।१३००।क्तादल्पाख्यायाम्।१३०१।बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात्।१३०२।अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा।१३०३।स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसम्योगोपधात्।१३०४।नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च।१३०५।नक्रोडादिबह्वचः।१३०६।सहनञ्विद्यमानपूर्वाच्च।१३०७।नखमुखात्सञ्ज्ञायाम्।१३०८।दीर्घजिह्वीचछन्दसि।१३०९।दिक्‌पूर्वपदान्ङीप्।१३१०।वाहः।१३११।सख्यशिश्वीतिभाषायाम्।१३१२।जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्।१३१३।पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलवालोत्तरपदाच्च।१३१४।इतोमनुष्यजातेः।१३१५।ऊङुतः।१३१६।बाह्वन्तात्सञ्ज्ञायाम्।१३१७।पङ्गोश्च।१३१८।ऊरूत्तरपदादौपम्ये।१३१९।सम्हितशफलक्षणवामादेश्च।१३२०।कद्रुकमण्डल्वोश्छन्दसि।१३२१।सञ्ज्ञायाम्।१३२२।शार्ङ्गरवाद्यञोङीन्।१३२३।यङश्चाप्।१३२४।आवट्याच्च।१३२५।तद्धिताः।१३२६।यूनस्तिः।१३२७।अणिञोरनार्षयोर्गुरूपोत्तमयोःष्यङ्गोत्रे।१३२८।गोत्रावयवात्।१३२९।क्रौड्यादिभ्यश्च।१३३०।दैवयज्ञिशौचिवृक्षिसात्यमुग्रिकाण्ठेविद्धिभ्योऽन्यतरस्याम्।१३३१।समर्थानाम्प्रथमाद्वा।१३३२।प्राग्‌दीव्यतोऽण्।१३३३।अश्वपत्यादिभ्यश्च।१३३४।दित्यदित्यादित्यपत्त्युत्तरपदाण्ण्यः।१३३५।उत्सादिभ्योऽञ्।१३३६।स्त्रीपुम्साभ्याम्नञ्स्नञौभवनात्।१३३७।द्विगोर्लुगनपत्ये।१३३८।गोत्रेऽलुगचि।१३३९।यूनिलुक्।१३४०।फक्‌फिञोरन्यतरस्याम्।१३४१।तस्यापत्यम्।१३४२।एकोगोत्रे।१३४३।गोत्राद्यून्यस्त्रियाम्।१३४४।अतइञ्।१३४५।बाह्वादिभ्यश्च।१३४६।सुधातुरकङ्च।१३४७।गोत्रेकुञ्जादिभ्यश्चफञ्।१३४८।नडादिभ्यःफक्।१३४९।हरितादिभ्योऽञः।१३५०।यञिञोश्च।१३५१।शरद्वच्छुनकदर्भाद्‌भृगुवत्साग्रायणेषु।१३५२।द्रोणपर्वतजीवन्तादन्यतरस्याम्।१३५३।अनृष्यानन्तर्येबिदादिभ्योऽञ्।१३५४।गर्गादिभ्योयञ्।१३५५।मधुबभ्रोर्ब्राह्मणकौशिकयोः।१३५६।कपिबोधादाङ्गिरसे।१३५७।वतण्डाच्च।१३५८।लुक्स्त्रियाम्।१३५९।अश्वादिभ्यःफञ्।१३६०।भर्गात्त्रैगर्ते।१३६१।शिवादिभ्योण्।१३६२।अवृद्धाभ्योनदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः।१३६३।ॠष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च।१३६४।मातुरुत्सङ्ख्यासम्भद्रपूर्वायाः।१३६५।कन्यायाःकनीनच।१३६६।विकर्णशुङ्गच्छगलाद्वत्सभरद्वाजात्रिषु।१३६७।पीलायावा।१३६८।ढक्चमण्डूकात्।१३६९।स्त्रीभ्योढक्।१३७०।द्व्यचः।१३७१।इतश्चानिञः।१३७२।शुभ्रादिभ्यश्च।१३७३।विकर्णकुषीतकात्काश्यपे।१३७४।भ्रुवोवुक्च।१३७५।कल्याण्यादीनामिनङ्।१३७६।कुलटायावा।१३७७।चटकायाएैरक्।१३७८।गोधायाढ्रक्।१३७९।आरगुदीचाम्।१३८०।क्षुद्राभ्योवा।१३८१।पितृष्वसुश्छण्।१३८२।ढकिलोपः।१३८३।मातृष्वसुश्च।१३८४।चतुष्पादभ्योढञ्।१३८५।गृष्ट्यादिभ्यश्च।१३८६।राजश्वशुराद्यत्।१३८७।क्षत्राद्‌घः।१३८८।कुलात्खः।१३८९।अपूर्वपदादन्यतरस्याम्यड्‌ढकञौ।१३९०।महाकुलादञ्खञौ।१३९१।दुष्कुलाड्‌ढक्।१३९२।स्वसुश्छः।१३९३।भ्रातुर्व्यच्च।१३९४।व्यन्सपत्ने।१३९५।रेवत्यादिभ्यष्ठक्।१३९६।गोत्रस्त्रियाःकुत्सनेणच।१३९७।वृद्धाट्‌ठक्‌सौवीरेषुबहुलम्।१३९८।फेश्छच।१३९९।फाण्टाहृतिमिमताभ्याम्णफिञौ।१४००।कुर्वादिभ्योण्यः।१४०१।सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च।१४०२।उदीचामिञ्।१४०३।तिकादिभ्यःफिञ्।१४०४।कौसल्यकार्मार्याभ्याम्च।१४०५।अणोद्व्यचः।१४०६।उदीचाम्वृद्धादगोत्रात्।१४०७।वाकिनादीनाम्कुक्‌च।१४०८।पुत्रान्तादन्यतरस्याम्।१४०९।प्राचामवृद्धात्फिन्बहुलम्।१४१०।मनोर्जातावञ्यतौषुक्च।१४११।अपत्यम्पौत्त्रप्रभृतिगोत्रम्।१४१२।जीवतितुवम्श्येयुवा।१४१३।भ्रातरिचज्यायसि।१४१४।वान्यस्मिन्सपिण्डेस्थविरतरेजीवति।१४१५।वृद्धस्यचपूजायाम्।१४१६।यूनश्चकुत्सायाम्।१४१७।जनपदशब्दात्क्षत्त्रियादञ्।१४१८।साल्वेयगान्धारिभ्याम्च।१४१९।द्व्यञ्‌मगधकलिङ्गसूरमसादण्।१४२०।वृद्धेत्कोसलाजादाञ्‌ञ्यङ्।१४२१।कुरुनादिभ्योण्यः।१४२२।साल्वावयवप्रत्यग्रथकलकूटाश्मकादिञ्।१४२३।तेतद्राजाः।१४२४।कम्बोजाल्लुक्।१४२५।स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च।१४२६।अतश्च।१४२७।नप्राच्यभर्गादियौधेयादिभ्यः।१४२८।तेनरक्तम्रागात्।१४२९।लाक्षारोचनाशकलकर्दमाट्‌ठक्।१४३०।नक्षत्रेणयुक्तःकालः।१४३१।लुबविशेषे।१४३२।सञ्ज्ञायाम्श्रवणाश्वत्थाभ्याम्।१४३३।द्वन्द्वाच्छः।१४३४।दृष्टम्साम।१४३५।कलेर्ढक्।१४३६।वामदेवाड्ड्यड्ड्यौ।१४३७।परिवृतोरथः।१४३८।पाण्डुकम्बलादिनिः।१४३९।द्वैपवैयाघ्रादञ्।१४४०।कौमारापूर्ववचने।१४४१।तत्रोद्‌धृतममत्रेभ्यः।१४४२।स्थण्डिलाच्छयितरिव्रते।१४४३।सम्स्कृतम्भक्षाः।१४४४।शूलोखाद्यत्।१४४५।दध्नष्ठक्।१४४६।उदश्वितोऽन्यतरस्याम्।१४४७।क्षीराड्‌ढञ्।१४४८।सास्मिन्पौर्णमासीतिसञ्ज्ञायाम्।१४४९।आग्रहायण्यश्वत्थाट्‌ठक्।१४५०।विभाषाफाल्गुनीश्रवणाकार्तिकीचैत्रीभ्यः।१४५१।सास्यदेवता।१४५२।कस्येत्।१४५३।शुक्राद्घन्।१४५४।अपोनप्त्रपान्नप्तृभ्याम्घः।१४५५।छच।१४५६।महेन्द्राद्घाणौच।१४५७।सोमाट्ट्यण्।१४५८।वाय्‌वृतुपित्रुषसोयत्।१४५९।द्यावापृथिवीशुनासीरमरुत्त्वदग्नीषोमवास्तोष्पतिगृहमेधाच्छच।१४६०।अग्नेर्ढक्।१४६१।कालेभ्योभववत्।१४६२।महाराजप्रोष्ठपदाट्‌ठञ्।१४६३।पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः।१४६४।तस्यसमूहः।१४६५।भिक्षादिभ्योऽण्।१४६६।गोत्रोक्षोष्ट्रोरभ्रराजराजन्यराजपुत्रवत्समनुष्याजाद्वुञ्।१४६७।केदाराद्यञ्च।१४६८।ठञ्कवचिनश्च।१४६९।ब्राह्मणमाणववाडवाद्यन्।१४७०।ग्रामजनबन्धुसहायेभ्यस्तल्।१४७१।अनुदात्तादेरञ्।१४७२।खण्डिकादिभ्यश्च।१४७३।चरणेभ्योधर्मवत्।१४७४।अचित्तहस्तिधेनोष्ठक्।१४७५।केशाश्वाभ्याम्यञ्छावन्यतरस्याम्।१४७६।पाशादिभ्योयः।१४७७।खलगोरथात्।१४७८।इनित्रकट्यचश्च।१४७९।विषयोदेशे।१४८०।राजन्यादिभ्योवुञ्।१४८१।भौरिक्याद्यैषुकार्यादिभ्योविधल्‌भक्तलौ।१४८२।सोस्यादिरितिच्छन्दसःप्रगाथेषु।१४८३।सङ्ग्रामेप्रयोजनयोद्‌धृभ्यः।१४८४।तदस्याम्प्रहरणमितिक्रीडायाम्णः।१४८५।घञःसास्याम्क्रियेतिञः।१४८६।तदधीतेतद्वेद।१४८७।क्रतूक्‌थादिसूत्रान्ताट्‌ठक्।१४८८।क्रमादिभ्योवुन्।१४८९।अनुब्राह्मणादिनिः।१४९०।वसन्तादिभ्यष्ठक्।१४९१।प्रोक्ताल्लुक्।१४९२।सूत्राच्चकोपधात्।१४९३।छन्दोब्राह्मणानिचतद्विषयाणि।१४९४।तदस्मिन्नस्तीतिदेशेतन्नाम्नि।१४९५।तेननिर्वृत्तम्।१४९६।तस्यनिवासः।१४९७।अदूरभवश्च।१४९८।ओरञ्।१४९९।मतोश्चबह्वजङ्गात्।१५००।बह्वचःकूपेषु।१५०१।उदक्चविपाशः।१५०२।सङ्कलादिभ्यश्च।१५०३।स्त्रीषुसौवीरसाल्वप्राक्षु।१५०४।सुवास्त्वादिभ्योऽण्।१५०५।रोणी।१५०६।कोपधाच्च।१५०७।वुञ्छण्कठजिलसेनिरढञ्‌ण्ययफक्‌फिञिञ्‌ञ्यकक्‌ठकोऽरीहणकृशाश्वर्श्यकुमुदकाशतृणप्रेक्षाश्मसखिसङ्काशबलपक्षकर्णसुतङ्गमप्रगदिन्वराहकुमुदादिभ्यः।१५०८।जनपदेलुप्।१५०९।वरणादिभ्यश्च।१५१०।शर्करायावा।१५११।ठक्‌छौच।१५१२।नद्याम्मतुप्।१५१३।मध्वादिभ्यश्च।१५१४।कुमुदनडवेतसेभ्योड्‌मतुप्।१५१५।नडशादाड्ड्वलच्।१५१६।शिखायावलच्।१५१७।उत्करादिभ्यश्छः।१५१८।नडादीनाम्कुक्च।१५१९।शेषे।१५२०।राष्ट्रावारपाराद्घखौ।१५२१।ग्रामाद्यखञौ।१५२२।कत्‌त्र्यादिभ्योढकञ्।१५२३।कुलकुक्षिग्रीवाभ्यःश्वास्यलङ्कारेषु।१५२४।नद्यादिभ्योढक्।१५२५।दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक्।१५२६।कापिश्याःष्फक्।१५२७।रङ्कोरमनुष्येऽण्च।१५२८।द्युप्रागपागुदक्‌प्रतीचोयत्।१५२९।कन्थायाष्ठक्।१५३०।वर्णौवुक्।१५३१।अव्ययात्त्यप्।१५३२।एैषमोह्यःश्वसोऽन्यतरस्याम्।१५३३।तीररूप्योत्तरपदादञ्‌ञौ।१५३४।दिक्‌पूर्वपदादसञ्ज्ञायाम्ञः।१५३५।मद्रेभ्योऽञ्।१५३६।उदीच्यग्रामाच्चबह्वचोन्तोदात्तात्।१५३७।प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण्।१५३८।कण्वादिभ्योगोत्रे।१५३९।इञश्च।१५४०।नद्व्यचःप्राच्यभरतेषु।१५४१।वृद्धाच्छः।१५४२।भवतष्ठक्‌छसौ।१५४३।काश्यादिभ्यष्ठञ्‌ञिठौ।१५४४।वाहीकग्रामेभ्यश्च।१५४५।विभाषोशीनरेषु।१५४६।ओर्देशेठञ्।१५४७।वृद्धात्प्राचाम्।१५४८।धन्वयोपधाद्‌वुञ्।१५४९।प्रस्थपुरवहान्ताच्च।१५५०।रोपधेतोःप्राचाम्।१५५१।जनपदतदवध्योश्च।१५५२।अवृद्धादपिबहुवचनविषयात्।१५५३।कच्छाग्निवक्त्रगर्तोत्तरपदात्।१५५४।धूमादिभ्यश्च।१५५५।नगरात्कुत्सनप्रावीण्ययोः।१५५६।अरण्यान्मनुष्ये।१५५७।विभाषाकुरुयुगन्धराभ्याम्।१५५८।मद्रवृज्योःकन्।१५५९।कोपधादण्।१५६०।कच्छादिभ्यश्च।१५६१।मनुष्यतत्स्थयोर्वुञ्।१५६२।अपदातौसाल्वात्।१५६३।गोयवाग्वोश्च।१५६४।गर्त्तोत्तरपदाच्छः।१५६५।गहादिभ्यश्च।१५६६।प्राचाम्कटादेः।१५६७।राज्ञःकच।१५६८।वृद्धादकेकान्तखोपधात्।१५६९।कन्थापलदनगरग्रामह्रदोत्तरपदात्।१५७०।पर्वताच्च।१५७१।विभाषाऽमनुष्ये।१५७२।कृकणपर्णाद्भारद्वाजे।१५७३।युष्मदस्मदोरन्यतरस्याम्खञ्च।१५७४।तस्मिन्नणिचयुष्माकास्माकौ।१५७५।तवकममकावेकवचने।१५७६।अर्धाद्यत्।१५७७।परावराधमोत्तमपूर्वाच्च।१५७८।दिक्‌पूर्वपदाट्‌ठञ्च।१५७९।ग्रामजनपदैकदेशादञ्‌ठञौ।१५८०।मध्यान्मः।१५८१।असाम्प्रतिके।१५८२।द्वीपादनुसमुद्रम्यञ्।१५८३।कालाट्‌ठञ्।१५८४।श्राद्धेशरदः।१५८५।विभाषारोगातपयोः।१५८६।निशाप्रदोषाभ्याम्च।१५८७।श्वसस्तुट्च।१५८८।सन्धिवेलाद्यृतुनक्षत्रेभ्योऽण्।१५८९।प्रावृषएण्यः।१५९०।वर्षाभ्यष्ठक्।१५९१।छन्दसिठञ्।१५९२।वसन्ताच्च।१५९३।हेमन्ताच्च।१५९४।सर्वत्राण्चतलोपश्च।१५९५।सायम्‌चिरम्‌प्राह्णेप्रगेव्ययेभ्यष्ट्युट्युलौतुट्च।१५९६।विभाषापूर्वाह्णापराह्णाभ्याम्।१५९७।तत्रजातः।१५९८।प्रावृषष्ठप्।१५९९।सञ्ज्ञायाम्शरदोवुञ्।१६००।पूर्वाह्णापराह्णार्द्रामूलप्रदोषावस्कराद्वुन्।१६०१।पथःपन्थच।१६०२।अमावास्यायावा।१६०३।अच।१६०४।सिन्ध्वपकराभ्याम्कन्।१६०५।अणञौच।१६०६।श्रविष्ठाफल्गुन्यनुराधास्वातितिष्यपुनर्वसुहस्तविशाखाषाढाबहुलाल्लुक्।१६०७।स्थानान्तगोशालखरशालाच्च।१६०८।वत्सशालाभिजिदश्वयुक्‌छतभिषजोवा।१६०९।नक्षत्रेभ्योबहुलम्।१६१०।कृतलब्धक्रीतकुशलाः।१६११।प्रायभवः।१६१२।उपजानूपकर्णोपनीवेष्ठक्।१६१३।सम्भूते।१६१४।कोशाड्‌ढञ्।१६१५।कालात्साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु।१६१६।उप्तेच।१६१७।आश्वयुज्यावुञ्।१६१८।ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्याम्।१६१९।देयमृणे।१६२०।कलाप्यश्वत्थयवबुसाद्‌वुन्।१६२१।ग्रीष्मावरसमाद्‌वुञ्।१६२२।सम्वत्सराग्रहायणीभ्याम्ठञ्च।१६२३।व्याहरतिमृगः।१६२४।तदस्यसोढम्।१६२५।तत्रभवः।१६२६।दिगादिभ्योयत्।१६२७।शरीरावयवाच्च।१६२८।दृतिकुक्षिकलशिवस्त्यस्त्यहेर्ढञ्।१६२९।ग्रीवाभ्योऽण्च।१६३०।गम्भीराञ्‌ञ्यः।१६३१।अव्ययीभावाच्च।१६३२।अन्तःपूर्वपदाट्‌ठञ्।१६३३।ग्रामात्पर्यनुपूर्वात्।१६३४।जिह्वामूलाङ्गुलेश्छः।१६३५।वर्गान्ताच्च।१६३६।अशब्देयत्खावन्यतरस्याम्।१६३७।कर्णललाटात्कनलङ्कारे।१६३८।तस्यव्याख्यानइतिचव्याख्यातव्यनाम्नः।१६३९।बह्वचोन्तोदात्ताट्‌ठञ्।१६४०।क्रतुयज्ञेभ्यश्च।१६४१।अद्ध्यायेष्वेवर्षेः।१६४२।पौरोडाशपुरोडाशात्ष्ठन्।१६४३।छन्दसोयदणौ।१६४४।द्व्यजृद्‌ब्राह्मणर्क्‌प्रथमाध्वरपुरश्चरणनामाख्याताट्ठक्।१६४५।अणृगयनादिभ्यः।१६४६।ततआगतः।१६४७।ठगायस्थानेभ्यः।१६४८।शुण्डिकादिभ्योऽण्।१६४९।विद्यायोनिसम्बन्धेभ्योवुञ्।१६५०।ऋतष्ठञ्।१६५१।पितुर्यच्च।१६५२।गोत्रादङ्कवत्।१६५३।हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्याम्रूप्यः।१६५४।मयट्च।१६५५।प्रभवति।१६५६।विदूराञ्‌ञ्यः।१६५७।तद्‌गच्छतिपथिदूतयोः।१६५८।अभिनिष्क्रामतिद्वारम्।१६५९।अधिकृत्यकृतेग्रन्थे।१६६०।शिशुक्रन्दयमसभद्वन्द्वेन्द्रजननादिभ्यश्छः।१६६१।सोस्यनिवासः।१६६२।अभिजनश्च।१६६३।आयुधजीविभ्यश्छःपर्वते।१६६४।शण्डिकादिभ्योञ्यः।१६६५।सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणञौ।१६६६।तूदीशलातुरवर्मतीकूचवाराड्‌ढक्‌छण्ढञ्यकः।१६६७।भक्तिः।१६६८।अचित्ताददेशकालाट्‌ठक्।१६६९।महाराजाट्‌ठञ्।१६७०।वासुदेवार्जुनाभ्याम्वुन्।१६७१।गोत्रक्षत्रियाख्येभ्योबहुलम्वुञ्।१६७२।जनपदिनाम्जनपदवत्सर्वम्जनपदेनसमानशब्दानाम्बहुवचने।१६७३।तेनप्रोक्तम्।१६७४।तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छण्।१६७५।काश्यपकौशिकाभ्यामृषिभ्याम्णिनि।१६७६।कलापिवैशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च।१६७७।पुराणप्रोक्तेषुब्राह्मणकल्पेषु।१६७८।शौनकादिभ्यश्छन्दसि।१६७९।कठचरकाल्लुक्।१६८०।कलापिनोऽण्।१६८१।छगलिनोढिनुक्।१६८२।पाराशर्यशिलालिभ्याम्भिक्षुनटसूत्रयोः।१६८३।कर्मन्दकृशाश्वादिनिः।१६८४।तेनैकदिक्।१६८५।तसिश्च।१६८६।उरसोयच्च।१६८७।उपज्ञाते।१६८८।कृतेग्रन्थे।१६८९।सञ्ज्ञायाम्।१६९०।कुलालादिभ्योवुञ्।१६९१।क्षुद्राभ्रमरवटरपादपादञ्।१६९२।तस्येदम्।१६९३।रथाद्यत्।१६९४।पत्रपूर्वादञ्।१६९५।पत्राध्वर्युपरिषदश्च।१६९६।हलसीराट्‌ठक्।१६९७।द्वन्द्वाद्‌वुन्वैरमैथुनिकयोः।१६९८।गोत्रेचरणाद्‌वुञ्।१६९९।सङ्घाङ्कलक्षणेष्वञ्यञिञामण्।१७००।शाकलाद्वा।१७०१।छन्दोगौक्‌थिकयाज्ञिकबह्‌वृचनटाञ्‌ञ्यः।१७०२।नदण्डमाणवान्तेवासिषु।१७०३।रैवतिकादिभ्यश्छः।१७०४।कौपिञ्जलहास्तिपदादण्।१७०५।आथर्वणिकस्येकलोपश्च।१७०६।तस्यविकारः।१७०७।अवयवेचप्राण्योषधिवृक्षेभ्यः।१७०८।बिल्वादिभ्योऽण्।१७०९।कोपधाच्च।१७१०।त्रपुजतुनोःषुक्।१७११।ओरञ्।१७१२।अनुदात्तादेश्च।१७१३।पलाशादिभ्योवा।१७१४।शम्याष्ट्‌लञ्।१७१५।मयड्वैतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः।१७१६।नित्यम्वृद्धशरादिभ्यः।१७१७।गोश्चपुरीषे।१७१८।पिष्टाच्च।१७१९।सञ्ज्ञायाम्कन्।१७२०।व्रीहेःपुरोडाशे।१७२१।असञ्ज्ञायाम्तिलयवाभ्याम्।१७२२।द्व्यचश्छन्दसि।१७२३।नोत्त्वद्वर्द्ध्रम्‌बिल्वात्।१७२४।तालादिभ्योण्।१७२५।जातरूपेभ्यःपरिमाणे।१७२६।प्राणिरजतादिभ्योऽञ्।१७२७।ञितश्चतत्प्रत्ययात्।१७२८।क्रीतवत्परिमाणात्।१७२९।उष्ट्राद्‌वुञ्।१७३०।उमोर्णयोर्वा।१७३१।एण्याढञ्।१७३२।गोपयसोर्यत्।१७३३।द्रोश्च।१७३४।मानेवयः।१७३५।फलेलुक्।१७३६।प्लक्षादिभ्योण्।१७३७।जम्ब्वावा।१७३८।लुप्च।१७३९।हरीतक्यादिभ्यश्च।१७४०।कम्सीयपरशव्ययोर्यञञौलुक्च।१७४१।प्राग्वहतेष्ठक्।१७४२।तेनदीव्यतिखनतिजयतिजितम्।१७४३।सम्स्कृतम्।१७४४।कुलत्थकोपधादण्।१७४५।तरति।१७४६।गोपुच्छाट्‌ठञ्।१७४७।नौद्व्यचष्ठन्।१७४८।चरति।१७४९।आकर्षान्ष्ठल्।१७५०।पर्पादिभ्यःष्ठन्।१७५१।श्वगणाट्‌ठञ्च।१७५२।वेतनादिभ्योजीवति।१७५३।वस्नक्रयविक्रयाट्‌ठन्।१७५४।आयुधाच्छच।१७५५।हरत्युत्सङ्गादिभ्यः।१७५६।भस्त्रादिभ्यःष्ठन्।१७५७।विभाषाविवधवीवधात्।१७५८।अण्‌कुटिलिकायाः।१७५९।निर्वृत्तेऽक्षद्यूतादिभ्यः।१७६०।त्रेर्मम्नित्यम्।१७६१।अपमित्ययाचिताभ्याम्कक्‌कनौ।१७६२।सम्सृष्टे।१७६३।चूर्णादिनिः।१७६४।लवणाल्लुक्।१७६५।मुद्‌गादण्।१७६६।व्यञ्जनैरुपसिक्ते।१७६७।ओजःसहोम्भसावर्तते।१७६८।तत्प्रत्यनुपूर्वमीपलोमकूलम्।१७६९।परिमुखम्च।१७७०।प्रयच्छतिगर्ह्यम्।१७७१।कुसीददशैकादशात्ष्ठन्ष्ठचौ।१७७२।उञ्छति।१७७३।रक्षति।१७७४।शब्ददर्दुरम्करोति।१७७५।पक्षिमत्स्यमृगान्हन्ति।१७७६।परिपन्थम्चतिष्ठति।१७७७।माथोत्तरपदपदव्यनुपदम्धावति।१७७८।आक्रन्दाट्‌ठञ्च।१७७९।पदोत्तरपदम्गृह्णाति।१७८०।प्रतिकण्ठार्थललामम्च।१७८१।धर्मम्चरति।१७८२।प्रतिपथमेतिठन्श्च।१७८३।समवायान्समवैति।१७८४।परिषदोण्यः।१७८५।सेनायावा।१७८६।सञ्ज्ञायाम्ललाटकुक्कुट्यौपश्यति।१७८७।तस्यधर्म्यम्।१७८८।अण्महिष्यादिभ्यः।१७८९।ऋतोऽञ्।१७९०।अवक्रयः।१७९१।तदस्यपण्यम्।१७९२।लवणाट्‌ठञ्।१७९३।किशरादिभ्यष्ठन्।१७९४।शलालुनोऽन्यतरस्याम्।१७९५।शिल्पम्।१७९६।मड्डुकझर्झरादणन्यतरस्याम्।१७९७।प्रहरणम्।१७९८।परश्वधाट्‌ठञ्च।१७९९।शक्तियष्ट्योरीकक्।१८००।अस्तिनास्तिदिष्टम्मतिः।१८०१।शीलम्।१८०२।छत्रादिभ्योणः।१८०३।कर्माध्ययनेवृत्तम्।१८०४।बह्वच्‌पूर्वपदाट्‌ठच्।१८०५।हितम्भक्षाः।१८०६।तदस्मैदीयतेनियुक्तम्।१८०७।श्राणामाम्सोदनाट्टिठन्।१८०८।भक्तादणन्यतरस्याम्।१८०९।तत्रनियुक्तः।१८१०।अगारान्ताट्‌ठन्।१८११।अध्यायिन्यदेशकालात्।१८१२।कठिनान्तप्रस्तारसम्स्थानेषुव्यवहरति।१८१३।निकटेवसति।१८१४।आवसथात्ष्ठल्।१८१५।प्राग्‌घिताद्यत्।१८१६।तद्वहतिरथयुगप्रासङ्गम्।१८१७।धुरोयड्‌ढकौ।१८१८।खःसर्वधुरात्।१८१९।एकधुराल्लुक्च।१८२०।शकटादण्।१८२१।हलसीराट्‌ठक्।१८२२।सञ्ज्ञायाम्जन्याः।१८२३।विध्यत्यधनुषा।१८२४।धनगणम्लब्धा।१८२५।अन्नाण्णः।१८२६।वशम्गतः।१८२७।पदमस्मिन्दृश्यम्।१८२८।मूलमस्याबर्हि।१८२९।सञ्ज्ञायाम्धेनुष्या।१८३०।गृहपतिनासम्युक्तेञ्यः।१८३१।नौवयोधर्मविषमूलमूलसीतातुलाभ्यस्तार्यतुल्यप्राप्यवद्ध्यानाम्यसमसमितसम्मितेषु।१८३२।धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते।१८३३।छन्दसोनिर्मिते।१८३४।उरसोऽण्च।१८३५।हृदयस्यप्रियः।१८३६।बन्धनेचर्षौ।१८३७।मतजनहलात्करणजल्पकर्षेषु।१८३८।तत्रसाधुः।१८३९।प्रतिजनादिभ्यःखञ्।१८४०।भक्ताण्णः।१८४१।परिषदोण्यः।१८४२।कथादिभ्यष्ठक्।१८४३।गुडादिभ्यष्ठञ्।१८४४।पथ्यतिथिवसतिस्वपतेर्ढञ्।१८४५।सभायायः।१८४६।ढश्छन्दसि।१८४७।समानतीर्थेवासी।१८४८।समानोदरेशयितओचोदात्तः।१८४९।सोदराद्य।१८५०।भवेछन्दसि।१८५१।पाथोनदीभ्याम्ड्यण्।१८५२।वेशन्तहिमवद्‌भ्यामण्।१८५३।स्रोतसोविभाषाड्यड्‌ड्यौ।१८५४।सगर्भसयूथसनुताद्यन्।१८५५।तुग्रात्घन्।१८५६।अग्राद्यत्।१८५७।घच्छौच।१८५८।समुद्राभ्राद्घः।१८५९।बर्हिषिदत्तम्।१८६०।दूतस्यभागकर्मणी।१८६१।रक्षोयातूनाम्हननी।१८६२।रेवतीजगतीहविष्याभ्यःप्रशस्ये।१८६३।असुरस्यस्वम्।१८६४।मायायामण्।१८६५।तद्वानासामुपधानोमन्त्रइतीष्टकासुलुक्चमतोः।१८६६।अश्विमानण्।१८६७।वयस्यासुमूर्ध्नोमतुप्।१८६८।मत्वर्थेमासतन्वोः।१८६९।मधोर्ञच।१८७०।ओजसोऽहनियत्खौ।१८७१।वेशोयशआदेर्भगाद्यल्।१८७२।खच।१८७३।पूर्वैःकृतमिनयौच।१८७४।अद्भिःसम्स्कृतम्।१८७५।सहस्रेणसम्मितौघः।१८७६।मतौच।१८७७।सोममर्हतियः।१८७८।मयेच।१८७९।मधोः।१८८०।वसोःसमूहेच।१८८१।नक्षत्राद्घः।१८८२।सर्वदेवात्तातिल्।१८८३।शिवशममरिष्टस्यकरे।१८८४।भावेच।१८८५।प्राक्क्रीताच्छः।१८८६।उगवादिभ्योयत्।१८८७।कम्बलाच्चसञ्ज्ञायाम्।१८८८।विभाषाहविरपूपादिभ्यः।१८८९।तस्मैहितम्।१८९०।शरीरावयवाद्यत्।१८९१।खलयवमाषतिलवृषब्रह्मणश्च।१८९२।अजाविभ्याम्थ्यन्।१८९३।आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्खः।१८९४।सर्वपुरुषाभ्याम्णढञौ।१८९५।माणवचरकाभ्याम्खञ्।१८९६।तदर्थम्विकृतेःप्रकृतौ।१८९७।छदिरुपधिबलेर्ढञ्।१८९८।ऋषभोपानहोर्ञ्यः।१८९९।चर्म्मणोञ्।१९००।तदस्यतदस्मिन्स्यादिति।१९०१।परिखायाढञ्।१९०२।प्राग्वतेष्ठञ्।१९०३।आर्हादगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणाट्‌ठक्।१९०४।असमासेनिष्कादिभ्यः।१९०५।शताच्चठन्यतावशते।१९०६।सङ्ख्यायाअतिशदन्तायाःकन्।१९०७।वतोरिट्वा।१९०८।विम्शतित्रिम्शद्‌भ्याम्ड्वुनसञ्ज्ञायाम्।१९०९।कम्साट्टिठन्।१९१०।शूर्पादञन्यतरस्याम्।१९११।शतमानविम्शतिकसहस्रवसनादण्।१९१२।अध्यर्द्धपूर्वद्विगोर्लुगसञ्ज्ञायाम्।१९१३।विभाषाकार्षापणसहस्राभ्याम्।१९१४।द्वित्रिपूर्वान्निष्कात्।१९१५।बिस्ताच्च।१९१६।विम्शतिकात्खः।१९१७।खार्याईकन्।१९१८।पणपादमाषशताद्यत्।१९१९।शाणाद्वा।१९२०।द्वित्रिपूर्वादण्च।१९२१।तेनक्रीतम्।१९२२।तस्यनिमित्तम्सम्योगोत्पातौ।१९२३।गोद्व्यचोऽसङ्ख्यापरिमाणाश्वादेर्यत्।१९२४।पुत्त्राच्छच।१९२५।सर्वभूमिपृथिवीभ्यामणञौ।१९२६।तस्येश्वरः।१९२७।तत्रविदितइतिच।१९२८।लोकसर्वलोकाट्‌ठञ्।१९२९।तस्यवापः।१९३०।पात्त्रात्ष्ठन्।१९३१।तदस्मिन्वृद्ध्यायलाभशुल्कोपदादीयते।१९३२।पूरणार्द्धाट्‌ठन्।१९३३।भागाद्यच्च।१९३४।तद्धरतिवहत्यावहतिभाराद्वम्शादिभ्यः।१९३५।वस्नद्रव्याभ्याम्ठन्कनौ।१९३६।सम्भवत्यवहरतिपचति।१९३७।आढकाचितपात्त्रात्खोन्यतरस्याम्।१९३८।द्विगोष्ठन्श्च।१९३९।कुलिजाल्लुक्‌खौच।१९४०।सोस्याम्शवस्नभृतयः।१९४१।तदस्यपरिमाणम्।१९४२।सङ्ख्यायाःसञ्ज्ञासङ्घसूत्राध्ययनेषु।१९४३।पङ्क्तिविम्शतित्रिम्शच्चत्वारिम्शत्पञ्चाशत्षष्टिसप्तत्यशीतिनवतिशतम्।१९४४।पञ्चद्‌दशतौवर्गेवा।१९४५।सप्तनोञ्छन्दसि।१९४६।त्रिम्शच्चत्वारिम्शतोर्ब्राह्मणेसञ्ज्ञायाम्डण्।१९४७।तदर्हति।१९४८।छेदादिभ्योनित्यम्।१९४९।शीर्षच्छेदाद्यच्च।१९५०।दण्डादिभ्योयः।१९५१।छन्दसिच।१९५२।पात्राद्घन्श्च।१९५३।कडङ्करदक्षिणाच्छच।१९५४।स्थालीबिलात्।१९५५।यज्ञर्त्विग्भ्याम्घखञौ।१९५६।पारायणतुरायणचान्द्रायणम्वर्त्तयति।१९५७।सम्शयमापन्नः।१९५८।योजनम्गच्छति।१९५९।पथःष्कन्।१९६०।पन्थोणनित्यम्।१९६१।उत्तरपथेनाहृतम्च।१९६२।कालात्।१९६३।तेननिर्वृत्तम्।१९६४।तमधीष्टोभृतोभूतोभावी।१९६५।मासाद्वयसियत्खञौ।१९६६।द्विगोर्यप्।१९६७।षण्मासाण्ण्यच्च।१९६८।अवयसिठन्श्च।१९६९।समायाःखः।१९७०।द्विगोर्वा।१९७१।रात्र्यहस्सम्वत्सराच्च।१९७२।वर्षाल्लुक्च।१९७३।चित्तवतिनित्यम्।१९७४।षष्टिकाःषष्टिरात्रेणपच्यन्ते।१९७५।वत्सरान्ताच्छश्छन्दसि।१९७६।सम्परिपूर्वात्खच।१९७७।तेनपरिजय्यलभ्यकार्यसुकरम्।१९७८।तदस्यब्रह्मचर्यम्।१९७९।तस्यचदक्षिणायज्ञाख्येभ्यः।१९८०।तत्रचदीयतेकार्यम्भववत्।१९८१।व्युष्टादिभ्योऽण्।१९८२।तेनयथाकथाचहस्ताभ्याम्णयतौ।१९८३।सम्पादिनि।१९८४।कर्मवेषाद्यत्।१९८५।तस्मैप्रभवतिसन्तापादिभ्यः।१९८६।योगाद्यच्च।१९८७।कर्मणउकञ्।१९८८।समयस्तदस्यप्राप्तम्।१९८९।ऋतोरण्।१९९०।छन्दसिघस्।१९९१।कालाद्यत्।१९९२।प्रकृष्टेठञ्।१९९३।प्रयोजनम्।१९९४।विशाखाषाढादण्मन्थदण्डयोः।१९९५।अनुप्रवचनादिभ्यश्छः।१९९६।समापनात्‌सपूर्वपदात्।१९९७।एैकागारिकट्चौरे।१९९८।आकालिकडाद्यन्तवचने।१९९९।तेनतुल्यम्क्रियाचेद्वतिः।२०००।तत्रतस्येव।२००१।तदर्हम्।२००२।उपसर्गाच्छन्दसिधात्वर्थे।२००३।तस्यभावस्त्वतलौ।२००४।आचत्वात्।२००५।ननञ्पूर्वात्तत्पुरुषादचतुरसङ्गतलवणवटबुधकतरसलसेभ्यः।२००६।पृथ्वादिभ्यइमनिज्वा।२००७।वर्णदृढादिभ्यःष्यञ्च।२००८।गुणवचनब्राह्मणादिभ्यःकर्मणिच।२००९।स्तेनाद्यन्नलोपश्च।२०१०।सख्युर्यः।२०११।कपिज्ञात्योर्ढक्।२०१२।पत्यन्तपुरोहितादिभ्योयक्।२०१३।प्राणभृज्जातिवयोवचनोद्‌गात्रादिभ्योऽञ्।२०१४।हायनान्तयुवादिभ्योण्।२०१५।इगन्ताच्चलघुपूर्वात्।२०१६।योपधाद्‌गुरूपोत्तमाद्वुञ्।२०१७।द्वन्द्वमनोज्ञादिभ्यश्च।२०१८।गोत्रचरणाच्छ्लाघात्याकारतदवेतेषु।२०१९।होत्राभ्यश्छः।२०२०।ब्रह्मणस्त्वः।२०२१।धान्यानाम्भवनेक्षेत्रेखञ्।२०२२।व्रीहिशाल्योर्ढक्।२०२३।यवयवकषष्टिकाद्यत्।२०२४।विभाषातिलमाषोमाभङ्गाणुभ्यः।२०२५।सर्वचर्मणःकृतःखखञौ।२०२६।यथामुखसम्मुखस्यदर्शनःखः।२०२७।तत्सर्वादेःपथ्यङ्गकर्मपत्रपात्रम्व्याप्नोति।२०२८।आप्रपदम्प्राप्नोति।२०२९।अनुपदसर्वान्नायानयम्बद्धाभक्षयतिनेयेषु।२०३०।परोवरपरम्परपुत्त्रपौत्रमनुभवति।२०३१।अवारपारात्यन्तानुकामम्गामी।२०३२।समाम्‌समाम्विजायते।२०३३।अद्यश्वीनावष्टब्धे।२०३४।आगवीनः।२०३५।अनुग्वलङ्गामी।२०३६।अध्वनोयत्खौ।२०३७।अभ्यमित्राच्छच।२०३८।गोष्ठात्खञ्भूतपूर्वे।२०३९।अश्वस्यैकाहगमः।२०४०।शालीनकौपीनेअधृष्टाकार्ययोः।२०४१।व्रातेनजीवति।२०४२।साप्तपदीनम्सख्यम्।२०४३।हैयङ्गवीनम्सञ्ज्ञायाम्।२०४४।तस्यपाकमूलेपील्वादिकर्णादिभ्यःकुणब्जाहचौ।२०४५।पक्षात्तिः।२०४६।तेनवित्तश्‌चुञ्चुप्‌चणपौ।२०४७।विनञ्‌भ्याम्नानाञौनसह।२०४८।वेःशालच्छङ्कटचौ।२०४९।सम्‌प्रोदश्चकटच्।२०५०।अवात्कुटारच्च।२०५१।नतेनासिकायाःसञ्ज्ञायाम्टीटञ्‌नाटज्भ्रटचः।२०५२।नेर्बिडज्बिरीसचौ।२०५३।इनच्पिटच्चिकचिच।२०५४।उपाधिभ्याम्त्यकन्नासन्नारूढयोः।२०५५।कर्मणिघटोऽठच्।२०५६।तदस्यसञ्जातम्तारकादिभ्यइतच्।२०५७।प्रमाणेद्वयसज्दघ्नञ्मात्रचः।२०५८।पुरुषहस्तिभ्यामण्च।२०५९।यत्तदेतेभ्यःपरिमाणेवतुप्।२०६०।किमिदम्भ्याम्वोघः।२०६१।किमःसङ्ख्यापरिमाणेडतिच।२०६२।सङ्ख्यायाअवयवेतयप्।२०६३।द्वित्रिभ्याम्तयस्यायज्वा।२०६४।उभादुदात्तोनित्यम्।२०६५।तदस्मिन्नधिकमितिदशान्ताड्डः।२०६६।शदन्तविम्शतेश्च।२०६७।सङ्ख्यायागुणस्यनिमानेमयट्।२०६८।तस्यपूरणेडट्।२०६९।नान्तादसङ्ख्यादेर्मट्।२०७०।थट्चच्छन्दसि।२०७१।षट्‌कतिकतिपयचतुराम्थुक्।२०७२।बहुपूगगणसङ्घस्यतिथुक्।२०७३।वतोरिथुक्।२०७४।द्वेस्तीयः।२०७५।त्रेःसम्प्रसारणम्च।२०७६।विम्शत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम्।२०७७।नित्यम्शतादिमासार्द्धमाससम्वत्सराच्च।२०७८।षष्ट्यादेश्चासङ्ख्यादेः।२०७९।मतौछःसूक्तसाम्नोः।२०८०।अध्यायानुवाकयोर्लुक्।२०८१।विमुक्तादिभ्योऽण्।२०८२।गोषदादिभ्योवुन्।२०८३।तत्रकुशलःपथः।२०८४।आकर्षादिभ्यःकन्।२०८५।धनहिरण्यात्कामे।२०८६।स्वाङ्गेभ्यःप्रसिते।२०८७।उदराट्‌ठगाद्यूने।२०८८।सस्येनपरिजातः।२०८९।अम्शम्हारी।२०९०।तन्त्रादचिरापहृते।२०९१।ब्राह्मणकोष्णिकेसञ्ज्ञायाम्।२०९२।शीतोष्णाभ्याम्कारिणि।२०९३।अधिकम्।२०९४।अनुकाभिकाभीकःकमिता।२०९५।पार्श्वेनान्विच्छति।२०९६।अयःशूलदण्डाजिनाभ्याम्ठक्‌ठञौ।२०९७।तावतिथम्ग्रहणमितिलुग्वा।२०९८।सएषाम्ग्रामणीः।२०९९।शृङ्खलमस्यबन्धनम्करभे।२१००।उत्कउन्मनाः।२१०१।कालप्रयोजनाद्रोगे।२१०२।तदस्मिन्नन्नम्प्रायेसञ्ज्ञायाम्।२१०३।कुल्माषादञ्।२१०४।श्रोत्रियम्श्छन्दोऽधीते।२१०५।श्राद्धमनेनभुक्तमिनिठनौ।२१०६।पूर्वादिनिः।२१०७।सपूर्वाच्च।२१०८।इष्टादिभ्यश्च।२१०९।छन्दसिपरिपन्थिपरिपरिणौपर्यवस्थातरि।२११०।अनुपद्यन्वेष्टा।२१११।साक्षाद्द्रष्टरिसञ्ज्ञायाम्।२११२।क्षेत्रियच्परक्षेत्रेचिकित्स्यः।२११३।इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रदृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमितिवा।२११४।तदस्यास्त्यस्मिन्नितिमतुप्।२११५।रसादिभ्यश्च।२११६।प्राणिस्थादातोलजन्यतरस्याम्।२११७।सिध्मादिभ्यश्च।२११८।वत्साम्साभ्याम्कामबले।२११९।फेनादिलच्च।२१२०।लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यःशनेलचः।२१२१।प्रज्ञाश्रद्धार्चाभ्योणः।२१२२।तपःसहस्राभ्याम्विनीनी।२१२३।अण्च।२१२४।सिकताशर्कराभ्याम्च।२१२५।देशेलुबिलचौच।२१२६।दन्तउन्नतउरच्।२१२७।ऊषसुषिमुष्कमधोरः।२१२८।द्युद्रुभ्याम्मः।२१२९।केशाद्वोऽन्यतरस्याम्।२१३०।गाण्ड्यजगात्सञ्ज्ञायाम्।२१३१।काण्डाण्डादीरन्नीरचौ।२१३२।रजःकृष्यासुतिपरिषदोवलच्।२१३३।दन्तशिखात्सञ्ज्ञायाम्।२१३४।ज्योत्स्नातमिस्राशृङ्गिणोर्जस्विन्नूर्जस्वलगोमिन्मलिनमलीमसाः।२१३५।अतइनिठनौ।२१३६।व्रीह्यादिभ्यश्च।२१३७।तुन्दादिभ्यइलच्च।२१३८।एकगोपूर्वाट्‌ठञ्नित्यम्।२१३९।शतसहस्रान्ताच्चनिष्कात्।२१४०।रूपादाहतप्रशम्सयोर्यप्।२१४१।अस्मायामेधास्रजोविनिः।२१४२।बहुलम्छन्दसि।२१४३।ऊर्णायायुस्।२१४४।वाचोग्मिनिः।२१४५।आलजाटचौबहुभाषिणि।२१४६।स्वामिन्नैश्वर्ये।२१४७।अर्शआदिभ्योऽच्।२१४८।द्वन्द्वोपतापगर्ह्यात्प्राणिस्थादिनिः।२१४९।वातातिसाराभ्याम्कुक्च।२१५०।वयसिपूरणात्।२१५१।सुखादिभ्यश्च।२१५२।धर्मशीलवर्णान्ताच्च।२१५३।हस्ताज्जातौ।२१५४।वर्णाद्‌ब्रह्मचारिणि।२१५५।पुष्करादिभ्योदेशे।२१५६।बलादिभ्योमतुबन्यतरस्याम्।२१५७।सञ्ज्ञायाम्मन्माभ्याम्।२१५८।कम्‌शम्‌भ्याम्बभयुस्तितुतयसः।२१५९।तुन्दिवलिवटेर्भः।२१६०।अहम्‌शुभमोर्युस्।२१६१।प्राग्दिशोविभक्तिः।२१६२।किम्‌सर्वनामबहुभ्योऽद्व्यादिभ्यः।२१६३।इदमइश्।२१६४।एतेतौरथोः।२१६५।एतदोश्।२१६६।सर्वस्यसोऽन्यतरस्याम्दि।२१६७।पञ्चम्यास्तसिल्।२१६८।तसेश्च।२१६९।पर्यभिभ्याम्च।२१७०।सप्तम्यास्त्रल्।२१७१।इदमोहः।२१७२।किमोऽत्।२१७३।वाहचच्छन्दसि।२१७४।इतराभ्योपिदृश्यन्ते।२१७५।सर्वैकान्यकिम्‌यत्तदःकालेदा।२१७६।इदमोर्हिल्।२१७७।अधुना।२१७८।दानीम्च।२१७९।तदोदाच।२१८०।तयोर्द्दार्हिलौचच्छन्दसि।२१८१।अनद्यतनेर्हिलन्यतरस्याम्।२१८२।सद्यःपरुत्परार्यैषमःपरेद्यव्यद्यपूर्वेद्युरन्येद्युरन्यतरेद्युरितरेद्युरपरेद्युरधरेद्युरुभयेद्युरुत्तरेद्युः।२१८३।प्रकारवचनेथाल्।२१८४।इदमस्थमुः।२१८५।किमश्च।२१८६।थाहेतौचच्छन्दसि।२१८७।दिक्‌शब्देभ्यःसप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्योदिग्देशकालेष्वस्तातिः।२१८८।दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्।२१८९।विभाषापरावराभ्याम्।२१९०।अञ्चेर्लुक्।२१९१।उपर्युपरिष्टात्।२१९२।पश्चात्।२१९३।पश्चपश्चाचच्छन्दसि।२१९४।उत्तराधरदक्षिणादातिः।२१९५।एनबन्यतरस्यामदूरेऽपञ्चम्याः।२१९६।दक्षिणादाच्।२१९७।आहिचदूरे।२१९८।उत्तराच्च।२१९९।पूर्वाधरावराणामसिपुरधवश्चैषाम्।२२००।अस्तातिच।२२०१।विभाषाऽवरस्य।२२०२।सङ्ख्यायाविधार्थेधा।२२०३।अधिकरणविचालेच।२२०४।एकाद्धोध्यमुञन्यतरस्याम्।२२०५।द्वित्र्योश्चधमुञ्।२२०६।एधाच्च।२२०७।याप्येपाशप्।२२०८।पूरणाद्‌भागेतीयादन्।२२०९।प्रागेकादशभ्योऽच्छन्दसि।२२१०।षष्ठाष्टमाभ्याम्ञच।२२११।मानपश्वङ्गयोःकन्लुकौच।२२१२।एकादाकिनिच्चासहाये।२२१३।भूतपूर्वेचरट्।२२१४।षष्ठ्यारूप्यच।२२१५।अतिशायनेतमबिष्ठनौ।२२१६।तिङश्च।२२१७।द्विवचनविभज्योपपदेतरबीयसुनौ।२२१८।अजादौगुणवचनादेव।२२१९।तुश्छन्दसि।२२२०।प्रशस्यस्यश्रः।२२२१।ज्यच।२२२२।वृद्धस्यच।२२२३।अन्तिकबाढयोर्नेदसाधौ।२२२४।युवाल्पयोःकनन्यतरस्याम्।२२२५।विन्मतोर्लुक्।२२२६।प्रशम्सायाम्रूपप्।२२२७।ईषदसमाप्तौकल्पब्देश्यदेशीयरः।२२२८।विभाषासुपोबहुच्पुरस्तात्तु।२२२९।प्रकारवचनेजातीयर्।२२३०।प्रागिवात्कः।२२३१।अव्ययसर्वनाम्नामकच्प्राक्टेः।२२३२।कस्यचदः।२२३३।अज्ञाते।२२३४।कुत्सिते।२२३५।सञ्ज्ञायाम्कन्।२२३६।अनुकम्पायाम्।२२३७।नीतौचतद्युक्तात्।२२३८।बह्वचोमनुष्यनाम्नष्ठज्वा।२२३९।घनिलचौच।२२४०।प्राचामुपादेरडज्वुचौच।२२४१।जातिनाम्नःकन्।२२४२।अजिनान्तस्योत्तरपदलोपश्च।२२४३।ठाजादावूर्ध्वम्द्वितीयादचः।२२४४।शेवलसुपरिविशालवरुणार्यमादीनाम्तृतीयात्।२२४५।अल्पे।२२४६।ह्रस्वे।२२४७।सञ्ज्ञायाम्कन्।२२४८।कुटीशमीशुण्डाभ्योरः।२२४९।कुत्वाडुपच्।२२५०।कासूगोणीभ्याम्ष्टरच्।२२५१।वत्सोक्षाश्वर्षभेभ्यश्चतनुत्वे।२२५२।किम्‌यत्तदोनिर्द्धारणेद्वयोरेकस्यडतरच्।२२५३।वाबहूनाम्जातिपरिप्रश्नेडतमच्।२२५४।एकाच्चप्राचाम्।२२५५।अवक्षेपणेकन्।२२५६।इवेप्रतिकृतौ।२२५७।सञ्ज्ञायाम्च।२२५८।लुम्मनुष्ये।२२५९।जीविकार्थेचापण्ये।२२६०।देवपथादिभ्यश्च।२२६१।वस्तेर्ढञ्।२२६२।शिलायाढः।२२६३।शाखादिभ्योयत्।२२६४।द्रव्यम्चभव्ये।२२६५।कुशाग्राच्छः।२२६६।समासाच्चतद्विषयात्।२२६७।शर्करादिभ्योऽण्।२२६८।अङ्गुल्यादिभ्यष्ठक्।२२६९।एकशालायाष्ठजन्यतरस्याम्।२२७०।कर्क्कलोहितादीकक्।२२७१।प्रत्नपूर्वविश्वेमात्थाल्छन्दसि।२२७२।पूगाञ्ञ्योऽग्रामणीपूर्वात्।२२७३।व्रातच्फञोरस्त्रियाम्।२२७४।आयुधजीविसङ्घाञ्ञ्‌यड्वाहीकेष्वब्राह्मणराजन्यात्।२२७५।वृकाट्टेण्यण्।२२७६।दामन्यादित्रिगर्त्तषष्ठाच्छः।२२७७।पर्श्वादियौधेयादिभ्यामणञौ।२२७८।अभिजिद्बिदभृच्छालावच्छिखावच्छमीवदूर्णावछ्रुमदणायञ्।२२७९।ञ्यादयस्तद्राजाः।२२८०।पादशतस्यसङ्ख्यादेर्वीप्सायाम्वुन्‌लोपश्च।२२८१।दण्डव्यवसर्गयोश्च।२२८२।स्थूलादिभ्यःप्रकारवचनेकन्।२२८३।अनत्यन्तगतौक्तात्।२२८४।नसामिवचने।२२८५।बृहत्याआच्छादने।२२८६।अषडक्षाशितङ्ग्वलङ्कर्मालम्पुरुषान्युत्तरपदात्खः।२२८७।विभाषाञ्चेरदिक्‌स्त्रियाम्।२२८८।जात्यन्ताच्छबन्धुनि।२२८९।स्थानान्ताद्विभाषासस्थानेनेतिचेत्।२२९०।किमेत्तिङव्ययघादाम्वद्रव्यप्रकर्षे।२२९१।अमुचच्छन्दसि।२२९२।अनुगादिनष्ठक्।२२९३।णचःस्त्रियामञ्।२२९४।अणिनुणः।२२९५।विसारिणोमत्स्ये।२२९६।सङ्ख्यायाःक्रियाभ्यावृत्तिगणनेकृत्वसुच्।२२९७।द्वित्रिचतुर्भ्यःसुच्।२२९८।एकस्यसकृच्च।२२९९।विभाषाबहोर्द्धाऽविप्रकृष्टकाले।२३००।तत्प्रकृतवचनेमयट्।२३०१।समूहवच्चबहुषु।२३०२।अनन्तावसथेतिहभेषजाञ्ञ्यः।२३०३।देवतान्तात्तादर्थ्येयत्।२३०४।पादार्घाभ्यांच।२३०५।अतिथेर्ञ्यः।२३०६।देवात्तल्।२३०७।अवेःकः।२३०८।यावादिभ्यःकन्।२३०९।लोहितान्मणौ।२३१०।वर्णेचानित्ये।२३११।रक्ते।२३१२।कालाच्च।२३१३।विनयादिभ्यष्ठक्।२३१४।वाचोव्याहृतार्थायाम्।२३१५।तद्युक्तात्कर्मणोऽण्।२३१६।ओषधेरजातौ।२३१७।प्रज्ञादिभ्यश्च।२३१८।मृदस्तिकन्।२३१९।सस्नौप्रशंसायाम्।२३२०।वृकज्येष्ठाभ्यांतिल्तातिलौचच्छन्दसि।२३२१।बह्वल्पार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्याम्।२३२२।संख्यैकवचनाच्चवीप्सायाम्।२३२३।प्रतियोगेपञ्चम्यास्तसिः।२३२४।अपादनेचाहीयरुहोः।२३२५।अतिग्रहाव्यथनक्षेपेष्वकर्त्तरितृतीयायाः।२३२६।हीयमानपापयोगाच्च।२३२७।षष्ठ्याव्याश्रये।२३२८।रोगाच्चापनयने।२३२९।अभूततद्भावेकृभ्वस्तियोगेसंपद्यकर्तरिच्विः।२३३०।अरुर्मनश्चक्षुश्चेतोरहोरजसांलोपश्च।२३३१।विभाषासातिकार्त्स्न्ये।२३३२।अभिविधौसंपदाच।२३३३।तदधीनवचने।२३३४।देयेत्राच।२३३५।देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्त्येभ्योद्वितीयासप्तम्योर्बहुलम्।२३३६।अव्यक्तानुकरणाद्द्यजवरार्द्धादनितौडाच्।२३३७।कृञोद्वितीयतृतीयशम्बबीजात्कृषौ।२३३८।संख्यायाश्चगुणान्तायाः।२३३९।समयाच्चयापनायाम्।२३४०।सपत्त्रनिष्पत्त्रादतिव्यथने।२३४१।निष्कुलान्निष्कोषणे।२३४२।सुखप्रियादानुलोम्ये।२३४३।दुःखात्प्रातिलोम्ये।२३४४।शूलात्पाके।२३४५।सत्यादशपथे।२३४६।मद्रात्परिवापणे।२३४७।समासान्ताः।२३४८।नपूजनात्।२३४९।किमःक्षेपे।२३५०।नञस्तत्पुरुषात्।२३५१।पथोविभाषा।२३५२।बहुव्रीहौसंख्येयेडजबहुगणात्।२३५३।ऋक्पूरब्धूःपथामानक्षे।२३५४।अच्प्रत्यन्ववपूर्वात्सामलोम्नः।२३५५।अक्ष्णोऽदर्शनात्।२३५६।अचतुरविचतुरसुचतुरस्त्रीपुंसधेन्वनडुहर्क्सामवाङ्मनसाक्षिभ्रुवदारगवोर्वष्ठीवपदष्ठीवनक्तंदिवरात्रिंदिवाहर्दिवसरजसनिश्श्रेयसपुरुषायुषद्व्यायुषत्र्यायुषर्ग्यजुषजातोक्षमहोक्षवृद्धोक्षोपशुनगोष्ठश्वाः।२३५७।ब्रह्महस्तिभ्यांवर्च्चसः।२३५८।अवसमन्धेभ्यस्तमसः।२३५९।श्वसोवसीयःश्रेयसः।२३६०।अन्ववतप्ताद्रहसः।२३६१।प्रतेरुरसःसप्तमीस्थात्।२३६२।अनुगवमायामे।२३६३।द्विस्तावात्रिस्तावावेदिः।२३६४।उपसर्गादध्वनः।२३६५।तत्पुरुषस्याङ्गुलेःसंख्याव्ययादेः।२३६६।अहस्सर्वैकदेशसंख्यातपुण्याच्चरात्रेः।२३६७।अह्नोह्नएतेभ्यः।२३६८।नसंख्यादेःसमाहारे।२३६९।उत्तमैकाभ्यांच।२३७०।राजाहस्सखिभ्यष्टच्।२३७१।गोरतद्धितलुकि।२३७२।अग्राख्यायामुरसः।२३७३।अनोश्मायस्सरसांजातिसंज्ञयोः।२३७४।ग्रामकौटाभ्यांचतक्ष्णः।२३७५।अतेःशुनः।२३७६।उपमानादप्राणिषु।२३७७।उत्तरमृगपूर्वाच्चसक्थ्नः।२३७८।नावोद्विगोः।२३७९।अर्द्धाच्च।२३८०।खार्याःप्राचाम्।२३८१।द्वित्रिभ्यामञ्जलेः।२३८२।अनसन्तान्नपुंसकाच्छन्दसि।२३८३।ब्रह्मणोजानपदाख्यायाम्।२३८४।कुमहद्भ्यामन्यतरस्याम्।२३८५।द्वन्द्वाच्चुदषहान्तात्समाहारे।२३८६।अव्ययीभावेशरत्प्रभृतिभ्यः।२३८७।अनश्च।२३८८।नपुंसकादन्यतरस्याम्।२३८९।नदीपौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः।२३९०।झयः।२३९१।गिरेश्चसेनकस्य।२३९२।बहुव्रीहौसक्थ्यक्ष्णोःस्वाङ्गात्षच्।२३९३।अङ्गुलेर्दारुणि।२३९४।द्वित्रिभ्यांषमूर्द्ध्नः।२३९५।अप्पूरणीप्रमाण्योः।२३९६।अन्तर्बहिर्भ्यांचलोम्नः।२३९७।अञ्नासिकायाःसंज्ञायांनसंचास्थूलात्।२३९८।उपसर्गाच्च।२३९९।सुप्रातसुश्वसुदिवशारिकुक्षचतुरश्रैणीपदाजपदप्रोष्ठपदाः।२४००।नञ्दुःसुभ्योहलिसक्थ्योरन्यतरस्याम्।२४०१।नित्यमसिच्प्रजामेधयोः।२४०२।बहुप्रजाश्छन्दसि।२४०३।धर्मादनिच्केवलात्।२४०४।जम्भासुहरिततृणसोमेभ्यः।२४०५।दक्षिणेर्मालुब्धयोगे।२४०६।इच्कर्मव्यतिहारे।२४०७।द्विदण्ड्यादिभ्यश्च।२४०८।प्रसम्भ्यांजानुनोर्ज्ञुः।२४०९।ऊर्ध्वाद्विभाषा।२४१०।ऊधसोऽनङ्।२४११।धनुषश्च।२४१२।वासंज्ञायाम्।२४१३।जायायानिङ्।२४१४।गन्धस्येदुत्पूतिसुसुरभिभ्यः।२४१५।अल्पाख्यायाम्।२४१६।उपमानाच्च।२४१७।पादस्यलोपोऽहस्त्यादिभ्यः।२४१८।कुम्भपदीषुच।२४१९।संख्यासुपूर्वस्य।२४२०।वयसिदन्तस्यदतृ।२४२१।छन्दसिच।२४२२।स्त्रियांसंज्ञायाम्।२४२३।विभाषाश्यावारोकाभ्याम्।२४२४।अग्रान्तशुद्धशुभ्रवृषवराहेभ्यश्च।२४२५।ककुदस्यावस्थायांलोपः।२४२६।त्रिककुत्पर्वते।२४२७।उद्विभ्यांकाकुदस्य।२४२८।पूर्णाद्विभाषा।२४२९।सुहृद्दुर्हृदौमित्रामित्रयोः।२४३०।उरःप्रभृतिभ्यःकप्।२४३१।इनःस्त्रियाम्।२४३२।नद्यृतश्च।२४३३।शेषाद्विभाषा।२४३४।नसंज्ञायाम्।२४३५।ईयसश्च।२४३६।वन्दितेभ्रातुः।२४३७।ऋतश्छन्दसि।२४३८।नाडीतन्त्र्योःस्वाङ्गे।२४३९।निष्प्रवाणिश्च।२४४०।एकाचोद्वेप्रथमस्य।२४४१।अजादेर्द्वितीयस्य।२४४२।नन्द्राःसंयोगादयः।२४४३।पूर्वोभ्यासः।२४४४।उभेअभ्यस्तम्।२४४५।जक्षित्यादयःषट्।२४४६।तुजादीनांदीर्घोऽभ्यासस्य।२४४७।लिटिधातोरनभ्यासस्य।२४४८।सन्यङोः।२४४९।श्लौ।२४५०।चङि।२४५१।दाश्वान्साह्वान्मीढ्वांश्च।२४५२।ष्यङःसंप्रसारणंपुत्रपत्योस्तत्पुरुषे।२४५३।बन्धुनिबहुव्रीहौ।२४५४।वचिस्वपियजादीनांकिति।२४५५।ग्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिवृश्चतिपृच्छतिभृज्जतीनांङितिच।२४५६।लिट्यभ्यासस्योभयेषाम्।२४५७।स्वापेश्वङि।२४५८।स्वपिस्यमिव्येञांयङि।२४५९।नवशः।२४६०।चायःकी।२४६१।स्फायःस्फीनिष्ठायाम्।२४६२।स्त्यःप्रपूर्वस्य।२४६३।द्रवमूर्त्तिस्पर्शयोःश्यः।२४६४।प्रतेश्च।२४६५।विभाषाऽभ्यवपूर्वस्य।२४६६।道生一一生二二生三三生萬物॥吾將曳尾於塗中॥妾聞為有道者之妻子皆得佚樂॥廣廈萬間夜眠七尺良田千頃日僅三餐॥寧可玉碎不為瓦全॥莫聽穿林打葉聲।何妨吟嘯且徐行।竹杖芒鞋輕勝馬।谁怕।一蓑煙雨任平生॥利害不通非君子也॥देवनागरी注音輸入法।6.2.1.jpg6.2.2.apk। size 500kb। sha256sum b2c2e...c9077।6.2.3.tgz। size 5.1MB। sha256sum d0307...9ebaf। based on ।https://github.com/reymondkao/android-zhuyin-ime॥7500 BC surya siddhanta astronomical data।http://indiafacts.org/ancient-updates-to-surya-siddhanta/https://www.insa.nic.in/writereaddata/UpLoadedFiles/IJHS/Vol45_4_1_ANarayan.pdf। 2900 BC shatapata brahmana krittika due east।https://nileshoak.wordpress.com/2014/02/13/nakshatra-krittka-rising-due-east-part-1/। 4500 BC mahabharata arundhati vasishtha observation।https://nileshoak.wordpress.com/2014/02/03/arundhati-vasistha-av-observation-of-mahabharata/। dating sanskrit texts।http://indiafacts.org/can-veda-shakha-pravachana-rescue-bharata-itihasa/। bactrian camels domesticated in iran 10kya।https://www.biorxiv.org/content/10.1101/656231v1। rig veda books 6 3 7 4 2 prior to domestication of bactrian camel and invention of spokes।http://talageri.blogspot.com/2016/07/the-recorded-history-of-indo-european_27.html॥नासदीयसूक्तम्।9.13.7.10.129.html॥नासदासीन्नोसदासीत्तदानीम्नासीद्रजोनोव्योमापरोयत्।किमावरीवःकुहकस्यशर्मन्नम्भःकिमासीद्गहनम्गभीरम्॥१॥नमृत्युरासीदमृतम्नतर्हिनरात्र्याअह्नआसीत्प्रकेतः।आनीदवातम्स्वधयातदेकम्तस्माद्धान्यन्नपरःकिम्चनास॥२॥तमआसीत्तमसागूळ्‌हमग्रेऽप्रकेतम्सलिलम्सर्वमाइदम्।तुच्छ्येनाभ्वपिहितम्यदासीत्तपसस्तन्महिनाजायतैकम्॥३॥कामस्तदग्रेसमवर्तताधिमनसोरेतःप्रथमम्यदासीत्।सतोबन्धुमसतिनिरविन्दन्हृदिप्रतीष्याकवयोमनीषा॥४॥तिरश्चीनोविततोरश्मिरेषामधःस्विदासी३दुपरिस्विदासी३त्।रेतोधाआसन्महिमानआसन्त्स्वधाअवस्तात्प्रयतिःपरस्तात्॥५॥कोअद्धावेदकइहप्रवोचत्कुतआजाताकुतइयम्विसृष्टिः।अर्वाग्देवाअस्यविसर्जनेनाथाकोवेदयतआबभूव॥६॥इयम्विसृष्टिर्यतआबभूवयदिवादधेयदिवान।योअस्याध्यक्षःपरमेव्योमन्त्सोअङ्गवेदयदिवानवेद॥७॥वेदाङ्गज्योतिषम्।9.9.html।ऋक्पाठः॥पञ्चसम्वत्सरमयम्युगाध्यक्षम्प्रजापतिम्।दिनर्त्वयनमासाङ्गम्प्रणम्यशिरसाशुचिः॥१॥प्रणम्यशिरसाकालमभिवाद्यसरस्वतीम्।कालज्ञानम्प्रवक्ष्यामिलगधस्यमहात्मनः॥२॥ज्योतिषामयनम्कृत्सनम्प्रवक्ष्यामनुपूर्वशः।विप्राणाम्सम्मतम्लोकेयज्ञकालार्थसिद्धये॥३॥निरेकम्द्वादशार्धाब्दम्द्विगुणम्गतसञ्ज्ञिकम्।षष्ट्याषष्ट्यायुतम्द्वाभ्याम्पर्वणाम्राशिरुच्यते॥४॥स्वरार्कमेकेसोमार्कौयदासाकम्सवासवौ।स्यात्तदादियुगम्माघस्तपःशुक्लोदिनम्त्यजः॥५॥प्रपद्येतेश्रविष्ठादौसूर्याचान्द्रमसावुदक्।सार्पार्धेदक्षिणार्कस्तुमाघश्रावणयोःसदा॥६॥धर्मवृद्धिरपाम्प्रस्थःक्षपाहासउदग्गतौ।दक्षिणेतौविपर्यस्तौषण्मुहूर्त्ययनेनतु॥७॥द्विगुणम्सप्तमम्चाहुरयनाद्यम्त्रयोदश।चतुर्थम्दशमम्चैवद्विर्युग्माद्यम्बहुलेप्यृतौ॥८॥वसुस्त्वष्टाभगोजश्चमित्रःसर्पाश्विनौजलम्।धाताकश्चायनाद्याश्चार्धपञ्चनभस्त्वृतुः॥९॥भाम्शाःस्युरष्टकाःकार्याःपक्षाद्वादशचोद्गताः।एकादशगुणस्योनःशुक्लेर्धम्चैन्दवायदि॥१०॥कार्याभाम्शाष्टकास्थानेकलाएकान्नविम्शतिः।ऊनस्थानेद्विसप्ततीरुद्वपेदूनसम्मिताः॥११॥त्र्यहम्शीभशेषोदिवसाम्शभागश्चतुर्दशस्याप्युपनीतभिन्नम्।भार्धेधिकेचाधिगतेपरेम्शेद्वावुत्तमैकम्नवकैरवेद्यम्॥१२॥पक्षात्पञ्चदशाच्चोर्ध्वम्तद्भुक्तमितिनिर्दिशेत्।नवभिस्तूद्गतोम्शःस्यादूनाम्शद्व्यधिकेनतु॥१३॥जौद्राघःखेश्वेहीरोषाचिन्मूषण्यःसोमाधानः।रेमृघ्राश्वाओजस्तृष्वोहर्येष्टाइत्यृक्षालिङ्गैः॥१४॥जावाद्यम्शैःसमम्विद्यात्पूर्वार्धेपार्वसूत्तरे।भादानाम्शाच्चतुर्दशीकाष्ठानाम्देविनाकलाः॥१५॥कलादशचविम्शास्याद्द्विमुहूर्तस्तुनाडिके।द्वित्रिम्शस्तत्कलानाम्तुषट्शतीत्र्यधिकम्भवेत्॥१६॥नाडिकेद्वेमुहूर्तस्तुपञ्चाशत्पलमाषकम्।माषकात्कुम्भकोद्रोणःकुटपैर्वर्धतेत्रिभिः॥१७॥ससप्तकुम्भयुक्स्योनःसूर्याद्योनिम्त्रयोदश।नवमानिचपञ्चाह्नःकाष्ठापञ्चाक्षराःस्मृताः॥१८॥श्रविष्ठाभ्याम्गुणाभ्यस्तान्प्राग्विलग्नान्विनिर्दिशेत्।सूर्यान्मासान्षळभ्यस्तान्विद्याच्चान्द्रमसान्ऋतून्॥१९॥अतीतपर्वभागेषुशोधयेद्द्विगुणाम्तिथिम्।तेषुमण्डलभागेषुतिथिनिष्ठाम्गतोरविः॥२०॥याःपर्वभादानकलास्तासुसप्तगुणाम्तिथिम्।प्रक्षिपेत्कलासमूहस्तुविद्यादादानकीःकलाः॥२१॥यदुत्तरस्यायनतोयनम्स्याच्छेषम्तुयद्दक्षिणतोयनस्य।तदेवषष्ट्याद्विगुणम्द्विभक्तम्सद्वादशम्स्याद्दिवसप्रमाणम्॥२२॥तदर्धम्दिनभागानाम्सदापर्वणिपर्वणि।ऋतुशेषम्तुतद्विद्यात्सङ्ख्यायसहपर्वणाम्॥२३॥इत्युपायसमुद्देशोभूयोप्येनम्प्रकल्पयेत्।ज्ञेयराशिम्गताभ्यस्तान्विभजेज्ज्ञानराशिषु॥२४॥अग्निःप्रजापतिःसोमोरुद्रोदितिर्बृहस्पतिः।सर्पाश्चपितरश्चैवभगश्चैवार्यमापिच॥२५॥सवितात्वष्टाथवायुश्चेन्द्राग्नीमित्रएवच।इन्द्रोनिर्ऋतिरापोवैविश्वेदेवास्तथैवच॥२६॥विष्णुर्वसवोवरुणोजएकपात्तथैवच।अहिर्बुध्न्यस्तथापूषाश्विनौयमएवच॥२७॥नक्षत्रदेवताएताएताभिर्यज्ञकर्मणि।यजमानस्यशास्त्रज्ञैर्नामनक्षत्रजम्स्मृतम्॥२८॥इत्येतन्मासवर्षाणाम्मुहूर्तोदयपर्वणाम्।दिनर्त्वयनमासाङ्गम्व्याख्यातम्लगधोऽब्रवीत्॥२९॥सोमसूर्यस्रिचरितोलोकाँल्लोकेचसम्मितम्।सोमसूर्यस्रिचरितोविद्वान्वेदविदस्नुते॥३०॥विषुवम्तद्गुणम्द्वाभ्याम्रूपहीनम्तुषड्गुणम्।यल्लब्धम्तानिपर्वाणितथोर्ध्वम्सातिथिर्भवेत्॥३१॥माघशुक्लप्रवृत्तस्तुपौषकृष्णसमापिनः।युगस्यपञ्चवर्षाणिकालज्ञानम्प्रचक्षते॥३२॥तृतीयाम्नवमीम्चैवपौर्णमासीम्त्रयोदशीम्।षष्ठीम्चविषुवाम्प्रोक्तोद्वादश्याम्चसमम्भवेत्॥३३॥चतुर्दशीमुपवसथस्तथाभवेद्यथोदितोदिनमुपैतिचन्द्रमाः।माघशुक्लाह्निकोयुङ्क्तेश्रविष्ठायाम्वार्षिकीम्॥३४॥यथाशिखामयूराणाम्नागानाम्मणयोयथा।तद्वद्वेदाङ्गशास्त्राणाम्ज्योतिषम्मूर्धनिस्थितम्॥३५॥वेदाहियज्ञार्थमभिप्रवृत्ताःकालानुपूर्वाविहिताश्चयज्ञाः।तस्मादिदम्कालविधानशास्त्रम्योज्योतिषम्वेदसवेदयज्ञान्योज्योतिषम्वेदसवेदयज्ञानिति॥३६॥पञ्चसम्वत्सरम्प्रपद्येतेकार्याःकलादशचयाःपर्वसम्विताविषुवम्सप्त॥इतिवेदाङ्गज्योतिषम्समाप्तम्॥अथयाजुषज्योतिषंप्रारभ्यते।पञ्चसंवत्सरमयंयुगाध्यक्षंप्रजापतिम्।दिनर्त्वयनमासाङ्गंप्रणम्यशिरसाशुचिः॥१॥ज्योतिषामयनंपुण्यंप्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः।संमतंब्राह्मणेन्द्राणांयज्ञकालार्थसिद्धये॥२॥वेदाहियज्ञार्थमभिप्रवृत्ताःकालानुपूर्ण्याविहिताश्चयज्ञाः।तस्मादिदंकालविधानशास्त्रंयोज्योतिषंवेदसवेदयज्ञम्॥३॥यथाशिखामयूराणांनागानांमणयोयथा।तद्वद्वेदाङ्गशास्त्राणांगणितंमूर्धनिस्थितम्॥४॥येबृहस्पतिनाभुक्तामीनान्प्रभृतिराशयः।त्रिवृताःपञ्चभिर्ऋतायःशेषःसपरिग्रहः॥४।०॥माघशुक्लप्रपन्नस्यपौषकृष्णसमापिनः।युगस्यपञ्चवर्षस्यकालज्ञानंप्रचक्षते॥५॥स्वराक्रमेतेसोमार्कौयदासाकंसवासवौ।स्यात्तदादियुगंमाघस्तपःशुक्लोऽयनंह्युदक्॥६॥प्रपद्येतेश्रविष्ठादौसूर्याचन्द्रमसावुदक्।सार्पार्धेदक्षिणार्कस्तुमाघश्रावणयोःसदा॥७॥धर्मवृद्धिरपांप्रस्थःक्षपाह्लास‌उदग्गतौ।दक्षिणेतौविपर्यस्तौषण्मुहूर्त्ययनेनतु॥८॥प्रथमंसप्तमंचाहुरयनाद्यंत्रयोदशम्।चतुर्थंदशमंचैवद्विर्युग्माद्यंबहुलेऽप्यृतौ॥९॥वसुत्वष्टाभवोऽजश्चमित्रःसर्पोऽश्विनौजलम्।धाताकश्चायनाद्याःस्युरर्धपञ्चमभस्त्वृतुः॥१०॥एकान्तरेऽह्निमासेचपूर्वान्कृत्वादिरुत्तरः।अर्धयोःपञ्चपर्वाणांमृदूपञ्चदशाष्टमौ॥११॥दुहेयंपर्वचेत्पादेपादस्त्रिंशत्तुसैकिका।भागात्मनापवृज्यांशांनिर्दिशेंशोऽधिकोयदि॥१२॥निरेकंद्वादशाभ्यस्तंद्विगुणंगतसंयुतम्।षष्ट्याषष्ट्यायुतंद्वाभ्यांपर्वणांराशिरुच्यते॥१३॥स्युःपदोऽर्धंत्रिपाद्यायात्रिदव्यैकेऽह्नःकृतेस्थितिम्।साम्येनेन्दोःस्तृणोऽन्येषुपर्वकाःपञ्चसंमिताः॥१४॥भांशाःस्युरष्टकाःकार्याःपक्षाद्वादशकोद्गताः।एकादशगुणश्चोनःशुक्लेऽर्धंचैन्दवायदि॥१५॥नवकैरुद्गतोंऽशःस्यादूनःसप्तगुणोभवेत्।आवापस्त्वयुजेऽर्धंस्यात्पौलस्त्येऽस्तंगतेऽपरम्॥१६॥जावाद्यंशैःसमंविद्यात्पूर्वार्धेपर्वसूत्तराः।भादानंस्याच्चतुर्दश्यांद्विभागेभ्योऽधिकोयदि॥१७॥जौद्रागःखेश्वेऽहीरोशाचिन्मूषण्यःसूमाधानः।रेमृघास्वाऽपोऽजःकृष्यहज्येष्ठाइत्यृक्षालिङ्गैः॥१८॥कार्याभांशाष्टकस्थानेकलाएकान्नविंशतिः।ऊनस्थानेद्विसप्ततिमुद्वपेद्युक्तसंभवे॥१९॥तिथिमेकादशाभ्यस्तांपर्वभांशसमन्विताम्।विभज्यभसमूहेनतिथिनक्षत्रमादिशेत्॥२०॥याःपर्वभादानकलास्तासुसप्तगुणांतिथिम्।उक्तास्तासांविजानीयात्तिथिभादानिकाःकलाः॥२१॥अतीतपर्वभागेभ्यःशोधयेद्द्विगुणांतिथिम्।तेषुमण्डलभागेषुतिथिनिष्ठांगतोरविः॥२२॥विषुवन्तंद्विरभ्यस्तंरूपोनंषड्गुणीकृतम्।पक्षायदर्धंपक्षाणांतिथिःसविषुवान्स्मृतः॥२३॥पलानिपञ्चाशदपांधृतानितदाढकंद्रोणमतःप्रमेयम्।त्रिभिर्विहीनंकुडवैस्तुकार्यंतन्नाडिकायास्तुभवेत्प्रमाणम्॥२४॥एकादशभिरभ्यस्यपर्वाणिनवभिस्तिथिम्।युगलब्धंसपर्वस्याद्वर्तमानार्कभक्रमात्॥२५॥सूर्यर्क्षभागान्निवभिर्विभज्यशेषंद्विरभ्यस्यदिनोपभुक्तिः।तिथियुक्ताभुक्तिदिनेषुकालोयोगंदिनैकादशकेनतद्भम्॥२६॥त्रियंशोभशेषोदिवसांशभागश्चतुर्दशश्चाप्यनीयभिन्नम्।भार्धेऽधिकेचापिगतेपरोंऽशोद्वावुत्तमेतन्नवकैरवेद्यम्॥२७॥त्रिंशत्यह्नांसषट्षष्टिरब्दःषट्चर्तवोऽयने।मासाद्वादशसूर्याःस्युरेतत्पञ्चगुणंयुगम्॥२८॥उदयावासवस्यस्युर्दिनराशिःस्वपञ्चकः।ऋषेर्द्विषष्टिहीनंस्याद्विंशत्याचैकयास्तृणाम्॥२९॥पञ्चत्रिंशंशतंपौष्णमेकोनमयनान्यृषेः।पर्वणांस्याच्चतुष्पादीकाष्ठानांचैवताःकलाः॥३०॥सावनेन्दुस्त्रिमासानांषष्टिश्चैकाद्विसप्तिका।द्वित्रिंशतम्सावनस्यार्धःसूर्यःस्तृणांसपर्ययः॥३१॥अग्निःप्रजापतिःसोमोरुद्रोऽदितिर्बृहस्पतिः।सर्पाश्चपितरश्चैवभगश्चैवाऽर्यमाऽपिच॥३२॥सवितात्वष्टाऽथवायुश्चेन्द्राग्नीमित्र‌एवच।इन्द्रोनिर्ऋतिरापोवैविश्वेदेवास्तथैवच॥३३॥विष्णुर्वसवोवरुणोऽज‌एकपात्तथैवच।अहिर्बुधन्यस्तथापूषाअश्विनौयम‌एवच॥३४॥नक्षत्रदेवताह्येताएताभिर्यज्ञकर्मणि।यजमानस्यशास्त्रज्ञैर्नामनक्षत्रजंस्मृतम्॥३५॥उग्राण्यार्द्राचचित्राचविशाखाश्रवणाऽश्वयुक्।क्रूराणितुमघास्वातिर्ज्येष्ठामूलंयमस्ययत्॥३६॥द्वयूनंद्विषष्टिभागेनहेयंसौर्यात्सपार्वणम्।यत्कृतावुपयुज्येतेमध्येऽन्तंचाधिमासकौ॥३७॥कलादशसविंशास्याद्द्वेमुहूर्तस्यनाडिके।द्वित्रिंशत्तत्कलानांतुषट्छतीत्र्यधिकाभवेत्॥३८॥ससप्तकंभयुक्सोमःसूर्योद्यूनित्रयोदश।उत्तमानितुपञ्चाह्नःकाष्ठापञ्चाक्षराभवेत्॥३९॥यदुत्तरस्यायनतोगतंस्याच्छेषंतथादक्षिणतोऽयनस्य।तदेवषष्ट्याद्विगुणंद्विभक्तंसद्वादशंस्याद्दिवसप्रमाणम्॥४०॥यदर्धंदिनभागानांसदापर्वणिपर्वणि।ऋतुशेषंतुतद्विद्यात्संख्यायसहपर्वणाम्॥४१॥इत्युपायसमुद्देशोभूयोऽप्यह्नःप्रकल्पयेत्।ज्ञेयराशिगतान्व्यस्तान्विभजेज्ज्ञानराशिना॥४२॥इत्येवंमासवर्षाणांमुहूर्तोदयपर्वणाम्।दिनर्त्वयनमासाङ्गंव्याख्यानंलगतोऽब्रवीत्॥४२।०॥सोमसूर्यस्रिचरितंविद्वान्वेदविदश्नुते।सोयसूर्यस्त्रिचरितंलोकंलोकेचसंततिंलोकंलोकेचसंततिम्॥४३॥इतियाजुषज्योतिषंसमाप्तम्॥agriculture at horton plains in lanka 15500 BC।http://indiafacts.org/how-old-is-indian-agriculture/। anatolian farming coincident with introgression of indo iranians 8000 BC।https://www.nature.com/articles/s41467-019-09209-7। vitis vinifera at jhusi dated 7100 BC to 5600 BC see fig 3o page 567 for image।http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/Plant%20macro%20remains.pdf। cotton at mehrgarh 6th millenium BC।https://doi.org/10.1006/jasc.2001.0779॥bhirrana period 1a dated 7500 BC to 6000 BC crucible fragments with molten copper। copper arrowhead bhirrana period 1b dated 6000 BC to 4500 BC see plate 31 page numbered 24 for image।https://www.scribd.com/document/260613722/Origin-of-Early-Harappan-Cultures-in-the-Sarasvati-Valley-Recent-Archaeological-Evidence-and-Radiometric-Dates। lost wax casting technique from mehrgarh period 3 dated 4500 BC to 3600 BC।https://www.nature.com/articles/ncomms13356। copper arrowhead at lahuradewa period 1b 3000 BC to 2000 BC image on page 41।https://www.researchgate.net/publication/285330785_Second_preliminary_report_of_the_excavations_at_Lahuradewa_District_Sant_Kabir_Nagar_UP_2002-04_and_2005-06। iron arrowhead dadupur period 1 lucknow 1700 BC image on page 7।http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.403.4300&type=pdfhttp://archaeologyonline.net/artifacts/iron-ore। copper arrowhead kultepe 1 nakhchivan azerbaijan 4600 BC page 594 fig 22.8।https://www.academia.edu/5789550/2014_-_Ancient_Metallurgy_in_the_Caucasus_From_the_Sixth_to_the_Third_Millennium_BCEhttps://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Exponates_from_K%C3%BCltepe_I_(Azerbaijan)_3.jpg। copper arrowhead tepe hissar iran 2500 BC।https://www.penn.museum/collections/object/91279। copper swords at arslantepe royal tomb 3300 BC to 3100 BC।https://www.tf.uni-kiel.de/matwis/amat/iss/kap_b/backbone/rb_1_1.html। copper sword at sinauli baghpat 2300 BC to 1950 BC।https://mobile.twitter.com/sanjeevsanyal/status/1097140890785771520॥chinese dictionary lookup।6.1.sh। dictionary data।詞典। size 9 MB। data file is from mdbg।https://www.mdbg.net/chinese/dictionary। place the script in your bin folder or path। update the script to point to the dictionary। make the script executable। usage। 6.1 文। 6.1 zhuang। 6.1 ke..neng। 6.1 thousand॥a pager program।3.1.c। enter - next page। r - run to end। q - quit। user input is read from stderr॥steatite beads at mehrgarh indus 7th millenium BC।http://www.heritageuniversityofkerala.com/JournalPDF/Volume4/4.pdf। steatite beads at lahuradewa period 1a 6500 BC to 3000 BC।https://www.researchgate.net/publication/285330785_Second_preliminary_report_of_the_excavations_at_Lahuradewa_District_Sant_Kabir_Nagar_UP_2002-04_and_2005-06। steatite beads at peqi'in israel 4500 BC to 3900 BC।https://www.researchgate.net/publication/248579371_Steatite_beads_at_Peqi'in_Long_distance_trade_and_pyro-technology_during_the_Chalcolithic_of_the_Levant। steatite beads at tell fadous kfarabida lebanon 2800 BC to 2200 BC।https://www.academia.edu/15767268/Steatite_beads_from_Tell_Fadous-Kfarabida_A_case_study_in_early_Bronze_Age_technology_in_Northern_Coastal_Lebanon। steatite beads at çamlibel tarlasi anatolia 3500 BC।https://doi.org/10.1111/j.1475-4754.2012.00672.x। steatite beads at soyuq bulaq azerbaijan kurgan 1 3800 BC।https://www.academia.edu/4647028/2008-_Late_Chalcolithic_Kurgans_in_Transcaucasia._The_cemetery_of_Soyuq_Bulaq_Azerbaijan_। steatite beads at parkhai 2 sumbar valley turkmenistan sp14 3500 BC page 57।https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/suppl/2018/03/31/292581.DC1/292581-1.pdf। upper paleolithic shakti shrine baghor I madhya pradesh 11kya।https://www.harappa.com/content/upper-paleolithic-shrine-india॥blog posts are in plain text format। program 2.1.c converts urls into clickable html links।2.1.c। another program 2.2.c wraps the text in a html pre tag with minimal boilerplate।2.2.c। a shell script 2.3.sh converts all the posts into a single html file with links to each individual post।2.3.sh